അഘമര്ഷണ സൂക്തമ് | Aghamarshana Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഹിര॑ണ്യശൃംഗം॒-വഁരു॑ണം॒ പ്രപ॑ദ്യേ തീ॒ര്ഥം മേ॑ ദേഹി॒ യാചി॑തഃ ।
യ॒ന്മയാ॑ ഭു॒ക്തമ॒സാധൂ॑നാം പാ॒പേഭ്യ॑ശ്ച പ്ര॒തിഗ്ര॑ഹഃ ।
യന്മേ॒ മന॑സാ വാ॒ചാ॒ ക॒ര്മ॒ണാ വാ ദു॑ഷ്കൃതം॒ കൃതമ് ।
തന്ന॒ ഇംദ്രോ॒ വരു॑ണോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ സവി॒താ ച॑ പുനംതു॒ പുനഃ॑ പുനഃ ।
നമോ॒ഽഗ്നയേ᳚ഽപ്സു॒മതേ॒ നമ॒ ഇംദ്രാ॑യ॒ നമോ॒ വരു॑ണായ॒ നമോ വാരുണ്യൈ॑ നമോ॒ഽദ്ഭ്യഃ ॥

യദ॒പാം ക്രൂ॒രം-യഁദ॑മേ॒ധ്യം-യഁദ॑ശാം॒തം തദപ॑ഗച്ഛതാത് ।
അ॒ത്യാ॒ശ॒നാദ॑തീ-പാ॒നാ॒-ദ്യ॒ച്ച ഉ॒ഗ്രാത്പ്ര॑തി॒ഗ്രഹാ᳚ത് ।
തന്നോ॒ വരു॑ണോ രാ॒ജാ॒ പാ॒ണിനാ᳚ ഹ്യവ॒മര്​ശതു ।
സോ॑ഽഹമ॑പാ॒പോ വി॒രജോ॒ നിര്മു॒ക്തോ മു॑ക്തകി॒ല്ബിഷഃ॑ ।
നാക॑സ്യ പൃ॒ഷ്ഠ-മാരു॑ഹ്യ॒ ഗച്ഛേ॒ദ് ബ്രഹ്മ॑സലോ॒കതാമ് ।
യശ്ചാ॒പ്സു വരു॑ണ॒സ്സ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
ഇ॒മം മേ॑ ഗംഗേ യമുനേ സരസ്വതി॒ ശുതു॑ദ്രി॒-സ്തോമഗ്​മ്॑ സചതാ॒ പരു॒ഷ്ണിയാ ।
അ॒സി॒ക്നി॒യാ മ॑രുദ്വൃധേ വി॒തസ്ത॒യാഽഽര്ജീ॑കീയേ ശൃണു॒ഹ്യാ സു॒ഷോമ॑യാ ।
ഋ॒തം ച॑ സ॒ത്യം ചാ॒ഭീ᳚ദ്ധാ॒-ത്തപ॒സോഽധ്യ॑ജായത ।
തതോ॒ രാത്രി॑രജായത॒ തത॑-സ്സമു॒ദ്രോ അ॑ര്ണ॒വഃ ॥

സ॒മു॒ദ്രാദ॑ര്ണ॒വാ ദധി॑ സം​വഁഥ്സ॒രോ അ॑ജായത ।
അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രാണി॑ വി॒ദധ॒ദ്വിശ്വ॑സ്യ മിഷ॒തോ വ॒ശീ ।
സൂ॒ര്യാ॒ചം॒ദ്ര॒മസൌ॑ ധാ॒താ യ॑ഥാ പൂ॒ര്വമ॑കല്പയത് ।
ദിവം॑ ച പൃഥി॒വീം ചാം॒തരി॑ക്ഷ॒-മഥോ॒ സുവഃ॑ ।
യത്പൃ॑ഥി॒വ്യാഗ്​മ് രജഃ॑ സ്വ॒മാംതരി॑ക്ഷേ വി॒രോദ॑സീ ।
ഇ॒മാഗ്ഗ്​മ് സ്തദാ॒പോ വ॑രുണഃ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
പു॒നംതു॒ വസ॑വഃ പു॒നാതു॒ വരു॑ണഃ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
ഏ॒ഷ ഭൂ॒തസ്യ॑ മ॒ധ്യേ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പ്താ ।
ഏ॒ഷ പു॒ണ്യകൃ॑താം-ലോഁ॒കാ॒നേ॒ഷ മൃ॒ത്യോര് ഹി॑ര॒ണ്മയമ്᳚ ।
ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വ്യോര് ഹി॑ര॒ണ്മയ॒ഗ്​മ്॒ സഗ്ഗ്​മ് ശ്രി॑ത॒ഗ്​മ്॒ സുവഃ॑ ॥

സന॒-സ്സുവ॒-സ്സഗ്​മ്ശി॑ശാധി ।
ആര്ദ്രം॒ ജ്വല॑തി॒ ജ്യോതി॑ര॒ഹമ॑സ്മി ।
ജ്യോതി॒ര്ജ്വല॑തി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
യോ॑ഽഹമ॑സ്മി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
അ॒ഹമ॑സ്മി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
അ॒ഹമേ॒വാഹം മാം ജു॑ഹോമി॒ സ്വാഹാ᳚ ।
അ॒കാ॒ര്യ॒കാ॒ര്യ॑വകീ॒ര്ണീസ്തേ॒നോ ഭ്രൂ॑ണ॒ഹാ ഗു॑രുത॒ല്പഗഃ ।
വരു॑ണോ॒ഽപാമ॑ഘമര്​ഷ॒ണ-സ്തസ്മാ᳚ത് പാ॒പാത് പ്രമു॑ച്യതേ ।
ര॒ജോഭൂമി॑-സ്ത്വ॒മാഗ്​മ് രോദ॑യസ്വ॒ പ്രവ॑ദംതി॒ ധീരാഃ᳚ ।
ആക്രാം᳚ഥ്​സമു॒ദ്രഃ പ്ര॑ഥ॒മേ വിധ॑ര്മംജ॒നയ॑ന് പ്ര॒ജാ ഭുവ॑നസ്യ॒ രാജാ᳚ ।
വൃഷാ॑ പ॒വിത്രേ॒ അധി॒സാനോ॒ അവ്യേ॑ ബൃ॒ഹത്സോമോ॑ വാവൃധേ സുവാ॒ന ഇംദുഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *