തോടകാഷ്ടകമ് | Totakashtakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

വിദിതാഖില ശാസ്ത്ര സുധാ ജലധേ
മഹിതോപനിഷത്-കഥിതാര്ഥ നിധേ ।
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 1 ॥

കരുണാ വരുണാലയ പാലയ മാം
ഭവസാഗര ദുഃഖ വിദൂന ഹൃദമ് ।
രചയാഖില ദര്ശന തത്ത്വവിദം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 2 ॥

ഭവതാ ജനതാ സുഹിതാ ഭവിതാ
നിജബോധ വിചാരണ ചാരുമതേ ।
കലയേശ്വര ജീവ വിവേക വിദം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 3 ॥

ഭവ എവ ഭവാനിതി മെ നിതരാം
സമജായത ചേതസി കൌതുകിതാ ।
മമ വാരയ മോഹ മഹാജലധിം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 4 ॥

സുകൃതേഽധികൃതേ ബഹുധാ ഭവതോ
ഭവിതാ സമദര്ശന ലാലസതാ ।
അതി ദീനമിമം പരിപാലയ മാം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 5 ॥

ജഗതീമവിതും കലിതാകൃതയോ
വിചരംതി മഹാമാഹ സച്ഛലതഃ ।
അഹിമാംശുരിവാത്ര വിഭാസി ഗുരോ
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 6 ॥

ഗുരുപുംഗവ പുംഗവകേതന തേ
സമതാമയതാം ന ഹി കോഽപി സുധീഃ ।
ശരണാഗത വത്സല തത്ത്വനിധേ
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 7 ॥

വിദിതാ ന മയാ വിശദൈക കലാ
ന ച കിംചന കാംചനമസ്തി ഗുരോ ।
ദൃതമേവ വിധേഹി കൃപാം സഹജാം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *