ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶକ୍ତିପୀଠ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Ashtadasa Shakti Peetha Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଲଂକାୟାଂ ଶାଂକରୀଦେଵୀ କାମାକ୍ଷୀ କାଂଚିକାପୁରେ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଶୃଂଖଳାଦେଵୀ ଚାମୁଂଡୀ କ୍ରୌଂଚପଟ୍ଟଣେ ॥ 1 ॥

ଅଲଂପୁରେ ଜୋଗୁଳାଂବା ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଭ୍ରମରାଂବିକା ।
କୋଲ୍ହାପୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହୁର୍ୟେ ଏକଵୀରା ॥ 2 ॥

ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଂ ମହାକାଳୀ ପୀଠିକାୟାଂ ପୁରୁହୂତିକା ।
ଓଢ୍ୟାୟାଂ ଗିରିଜାଦେଵୀ ମାଣିକ୍ୟା ଦକ୍ଷଵାଟିକେ ॥ 3 ॥

ହରିକ୍ଷେତ୍ରେ କାମରୂପୀ ପ୍ରୟାଗେ ମାଧଵେଶ୍ଵରୀ ।
ଜ୍ଵାଲାୟାଂ ଵୈଷ୍ଣଵୀଦେଵୀ ଗୟା ମାଂଗଳ୍ୟଗୌରିକା ॥ 4 ॥

ଵାରଣାଶ୍ୟାଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ କାଶ୍ମୀରେତୁ ସରସ୍ଵତୀ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ସୁପୀଠାନି ୟୋଗିନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ 5 ॥

ସାୟଂକାଲେ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁଵିନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵରୋଗହରଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସର୍ଵସଂପତ୍କରଂ ଶୁଭମ୍ ॥ 6 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *