த³க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம் | Dakshinamurthy Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶான்திபாட:²
ஓம் யோ ப்³ரஹ்மாணம் வித³தா⁴தி பூர்வம்
யோ வை வேதா³ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதே³வமாத்ம பு³த்³தி⁴ப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ॥

த்⁴யானம்
ஓம் மௌனவ்யாக்²யா ப்ரகடிதபரப்³ரஹ்மதத்வம்யுவானம்
வர்ஶிஷ்டா²ன்தேவஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மனிஷ்டை²: ।
ஆசார்யேன்த்³ரம் கரகலித சின்முத்³ரமானந்த³மூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதி³தவத³னம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥

வடவிடபிஸமீபே பூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம்
ஸகலமுனிஜனானாம் ஜ்ஞானதா³தாரமாராத் ।
த்ரிபு⁴வனகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம்
ஜனநமரணது³:க²ச்சே²த³ த³க்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴: ஶிஷ்யா: கு³ருர்யுவா ।
கு³ரோஸ்து மௌனவ்யாக்²யானம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ன்னஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தா²ய ஶுத்³தஜ⁴்ஞானைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶான்தாய த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர: ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்³ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம: ॥

நித⁴யே ஸர்வவித்³யானாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।
கு³ரவே ஸர்வலோகானாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோ³க⁴னாய மஹேஶாய வடமூலனிவாஸினே ।
ஸச்சிதா³னந்த³ ரூபாய த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஶ்வரோ கு³ருராத்மேதி மூர்திபே⁴த³ விபா⁴கி³னே ।
வ்யோமவத்³-வ்யாப்ததே³ஹாய த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்கு³ஷ்ட²தர்ஜனீ யோக³முத்³ரா வ்யாஜேனயோகி³னாம் ।
ஶ்ருத்யர்த²ம் ப்³ரஹ்மஜீவைக்யம் த³ர்ஶயன்யோக³தா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥

ஸ்தோத்ரம்
விஶ்வன்த³ர்பண த்³ருஶ்யமான நக³ரீ துல்யம் நிஜான்தர்க³தம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா ப³ஹிரிவோத்³பூ⁴தம் யதா²னித்³ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோ⁴த⁴ஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்³வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீ³ஜஸ்யான்ததி வாங்குரோ ஜக³தி³தம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புன:
மாயாகல்பித தே³ஶகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்ப⁴யத்யபி மஹாயோகீ³வ ய: ஸ்வேச்ச²யா
தஸ்மை ஶ்ரீகு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்பு²ரணம் ஸதா³த்மகமஸத்கல்பார்த²கம் பா⁴ஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேத³வசஸா யோ போ³த⁴யத்யாஶ்ரிதான் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்³ப⁴வேன்ன புரனாவ்ருத்திர்ப⁴வாம்போ⁴னிதௌ⁴
தஸ்மை ஶ்ரீகு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நானாச்சி²த்³ர க⁴டோத³ர ஸ்தி²த மஹாதீ³ப ப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி³கரண த்³வாரா ப³ஹி: ஸ்பன்த³தே ।
ஜானாமீதி தமேவ பா⁴ன்தமனுபா⁴த்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜக³த்
தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தே³ஹம் ப்ராணமபீன்த்³ரியாண்யபி சலாம் பு³த்³தி⁴ம் ச ஶூன்யம் விது³:
ஸ்த்ரீ பா³லான்த⁴ ஜடோ³பமாஸ்த்வஹமிதி ப்⁴ரான்தாப்⁴ருஶம் வாதி³ன: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்³ரஸ்த தி³வாகரேன்து³ ஸத்³ருஶோ மாயா ஸமாச்சா²த³னாத்
ஸன்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூ⁴த்ஸுஷுப்த: புமான் ।
ப்ராக³ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோ⁴த³ஸமயே ய: ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பா³ல்யாதி³ஷ்வபி ஜாக்³ரதா³தி³ஷு ததா² ஸர்வாஸ்வவஸ்தா²ஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யன்த: ஸ்பு²ரன்தம் ஸதா³ ।
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜ⁴தாம் யோ முத்³ரயா ப⁴த்³ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்ப³ன்த⁴த:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததை²வ பித்ரு புத்ராத்³யாத்மனா பே⁴த³த: ।
ஸ்வப்னே ஜாக்³ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்⁴ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூ⁴ரம்பா⁴ம்ஸ்யனலோனிலோம்ப³ர மஹர்னாதோ² ஹிமாம்ஶு: புமான்
இத்யாபா⁴தி சராசராத்மகமித³ம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நான்யத்கிஞ்சன வித்³யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்³விபோ⁴
தஸ்மை கு³ருமூர்தயே நம இத³ம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்பு²டீக்ருதமித³ம் யஸ்மாத³முஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஶ்ரவணாத்தத³ர்த² மனநாத்³த்⁴யானாச்ச ஸங்கீர்தனாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ⁴தி ஸஹிதம் ஸ்யாதீ³ஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்³த்⁴யேத்தத்புனரஷ்டதா⁴ பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 1௦ ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசிதம் த³க்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *