വാരാഹീ സഹസ്ര നാമാവലി | Varahi Sahasra Namavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ഓം ഐം ഗ്ലൌം ഐമ് ॥
ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാമന്യൈ നമഃ ।
ഓം വാമായൈ നമഃ ।
ഓം ബഗലായൈ നമഃ ।
ഓം വാസവ്യൈ നമഃ ।
ഓം വസവേ നമഃ ।
ഓം വൈദേഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരസുവേ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം വരദായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം വംദിതായൈ നമഃ ।
ഓം വസുദായൈ നമഃ ।
ഓം വശ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാത്താസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വംചിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ബലായൈ നമഃ ।
ഓം വസുംധരായൈ നമഃ ।
ഓം വീതിഹോത്രായൈ നമഃ ।
ഓം വീതരാഗായൈ നമഃ । 20

ഓം വിഹായസ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വായൈ നമഃ ।
ഓം ഖനിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം കാമ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കമലായൈ നമഃ ।
ഓം കാംചന്യൈ നമഃ ।
ഓം രമായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂമ്രായൈ നമഃ ।
ഓം കപാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വാമായൈ നമഃ ।
ഓം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ ।
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ ।
ഓം യാമ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധരായൈ നമഃ ।
ഓം ധന്യായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധ്രുവായൈ നമഃ ।
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ । 40

ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജയായൈ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം മേധായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വേധസേ നമഃ ।
ഓം ജയായൈ നമഃ ।
ഓം കൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം കാംത്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദമായൈ നമഃ ।
ഓം രത്യൈ നമഃ ।
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം മത്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം നിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം തംത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ । 60

ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വധായൈ നമഃ ।
ഓം ചംഡ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം അഭയായൈ നമഃ ।
ഓം ഭീമായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാഷായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാമായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയാനകായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂദാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഭീരവേ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭംഗരായൈ നമഃ ।
ഓം ഭട്യൈ നമഃ ।
ഓം ഘുര്ഘുരായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഘോണസംയുതായൈ നമഃ । 80

ഓം ഘനായൈ നമഃ ।
ഓം അഘനായൈ നമഃ ।
ഓം ഘര്ഘരായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോണയുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം അഘനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്വസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ആഗ്നേയ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം യാതുസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം യാമ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം വായവ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഉത്തരസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഐശാനസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം അധഃസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം പൃഷ്ഠഗായൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷഗായൈ നമഃ ।
ഓം ആഗ്രഗായൈ നമഃ ।
ഓം വാമഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഹൃദ്ഗായൈ നമഃ । 100

ഓം നാഭിഗായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മരംധ്രഗായൈ നമഃ ।
ഓം അര്കഗായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വര്ഗഗായൈ നമഃ ।
ഓം പാതാലഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂമിഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഐം നമഃ ।
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം ഹ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം ക്ലീം നമഃ ।
ഓം തീര്ഥഗത്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രീത്യൈ നമഃ ।
ഓം ധിയൈ നമഃ ।
ഓം ഗിരേ നമഃ ।
ഓം കലായൈ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായൈ നമഃ ।
ഓം ഋഗ്രൂപായൈ നമഃ ।
ഓം യജുര്-രൂപായൈ നമഃ ।
ഓം സാമരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ । 120

ഓം പോത്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉദുംബരായൈ നമഃ ।
ഓം ഗദാധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അസിധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശക്തിധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചാപധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇഷുധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അര്ഷ്ടിധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജരത്യൈ നമഃ ।
ഓം യുവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം ചതുരംഗബലോത്കടായൈ നമഃ ।
ഓം സത്യായൈ നമഃ ।
ഓം അക്ഷരായൈ നമഃ ।
ഓം നിധയേ നമഃ ।
ഓം നേത്രേ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം പോത്ര്യൈ നമഃ । 140

ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം പടവേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം കംപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ദുരാധര്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം ധുരംധരായൈ നമഃ ।
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാനിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാത്രേ നമഃ ।
ഓം മാനനീയായൈ നമഃ ।
ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മദോത്കടായൈ നമഃ ।
ഓം മന്യുകര്യൈ നമഃ ।
ഓം മനുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം മനോജവായൈ നമഃ ।
ഓം മേദസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മദ്യരതായൈ നമഃ ।
ഓം മധുപായൈ നമഃ ।
ഓം മംഗലായൈ നമഃ । 160

ഓം അമരായൈ നമഃ ।
ഓം മായായൈ നമഃ ।
ഓം മാത്രേ നമഃ ।
ഓം ആമയഹര്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹിലായൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹഹര്യൈ നമഃ ।
ഓം മംജവേ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുംജയായൈ നമഃ ।
ഓം അമലായൈ നമഃ ।
ഓം മാംസലായൈ നമഃ ।
ഓം മാനവായൈ നമഃ ।
ഓം മൂലായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാരാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം മദാലസായൈ നമഃ ।
ഓം മൃഗാംകായൈ നമഃ ।
ഓം മേനകായൈ നമഃ ।
ഓം മാന്യായൈ നമഃ । 180

ഓം മഹിഷഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം മദംതികായൈ നമഃ ।
ഓം മൂര്ഛാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മോഹാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മൃഷാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മോഘാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മദാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യ്വാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മലാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം സിംഹാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ഋക്ഷാനനായൈ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാനനായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രാനനായൈ നമഃ ।
ഓം മൃഗാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ക്രോഡാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ധുന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധേനവേ നമഃ ।
ഓം ധരിത്ര്യൈ നമഃ । 200

ഓം ധാവന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധവായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മധ്വനായൈ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനപരായൈ നമഃ ।
ഓം ധനപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ധാന്യപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ധരാപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദോഷനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രിപുനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കലാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കാഷ്ഠാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പക്ഷരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അഹരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രുടിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്വാസരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സമൃദ്ധായൈ നമഃ । 220

ഓം സുഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം രൌദ്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം രാധായൈ നമഃ ।
ഓം രാഗായൈ നമഃ ।
ഓം രമായൈ നമഃ ।
ഓം അരണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രാമായൈ നമഃ ।
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം രുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം രക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രവിമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം രജന്യൈ നമഃ ।
ഓം രമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രേവായൈ നമഃ ।
ഓം രംകിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രംജിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രമായൈ നമഃ ।
ഓം രോഷായൈ നമഃ ।
ഓം രോഷവത്യൈ നമഃ ।
ഓം രൂക്ഷായൈ നമഃ । 240

ഓം കരിരാജ്യപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം രതായൈ നമഃ ।
ഓം രൂക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം രൂപവത്യൈ നമഃ ।
ഓം രാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രണപംഡിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഗായൈ നമഃ ।
ഓം യമുനായൈ നമഃ ।
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വസവേ നമഃ ।
ഓം മധ്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഡക്യൈ നമഃ ।
ഓം തുംഗഭദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം കാവേര്യൈ നമഃ ।
ഓം കൌശിക്യൈ നമഃ ।
ഓം പടവേ നമഃ ।
ഓം കട്വായൈ നമഃ ।
ഓം ഉരഗവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ചാരായൈ നമഃ । 260

ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രതര്ദനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജടാധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അയോരദായൈ നമഃ ।
ഓം യാവന്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌരഭ്യൈ നമഃ ।
ഓം കുബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം വക്രതുംഡായൈ നമഃ ।
ഓം വധോദ്യതായൈ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രാപീഡായൈ നമഃ ।
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശംഖിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നീലലോഹിതായൈ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്ഗദായൈ നമഃ । 280

ഓം അരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം നാനാരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം നതാനനായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ ।
ഓം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷവാഹനായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷാവര്തായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷപര്വായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം കോദംഡിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നാഗചൂഡായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്ഷുഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം പരമാര്ഥികായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്വാസായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഗഹായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുരാവാസായൈ നമഃ । 300

ഓം ദുരാരിഹായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം രാധായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഃഖഹംത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദവീയസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുരാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്പ്രഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്പ്രകംപായൈ നമഃ ।
ഓം ദുരൂഹിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സുവേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്യാമായൈ നമഃ ।
ഓം മൃഗതാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിതാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അര്ഘതാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രായൈ നമഃ । [ദുര്ഗായൈ]
ഓം താര്ക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം പാശുപത്യൈ നമഃ ।
ഓം കൌണപ്യൈ നമഃ । 320

ഓം കുണപാശനായൈ നമഃ ।
ഓം കപര്ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമകാമായൈ നമഃ ।
ഓം കമനീയായൈ നമഃ ।
ഓം കലോജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം കാസാവഹൃതേ നമഃ ।
ഓം കാരകാന്യൈ നമഃ ।
ഓം കംബുകംഠ്യൈ നമഃ ।
ഓം കൃതാഗമായൈ നമഃ ।
ഓം കര്കശായൈ നമഃ ।
ഓം കാരണായൈ നമഃ ।
ഓം കാംതായൈ നമഃ ।
ഓം കല്പായൈ നമഃ ।
ഓം അകല്പായൈ നമഃ ।
ഓം കടംകടായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്മശാനനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം ഭിന്നായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജാരുഢായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം തത്പ്രിയായൈ നമഃ । 340

ഓം തത്പരായൈ നമഃ ।
ഓം രായായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വര്ഭാനവേ നമഃ ।
ഓം കാലവംചിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാഖായൈ നമഃ ।
ഓം വിശാഖായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോശാഖായൈ നമഃ ।
ഓം സുശാഖായൈ നമഃ ।
ഓം ശേഷശാഖിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യംഗായൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം വാമാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം നീലാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം അനംഗരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാംഗോപാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം സാരംഗായൈ നമഃ ।
ഓം സുഭാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം രംഗരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം സുഭദ്രായൈ നമഃ । 360

ഓം ഭദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിംഹികായൈ നമഃ ।
ഓം വിനതായൈ നമഃ ।
ഓം അദിത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം അവദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സുപദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗദ്യപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്യപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രസവേ നമഃ ।
ഓം ചര്ചികായൈ നമഃ ।
ഓം ഭോഗവത്യൈ നമഃ ।
ഓം അംബായൈ നമഃ ।
ഓം സാരസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശബര്യൈ നമഃ ।
ഓം നട്യൈ നമഃ ।
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുഷ്കലായൈ നമഃ ।
ഓം അനംതായൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ । 380

ഓം സാംഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശച്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്യൈ നമഃ ।
ഓം നിമ്നഗായൈ നമഃ ।
ഓം നിമ്നനാഭ്യൈ നമഃ ।
ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം ജാഗൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം ലിപ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദമയംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദമായൈ നമഃ ।
ഓം ദംഡായൈ നമഃ ।
ഓം ഉദ്ദംഡിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാരദായികായൈ നമഃ ।
ഓം ദീപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാവിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷകന്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദമ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദരദേ നമഃ ।
ഓം ദാഹിന്യൈ നമഃ । 400

ഓം ദ്രവിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദര്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദംഡിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദംഡനായികായൈ നമഃ ।
ഓം ദാനപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ദോഷഹംത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുഃഖാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദോഷദായൈ നമഃ ।
ഓം ദോഷകൃതേ നമഃ ।
ഓം ദോഗ്ധ്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദോഹത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവികായൈ നമഃ ।
ഓം അധനായൈ നമഃ ।
ഓം ദര്വീകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്വലിതായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്യുഗായൈ നമഃ ।
ഓം അദ്വയവാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ചരായൈ നമഃ ।
ഓം അചരായൈ നമഃ । 420

ഓം അനംതായൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉന്മത്തായൈ നമഃ ।
ഓം കമലായൈ നമഃ ।
ഓം അലസായൈ നമഃ ।
ഓം താരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാംതാരായൈ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം അബ്ജലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദവേ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യകവചായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യവസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യവസായികായൈ നമഃ ।
ഓം ഈശനംദായൈ നമഃ ।
ഓം നദ്യൈ നമഃ ।
ഓം നാഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം യക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്പിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വര്യൈ നമഃ ।
ഓം സുധായൈ നമഃ । 440

ഓം സുരായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വസഹായൈ നമഃ ।
ഓം സുവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം അംഗദധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജനന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രീതിഭാഗേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാമ്രാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം സംവിദേ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമായൈ നമഃ ।
ഓം അമേയായൈ നമഃ ।
ഓം അരിഷ്ടദമന്യൈ നമഃ ।
ഓം പിംഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ലിംഗധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചാമുംഡായൈ നമഃ ।
ഓം പ്ലാവിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹാലായൈ നമഃ ।
ഓം ബൃഹതേ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം ഉരുക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം സുപ്രതീകായൈ നമഃ । 460

ഓം സുഗ്രീവായൈ നമഃ ।
ഓം ഹവ്യവാഹായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രലാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നഭസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മാധവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ശിശിരായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രുച്യൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്രായൈ നമഃ ।
ഓം ശുചായൈ നമഃ ।
ഓം ശോകായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭേക്യൈ നമഃ ।
ഓം പിക്യൈ നമഃ ।
ഓം ബക്യൈ നമഃ ।
ഓം പൃഷദശ്വായൈ നമഃ ।
ഓം നഭോയോന്യൈ നമഃ ।
ഓം സുപ്രതീകായൈ നമഃ । 480

ഓം വിഭാവര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗര്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുര്വിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുരുവേ നമഃ ।
ഓം ഗുരുധര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗയായൈ നമഃ ।
ഓം ഗംധര്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗണികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുംദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഗാരുഡ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗോപികായൈ നമഃ ।
ഓം അഗ്രഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഗണേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗംതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോപതയേ നമഃ ।
ഓം ഗംധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗര്ജിതായൈ നമഃ । 500

ഓം ഗാനന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗോനായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോരക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോവിദാം ഗത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാഥിക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഥികൃതേ നമഃ ।
ഓം ഗോഷ്ഠ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗര്ഭരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണൈഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പാരസ്കര്യൈ നമഃ ।
ഓം പാംചനദായൈ നമഃ ।
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം വിരൂപികായൈ നമഃ ।
ഓം ഊഹായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യൂഹായൈ നമഃ ।
ഓം ദുരൂഹായൈ നമഃ ।
ഓം സമ്മോഹായൈ നമഃ ।
ഓം മോഹഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞവിഗ്രഹിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞായൈ നമഃ । 520

ഓം യായജൂകായൈ നമഃ ।
ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഗ്നിഷ്ടോമായൈ നമഃ ।
ഓം അത്യഗ്നിഷ്ടോമായൈ നമഃ ।
ഓം വാജപേയായൈ നമഃ ।
ഓം ഷോഡശ്യൈ നമഃ ।
ഓം പുംഡരീകായൈ നമഃ ।
ഓം അശ്വമേധായൈ നമഃ ।
ഓം രാജസൂയായൈ നമഃ ।
ഓം നാഭസായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വിഷ്ടകൃതേ നമഃ ।
ഓം ബഹവേ നമഃ ।
ഓം സൌവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോസവായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവ്രതായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വജിതേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മയജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രാജാപത്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശിലായവായൈ നമഃ ।
ഓം അശ്വക്രാംതായൈ നമഃ । 540

ഓം രഥക്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുക്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം വിഭാവസേ നമഃ ।
ഓം സൂര്യക്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജക്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ബലിഭിദേ നമഃ ।
ഓം നാഗയജ്ഞകായൈ നമഃ ।
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം അര്ധസാവിത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വതോഭദ്രവാരുണായൈ നമഃ ।
ഓം ആദിത്യാമയായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോദോഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഗവാമയായൈ നമഃ ।
ഓം മൃഗാമയായൈ നമഃ ।
ഓം സര്പമയായൈ നമഃ ।
ഓം കാലപിംജായൈ നമഃ ।
ഓം കൌംഡിന്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഉപനാഗാഹലായൈ നമഃ ।
ഓം അഗ്നിവിദേ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശാഹസ്വായൈ നമഃ । 560

ഓം ഉപാംശവേ നമഃ ।
ഓം സോമായൈ നമഃ ।
ഓം വിധായൈ നമഃ ।
ഓം ഹനായൈ നമഃ ।
ഓം അശ്വപ്രതിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം ബര്ഹിരഥായൈ നമഃ ।
ഓം അഭ്യുദയായൈ നമഃ ।
ഓം ഋദ്ധ്യൈ നമഃ ।
ഓം രാജേ നമഃ ।
ഓം സര്വസ്വദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
ഓം ദീക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം സോമാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സമിദാഹ്വയായൈ നമഃ ।
ഓം കഠായനായൈ നമഃ ।
ഓം ഗോദോഹായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാഹാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം തനൂനപാതേ നമഃ ।
ഓം ദംഡായൈ നമഃ ।
ഓം പുരുഷായൈ നമഃ ।
ഓം മേധായൈ നമഃ । 580

ഓം ശ്യേനായൈ നമഃ ।
ഓം വജ്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഇഷവേ നമഃ ।
ഓം യമായൈ നമഃ ।
ഓം അംഗിരസേ നമഃ ।
ഓം കംകഭേരുംഡായൈ നമഃ ।
ഓം ചാംദ്രായണപരായണായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷ്ടോമായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുദായൈ നമഃ ।
ഓം ദര്ശായൈ നമഃ ।
ഓം നംദ്യാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം പൌര്ണമാസികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജപ്രതിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം രാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌരഭായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംകലായനായൈ നമഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം കാരീഷായൈ നമഃ ।
ഓം ബൈദലായനായൈ നമഃ ।
ഓം രാമഠായൈ നമഃ । 600

ഓം ശോചിഷ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം നാചികേതായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംതികൃതേ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടികൃതേ നമഃ ।
ഓം വൈനതേയായൈ നമഃ ।
ഓം ഉച്ചാടനായൈ നമഃ ।
ഓം വശീകരണായൈ നമഃ ।
ഓം മാരണായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യമോഹനായൈ നമഃ ।
ഓം വീരായൈ നമഃ ।
ഓം കംദര്പബലശാതനായൈ നമഃ ।
ഓം ശംഖചൂഡായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജച്ഛായായൈ നമഃ ।
ഓം രൌദ്രാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുവിക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം കവഹാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം അവഭൃഥായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടകപാലകായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രൌഷട് നമഃ । 620

ഓം വൌഷട് നമഃ ।
ഓം വഷട്കാരായൈ നമഃ ।
ഓം പാകസംസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം പരിശ്രുത്യൈ നമഃ ।
ഓം ചയനായൈ നമഃ ।
ഓം നരമേധായൈ നമഃ ।
ഓം കാരീര്യൈ നമഃ ।
ഓം രത്നദാനികായൈ നമഃ ।
ഓം സൌത്രാമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭാരുംദായൈ നമഃ ।
ഓം ബാര്ഹസ്പത്യായൈ നമഃ ।
ഓം ബലംഗമായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രചേതസേ നമഃ ।
ഓം സര്വസത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഗജമേധായൈ നമഃ ।
ഓം കരംഭകായൈ നമഃ ।
ഓം ഹവിഃസംസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം സോമസംസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം പാകസംസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഗരുത്മത്യൈ നമഃ । 640

ഓം സത്യായൈ നമഃ ।
ഓം സൂര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ചമസായൈ നമഃ ।
ഓം സ്രുചേ നമഃ ।
ഓം സ്രുവായൈ നമഃ ।
ഓം ഉലൂഖലായൈ നമഃ ।
ഓം മേക്ഷണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചപലായൈ നമഃ ।
ഓം മംഥന്യൈ നമഃ ।
ഓം മേഢ്യൈ നമഃ ।
ഓം യൂപായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രാഗ്വംശായൈ നമഃ ।
ഓം കുംചികായൈ നമഃ ।
ഓം രശ്മയേ നമഃ ।
ഓം അംശവേ നമഃ ।
ഓം ദോഭ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണോദായൈ നമഃ ।
ഓം പവ്യൈ നമഃ ।
ഓം കുഥായൈ നമഃ ।
ഓം ആപ്തോര്യാമായൈ നമഃ । 660

ഓം ദ്രോണകലശായൈ നമഃ ।
ഓം മൈത്രാവരുണായൈ നമഃ ।
ഓം ആശ്വിനായൈ നമഃ ।
ഓം പാത്നീവതായൈ നമഃ ।
ഓം മംഥ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹാരിയോജനായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രതിപ്രസ്ഥാനായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്രായൈ നമഃ ।
ഓം സാമിധേന്യൈ നമഃ ।
ഓം സമിധേ നമഃ ।
ഓം സമായൈ നമഃ ।
ഓം ഹോത്രേ നമഃ ।
ഓം അധ്വര്യവേ നമഃ ।
ഓം ഉദ്ഗാത്രേ നമഃ ।
ഓം നേത്രേ നമഃ ।
ഓം ത്വഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം യോത്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ആഗ്നീധ്രായൈ നമഃ ।
ഓം അച്ഛാവകായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാവചേ നമഃ । 680

ഓം ഗ്രാവസ്തുതേ നമഃ ।
ഓം പ്രതര്ദകായൈ നമഃ ।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മണായൈ നമഃ ।
ഓം മൈത്രാവരുണായൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രസ്തോത്രേ നമഃ ।
ഓം പ്രതിപ്രസ്ഥാത്രേ നമഃ ।
ഓം യജമാനായൈ നമഃ ।
ഓം ധ്രുവംത്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ആമിക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം പൃഷദാജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ചരവേ നമഃ ।
ഓം പയസേ നമഃ ।
ഓം ജുഹുതേ നമഃ ।
ഓം ഉപഭൃതേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ । 700

ഓം ത്രേതായൈ നമഃ ।
ഓം തരസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുരോഡാശായൈ നമഃ ।
ഓം പശൂകര്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രോക്ഷണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മയജ്ഞിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഗ്നിജിഹ്വായൈ നമഃ ।
ഓം ദര്ഭരോമായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മശീര്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം മഹോദര്യൈ നമഃ ।
ഓം അമൃതപ്രാശികായൈ നമഃ ।
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം നഗ്നായൈ നമഃ ।
ഓം ദിഗംബരായൈ നമഃ ।
ഓം ഓംകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്വേദരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ ।
ഓം അനുല്ബണായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാദശഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം രംഭായൈ നമഃ । 720

ഓം സത്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗഗനചാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭീമവക്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവക്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം കീര്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ആകൃഷ്ണപിംഗലായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണമൂര്ധായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമൂര്ധായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരമൂര്ധായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരജിഹ്വായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരരാവായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവ്രതായൈ നമഃ ।
ഓം ദീപ്താസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദീപ്തനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ചംഡപ്രഹരണായൈ നമഃ ।
ഓം ജട്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരഭ്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌലഭ്യൈ നമഃ । 740

ഓം വീച്യൈ നമഃ ।
ഓം ഛായായൈ നമഃ ।
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മാംസലായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണാംബരായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണശാരംഗിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദ്വേഷ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഭീഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ദാനവേംദ്രഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം കല്പകര്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷയംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം അഭയായൈ നമഃ ।
ഓം പൃഥിവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ । 760

ഓം കേശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിഹായൈ നമഃ ।
ഓം ജന്മഹായൈ നമഃ ।
ഓം അക്ഷോഭ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ആഹ്ലാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കന്യായൈ നമഃ ।
ഓം പവിത്രായൈ നമഃ ।
ഓം രോപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭായൈ നമഃ ।
ഓം കന്യാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭീമാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മദംതികായൈ നമഃ ।
ഓം ശാകംഭര്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശ്വേതായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂമ്രായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂമ്രേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരഭദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ । 780

ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാസുര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്മശാനവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദീപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ചിതിസംസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ചിതിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം കപാലഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ഖട്വാംഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹല്യൈ നമഃ ।
ഓം കാംതാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹായോഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം യോഗമാര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം യുഗഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂമ്രകേതവേ നമഃ ।
ഓം മഹാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ആയുഷേ നമഃ ।
ഓം യുഗാനാം പരിവര്തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അംഗാരിണ്യൈ നമഃ । 800

ഓം അംകുശകരായൈ നമഃ ।
ഓം ഘംടാവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വേതാല്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവേതാല്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവേതാലികായൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹോദര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവിഷ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സാംഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗായൈ നമഃ ।
ഓം തപസേ നമഃ ।
ഓം ദമായൈ നമഃ ।
ഓം അധ്യാത്മായൈ നമഃ ।
ഓം അധിദേവായൈ നമഃ ।
ഓം അധിഭൂതായൈ നമഃ । 820

ഓം അംശായൈ നമഃ ।
ഓം ഘംടാരവായൈ നമഃ ।
ഓം വിരൂപാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിഖിവിദേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീചയപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ഗദാഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാസുരമര്ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാതംഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം മത്തമാതംഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം കൌശിക്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രതേജസേ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധസേനായൈ നമഃ ।
ഓം ജൃംഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജയായൈ നമഃ ।
ഓം വിജയായൈ നമഃ ।
ഓം വിനതായൈ നമഃ । 840

ഓം കദ്രവേ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വിക്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ധ്വസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം മൂര്ഛായൈ നമഃ ।
ഓം മൂര്ഛന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദമന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദമ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഛേദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബംധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ബാധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ബംധായൈ നമഃ ।
ഓം ബോധാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം ബുധപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹാരിണ്യൈ നമഃ । 860

ഓം ഹംത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ധരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധരായൈ നമഃ ।
ഓം വിസാധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സാധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സംഗോപന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം രേവത്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലകര്ണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധ്യൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം അരുംധത്യൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മരത്യൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്മചാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാത്യൈ നമഃ । 880

ഓം സിനീവാല്യൈ നമഃ ।
ഓം കുഹ്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഋതുമത്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്വാഷ്ട്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈരോചന്യൈ നമഃ ।
ഓം മൈത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം നീരജായൈ നമഃ ।
ഓം കൈടഭേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാമായൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാമര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ ।
ഓം കലഹായൈ നമഃ ।
ഓം നീതായൈ നമഃ ।
ഓം കൌലാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം കലേബരായൈ നമഃ । 900

ഓം വിദ്യുജ്ജിഹ്വായൈ നമഃ ।
ഓം വര്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യാക്ഷനിപാതിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജിതകാമായൈ നമഃ ।
ഓം കാമൃഗയായൈ നമഃ ।
ഓം കോലായൈ നമഃ ।
ഓം കല്പാംഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കലായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രധാനായൈ നമഃ ।
ഓം താരകായൈ നമഃ ।
ഓം താരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഹിതഭേദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുരക്ഷരായൈ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം മഹാദാനായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഹവായൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാണ്യൈ നമഃ । 920

ഓം വീണായൈ നമഃ ।
ഓം വേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിഹംഗമായൈ നമഃ ।
ഓം മോദപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം മോദകിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്ലവന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്ലാവിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്ലുത്യൈ നമഃ ।
ഓം അജരായൈ നമഃ ।
ഓം ലോഹിതായൈ നമഃ ।
ഓം ലാക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രതപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വഭോജിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മനസേ നമഃ ।
ഓം ബുദ്ധ്യൈ നമഃ ।
ഓം അഹംകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രപാലികായൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്വേദായൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്ഭാരായൈ നമഃ । 940

ഓം ചതുരംതായൈ നമഃ ।
ഓം ചരുപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ചര്വിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചോരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ചര്മഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ലേപായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രപംചായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രശാംതായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തവപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാലായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ആശ്രിതവത്സലായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലംകായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ദ്വംദ്വായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ । 960

ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്മലായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിരീഹായൈ നമഃ ।
ഓം നിരഘായൈ നമഃ ।
ഓം നവായൈ നമഃ ।
ഓം നിരിംദ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാഭാസായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്മോഹായൈ നമഃ ।
ഓം നീതിനായികായൈ നമഃ ।
ഓം നിരിംധനായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ ।
ഓം ലീലാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായൈ നമഃ ।
ഓം മുംഡായൈ നമഃ ।
ഓം വിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം വികൃതായൈ നമഃ ।
ഓം പിംഗലാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണോത്തരായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മഗര്ഭായൈ നമഃ । 980

ഓം മഹാഗര്ഭായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വഗര്ഭായൈ നമഃ ।
ഓം വിലക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പരേശാന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം പാരായൈ നമഃ ।
ഓം പരംതപായൈ നമഃ ।
ഓം സംസാരസേതവേ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം മൂര്ഛാമുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം മനുപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ജയായൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം ദനുഹംത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദയാലയായൈ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ആനംദരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസിദ്ധിവിധായിന്യൈ നമഃ । 1000

ഇതി ശ്രീ വാരാഹീ സഹസ്രനാമാവലിഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *