బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా | Brahma Jnanavali Mala In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

సకృచ్ఛ్రవణమాత్రేణ బ్రహ్మజ్ఞానం యతో భవేత్ ।
బ్రహ్మజ్ఞానావలీమాలా సర్వేషాం మోక్షసిద్ధయే ॥ 1॥

అసంగోఽహమసంగోఽహమసంగోఽహం పునః పునః ।
సచ్చిదానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 2॥

నిత్యశుద్ధవిముక్తోఽహం నిరాకారోఽహమవ్యయః ।
భూమానందస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 3॥

నిత్యోఽహం నిరవద్యోఽహం నిరాకారోఽహముచ్యతే ।
పరమానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 4॥

శుద్ధచైతన్యరూపోఽహమాత్మారామోఽహమేవ చ ।
అఖండానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 5॥

ప్రత్యక్చైతన్యరూపోఽహం శాంతోఽహం ప్రకృతేః పరః ।
శాశ్వతానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 6॥

తత్త్వాతీతః పరాత్మాహం మధ్యాతీతః పరః శివః ।
మాయాతీతః పరంజ్యోతిరహమేవాహమవ్యయః ॥ 7॥

నానారూపవ్యతీతోఽహం చిదాకారోఽహమచ్యుతః ।
సుఖరూపస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 8॥

మాయాతత్కార్యదేహాది మమ నాస్త్యేవ సర్వదా ।
స్వప్రకాశైకరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 9॥

గుణత్రయవ్యతీతోఽహం బ్రహ్మాదీనాం చ సాక్ష్యహమ్ ।
అనంతానంతరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 10॥

అంతర్యామిస్వరూపోఽహం కూటస్థః సర్వగోఽస్మ్యహమ్ ।
పరమాత్మస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 11॥

నిష్కలోఽహం నిష్క్రియోఽహం సర్వాత్మాద్యః సనాతనః ।
అపరోక్షస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 12॥

ద్వంద్వాదిసాక్షిరూపోఽహమచలోఽహం సనాతనః ।
సర్వసాక్షిస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 13॥

ప్రజ్ఞానఘన ఏవాహం విజ్ఞానఘన ఏవ చ ।
అకర్తాహమభోక్తాహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 14॥

నిరాధారస్వరూపోఽహం సర్వాధారోఽహమేవ చ ।
ఆప్తకామస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ॥ 15॥

తాపత్రయవినిర్ముక్తో దేహత్రయవిలక్షణః ।
అవస్థాత్రయసాక్ష్యస్మి చాహమేవాహమవ్యయః ॥ 16॥

దృగ్దృశ్యౌ ద్వౌ పదార్థౌ స్తః పరస్పరవిలక్షణౌ ।
దృగ్బ్రహ్మ దృశ్యం మాయేతి సర్వవేదాంతడిండిమః ॥ 17॥

అహం సాక్షీతి యో విద్యాద్వివిచ్యైవం పునః పునః ।
స ఏవ ముక్తః సో విద్వానితి వేదాంతడిండిమః ॥ 18॥

ఘటకుడ్యాదికం సర్వం మృత్తికామాత్రమేవ చ ।
తద్వద్బ్రహ్మ జగత్సర్వమితి వేదాంతడిండిమః ॥ 19॥

బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః ।
అనేన వేద్యం సచ్ఛాస్త్రమితి వేదాంతడిండిమః ॥ 20॥

అంతర్జ్యోతిర్బహిర్జ్యోతిః ప్రత్యగ్జ్యోతిః పరాత్పరః ।
జ్యోతిర్జ్యోతిః స్వయంజ్యోతిరాత్మజ్యోతిః శివోఽస్మ్యహమ్ ॥ 21॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
బ్రహ్మజ్ఞానావలీమాలా సంపూర్ణా ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *