అఘమర్షణ సూక్తం | Aghamarshana Suktam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

హిర॑ణ్యశృంగం॒-వఀరు॑ణం॒ ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థం మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః ।
య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః ।
యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృతం॒ కృతమ్ ।
తన్న॒ ఇంద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతిః॑ సవి॒తా చ॑ పునంతు॒ పునః॑ పునః ।
నమో॒ఽగ్నయే᳚ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇంద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై॑ నమో॒ఽద్భ్యః ॥

యద॒పాం క్రూ॒రం-యఀద॑మే॒ధ్యం-యఀద॑శాం॒తం తదప॑గచ్ఛతాత్ ।
అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీ-పా॒నా॒-ద్య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ప్ర॑తి॒గ్రహా᳚త్ ।
తన్నో॒ వరు॑ణో రా॒జా॒ పా॒ణినా᳚ హ్యవ॒మర్​శతు ।
సో॑ఽహమ॑పా॒పో వి॒రజో॒ నిర్ము॒క్తో ము॑క్తకి॒ల్బిషః॑ ।
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠ-మారు॑హ్య॒ గచ్ఛే॒ద్ బ్రహ్మ॑సలో॒కతామ్ ।
యశ్చా॒ప్సు వరు॑ణ॒స్స పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
ఇ॒మం మే॑ గంగే యమునే సరస్వతి॒ శుతు॑ద్రి॒-స్తోమగ్ం॑ సచతా॒ పరు॒ష్ణియా ।
అ॒సి॒క్ని॒యా మ॑రుద్వృధే వి॒తస్త॒యాఽఽర్జీ॑కీయే శృణు॒హ్యా సు॒షోమ॑యా ।
ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ᳚ద్ధా॒-త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత ।
తతో॒ రాత్రి॑రజాయత॒ తత॑-స్సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః ॥

స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వా దధి॑ సం​వఀథ్స॒రో అ॑జాయత ।
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ ।
సూ॒ర్యా॒చం॒ద్ర॒మసౌ॑ ధా॒తా య॑థా పూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ ।
దివం॑ చ పృథి॒వీం చాం॒తరి॑క్ష॒-మథో॒ సువః॑ ।
యత్పృ॑థి॒వ్యాగ్ం రజః॑ స్వ॒మాంతరి॑క్షే వి॒రోద॑సీ ।
ఇ॒మాగ్గ్ం స్తదా॒పో వ॑రుణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
పు॒నంతు॒ వస॑వః పు॒నాతు॒ వరు॑ణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
ఏ॒ష భూ॒తస్య॑ మ॒ధ్యే భువ॑నస్య గో॒ప్తా ।
ఏ॒ష పు॒ణ్యకృ॑తాం-లోఀ॒కా॒నే॒ష మృ॒త్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయం᳚ ।
ద్యావా॑పృథి॒వ్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయ॒గ్ం॒ సగ్గ్ం శ్రి॑త॒గ్ం॒ సువః॑ ॥

సన॒-స్సువ॒-స్సగ్ంశి॑శాధి ।
ఆర్ద్రం॒ జ్వల॑తి॒ జ్యోతి॑ర॒హమ॑స్మి ।
జ్యోతి॒ర్జ్వల॑తి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
యో॑ఽహమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
అ॒హమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
అ॒హమే॒వాహం మాం జు॑హోమి॒ స్వాహా᳚ ।
అ॒కా॒ర్య॒కా॒ర్య॑వకీ॒ర్ణీస్తే॒నో భ్రూ॑ణ॒హా గు॑రుత॒ల్పగః ।
వరు॑ణో॒ఽపామ॑ఘమర్​ష॒ణ-స్తస్మా᳚త్ పా॒పాత్ ప్రము॑చ్యతే ।
ర॒జోభూమి॑-స్త్వ॒మాగ్ం రోద॑యస్వ॒ ప్రవ॑దంతి॒ ధీరాః᳚ ।
ఆక్రాం᳚థ్​సము॒ద్రః ప్ర॑థ॒మే విధ॑ర్మంజ॒నయ॑న్ ప్ర॒జా భువ॑నస్య॒ రాజా᳚ ।
వృషా॑ ప॒విత్రే॒ అధి॒సానో॒ అవ్యే॑ బృ॒హత్సోమో॑ వావృధే సువా॒న ఇందుః॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *