ਸ਼ਿਰਿਡਿ ਸਾਯਿ ਬਾਬਾ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਕਾਲ ਆਰਤਿ | Sai baba Afternoon Aarti In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਮਰ੍ਧ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸਾਯਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ੍ ਕੀ ਜੈ.

ਘੇ​ਉਨਿ ਪਂਚਾਕਰਤੀ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਆਰਤੀ
ਸਾਯੀਸੀ ਆਰਤੀ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਆਰਤੀ
ਉਠਾ ਉਠਾ ਹੋ ਬਾਨ੍ ਧਵ ਓਵਾਲ਼ੁ ਹਰਮਾਧਵ
ਸਾਯੀਰਾਮਾਧਵ ਓਵਾਲ਼ੁ ਹਰਮਾਧਵ
ਕਰੂਨਿਯਾਸ੍ਧਿਰਮਨ ਪਾਹੁਗਂਭੀਰਹੇਧ੍ਯਾਨਾ
ਸਾਯੀਚੇ ਹੇਧ੍ਯਾਨਾ ਪਾਹੁਗਂਭੀਰ ਹੇਧ੍ਯਾਨਾ
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ ਨਾਧਾ ਦਤ੍ਤਸਾਯਿ ਜਡੋਚਿਤ੍ਤਤੁਝੇ ਪਾਯੀ
ਚਿਤ੍ਤ(ਦਤ੍ਤ) ਬਾਬਾਸਾਯੀ ਜਡੋਚਿਤ੍ਤਤੁਝੇ ਪਾਯੀ
ਆਰਤਿ ਸਾਯਿਬਾਬਾ ਸੌਖ੍ਯਾਦਾਤਾਰਜੀਵਾ
ਚਰਣਾਰਜਤਾਲਿ ਧ੍ਯਾਵਾਦਾਸਾਵਿਸਾਵ
ਭਕ੍ਤਾਂਵਿਸਾਵ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਜਾਲ਼ੁਨਿਯ ਆਨਂਗਸ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਿਰਹੇਦਂਗ
ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ ਜਨਦਾਵਿ ਨਿਜਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ
ਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਜਯਮਨੀਜੈਸਾਭਾਵ ਤਯਤੈਸਾ​ਅਨੁਭਾਵ
ਦਾਵਿਸਿਦਯਾਘਨਾ ਐਸੀਤੁਝੀਹਿਮਾਵ
ਤੁਝੀਹਿਮਾਵ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਤੁਮਚੇਨਾਮਦ੍ਯਾਤਾ ਹਰੇ ਸਂਸ੍ਕ੍ਰੁਤਿ ਵ੍ਯਾਧਾ
ਅਗਾਧਤਵਕਰਣੀਮਾਰ੍ਗਦਾਵਿਸਿ ਅਨਾਧਾ
ਦਾਵਿਸਿ ਅਨਾਧਾ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਕਲਿਯੁਗਿ ਅਵਤਾਰ ਸਗੁਣਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸਚਾਰ
ਅਵਤਾਰ੍ਣਝਾਲਾਸੇ ਸ੍ਵਾਮਿਦਤ੍ਤਾਦਿਗਂਬਰ
ਦਤ੍ਤਾਦਿਗਂਬਰ ਆਰਤਿ ਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਆਠਾਦਿਵਸਾ ਗੁਰੁਵਾਰੀ ਭਕ੍ਤਕਰੀਤਿ ਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਭੁਪਦ ਪਹਾਵਯਾ ਭਵਭਯ
ਨਿਵਾਰਿਭਯਾਨਿਵਾਰਿ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਮਾਝਾ ਨਿਜਦ੍ਰਵ੍ਯ ਠੇਵ ਤਵ ਚਰਣਰਜਸੇਵਾ
ਮਾਗਣੇ ਹੇਚਿ ਆਤਾਤੁਹ੍ਮ ਦੇਵਾਦਿਦੇਵਾ
ਦੇਵਾਦਿਵਾ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਇਚ੍ਚਿਤਾ ਦੀਨ ਚਾਤਾਕ ਨਿਰ੍ਮਲ ਤੋਯ ਨਿਜ ਸੂਖ
ਪਾਜਵੇਮਾਧਵਾਯ ਸਂਭਾਲ਼ ਆਪੁਲ਼ਿਭਾਕ
ਆਪੁਲ਼ਿਭਾਕ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਸੌਖ੍ਯ ਦਾਤਾਰਜੀਵਚਰਣ ਤਜਤਾਲੀ
ਧ੍ਯਾਵਾਦਾਸਾਵਿਸਾਵਾ ਭਕ੍ਤਾਂ ਵਿਸਾਵਾ ਆਰਤਿਸਾਯਿਬਾਬਾ
ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ ਦਤ੍ਤਾ ਅਵਦੂਤ ਓਸਾਯਿ ਅਵਦੂਤ
ਜੋਡੁਨਿ ਕਰਤਵ ਚਰਣੀਠੇਵਿਤੋਮਾਧਾ ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ
ਅਵਤਰਸੀਤੂ ਯੇਤਾ ਧਰ੍ਮਾਨ੍ ਤੇ ਗ੍ਲਾਨੀ
ਨਾਸ੍ਤੀਕਾਨਾਹੀਤੂ ਲਾਵਿਸਿ ਨਿਜਭਜਨੀ
ਦਾਵਿਸਿਨਾਨਾਲੀਲਾ ਅਸਂਖ੍ਯਰੂਪਾਨੀ
ਹਰਿਸੀ ਦੇਵਾਨ੍ ਚੇਤੂ ਸਂਕਟ ਦਿਨਰਜਨੀ
ਜਯਦੇਵਜਯਦੇਵ ਦਤ੍ਤਾ ਅਵਧੂਤਾ ਓ ਸਾਯੀ ਅਵਧੂਤਾ
ਜੋਡੁਨਿ ਕਰਤਵ ਚਰਣੀਠੇਵਿਤੋਮਾਧਾ ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ
ਯਵ੍ਵਨਸ੍ਵਰੂਪੀ ਏਕ੍ਯਾਦਰ੍ਸ਼ਨ ਤ੍ਵਾਦਿ ਧਲੇ
ਸਂਸ਼ਯ ਨਿਰਸੁਨਿਯਾ ਤਦ੍ਵੈਤਾਘਾਲਵਿਲੇ
ਗੋਪਿਚਂਦਾ ਮਂਦਾਤ੍ਵਾਂਚੀ ਉਦ੍ਦਰਿਲੇ
ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ ਦਤ੍ਤ ਅਵਦੂਤ ਓ ਸਾਯੀ ਅਵਦੂਤ
ਜੋਡੁਨਿ ਕਰਤਵ ਚਰਣੀ ਠੇਵਿਤੋਮਾਧਾ ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ
ਭੇਦਤਤ੍ਤ੍ਵਹਿਂਦੂ ਯਵਨਾ ਨ੍ ਚਾਕਾਹੀ
ਦਾਵਾਯਾਸਿਝੂਲਾਪੁਨਰਪਿਨਰਦੇਹੀ
ਪਾਹਸਿ ਪ੍ਰੇਮਾਨੇ ਨ੍ ਤੂ ਹਿਂਦੁਯਵਨਾਹਿ
ਦਾਵਿਸਿ ਆਤ੍ਮਤ੍ਵਾਨੇ ਵ੍ਯਾਪਕ੍ ਹਸਾਯੀ
ਜਯਦੇਵਜਯਦੇਵ ਦਤ੍ਤਾ ਅਵਧੂਤਾ ਓ ਸਾਯੀ ਅਵਧੂਤਾ
ਜੋਡੁਨਿ ਕਰਤਵ ਚਰਣੀਠੇਵਿਤੋਮਾਧਾ ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ
ਦੇਵਸਾਯਿਨਾਧਾ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਨਤ ਹ੍ਵਾਨੇ
ਪਰਮਾਯਾਮੋਹਿਤ ਜਨਮੋਚਨ ਝੁਣਿਹ੍ਵਾਨੇ
ਤਤ੍ਕ੍ਰੁਪਯਾ ਸਕਲਾਨ੍ ਚੇ ਸਂਕਟਨਿਰਸਾਵੇ
ਦੇਸ਼ਿਲ ਤਰਿਦੇਤ੍ਵਦ੍ਰੁਸ਼ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਨੇਗਾਨੇ
ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ ਦਤ੍ਤਾ ਅਵਦੂਤਾ ਓ ਸਾਯਿ ਅਵਦੂਤ
ਜੋਡੁਨਿ ਕਰਤਵਚਰਣਿ ਠੇਵਿਤੋ ਮਾਧਾ ਜਯਦੇਵ ਜਯਦੇਵ
ਸ਼ਿਰਿਡਿ ਮਾਝੇ ਪਂਡਰਿਪੁਰਸਾਯਿਬਾਬਾਰਮਾਵਰ
ਬਾਬਾਰਮਵਰ – ਸਾਯਿਬਾਬਾਰਮਵਰ
ਸ਼ੁਦ੍ਦਭਕ੍ਤਿਚਂਦ੍ਰ ਭਾਗਾ – ਭਾਵਪੁਂਡਲੀਕਜਾਗਾ
ਪੁਂਡਲੀਕ ਜਾਗਾ – ਭਾਵਪੁਂਡਲੀਕਜਾਗਾ
ਯਹੋਯਾਹੋ ਅਵਘੇ ਜਨ – ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀਵਂਦਨ
ਸਾਯਿਸੀਵਂਦਨ – ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀਵਂਦਨ
ਗਣੂਹ੍ਮਣੇ ਬਾਬਾਸਾਯੀ – ਦਾਵਪਾਵਮਾਝੇ ਆ​ਈ
ਪਾਵਮਾਝੇ ਆ​ਈ – ਦਾਵਪਾਵਮਾਝੇ ਆ​ਈ
ਘਾਲੀਨ ਲੋਟਾਂਗਣ ਵਂਦੀਨ ਚਰਣ
ਡੋਲ੍ਯਾਨਿਪਾਹੀਨਰੂਪਤੁਝੇ
ਪ੍ਰੇਮੇ ਆਲਿਂਗਨ ਆਨਂਦੇਪੂਜਿਨ੍
ਭਾਵੇ ਓਵਾਲ਼ਿਨ ਹ੍ਮਣੇਨਾਮਾ
ਤ੍ਵਮੇਵ ਮਾਤਾ ਚ ਪਿਤਾ ਤ੍ਵਮੇਵ
ਤ੍ਵਮੇਵਬਂਦੁਸ਼੍ਚ ਸਖਾਤ੍ਵਮੇਵ
ਤ੍ਵਮੇਵ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦ੍ਰਵਿਣਂ ਤ੍ਵਮੇਵ
ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਰ੍ਵਂ ਮਮਦੇਵਦੇਵ
ਕਾਯੇਨ ਵਾਚਾ ਮਨਚੇਂਦ੍ਰਿਯੇਰ੍ਵਾ
ਬੁਦ੍ਦ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤਿ ਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍
ਕਰੋਮਿ ਯਦ੍ਯਤ੍ਸਕਲਂ ਪਰਸ੍ਮੈ
ਨਾਰਾਯਣਾ ਯੇਤਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮੀ
ਅਚ੍ਯੁਤਂਕੇਸ਼ਵਂ ਰਾਮਨਾਰਾਯਣਂ
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਦਾਮੋਦਰਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਹਰਿਂ
ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਮਾਧਵਂ ਗੋਪਿਕਾਵਲ੍ਲਭਂ
ਜਾਨਕੀਨਾਯਕਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ
ਹਰੇਰਾਮ ਹਰੇਰਾਮ ਰਾਮਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇ
ਹਰੇਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ ਹਰੇਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਹਰੇ॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਦੇਵਦਤ੍ਤ
ਹਰਿ: ਓਂ ਯਜ੍ਗੇਨ ਯਜ੍ਗ ਮਯਜਂਤ ਦੇਵਾਸ੍ਤਾਨਿਧਰ੍ਮਾਣਿ
ਪ੍ਰਧਮਾਨ੍ਯਾਸਨ੍ ਤੇਹਨਾਕਂ ਮਹਿਮਾਨ੍: ਸਚਂਤ
ਯਤ੍ਰ ਪੂਰ੍ਵੇਸਾਦ੍ਯਾਸ੍ਸਂਤਿਦੇਵਾ
ਓਂ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਾਯ ਪਸਹ੍ਯਸਾਹਿਨੇ
ਨਮੋਵਯਂ ਵੈ ਸ਼੍ਰਵਣਾਯ ਕੁਰ੍ਮਹੇ
ਸਮੇਕਾਮਾਨ੍ ਕਾਮਕਾਮਾਯ ਮਹ੍ਯਂ
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣੋ ਦਦਾਤੁ
ਕੁਬੇਰਾਯ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਯਾ ਮਹਾਰਾਜਾਯਨਮ:
ਓਂ ਸ੍ਵਸ੍ਤੀ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਭੋਜ੍ਯਂ
ਸ੍ਵਾਰਾਜ੍ਯਂ ਵੈਰਾਜ੍ਯਂ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਟ੍ਯਂਰਾਜ੍ਯਂ
ਮਹਾਰਾਜ੍ਯ ਮਾਧਿਪਤ੍ਯਮਯਂ ਸਮਂਤਪਰ੍ਯਾ
ਈਸ਼੍ਯਾ ਸ੍ਸਾਰ੍ਵਭੌਮ ਸ੍ਸਾਰ੍ਵਾ ਯੁਸ਼ਾਨ੍
ਤਾਦਾਪਦਾਰ੍ਦਾਤ੍ ਪ੍ਰੁਧਿਵ੍ਯੈਸਮੁਦ੍ਰ ਪਰ੍ਯਾਂਤਾਯਾ
ਏਕਰਾਲ਼੍ਲ਼ਿਤਿ ਤਦਪ੍ਯੇਸ਼ ਸ਼੍ਲੋਕੋਬਿਗੀਤੋ ਮਰੁਤ:
ਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟੋਰੋ ਮਰੁਤ੍ਤ ਸ੍ਯਾਵਸਨ੍ ਗ੍ਰੁਹੇ
ਆਵਿਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਯਕਾਮ ਪ੍ਰੇਰ੍ ਵਿਸ਼੍ਵੇਦੇਵਾਸਭਾਸਦ ਇਤਿ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਵਾਸੁਦੇਵ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸਾਯਿਨਾਧ੍ ਮਹਾਰਾਜ੍ ਕਿ ਜੈ
ਅਨਂਤਾ ਤੁਲਾਤੇ ਕਸੇਰੇ ਸ੍ਤਵਾਵੇ
ਅਨਂਤਾਤੁਲਾਤੇ ਕਸੇਰੇ ਨਮਾਵੇ
ਅਨਂਤਾ ਮੁਖਾਚਾ ਸ਼ਿਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਧ
ਸ੍ਮਰਾਵੇ ਮਨੀਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾ ਨਿਤ੍ਯਭਾਵੇ
ਉਰਾਵੇ ਤਰੀਭਕ੍ਤਿ ਸਾਠੀ ਸ੍ਵਭਾਵੇ
ਤਰਾਵੇਜਗਾ ਤਾਰੁਨੀ ਮਾਯਤਾਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਵਸੇਜੋ ਸਦਾ ਦਾਵਯਾ ਸਂਤਲੀਲਾ
ਦਿਸੇ ਆਜ੍ਗ੍ਯ ਲੋਕਾਪਰੀ ਜੋਜਨਾਲਾ
ਪਰੀ ਅਂਤਰੀਜ੍ਗ੍ਯਾਨ ਕੈਵਲ੍ਯ ਦਾਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਭਰਾਲਾਧਲਾ ਜਨ੍ਮਹਾ ਮਾਨਵਾਚਾ
ਨਰਾਸਾਰ੍ਧਕਾ ਸਾਧਨੀਭੂਤਸਾਚਾ
ਧਰੂਸਾਯੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਗਲ਼ਾਯਾ​ਅਹਂਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਧਰਾਵੇ ਕਰੀਸਾਨ ਅਲ੍ਪਜ੍ਗ੍ਯਬਾਲਾ
ਕਰਾਵੇ ਅਹ੍ਮਾਧਨ੍ਯ ਚੁਂਭੋਨਿਗਾਲਾ
ਮੁਖੀਘਾਲ ਪ੍ਰੇਮੇਖਰਾਗ੍ਰਾਸ ਅਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਸੁਰਾਦੀਕ ਜ੍ਯਾਂਚ੍ਯਾ ਪਦਾ ਵਂਦਿਤਾਤੀ
ਸੁਕਾਦੀਕ ਜਾਤੇ ਸਮਾਨਤ੍ਵਦੇਤੀ
ਪ੍ਰਯਾਗਾਦਿਤੀਰ੍ਧੇ ਪਦੀ ਨਮ੍ਰਹੋਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਤੁਝ੍ਯਾ ਜ੍ਯਾਪਦਾ ਪਾਹਤਾ ਗੋਪਬਾਲੀ
ਸਦਾਰਂਗਲੀ ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪੀ ਮਿਲ਼ਾਲੀ
ਕਰੀਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾ ਸਵੇ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਨਾਧਾ
ਤੁਲਾਮਾਗਤੋ ਮਾਗਣੇ ਏਕਦ੍ਯਾਵੇ
ਕਰਾਜੋਡਿਤੋ ਦੀਨ ਅਤ੍ਯਂਤ ਭਾਵੇ
ਭਵੀਮੋਹਨੀਰਾਜ ਹਾਤਾਰਿ ਆਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਧਾ
ਐਸਾ ਯੇ​ਈਬਾ! ਸਾਯਿ ਦਿਗਂਬਰਾ
ਅਕ੍ਸ਼ਯਰੂਪ ਅਵਤਾਰਾ । ਸਰ੍ਵਹਿਵ੍ਯਾਪਕ ਤੂ
ਸ਼੍ਰੁਤੁਸਾਰਾ ਅਨਸੂਯਾਤ੍ਰਿਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਯੇ) ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਨਾਨ ਜਪ ਪ੍ਰਤਿਦਿਵਸੀ ਕੋਲ਼ਾਪੁਰਭਿਕ੍ਸ਼ੇਸੀ
ਨਿਰ੍ਮਲਨਦਿ ਤੁਂਗਾ ਜਲਪ੍ਰਾਸੀ ਨਿਦ੍ਰਾਮਾਹੁਰਦੇਸ਼ੀ ਈਸਾ ਯੇ ਯੀਬਾ
ਝੇਲ਼ੀਲੋਂਬਤਸੇ ਵਾਮਕਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਢਮਰੂਧਾਰਿ
ਭਕ੍ਤਾਵਰਦਸਦਾ ਸੁਖਕਾਰੀਦੇਸ਼ੀਲ ਮੁਕ੍ਤੀਚਾਰੀ ਈਸਾ ਯੇ ਯੀਬਾ
ਪਾਯਿਪਾਦੁਕਾ ਜਪਮਾਲਾ ਕਮਂਡਲੂਮ੍ਰੁਗਚਾਲਾ
ਧਾਰਣਕਰਿਸ਼ੀਬਾ ਨਾਗਜਟਾਮੁਕੁਟ ਸ਼ੋਭਤੋਮਾਧਾ ਈਸਾ ਯੇ ਯੀਬਾ
ਤਤ੍ਪਰ ਤੁਝ੍ਯਾਯਾ ਜੇਧ੍ਯਾਨੀ ਅਕ੍ਸ਼ਯਤ੍ਵਾਂਚੇਸਦਵੀ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਸਕਰੀ ਦਿਨਰਜਨੀ ਰਕ੍ਸ਼ਸਿਸਂਕਟ ਵਾਰੁਨਿ ਈਸਾ ਯੇ ਯੀਬਾ
ਯਾਪਰਿਧ੍ਯਾਨ ਤੁਝੇ ਗੁਰੁਰਾਯਾ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਕਰੀਨਯਨਾਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾਨਂਦ ਸੁਖੇਹੀਕਾਯਾ
ਲਾਵਿਸਿਹਰਿ ਗੁਣਗਾਯਾ ਈਸਾ ਯੇ ਯੀਬਾ
ਸਾਯਿ ਦਿਗਂਬਰ ਅਕ੍ਸ਼ਯ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰਾ
ਸਰ੍ਵਹਿਵ੍ਯਾਪਕ ਤੂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਾਰਾ ਅਨਸੂਯਾਤ੍ਰਿਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਯੇ) ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ
ਸਦਾਸਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਚਿਦਾਨਂਦਕਂਦਂ
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤੇਚ੍ਚਯਾ ਮਾਨੁਸ਼ਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਭਵਧ੍ਵਾਂਤ ਵਿਧ੍ਵਂਸ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਮੀਡ੍ਯਂ
ਮਨੋਵਾਗਤੀਤਂ ਮੁਨਿਰ੍ ਧ੍ਯਾਨ ਗਮ੍ਯਂ
ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪਕਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂਤ੍ਵਾਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਭਵਾਂਭੋਦਿ ਮਗ੍ਨਾਰ੍ਧਿ ਤਾਨਾਂ ਜਨਾਨਾਂ
ਸ੍ਵਪਾਦਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਿਯਾਣਾਂ
ਸਮੁਦ੍ਦਾਰਣਾਰ੍ਧਂ ਕਲੌ ਸਂਭਵਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਸਦਾਨਿਂਬਵ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਾਧਿਕਂ ਸਾਧਯਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਸਦਾਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾਧਿਮੂਲੇ
ਭਵਦ੍ਭਾਵਬੁਦ੍ਦ੍ਯਾ ਸਪਰ੍ਯਾਦਿਸੇਵਾਂ
ਨ੍ਰੁਣਾਂਕੁਰ੍ਵਤਾਂਭੁਕ੍ਤਿ-ਮੁਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਦਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਅਨੇਕਾ ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਤਰ੍ਕ੍ਯਲੀਲਾ ਵਿਲਾਸੈ:
ਸਮਾ ਵਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਤੇਸ਼ਾਨ ਭਾਸ੍ਵਤ੍ਰ੍ਪਭਾਵਂ
ਅਹਂਭਾਵਹੀਨਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਭਾਵਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਸਤਾਂਵਿਸ਼੍ਰਮਾਰਾਮਮੇਵਾਭਿਰਾਮਂ
ਸਦਾਸਜ੍ਜਨੈ ਸਂਸ੍ਤੁਤਂ ਸਨ੍ਨਮਦ੍ਭਿ:
ਜਨਾਮੋਦਦਂ ਭਕ੍ਤ ਭਦ੍ਰ ਪ੍ਰਦਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਅਜਨ੍ਮਾਦ੍ਯਮੇਕਂ ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਸ੍ਵਯਂ ਸਂਭਵਂ ਰਾਮਮੇਵਾਨਤੀਰ੍ਣਂ
ਭਵਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ਸਂਪੁਨੀਤ: ਪ੍ਰਭੋਹਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸਾਯਿਨਾਧਂ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਯਿਸ਼ ਕ੍ਰੁਪਾਨਿਦੇ – ਖਿਲਨ੍ਰੁਣਾਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਧਸਿਦ੍ਦਿਪ੍ਰਦ
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਪਾਦਰਜ:ਪ੍ਰਭਾਵਮਤੁਲਂ ਧਾਤਾਪਿਵਕ੍ਤਾ​ਅਕ੍ਸ਼ਮ:
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਸ਼ਰਣਂ ਕ੍ਰੁਤਾਂਜਲਿਪੁਟ: ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਤੋ – ਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਭੋ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਾਯਿਪਰੇਸ਼ ਪਾਦ ਕਮਲਾਨਾਚ੍ਚਰਣ੍ਯਂਮਮ
ਸਾਯਿਰੂਪ ਧਰਰਾਘੋਤ੍ਤਮਂ
ਭਕ੍ਤਕਾਮ ਵਿਬੁਧ ਦ੍ਰੁਮਂਪ੍ਰਭੁਂ
ਮਾਯਯੋਪਹਤ ਚਿਤ੍ਤ ਸ਼ੁਦ੍ਦਯੇ
ਚਿਂਤਯਾਮ੍ਯਹੇ ਮ੍ਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਂ ਮੁਦਾ
ਸ਼ਰਤ੍ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਪ੍ਰਤਿਮਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਕ੍ਰੁਪਾਤਪਪ੍ਰਤਂਵਸਾਯਿਨਾਧ
ਤ੍ਵਦੀਯਪਾਦਾਬ੍ਜ ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਂ
ਸ੍ਵਚ੍ਚਾਯਯਾਤਾਪ ਮਪਾਕਰੋਤੁ
ਉਪਾਸਨਾਦੈਵਤ ਸਾਯਿਨਾਧ
ਸ੍ਮਵੈਰ੍ਮ ਯੋਪਾਸਨਿ ਨਾਸ੍ਤੁਵਂਤਂ
ਰਮੇਨ੍ਮਨੋਮੇ ਤਵਪਾਦਯੁਗ੍ਮੇ
ਭ੍ਰੁਂਗੋ ਯਦਾਬ੍ਜੇ ਮਕਰਂਦਲੁਬ੍ਧ:
ਅਨੇਕਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤਪਾਪ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯੋ
ਭਵੇਦ੍ਭਵਤ੍ਪਾਦ ਸਰੋਜ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍
ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਸਰ੍ਵਾਨਪਰਾਧ ਪੁਂਜਕਾਨ੍
ਪ੍ਰਸੀਦ ਸਾਯਿਸ਼ ਸਦ੍ਗੁਰੋਦਯਾਨਿਧੇ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਯਿਨਾਧ ਚਰਣਾਮ੍ਰੁਤਪੂਰ੍ਣਚਿਤ੍ਤਾ
ਤਤ੍ਪਾਦ ਸੇਵਨਰਤਾ ਸ੍ਸਤ ਤਂਚ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਸਂਸਾਰ ਜਨ੍ਯਦੁਰਿਤੌਘ ਵਿਨਿਰ੍ਗ ਤਾਸ੍ਤੇ
ਕੈਵਲ੍ਯ ਧਾਮ ਪਰਮਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੁਵਂਤਿ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇ ਤਤ੍ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੋਨ੍ਨਰਸ੍ਤਨ੍ਮਨਾਸਦਾ
ਸਦ੍ਗੁਰੋ: ਸਾਯਿਨਾਧਸ੍ਯਕ੍ਰੁਪਾਪਾਤ੍ਰਂ ਭਵੇਦ੍ਭਵਂ
ਕਰਚਰਣਕ੍ਰੁਤਂ ਵਾਕ੍ਕਾਯਜਂਕਰ੍ਮਜਂਵਾ
ਸ਼੍ਰਵਣਨਯਨਜਂਵਾਮਾਨਸਂਵਾ – ਪਰਾਧਂ
ਵਿਦਿਤਮਵਿਦਿਤਂ ਵਾਸਰ੍ਵੇਮੇਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ
ਜਯਜਯਕਰੁਣਾਦ੍ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੋਸਾਯਿਨਾਧ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸਾਯਿਨਾਧ੍ ਮਹਰਾਜ੍ ਕਿ ਜੈ
ਰਾਜਾਧਿਰਾਜ ਯੋਗਿਰਾਜ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼੍ਰੀਸਾਯਿਨਾਧਾਮਹਰਾਜ੍

ਸ਼੍ਰੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸਾਯਿਨਾਧ੍ ਮਹਰਾਜ੍ ਕਿ ਜੈ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *