ஷிரிடி³ ஸாயி பா³பா³ மத்⁴யாஹ்னகால ஆரதி  | Sai baba Afternoon Aarti In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸமர்த⁴ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத⁴ மஹராஜ் கீ ஜை.

கே⁴​உனி பஞ்சாகரதீ கரூபா³பா³ன்ஸீ ஆரதீ
ஸாயீஸீ ஆரதீ கரூபா³பா³ன்ஸீ ஆரதீ
உடா² உடா² ஹோ பா³ன் த⁴வ ஓவால்து³ ஹரமாத⁴வ
ஸாயீராமாத⁴வ ஓவால்து³ ஹரமாத⁴வ
கரூனியாஸ்தி⁴ரமன பாஹுக³ம்பீ⁴ரஹேத்⁴யானா
ஸாயீசே ஹேத்⁴யானா பாஹுக³ம்பீ⁴ர ஹேத்⁴யானா
க்ருஷ்ண நாதா⁴ த³த்தஸாயி ஜடோ³சித்ததுஜே² பாயீ
சித்த(த³த்த) பா³பா³ஸாயீ ஜடோ³சித்ததுஜே² பாயீ
ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ஸௌக்²யாதா³தாரஜீவா
சரணாரஜதாலி த்⁴யாவாதா³ஸாவிஸாவ
ப⁴க்தாம்விஸாவ ஆரதிஸாயிபா³பா³
ஜால்து³னிய ஆனங்க³ஸ்வஸ்வரூபிரஹெத³ங்க³
முமுக்ஷ ஜனதா³வி நிஜடோ³ல்தா³ ஶ்ரீரங்க³
டோ³ல்தா³ ஶ்ரீரங்க³ ஆரதிஸாயிபா³பா³
ஜயமனீஜைஸாபா⁴வ தயதைஸா​அனுபா⁴வ
தா³விஸித³யாக⁴னா ஐஸீதுஜீ²ஹிமாவ
துஜீ²ஹிமாவ ஆரதிஸாயிபா³பா³
துமசேனாமத்³யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யாதா⁴
அகா³த⁴தவகரணீமார்க³தா³விஸி அனாதா⁴
தா³விஸி அனாதா⁴ ஆரதிஸாயிபா³பா³
கலியுகி³ அவதார ஸகு³ணபரப்³ரஹ்மஸசார
அவதார்ணஜா²லாஸே ஸ்வாமித³த்தாதி³க³ம்ப³ர
த³த்தாதி³க³ம்ப³ர ஆரதி ஸாயிபா³பா³
ஆடா²தி³வஸா கு³ருவாரீ ப⁴க்தகரீதி வாரீ
ப்ரபு⁴பத³ பஹாவயா ப⁴வப⁴ய
நிவாரிப⁴யானிவாரி ஆரதிஸாயிபா³பா³
மாஜா² நிஜத்³ரவ்ய டே²வ தவ சரணரஜஸேவா
மாக³ணே ஹேசி ஆதாதுஹ்ம தே³வாதி³தே³வா
தே³வாதி³வா ஆரதிஸாயிபா³பா³
இச்சிதா தீ³ன சாதாக நிர்மல தோய நிஜ ஸூக²
பாஜவேமாத⁴வாய ஸம்பா⁴ல்த³ ஆபுல்தி³பா⁴க
ஆபுல்தி³பா⁴க ஆரதிஸாயிபா³பா³
ஸௌக்²ய தா³தாரஜீவசரண தஜதாலீ
த்⁴யாவாதா³ஸாவிஸாவா ப⁴க்தாம் விஸாவா ஆரதிஸாயிபா³பா³
ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ³த ஓஸாயி அவதூ³த
ஜோடு³னி கரதவ சரணீடே²விதோமாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ
அவதரஸீதூ யேதா த⁴ர்மான் தே க்³லானீ
நாஸ்தீகானாஹீதூ லாவிஸி நிஜபஜ⁴னீ
தா³விஸினானாலீலா அஸங்க்³யரூபானீ
ஹரிஸீ தே³வான் சேதூ ஸங்கட தி³னரஜனீ
ஜயதே³வஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயீ அவதூ⁴தா
ஜோடு³னி கரதவ சரணீடே²விதோமாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ
யவ்வனஸ்வரூபீ ஏக்யாத³ர்ஶன த்வாதி³ த⁴லே
ஸம்ஶய நிரஸுனியா தத்³வைதாகா⁴லவிலே
கோ³பிசன்தா³ மன்தா³த்வாஞ்சீ உத்³த³ரிலே
ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்த அவதூ³த ஓ ஸாயீ அவதூ³த
ஜோடு³னி கரதவ சரணீ டே²விதோமாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ
பே⁴த³தத்த்வஹின்தூ³ யவனா ந் சாகாஹீ
தா³வாயாஸிஜூ²லாபுனரபினரதே³ஹீ
பாஹஸி ப்ரேமானே ந் தூ ஹின்து³யவனாஹி
தா³விஸி ஆத்மத்வானே வ்யாபக் ஹஸாயீ
ஜயதே³வஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயீ அவதூ⁴தா
ஜோடு³னி கரதவ சரணீடே²விதோமாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ
தே³வஸாயினாதா⁴ த்வத்பத³னத ஹ்வானே
பரமாயாமோஹித ஜனமோசன ஜு²ணிஹ்வானே
தத்க்ருபயா ஸகலான் சே ஸங்கடனிரஸாவே
தே³ஶில தரிதே³த்வத்³ருஶ க்ருஷ்ணானேகா³னே
ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ³தா ஓ ஸாயி அவதூ³த
ஜோடு³னி கரதவசரணி டே²விதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ
ஶிரிடி³ மாஜே² பண்ட³ரிபுரஸாயிபா³பா³ரமாவர
பா³பா³ரமவர – ஸாயிபா³பா³ரமவர
ஶுத்³த³ப⁴க்திசன்த்³ர பா⁴கா³ – பா⁴வபுண்ட³லீகஜாகா³
புண்ட³லீக ஜாகா³ – பா⁴வபுண்ட³லீகஜாகா³
யஹோயாஹோ அவகே⁴ ஜன – கரூபா³பா³ன்ஸீவன்த³ன
ஸாயிஸீவன்த³ன – கரூபா³பா³ன்ஸீவன்த³ன
க³ணூஹ்மணே பா³பா³ஸாயீ – தா³வபாவமாஜே² ஆ​ஈ
பாவமாஜே² ஆ​ஈ – தா³வபாவமாஜே² ஆ​ஈ
கா⁴லீன லோடாங்க³ண வன்தீ³ன சரண
டோ³ல்யானிபாஹீனரூபதுஜே²
ப்ரேமே ஆலிங்க³ன ஆனந்தே³பூஜின்
பா⁴வே ஓவால்தி³ன ஹ்மணேனாமா
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவப³ன்து³ஶ்ச ஸகா²த்வமேவ
த்வமேவ வித்³யா த்³ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மமதே³வதே³வ
காயேன வாசா மனசேன்த்³ரியேர்வா
பு³த்³த்³யாத்மனாவா ப்ரக்ருதி ஸ்வபா⁴வாத்
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணா யேதி ஸமர்பயாமீ
அச்யுதங்கேஶவம் ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதா³மோத³ரம் வாஸுதே³வம் ஹரிம்
ஶ்ரீத⁴ரம் மாத⁴வம் கோ³பிகாவல்லப⁴ம்
ஜானகீனாயகம் ராமசன்த்³ரம் பஜ⁴ே
ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரே ஹரே
ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே॥ஶ்ரீ கு³ருதே³வத³த்த
ஹரி: ஓம் யஜ்கே³ன யஜ்க³ மயஜன்த தே³வாஸ்தானித⁴ர்மாணி
ப்ரத⁴மான்யாஸன் தேஹனாகம் மஹிமான்: ஸசன்த
யத்ர பூர்வேஸாத்³யாஸ்ஸன்திதே³வா
ஓம் ராஜாதி⁴ராஜாய பஸஹ்யஸாஹினே
நமோவயம் வை ஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமேகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ த³தா³து
குபே³ராய வைஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓம் ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் போ⁴ஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதி⁴பத்யமயம் ஸமன்தபர்யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வபௌ⁴ம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதா³பதா³ர்தா³த் ப்ருதி⁴வ்யைஸமுத்³ர பர்யான்தாயா
ஏகரால்த்³ல்தி³தி தத³ப்யேஷ ஶ்லோகோபி³கீ³தோ மருத:
பரிவேஷ்டோரோ மருத்த ஸ்யாவஸன் க்³ருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ரேர் விஶ்வேதே³வாஸபா⁴ஸத³ இதி
ஶ்ரீ நாராயணவாஸுதே³வ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்⁴ மஹாராஜ் கி ஜை
அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தாதுலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தா முகா²சா ஶிணே ஶேஷ கா³தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீ ஸாயினாத⁴
ஸ்மராவே மனீத்வத்பதா³ நித்யபா⁴வே
உராவே தரீப⁴க்தி ஸாடீ² ஸ்வபா⁴வே
தராவேஜகா³ தாருனீ மாயதாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா⁴
வஸேஜோ ஸதா³ தா³வயா ஸன்தலீலா
தி³ஸே ஆஜ்க்³ய லோகாபரீ ஜோஜனாலா
பரீ அன்தரீஜ்க்³யான கைவல்ய தா³தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா⁴
ப⁴ராலாத⁴லா ஜன்மஹா மானவாசா
நராஸார்த⁴கா ஸாத⁴னீபூ⁴தஸாசா
த⁴ரூஸாயீ ப்ரேமா க³ல்தா³யா​அஹன்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீ ஸாயினாதா⁴
த⁴ராவே கரீஸான அல்பஜ்க்³யபா³லா
கராவே அஹ்மாத⁴ன்ய சும்போ⁴னிகா³லா
முகீ²கா⁴ல ப்ரேமேக²ராக்³ராஸ அதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீ ஸாயினாதா⁴
ஸுராதீ³க ஜ்யாஞ்ச்யா பதா³ வன்தி³தாதீ
ஸுகாதீ³க ஜாதே ஸமானத்வதே³தீ
ப்ரயாகா³தி³தீர்தே⁴ பதீ³ நம்ரஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீ ஸாயினாதா⁴
துஜ்²யா ஜ்யாபதா³ பாஹதா கோ³பபா³லீ
ஸதா³ரங்க³லீ சித்ஸ்வரூபீ மில்தா³லீ
கரீராஸக்ரீடா³ ஸவே க்ருஷ்ணனாதா⁴
துலாமாக³தோ மாக³ணே ஏகத்³யாவே
கராஜோடி³தோ தீ³ன அத்யன்த பா⁴வே
ப⁴வீமோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீ ஸாயினாதா⁴
ஐஸா யே​ஈபா³! ஸாயி தி³க³ம்ப³ரா
அக்ஷயரூப அவதாரா । ஸர்வஹிவ்யாபக தூ
ஶ்ருதுஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பா³பா³யே) மஹாராஜே ஈபா³
காஶீஸ்னான ஜப ப்ரதிதி³வஸீ கொல்தா³புரபி⁴க்ஷேஸீ
நிர்மலனதி³ துங்கா³ ஜலப்ராஸீ நித்³ராமாஹுரதே³ஶீ ஈஸா யே யீபா³
ஜே²ல்தீ³லோம்ப³தஸே வாமகரீ த்ரிஶூல ட⁴மரூதா⁴ரி
ப⁴க்தாவரத³ஸதா³ ஸுக²காரீதே³ஶீல முக்தீசாரீ ஈஸா யே யீபா³
பாயிபாது³கா ஜபமாலா கமண்ட³லூம்ருக³சாலா
தா⁴ரணகரிஶீபா³ நாகஜ³டாமுகுட ஶோப⁴தோமாதா⁴ ஈஸா யே யீபா³
தத்பர துஜ்²யாயா ஜேத்⁴யானீ அக்ஷயத்வாஞ்சேஸத³வீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தி³னரஜனீ ரக்ஷஸிஸங்கட வாருனி ஈஸா யே யீபா³
யாபரித்⁴யான துஜே² கு³ருராயா த்³ருஶ்ய கரீனயனாயா பூர்ணானந்த³ ஸுகே²ஹீகாயா
லாவிஸிஹரி கு³ணகா³யா ஈஸா யே யீபா³
ஸாயி தி³க³ம்ப³ர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பா³பா³யே) மஹாராஜே ஈபா³
ஸதா³ஸத்ஸ்வரூபம் சிதா³னந்த³கன்த³ம்
ஸ்வப⁴க்தேச்சயா மானுஷம் த³ர்ஶயன்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ப⁴வத்⁴வான்த வித்⁴வம்ஸ மார்தாண்ட³மீட்³யம்
மனோவாக³தீதம் முனிர் த்⁴யான க³ம்யம்
ஜக³த்³வ்யாபகம் நிர்மலம் நிர்கு³ணன்த்வாம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ப⁴வாம்போ⁴தி³ மக்³னார்தி⁴ தானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதா³ஶ்ரிதானாம் ஸ்வப⁴க்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்³தா³ரணார்த⁴ம் கலௌ ஸம்ப⁴வன்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ஸதா³னிம்ப³வ்ருக்ஷாதி⁴கம் ஸாத⁴யன்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ஸதா³கல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி⁴மூலே
ப⁴வத்³பா⁴வபு³த்³த்³யா ஸபர்யாதி³ஸேவாம்
ந்ருணாங்குர்வதாம்பு⁴க்தி-முக்தி ப்ரத³ன்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
அனேகா ஶ்ருதா தர்க்யலீலா விலாஸை:
ஸமா விஷ்க்ருதேஶான பா⁴ஸ்வத்ர்பபா⁴வம்
அஹம்பா⁴வஹீனம் ப்ரஸன்னாத்மபா⁴வம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ஸதாம்விஶ்ரமாராமமேவாபி⁴ராமம்
ஸதா³ஸஜ்ஜனை ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்³பி⁴:
ஜனாமோத³த³ம் ப⁴க்த ப⁴த்³ர ப்ரத³ன்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
அஜன்மாத்³யமேகம் பரம்ப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்ப⁴வம் ராமமேவானதீர்ணம்
ப⁴வத்³த³ர்ஶனாத்ஸம்புனீத: ப்ரபோ⁴ஹம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத⁴ம்
ஶ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிதே³ – கி²லன்ருணாம் ஸர்வார்த⁴ஸித்³தி³ப்ரத³
யுஷ்மத்பாத³ரஜ:ப்ரபா⁴வமதுலம் தா⁴தாபிவக்தா​அக்ஷம:
ஸத்³ப⁴க்த்யாஶ்ஶரணம் க்ருதாஞ்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திதோ – ஸ்மின் ப்ரபோ⁴
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶ பாத³ கமலானாச்சரண்யம்மம
ஸாயிரூப த⁴ரராகோ⁴த்தமம்
ப⁴க்தகாம விபு³த⁴ த்³ருமம்ப்ரபு⁴ம்
மாயயோபஹத சித்த ஶுத்³த³யே
சின்தயாம்யஹே ம்மஹர்னிஶம் முதா³
ஶரத்ஸுதா⁴ம்ஶு ப்ரதிமம்ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபப்ரதம்வஸாயினாத⁴
த்வதீ³யபாதா³ப்³ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகரோது
உபாஸனாதை³வத ஸாயினாத⁴
ஸ்மவைர்ம யோபாஸனி நாஸ்துவன்தம்
ரமேன்மனோமே தவபாத³யுக்³மே
ப்⁴ருங்கோ³ யதா³ப்³ஜே மகரன்த³லுப்³த:⁴
அனேகஜன்மார்ஜிதபாப ஸங்க்ஷயோ
ப⁴வேத்³ப⁴வத்பாத³ ஸரோஜ த³ர்ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத⁴ புஞ்ஜகான்
ப்ரஸீத³ ஸாயிஶ ஸத்³கு³ரோத³யானிதே⁴
ஶ்ரீஸாயினாத⁴ சரணாம்ருதபூர்ணசித்தா
தத்பாத³ ஸேவனரதா ஸ்ஸத தஞ்ச ப⁴க்த்யா
ஸம்ஸார ஜன்யது³ரிதௌக⁴ வினிர்க³ தாஸ்தே
கைவல்ய தா⁴ம பரமம் ஸமவாப்னுவன்தி
ஸ்தோத்ரமே தத்படே²த்³ப⁴க்த்யா யோன்னரஸ்தன்மனாஸதா³
ஸத்³கு³ரோ: ஸாயினாத⁴ஸ்யக்ருபாபாத்ரம் ப⁴வேத்³ப⁴வம்
கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜங்கர்மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம்வாமானஸம்வா – பராத⁴ம்
விதி³தமவிதி³தம் வாஸர்வேமேதத்க்ஷமஸ்வ
ஜயஜயகருணாத்³பே⁴ ஶ்ரீ ப்ரபோ⁴ஸாயினாத⁴
ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்⁴ மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதி⁴ராஜ யோகி³ராஜ பரப்³ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதா⁴மஹராஜ்

ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்⁴ மஹராஜ் கி ஜை

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *