ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ | Brahma Jnanavali Mala In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സകൃച്ഛ്രവണമാത്രേണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം യതോ ഭവേത് ।
ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ സര്വേഷാം മോക്ഷസിദ്ധയേ ॥ 1॥

അസംഗോഽഹമസംഗോഽഹമസംഗോഽഹം പുനഃ പുനഃ ।
സച്ചിദാനംദരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 2॥

നിത്യശുദ്ധവിമുക്തോഽഹം നിരാകാരോഽഹമവ്യയഃ ।
ഭൂമാനംദസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 3॥

നിത്യോഽഹം നിരവദ്യോഽഹം നിരാകാരോഽഹമുച്യതേ ।
പരമാനംദരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 4॥

ശുദ്ധചൈതന്യരൂപോഽഹമാത്മാരാമോഽഹമേവ ച ।
അഖംഡാനംദരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 5॥

പ്രത്യക്ചൈതന്യരൂപോഽഹം ശാംതോഽഹം പ്രകൃതേഃ പരഃ ।
ശാശ്വതാനംദരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 6॥

തത്ത്വാതീതഃ പരാത്മാഹം മധ്യാതീതഃ പരഃ ശിവഃ ।
മായാതീതഃ പരംജ്യോതിരഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 7॥

നാനാരൂപവ്യതീതോഽഹം ചിദാകാരോഽഹമച്യുതഃ ।
സുഖരൂപസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 8॥

മായാതത്കാര്യദേഹാദി മമ നാസ്ത്യേവ സര്വദാ ।
സ്വപ്രകാശൈകരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 9॥

ഗുണത്രയവ്യതീതോഽഹം ബ്രഹ്മാദീനാം ച സാക്ഷ്യഹമ് ।
അനംതാനംതരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 10॥

അംതര്യാമിസ്വരൂപോഽഹം കൂടസ്ഥഃ സര്വഗോഽസ്മ്യഹമ് ।
പരമാത്മസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 11॥

നിഷ്കലോഽഹം നിഷ്ക്രിയോഽഹം സര്വാത്മാദ്യഃ സനാതനഃ ।
അപരോക്ഷസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 12॥

ദ്വംദ്വാദിസാക്ഷിരൂപോഽഹമചലോഽഹം സനാതനഃ ।
സര്വസാക്ഷിസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 13॥

പ്രജ്ഞാനഘന ഏവാഹം വിജ്ഞാനഘന ഏവ ച ।
അകര്താഹമഭോക്താഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 14॥

നിരാധാരസ്വരൂപോഽഹം സര്വാധാരോഽഹമേവ ച ।
ആപ്തകാമസ്വരൂപോഽഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 15॥

താപത്രയവിനിര്മുക്തോ ദേഹത്രയവിലക്ഷണഃ ।
അവസ്ഥാത്രയസാക്ഷ്യസ്മി ചാഹമേവാഹമവ്യയഃ ॥ 16॥

ദൃഗ്ദൃശ്യൌ ദ്വൌ പദാര്ഥൌ സ്തഃ പരസ്പരവിലക്ഷണൌ ।
ദൃഗ്ബ്രഹ്മ ദൃശ്യം മായേതി സര്വവേദാംതഡിംഡിമഃ ॥ 17॥

അഹം സാക്ഷീതി യോ വിദ്യാദ്വിവിച്യൈവം പുനഃ പുനഃ ।
സ ഏവ മുക്തഃ സോ വിദ്വാനിതി വേദാംതഡിംഡിമഃ ॥ 18॥

ഘടകുഡ്യാദികം സര്വം മൃത്തികാമാത്രമേവ ച ।
തദ്വദ്ബ്രഹ്മ ജഗത്സര്വമിതി വേദാംതഡിംഡിമഃ ॥ 19॥

ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ നാപരഃ ।
അനേന വേദ്യം സച്ഛാസ്ത്രമിതി വേദാംതഡിംഡിമഃ ॥ 20॥

അംതര്ജ്യോതിര്ബഹിര്ജ്യോതിഃ പ്രത്യഗ്ജ്യോതിഃ പരാത്പരഃ ।
ജ്യോതിര്ജ്യോതിഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മജ്യോതിഃ ശിവോഽസ്മ്യഹമ് ॥ 21॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിംദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛംകരഭഗവതഃ കൃതൌ
ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ സംപൂര്ണാ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *