అయ్యప్ప శరణు ఘోష | Ayyappa Saranu Gosha In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం శ్రీ స్వామియే
హరిహర సుతనే
కన్నిమూల గణపతి భగవానే
శక్తి వడివేలన్ సోదరనే
మాలికైప్పురత్తు మంజమ్మ దేవి లోకమాతావే
వావరన్ స్వామియే
కరుప్పన్న స్వామియే
పెరియ కడుత్త స్వామియే
తిరియ కడుత్త స్వామియే
వన దేవతమారే
దుర్గా భగవతి మారే
అచ్చన్ కోవిల్ అరసే
అనాధ రక్షగనే
అన్నదాన ప్రభువే
అచ్చం తవిర్పవనే
అంబలతు అరసే
అభయ దాయకనే
అహందై అళిప్పవనే
అష్టసిద్ధి దాయగనే
అంద్మోరై ఆదరిక్కుం దైవమే
అళుథయిల్ వాసనే
ఆర్యంగావు అయ్యావే
ఆపద్బాంధవనే
ఆనంద జ్యోతియే
ఆత్మ స్వరూపియే
ఆనైముఖన్ తంబియే
ఇరుముడి ప్రియనే
ఇన్నలై తీర్పవనే
ఇహ పర సుఖ దాయకనే
హృదయ కమల వాసనే
ఈడిలా ఇన్బం అలిప్పవనే
ఉమైయవల్ బాలగనే
ఊమైక్కు అరుల్ పురిందవనే
ఊళ్వినై అకట్రువోనే
ఊక్కం అళిప్పవనే
ఎన్గుం నిరైందోనే
ఎనిల్లా రూపనే
ఎన్ కుల దైవమే
ఎన్ గురునాథనే
ఎరుమేలి వాళుం కిరాత -శాస్తావే
ఎన్గుం నిరైంద నాద బ్రహ్మమే
ఎల్లోర్కుం అరుల్ పురిబవనే
ఎట్రుమానూరప్పన్ మగనే
ఏకాంత వాసియే
ఏళైక్కరుల్ పురియుం ఈసనే
ఐందుమలై వాసనే
ఐయ్యన్గళ్ తీర్పవనే
ఒప్పిలా మాణిక్కమే
ఓంకార పరబ్రహ్మమే
కలియుగ వరదనే
కన్కన్డ దైవమే
కంబన్కుడికుడైయ నాథనే
కరుణా సముద్రమే
కర్పూర జ్యోతియే
శబరి గిరి వాసనే
శత్రు సంహార మూర్తియే
శరణాగత రక్షగనే
శరణ ఘోష ప్రియనే
శబరిక్కు అరుళ్ పురిందవనే
శంభుకుమారనే
సత్య స్వరూపనే
సంకటం తీర్పవనే
సంజలం అళిప్పవనే
షణ్ముఖ సోదరనే
ధన్వంతరి మూర్తియే
నంబిమొరై కాక్కుం దైవమే
నర్తన ప్రియనే
పంధల రాజకుమారనే
పంబై బాలకనే
పరశురామ పూజితనే
భక్తజన రక్షగనే
భక్తవత్సలనే
పరమశివన్ పుత్రనే
పంబా వాసనే
పరమ దయాలనే
మణికంద పొరులే
మకర జ్యోతియే
వైక్కత్తప్పన్ మగనే
కానక వాసనే
కులత్తు పుళై బాలకనే
గురువాయూరప్పన్ మగనే
కైవల్య పద దాయకనే
జాతి మత భేదం ఇల్లదవనే
శివశక్తి ఐక్య స్వరూపనే
సేవిప్పవర్కు ఆనంద మూర్తియే
దుష్టర్ భయం నీక్కువోనే
దేవాది దేవనే
దేవర్గళ్ తుయరం తీర్థవనే
దేవేంద్ర పూజితనే
నారాయణన్ మైందనే
నెయ్యభిషేక ప్రియనే
ప్రణవ స్వరూపనే
పాప సంహార మూర్తియే
పాయసన్న ప్రియనే
వన్పులి వాహననే
వరప్రదాయకనే
భాగవతోత్తమనే
పొన్నంబల వాసనే
మోహిని సుతనే
మోహన రూపనే
విల్లాడి వీరనే
వీరమణి కంఠనే
సద్గురు నాథనే
సర్వ రోగనివరకనే
సచ్చిదానంద స్వరూపనే
సర్వాభీష్ఠ దాయకనే
శాశ్వతపదం అళిప్పవనే
పదినేట్టాం పడిక్కుడయనాధనే

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *