మహా సరస్వతీ స్తవం | Maha Saraswati Stavam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

అశ్వతర ఉవాచ ।
జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ ।
స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ ॥ 1 ॥

సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ ।
తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ ॥ 2 ॥

త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ।
అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ ॥ 3 ॥

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ ।
దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః ॥ 4 ॥

తథా త్వయి స్థితం బ్రహ్మ జగచ్చేదమశేషతః ।
ఓంకారాక్షరసంస్థానం యత్తు దేవి స్థిరాస్థిరమ్ ॥ 5 ॥

తత్ర మాత్రాత్రయం సర్వమస్తి యద్దేవి నాస్తి చ ।
త్రయో లోకాస్త్రయో వేదాస్త్రైవిద్యం పావకత్రయమ్ ॥ 6 ॥

త్రీణి జ్యోతీంషి వర్ణాశ్చ త్రయో ధర్మాగమాస్తథా ।
త్రయో గుణాస్త్రయః శబ్దస్త్రయో వేదాస్తథాశ్రమాః ॥ 7 ॥

త్రయః కాలాస్తథావస్థాః పితరోఽహర్నిశాదయః ।
ఏతన్మాత్రాత్రయం దేవి తవ రూపం సరస్వతి ॥ 8 ॥

విభిన్నదర్శినామాద్యా బ్రహ్మణో హి సనాతనాః ।
సోమసంస్థా హవిః సంస్థాః పాకసంస్థాశ్చ సప్త యాః ॥ 9 ॥

తాస్త్వదుచ్చారణాద్దేవి క్రియంతే బ్రహ్మవాదిభిః ।
అనిర్దేశ్యం తథా చాన్యదర్ధమాత్రాన్వితం పరమ్ ॥ 10 ॥

అవికార్యక్షయం దివ్యం పరిణామవివర్జితమ్ ।
తవైతత్పరమం రూపం యన్న శక్యం మయోదితుమ్ ॥ 11 ॥

న చాస్యేన చ తజ్జిహ్వా తామ్రోష్ఠాదిభిరుచ్యతే ।
ఇంద్రోఽపి వసవో బ్రహ్మా చంద్రార్కౌ జ్యోతిరేవ చ ॥ 12 ॥

విశ్వావాసం విశ్వరూపం విశ్వేశం పరమేశ్వరమ్ ।
సాంఖ్యవేదాంతవాదోక్తం బహుశాఖాస్థిరీకృతమ్ ॥ 13 ॥

అనాదిమధ్యనిధనం సదసన్న సదేవ యత్ ।
ఏకంత్వనేకం నాప్యేకం భవభేదసమాశ్రితమ్ ॥ 14 ॥

అనాఖ్యం షడ్గుణాఖ్యంచ వర్గాఖ్యం త్రిగుణాశ్రయమ్ ।
నానాశక్తిమతామేకం శక్తివైభవికం పరమ్ ॥ 15 ॥

సుఖాసుఖం మహాసౌఖ్యరూపం త్వయి విభావ్యతే ।
ఏవం దేవి త్వయా వ్యాప్తం సకలం నిష్కలంచ యత్ ।
అద్వైతావస్థితం బ్రహ్మ యచ్చ ద్వైతే వ్యవస్థితమ్ ॥ 16 ॥

యేఽర్థా నిత్యా యే వినశ్యంతి చాన్యే
యే వా స్థూలా యే చ సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాః ।
యే వా భూమౌ యేఽంతరీక్షేఽన్యతో వా
తేషాం తేషాం త్వత్త ఏవోపలబ్ధిః ॥ 17 ॥

యచ్చామూర్తం యచ్చ మూర్తం సమస్తం
యద్వా భూతేష్వేకమేకంచ కించిత్ ।
యద్దివ్యస్తి క్ష్మాతలే ఖేఽన్యతో వా
త్వత్సంబంధం త్వత్స్వరైర్వ్యంజనైశ్చ ॥ 18 ॥

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే త్రయోవింశోఽధ్యాయే అశ్వతర ప్రోక్త మహాసరస్వతీ స్తవమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *