தோடகாஷ்டகம் | Totakashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

விதி³தாகி²ல ஶாஸ்த்ர ஸுதா⁴ ஜலதே⁴
மஹிதோபனிஷத்-கதி²தார்த² நிதே⁴ ।
ஹ்ருத³யே கலயே விமலம் சரணம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 1 ॥

கருணா வருணாலய பாலய மாம்
ப⁴வஸாக³ர து³:க² விதூ³ன ஹ்ருத³ம் ।
ரசயாகி²ல த³ர்ஶன தத்த்வவித³ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 2 ॥

ப⁴வதா ஜனதா ஸுஹிதா ப⁴விதா
நிஜபோ³த⁴ விசாரண சாருமதே ।
கலயேஶ்வர ஜீவ விவேக வித³ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 3 ॥

ப⁴வ எவ ப⁴வானிதி மெ நிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா ।
மம வாரய மோஹ மஹாஜலதி⁴ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 4 ॥

ஸுக்ருதேதி⁴க்ருதே ப³ஹுதா⁴ ப⁴வதோ
ப⁴விதா ஸமத³ர்ஶன லாலஸதா ।
அதி தீ³னமிமம் பரிபாலய மாம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 5 ॥

ஜக³தீமவிதும் கலிதாக்ருதயோ
விசரன்தி மஹாமாஹ ஸச்ச²லத: ।
அஹிமாம்ஶுரிவாத்ர விபா⁴ஸி கு³ரோ
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 6 ॥

கு³ருபுங்க³வ புங்க³வகேதன தே
ஸமதாமயதாம் ந ஹி கோபி ஸுதீ⁴: ।
ஶரணாக³த வத்ஸல தத்த்வனிதே⁴
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 7 ॥

விதி³தா ந மயா விஶதை³க கலா
ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி கு³ரோ ।
த்³ருதமேவ விதே⁴ஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *