નારસિંહ શતકમ્ | Narasimha Satakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

001
સી. શ્રીમનોહર । સુરા – ર્ચિત સિંધુગંભીર ।
ભક્તવત્સલ । કોટિ – ભાનુતેજ ।
કંજનેત્ર । હિરણ્ય – કશ્યપાંતક । શૂર ।
સાધુરક્ષણ । શંખ – ચક્રહસ્ત ।
પ્રહ્લાદ વરદ । પા – પધ્વંસ । સર્વેશ ।
ક્ષીરસાગરશાયિ । – કૃષ્ણવર્ણ ।
પક્ષિવાહન । નીલ – ભ્રમરકુંતલજાલ ।
પલ્લવારુણપાદ – પદ્મયુગળ ।

તે. ચારુશ્રીચંદનાગરુ – ચર્ચિતાંગ ।
કુંદકુટ્મલદંત । વૈ – કુંઠધામ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

002
સી. પદ્મલોચન । સીસ – પદ્યમુલ્ ની મીદ
જેપ્પબૂનિતિનય્ય । – ચિત્તગિંપુ
ગણ યતિ પ્રાસ લ – ક્ષણમુ જૂડગલેદુ
પંચકાવ્ય શ્લોક – પઠન લેદુ
અમરકાંડત્રયં – બરસિ ચૂડગલેદુ
શાસ્ત્રીય ગ્રંધમુલ્ – ચદુવલેદુ
ની કટાક્ષંબુન – ને રચિંચેદ ગાનિ
પ્રજ્ઞ નાયદિ ગાદુ – પ્રસ્તુતિંપ

તે. દપ્પુગલિગિન સદ્ભક્તિ – તક્કુવૌને
ચે઱કુનકુ વંકપોયિન – ચેડુને તીપુ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

003
સી. નરસિંહ । ની દિવ્ય – નામમંત્રમુચેત
દુરિતજાલમુ લન્નિ – દોલવચ્ચુ
નરસિંહ । ની દિવ્ય – નામમંત્રમુચેત
બલુવૈન રોગમુલ્ – પાપવચ્ચુ
નરસિંહ । ની દિવ્ય – નામમંત્રમુચેત
રિપુસંઘમુલ સંહ – રિંપવચ્ચુ
નરસિંહ । ની દિવ્ય – નામમંત્રમુચેત
દંડહસ્તુનિ બંટ્લ – દરમવચ્ચુ

તે. ભળિર । ને ની મહામંત્ર – બલમુચેત
દિવ્ય વૈકુંઠ પદવિ સા – ધિંપવચ્ચુ
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

004
સી. આદિનારાયણા । – યનુચુ નાલુકતોડ
બલુક નેર્ચિનવારિ – પાદમુલકુ
સાષ્ટાંગમુગ નમ – સ્કાર મર્પણ જેસિ
પ્રસ્તુતિંચેદનય્ય – બહુવિધમુલ
ધરણિલો નરુલેંત – દંડિવારૈનનુ
નિન્નુ ગાનનિવારિ – ને સ્મરિંપ
મેમુ શ્રેષ્ઠુલ મંચુ – મિદુકુચુંચેડિવારિ
ચેંત જેરગનોનુ – શેષશયન

તે. પરમ સાત્વિકુલૈન ની – ભક્તવરુલ
દાસુલકુ દાસુડનુ જુમી – ધાત્રિલોન
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

005
સી. ઐશ્વર્યમુલકુ નિ – ન્નનુસરિંપગલેદુ
દ્રવ્ય મિમ્મનિ વેંટ – દગુલલેદુ
કનક મિમ્મનિ ચાલ – ગષ્ટપેટ્ટગલેદુ
પલ્લ કિમ્મનિ નોટ – બલકલેદુ
સોમ્મુ લિમ્મનિ નિન્નુ – નમ્મિ કોલ્વગલેદુ
ભૂમુ લિમ્મનિ પેરુ – પોગડલેદુ
બલમુ લિમ્મનિ નિન્નુ – બ્રતિમાલગાલેદુ
પસુલ નિમ્મનિ પટ્ટુ – પટ્ટલેદુ

તે. નેનુ ગોરિન દોક્કટે – નીલવર્ણ
ચય્યનનુ મોક્ષમિચ્ચિન – જાલુ નાકુ
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

006
સી. મંદુંડનનિ નન્નુ – નિંદ ચેસિનનેમિ?
ના દીનતનુ જૂચિ – નવ્વ નેમિ?
દૂરભાવમુલેક – તૂલનાડિન નેમિ?
પ્રીતિસેયક વંક – બેટ્ટ નેમિ?
કક્કસંબુલુ પલ્કિ – વેક્કિરિંચિન નેમિ?
તીવ્રકોપમુચેત – દિટ્ટ નેમિ?
હેચ્ચુમાટલચેત – નેમ્મે લાડિન નેમિ?
ચેરિ દાપટ ગેલિ – ચેયનેમિ?

તે. કલ્પવૃક્ષંબુવલે નીવુ – ગલ્ગ નિંક
બ્રજલ લક્ષ્યંબુ નાકેલ? – પદ્મનાભ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

007
સી. ચિત્તશુદ્ધિગ નીકુ – સેવજેસેદગાનિ
પુડમિલો જનુલ મે – પ્પુલકુ ગાદુ
જન્મપાવનતકૈ – સ્મરણજેસેદ ગાનિ
સરિવારિલો બ્રતિ – ષ્થલકુ ગાદુ
મુક્તિકોસમુ નેનુ – મ્રોક્કિ વેડેદગાનિ
દંડિભાગ્યમુ નિમિ – ત્તંબુ ગાદુ
નિન્નુ બોગડગ વિદ્ય – નેર્ચિતિનેકાનિ
કુક્ષિનિંડેડુ કૂટિ – કો઱કુ ગાદુ

તે. પારમાર્થિકમુનકુ ને બાટુપડિતિ
ગીર્તિકિ નપેક્ષપડલેદુ – કૃષ્ણવર્ણ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

008
સી. શ્રવણ રંધ્રમુલ ની – સત્કથલ્ પોગડંગ
લેશ માનંદંબુ – લેનિવાડુ
પુણ્યવંતુલુ નિન્નુ – બૂજસેયગ જૂચિ
ભાવમંદુત્સાહ – પડનિવાડુ
ભક્તવર્યુલુ ની પ્ર – ભાવમુલ્ પોગડંગ
દત્પરત્વમુલેક – તલગુવાડુ
તનચિત્તમંદુ ની – ધ્યાન મેન્નડુ લેક
કાલમંતયુ વૃધા – ગડપુવાડુ

તે. વસુધલોનેલ્લ વ્યર્ધુંડુ – વાડે યગુનુ
મ઱િયુ જેડુગાક યેપ્પુડુ – મમતનોંદિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

009
સી. ગૌતમીસ્નાનાન – ગડતે઱ુદ મટન્ન
મોનસિ ચન્નીળ્લલો – મુનુગલેનુ
તીર્થયાત્રલચે ગૃ – તાર્થુ ડૌદમટન્ન
બડલિ નેમંબુ લે – નડપલેનુ
દાનધર્મમુલ સ – દ્ગતિનિ જેંદુદમન્ન
ઘનમુગા નાયોદ્દ – ધનમુલેદુ
તપમાચરિંચિ સા – ર્ધકમુ નોંદુદમન્ન
નિમિષમૈન મનસ્સુ – નિલુપલેનુ

તે. કષ્ટમુલકોર્વ નાચેત – ગાદુ નિન્નુ
સ્મરણચેસેદ ના યધા – શક્તિ કોલદિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

010
સી. અર્થિવાંડ્રકુ નીક – હાનિ જેયુટ કંટે
દેંપુતો વસનાભિ – દિનુટ મેલુ
આડુબિડ્ડલસોમ્મુ – લપહરિંચુટ કંટે
બંડ ગટ્ટુક નૂત – બડુટ મેલુ
પરુલકાંતલ બટ્ટિ – બલ્મિ ગૂડુટ કંટે
બડબાગ્નિ કીલલ – બડુટ મેલુ
બ્રતુકજાલક દોંગ – પનુલુ ચેયુટ કંટે
ગોંગુતો મુષ્ટેત્તુ – કોનુટ મેલુ

તે. જલજદળનેત્ર ની ભક્ત – જનુલતોડિ
જગડમાડેડુ પનિકંટે – જાવુ મેલુ
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

011
સી. ગાર્દભંબુન કેલ – કસ્તૂરિ તિલકંબુ?
મર્કટંબુન કેલ – મલયજંબુ?
શાર્ધૂલમુનક કેલ – શર્કરાપૂપંબુ?
સૂકરંબુન કેલ – ચૂતફલમુ?
માર્જાલમુન કેલ – મલ્લેપુવ્વુલબંતિ?
ગુડ્લગૂબલ કેલ – કુંડલમુલુ?
મહિષાનિ કેલ નિ – ર્મલમૈન વસ્ત્રમુલ્?
બકસંતતિકિ નેલ – પંજરંબુ?

તે. દ્રોહચિંતન જેસેડિ – દુર્જનુલકુ
મધુરમૈનટ્ટિ નીનામ – મંત્રમેલ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

012
સી. પસરંબુ વંજૈન – બસુલકાપરિ તપ્પુ
પ્રજલુ દુર્જનુલૈન – પ્રભુનિ તપ્પુ
ભાર્ય ગય્યાળૈન – બ્રાણનાધુનિ તપ્પુ
તનયુડુ દુષ્ટયિન – તંડ્રિ તપ્પુ
સૈન્યંબુ ચેદિરિન – સૈન્યનાધુનિ તપ્પુ
કૂતુરુ ચેડુગૈન – માત તપ્પુ
અશ્વંબુ ચેડુગૈન – નારોહકુનિ તપ્પુ
દંતિ દુષ્ટયિન મા – વંતુ તપ્પુ

તે. ઇટ્ટિ તપ્પુલે઱ુંગક – યિચ્ચવચ્ચિ
નટુલ મેલગુદુ રિપ્પુ ડી – યવનિ જનુલુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

013
સી. કોતિકિ જલતારુ – કુળ્લાયિ યેટિકિ?
વિરજાજિ પૂદંડ – વિધવ કેલ?
મુક્કિડિતોત્તુકુ – મુત્તેંપુ નત્તેલ?
નદ્દ મેમિટિકિ જા – ત્યંધુનકુનુ?
માચકમ્મકુ નેલ – મૌક્તિકહારમુલ્?
ક્રૂરચિત્તુનકુ સ – દ્ગોષ્ઠુ લેલ?
઱ંકુબોતુકુ નેલ – બિંકંપુ નિષ્ઠલુ?
વાવિ યેટિકિ દુષ્ટ – વર્તનુનકુ?

તે. માટ નિલુકડ કુંકરિ – મોટુ કેલ?
ચેવિટિવાનિકિ સત્કથ – શ્રવણ મેલ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

014
સી. માન્યંબુલીય સ – મર્ધુડોક્કડુ લેડુ
માન્યમુલ્ ચે઱ુપ સ – મર્ધુ લંત
યેંડિન યૂળ્લગો – ડે઱િગિંપ ડેવ્વડુ
બંડિન યૂળ્લમુ – બ્રભુવુ લંત
યિતડુ પેદ યટંચુ – ને઱િગિંપ ડેવ્વંડુ
કલવારિ સિરુ લેન્ન – ગલરુ ચાલ
દનયાલિ ચેષ્ટલ – તપ્પેન્ન ડેવ્વડુ
બે઱કાંત ઱ંકેન્ન – બેદ્દ લંત

તે. યિટ્ટિ દુષ્ટુલ કધિકાર – મિચ્ચિનટ્ટિ
પ્રભુવુ તપ્પુ લટંચુનુ – બલુકવલેનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

015
સી. તલ્લિગર્ભમુનુંડિ – ધનમુ તે ડેવ્વડુ
વેળ્લિપોયેડિનાડુ – વેંટરાદુ
લક્ષાધિકારૈન – લવણ મન્નમે કાનિ
મે઱ુગુ બંગારંબુ – મ્રિંગબોડુ
વિત્ત માર્જનજેસિ – વિર્રવીગુટે કાનિ
કૂડબેટ્ટિન સોમ્મુ – તોડરાદુ
પોંદુગા મ઱ુગૈન – ભૂમિલોપલ બેટ્ટિ
દાનધર્મમુ લેક – દાચિ દાચિ

તે. તુદકુ દોંગલ કિત્તુરો – દોરલ કવુનો
તેને જુંટીગ લિય્યવા – તેરુવરુલકુ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

016
સી. લોકમં દેવડૈન – લોભિમાનવુ ડુન્ન
ભિક્ષ મર્થિમિ જેત – બેટ્ટલેડુ
તાનુ બેટ્ટકયુન્ન – તગવુ પુટ્ટદુગાનિ
યોરુલુ પેટ્ટગ જૂચિ – યોર્વલેડુ
દાતદગ્ગ઱ જેરિ – તન મુલ્લે ચેડિનટ્લુ
જિહ્વતો જાડીલુ – ચેપ્પુચુંડુ
ફલમુ વિઘ્નંબૈન – બલુ સંતસમુનંદુ
મેલુ કલ્ગિન જાલ – મિણુકુચુંડુ

તે. શ્રીરમાનાથ । યિટુવંટિ – ક્રૂરુનકુનુ
ભિક્ષુકુલ શત્રુવનિ – પેરુ પેટ્ટવચ્ચુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

017
સી. તનુવુલો બ્રાણમુલ્ = તરળિપોય્યેડિવેળ
ની સ્વરૂપમુનુ ધ્યા – નિંચુનતડુ
નિમિષમાત્રમુલોન – નિન્નુ જેરુનુ ગાનિ
યમુનિ ચેતિકિ જિક્કિ – શ્રમલબડડુ
પરમસંતોષાન – ભજન જેસેડિવારિ
પુણ્ય મેમનવચ્ચુ – ભોગિશયન
મોક્ષમુ ની દાસ – મુખ્યુલ કગુ ગાનિ
નરક મેક્કડિદય્ય – નળિનનેત્ર

તે. કમલનાભ ની મહિમલુ – ગાનલેનિ
તુચ્છુલકુ મુક્તિદોરકુટ – દુર્લભંબુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

018
સી. નીલમેઘશ્યામ । – નીવે તંડ્રિવિ માકુ
કમલવાસિનિ મમ્મુ – ગન્નતલ્લિ
ની ભક્તવરુલંત – નિજમૈન બાંધવુલ્
ની કટાક્ષમુ મા ક – નેકધનમુ
ની કીર્તનલુ માકુ – લોક પ્રપંચંબુ
ની સહાયમુ માકુ – નિત્યસુખમુ
ની મંત્રમે માકુ – નિષ્કળંકપુ વિદ્ય
ની પદ ધ્યાનંબુ – નિત્યજપમુ

તે. તોયજાતાક્ષ ની પાદ – તુલસિદળમુ
રોગમુલ કૌષધમુ બ્રહ્મ – રુદ્રવિનુત.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

019
સી. બ્રતિકિનન્નાળ્લુ ની – ભજન તપ્પનુ ગાનિ
મરણકાલમુનંદુ – મ઱તુનેમો
યાવેળ યમદૂત – લાગ્રહંબુન વચ્ચિ
પ્રાણમુલ્ પેકલિંચિ – પટ્ટુનપુડુ
કફ વાત પૈત્યમુલ્ – ગપ્પગા ભ્રમચેત
ગંપ મુદ્ભવમંદિ – કષ્ટપડુચુ
ના જિહ્વતો નિન્નુ – નારાયણા યંચુ
બિલુતુનો શ્રમચેત – બિલુવનો

તે. નાટિ કિપ્પુડે ચેતુ ની – નામભજન
તલચેદનુ, જેવિ નિડવય્ય । – ધૈર્યમુગનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

020
સી. પાંચભૌતિકમુ દુ – ર્બલમૈન કાયં બિ
દેપ્પુડો વિડુચુટ – યે઱ુકલેદુ
શતવર્ષમુલદાક – મિતમુ જેપ્પિરિ ગાનિ
નમ્મરા દામાટ – નેમ્મનમુન
બાલ્યમંદો મંચિ – પ્રાયમંદો લેક
મુદિમિયંદો લેક – મુસલિયંદો
યૂરનો યડવિનો – યુદકમધ્યમુનનો
યેપ્પુડો વિડુચુટ – યેક્ષણંબો

તે. મરણમે નિશ્ચયમુ બુદ્ધિ – મંતુડૈન
દેહમુન્નંતલો મિમ્મુ – દેલિયવલયુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

021
સી. તલ્લિદંડ્રુલુ ભાર્ય – તનયુ લાપ્તુલુ બાવ
મ઱દુ લન્નલુ મેન – મામગારુ
ઘનમુગા બંધુવુલ્ – ગલ્ગિનપ્પટિકૈન
દાનુ દર્લગ વેંટ – દગિલિ રારુ
યમુનિ દૂતલુ પ્રાણ – મપગરિંચુક પોગ
મમતતો બોરાડિ – માન્પલેરુ
બલગ મંદ઱ુ દુઃખ – પડુટ માત્રમે કાનિ
યિંચુક યાયુષ્ય – મિય્યલેરુ

તે. ચુટ્ટમુલમીદિ ભ્રમદીસિ – ચૂર જેક્કિ
સંતતમુ મિમ્મુ નમ્મુટ – સાર્થકંબુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

022
સી. ઇભરાજવરદ । નિ – ન્નેંત બિલ્ચિનગાનિ
મા઱ુ પલ્ક વદેમિ – મૌનિતનમો?
મુનિજનાર્ચિત । નિન્નુ – મ્રોક્કિ વેડિનગાનિ
કનુલ જૂડ વદેમિ – ગડુસુદનમો?
ચાલ દૈન્યમુનોંદિ – ચાટુ ચોચ્ચિનગાનિ
ભાગ્ય મિય્ય વદેમિ – પ્રૌઢતનમો?
સ્થિરમુગા નીપાદ – સેવ જેસેદ નન્ન
દોરકજાલ વદેમિ – ધૂર્તતનમો?

તે. મોક્ષદાયક । યિટુવંટિ – મૂર્ખજનુનિ
કષ્ટપેટ્ટિન નીકેમિ – કડુપુનિંડુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

023
સી. નીમીદ કીર્તનલ્ – નિત્યગાનમુ જેસિ
રમ્યમોંદિંપ ના – રદુડગાનુ
સાવધાનમુગ ની – ચરણ પંકજ સેવ
સલિપિ મેપ્પંપંગ – શબરિગાનુ
બાલ્યમપ્પટિનુંડિ – ભક્તિ નીયંદુન
ગલુગનુ બ્રહ્લાદ – ઘનુડગાનુ
ઘનમુગા નીમીદિ – ગ્રંથમુલ્ ગલ્પિંચિ
વિનુતિસેયનુ વ્યાસ – મુનિનિગાનુ

તે. સાધુડનુ મૂર્ખમતિ મનુ – ષ્યાધમુડનુ
હીનુડનુ જુમ્મિ નીવુ – ન ન્નેલુકોનુમુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

024
સી. અતિશયંબુગ ગલ્લ – લાડનેર્ચિતિગાનિ
પાટિગા સત્યમુલ્ – પલુકનેર
સત્કાર્ય વિઘ્નમુલ્ – સલુપ નેર્ચિતિગાનિ
યિષ્ટ મોંદગ નિર્વ – હિંપનેર
નોકરિ સોમ્મુકુ દોસિ – લોગ્ગ નેર્ચિતિગાનિ
ચેલુવુગા ધર્મંબુ – સેયનેર
ધનમુ લિય્યંગ વ – દ્દનગ નેર્ચિતિગાનિ
શીઘ્ર મિચ્ચેડુનટ્લુ – ચેપ્પનેર

તે. બંકજાતાક્ષ । ને નતિ – પાતકુડનુ
દપ્પુલન્નિયુ ક્ષમિયિંપ – દંડ્રિ વીવે ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

025
સી. ઉર્વિલો નાયુષ્ય – મુન્ન પર્યંતંબુ
માય સંસારંબુ – મરગિ નરુડુ
સકલ પાપમુલૈન – સંગ્રહિંચુનુ ગાનિ
નિન્નુ જેરેડિ યુક્તિ – નેર્વલેડુ
તુદકુ ગાલુનિયોદ્દિ – દૂત લિદ્દ઱ુ વચ્ચિ
ગુંજુક ચનિ વારુ – ગ્રુદ્દુચુંડ
હિંસ કોર્વગ લેક – યેડ્ચિ ગંતુલુવેસિ
દિક્કુ લેદનિ નાલ્ગુ – દિશલુ ચૂડ

તે. દન્નુ વિડિપિંપ વચ્ચેડિ – ધન્યુ ડેડિ
મુંદુ નીદાસુડૈ યુન્ન – મુક્તિ ગલુગુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

026
સી. અધિક વિદ્યાવંતુ – લપ્રયોજકુલૈરિ
પૂર્ણશુંઠલુ સભા – પૂજ્યુલૈરિ
સત્યવંતુલમાટ – જન વિરોધંબાયે
વદરુબોતુલમાટ – વાસિકેક્કે
ધર્મવાદનપરુલ્ – દારિદ્ર્યમોંદિરિ
પરમલોભુલુ ધન – પ્રાપ્તુલૈરિ
પુણ્યવંતુલુ રોગ – ભૂત પીડિતુલૈરિ
દુષ્ટમાનવુલુ વ – ર્ધિષ્ણુલૈરિ

તે. પક્ષિવાહન । માવંટિ – ભિક્ષુકુલકુ
શક્તિલેદાયે નિક નીવે – ચાટુ માકુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

027
સી. ભુજબલંબુન બેદ્દ – પુલુલ જંપગવચ્ચુ
પામુકંઠમુ જેત – બટ્ટવચ્ચુ
બ્રહ્મ રાક્ષસકોટ્લ – બા઱દ્રોલગવચ્ચુ
મનુજુલ રોગમુલ્ – માન્પવચ્ચુ
જિહ્વ કિષ્ટમુગાનિ – ચેદુ મ્રિંગગવચ્ચુ
બદનુ ખડ્ગમુ ચેત – નદમવચ્ચુ
ગષ્ટમોંદુચુ મુંડ્લ – કંપલો જોરવચ્ચુ
દિટ્ટુબોતુલ નોળ્લુ – કટ્ટવચ્ચુ

તે. બુડમિલો દુષ્ટુલકુ જ્ઞાન – બોધ તેલિપિ
સજ્જનુલ જેયલે ડેંત – ચતુરુદૈન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

028
સી. અવનિલોગલ યાત્ર – લન્નિ ચેયગવચ્ચુ
મુખ્યુડૈ નદુલંદુ – મુનુગવચ્ચુ
મુક્કુપટ્ટુક સંધ્ય – મોનસિ વાર્વગવચ્ચુ
દિન્નગા જપમાલ – દ્રિપ્પવચ્ચુ
વેદાલ કર્થંબુ – વિ઱િચિ ચેપ્પગવચ્ચુ
શ્રેષ્ઠ્ ક્રતુવુ લેલ્લ – જેયવચ્ચુ
ધનમુ લક્ષલુ કોટ્લુ – દાનમિય્યગવચ્ચુ
નૈષ્ઠિકાચારમુલ્ – નડુપવચ્ચુ

તે. જિત્ત મન્યસ્થલંબુન – જેરકુંડ
ની પદાંભોજમુલયંદુ – નિલપરાદુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

029
સી. કર્ણયુગ્મમુન ની – કથલુ સોકિનજાલુ
પેદ્દ પોગુલ જોળ્લુ – પેટ્ટિનટ્લુ
ચેતુ લેત્તુચુ બૂજ – સેયગલ્ગિનજાલુ
તોરંપુ કડિયાલુ – દોડિગિનટ્લુ
મોનસિ મસ્તકમુતો – મ્રોક્ક ગલ્ગિનજાલુ
ચેલુવમૈન તુરાયિ – ચેક્કિનટ્લુ
ગળમુ નોવ્વગ નિન્નુ – બલુક ગલ્ગિનજાલુ
વિંતગા ગંઠીલુ – વેસિનટ્લુ

તે. પૂનિ નિનુ ગોલ્ચુટે સર્વ – ભૂષણંબુ
લિતર ભૂષણમુલ નિચ્ચ – ગિંપનેલ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

030
સી. ભુવનરક્ષક । નિન્નુ – બોગડનેરનિ નોરુ
વ્રજ કગોચરમૈન – પાડુબોંદ
સુરવરાર્ચિત । નિન્નુ – જૂડગોરનિ કનુલ્
જલમુલોપલ નેલ્લિ – સરપુગુંડ્લુ
શ્રીરમાધિમ । નીકુ – સેવજેયનિ મેનુ
કૂલિ કમ્મુડુવોનિ – કોલિમિતિત્તિ
વેડ્કતો નીકથલ્ – વિનનિ કર્ણમુલૈન
ગઠિનશિલાદુલ – ગલુગુ તોલલુ

તે. પદ્મલોચન નીમીદ – ભક્તિલેનિ
માનવુડુ રેંડુપાદાલ – મહિષમય્ય.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

031
સી. અતિવિદ્યનેર્ચુટ – અન્નવસ્ત્રમુલકે
પસુલ નાર્જિંચુટ – પાલકો઱કે
સતિનિ બેંડ્લાડુટ – સંસાર સુખમુકે
સુતુલ બોષિંચુટ – ગતુલકો઱કે
સૈન્યમુલ્ ગૂર્ચુટ – શત્રુજયમુનકે
સામુ નેર્ચુટલેલ્લ – ચાવુકો઱કે
દાનમિચ્ચુટયુ મું – દટિ સંચિતમુનકે
ઘનમુગા જદુવુટ – કડુપુ કો઱કે

તે. યિતર કામંબુ ગોરક – સતતમુગનુ
ભક્તિ નીયંદુ નિલુપુટ – મુક્તિ કો઱કે
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

032
સી. ધરણિલો વેયેંડ્લુ – તનુવુ નિલ્વગબોદુ
ધન મેપ્પટિકિ શાશ્વ – તંબુ ગાદુ
દારસુતાદુલુ – તનવેંટ રાલેરુ
ભ્રુત્યુલુ મૃતિનિ દ – પ્પિંપલેરુ
બંધુજાલમુ તન્નુ – બ્રતિકિંચુકોલેરુ
બલપરાક્રમ મેમિ – પનિકિ રાદુ
ઘનમૈન સકલ ભા – ગ્યં બેંત ગલ્ગિન
ગોચિમાત્રંબૈન – ગોનુચુબોડુ

તે. વેર્રિ કુક્કલ ભ્રમલન્નિ – વિડિચિ નિન્નુ
ભજન જેસેડિવારિકિ – બરમસુખમુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

033
સી. નરસિંહ । નાકુ દુ – ર્ણયમુલે મેંડાયે
સુગુણ મોક્કટિલેદુ – ચૂડ જનિન
નન્યકાંતલ મીદ – નાશ માનગલેનુ
નોરુલ ક્ષેમમુ ચૂચિ – યોર્વલેનુ
ઇટુવંટિ દુર્બુદ્ધુ – લિન્નિ ના કુન્નવિ
નેનુ જેસેડિવન્નિ – નીચકૃતુલુ
નાવંટિ પાપિષ્ઠિ – નરુનિ ભૂલોકાન
બુટ્ટજેસિતિ વેલ – ભોગિશયન ।

તે. અબ્જદળનેત્ર । નાતંડ્રિ – વૈન ફલમુ
નેરમુલુ ગાચિ રક્ષિંપુ – નીવે દિક્કુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

034
સી. ધીરત બરુલ નિં – દિંપ નેર્ચિતિ ગાનિ
તિન્નગા નિનુ બ્રસ્તુ – તિંપનૈતિ
બોરુગુ કામિનુલંદુ – બુદ્ધિ નિલ્પિતિ ગાનિ
નિન્નુ સંતતમુ ધ્યા – નિંપનૈતિ
બેરિકિમુચ્ચટ લૈન – મુરિસિ વિંટિનિગાનિ
યેંચિ નીકથ લાલ – કિંચનૈતિ
ગૌતુકંબુન બાત – કમુ ગડિંચિતિગાનિ
હેચ્ચુ પુણ્યમુ સંગ્ર – હિંપનૈતિ

તે. નવનિલો નેનુ જન્મિંચિ – નંદુ કેમિ
સાર્થકમુ ગાનરાદાયે – સ્વલ્પમૈન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

035
સી. અંત્યકાલમુનંદુ – નાયાસમુન નિન્નુ
દલતુનો તલપનો – તલતુ નિપુડે
નરસિંહ । નરસિંહ । – નરસિંહ । લક્ષ્મીશ ।
દાનવાંતક । કોટિ – ભાનુતેજ ।
ગોવિંદ । ગોવિંદ । – ગોવિંદ । સર્વેશ ।
પન્નગાધિપશાયિ । – પદ્મનાભ ।
મધુવૈરિ । મધુવૈરિ । – મધુવૈરિ । લોકેશ ।
નીલમેઘશરીર । નિગમવિનુત ।

તે. ઈ વિધંબુન નીનામ – મિષ્ટમુગનુ
ભજનસેયુચુ નુંદુ ના – ભાવમંદુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

036
સી. આયુરારોગ્ય પુ – ત્રાર્થ સંપદલન્નિ
કલુગજેસેડિ ભાર – કર્ત વીવે
ચદુવુ લેસ્સગ નેર્પિ – સભલો ગરિષ્ઠાધિ
કાર મોંદિંચેડિ – ઘનુડ વીવે
નડક મંચિદિ પેટ્ટિ – નરુલુ મેચ્ચેડુનટ્ટિ
પેરુ રપ્પિંચેડિ – પેદ્દ વીવે
બલુવૈન વૈરાગ્ય – ભક્તિજ્ઞાનમુલિચ્ચિ
મુક્તિ બોંદિંચેડુ – મૂર્તિ વીવે

તે. અવનિલો માનવુલ કન્નિ – યાસલિચ્ચિ
વ્યર્થુલનુ જેસિ તેલિપેડિ – વાડ વીવે.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

037
સી. કાય મેંત ભયાન – ગાપાડિનનુગાનિ
ધાત્રિલો નદિ ચૂડ – દક્ક બોદુ
એવેળ નેરોગ – મેમરિંચુનો? સત્ત્વ
મોંદંગ જેયુ ને – ચંદમુનનુ
ઔષધંબુલુ મંચિ – વનુભવિંચિન ગાનિ
કર્મ ક્ષીણંબૈન ગાનિ – વિડદુ;
કોટિવૈદ્યુલુ ગુંપુ – ગૂડિવચ્ચિન ગાનિ
મરણ મય્યેડુ વ્યાધિ – માન્પલેરુ

તે. જીવુનિ પ્રયાણકાલંબુ – સિદ્ધમૈન
નિલુચુના દેહ મિંદોક્ક – નિમિષમૈન?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

038
સી. જંદે મિંપુગ વેસિ – સંધ્ય વાર્ચિન નેમિ
બ્રહ્મ મંદક કાડુ – બ્રાહ્મણુંડુ
તિરુમણિ શ્રીચૂર્ણ – ગુરુરેખ લિડિનનુ
વિષ્ણુ નોંદક કાડુ – વૈષ્ણવુંડુ
બૂદિનિ નુદુટનુ – બૂસિકોનિન નેમિ
શંભુ નોંદક કાડુ – શૈવજનુડુ
કાષાય વસ્ત્રાલુ – ગટ્ટિ કપ્પિન નેમિ
યાશ પોવક કાડુ – યતિવરુંડુ

તે. એન્નિ લૌકિકવેષાલુ – ગટ્ટુકોનિન
ગુરુનિ જેંદક સન્મુક્તિ – દોરકબોદુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

039
સી. નરસિંહ । ને નિન્નુ – નમ્મિનંદુકુ જાલ
નેનરુ નાયંદુંચુ – નેમ્મનમુન
નન્નિ વસ્તુવુલુ નિ – ન્નડિગિ વેસટપુટ્ટે
નિંકનૈન ગટાક્ષ – મિય્યવય્ય
સંતસંબુન નન્નુ – સ્વર્ગમંદે યુંચુ
ભૂમિયંદે યુંચુ – ભોગશયન ।
નયમુગા વૈકુંઠ – નગરમંદે યુંચુ
નરકમંદે યુંચુ – નળિનનાભ ।

તે. એચટ નન્નુંચિનનુગાનિ – યેપુડુ નિન્નુ
મ઱ચિ પોકુંડ નીનામ – સ્મરણનોસગુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

040
સી. દેહ મુન્નવ઱કુ – મોહસાગરમંદુ
મુનુગુચુંદુરુ શુદ્ધ – મૂઢજનુલુ
સલલિતૈશ્વર્યમુલ્ – શાશ્વતં બનુકોનિ
ષડ્ભ્રમલનુ માન – જાલ રેવરુ
સર્વકાલમુ માય – સંસાર બદ્ધુલૈ
ગુરુનિ કારુણ્યંબુ ગોરુકોનરુ
જ્ઞાન ભક્તિ વિરક્તુ – લૈન પેદ્દલ જૂચિ
નિંદ જેયક – તામુ નિલુવલેરુ

તે. મત્તુલૈનટ્ટિ દુર્જાતિ – મનુજુલેલ્લ
નિન્નુ ગનલેરુ મોદટિકે – નીરજાક્ષ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

041
સી. ઇલલોન ને જન્મ – મેત્તિનપ્પટિનુંડિ
બહુ ગડિંચિતિનય્ય – પાતકમુલુ
તેલિસિ ચેસિતિ ગોન્નિ – તેલિયજાલક ચેસિ
બાધ નોંદિતિ નય્ય – પદ્મનાભ
અનુભવિંચેડુ નપ્પુ – દતિ પ્રયાસંબંચુ
બ્રજલુ ચેપ્પગ જાલ – ભયમુ ગલિગે
નેગિરિ પોવુટકુનૈ – યે યુપાયંબૈન
જેસિ ચૂતમટન્ન – જેતગાદુ

તે. સૂર્યશશિનેત્ર । નીચાટુ – જોચ્ચિ નાનુ
કલુષમુલુ દ્રુંચિ નન્નેલુ – કષ્ટમનક.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

042
સી. તાપસાર્ચિત । નેનુ – પાપકર્મુડનંચુ
નાકુ વંકલબેટ્ટ – બોકુચુમ્મિ
નાટિકિ શિક્ષલુ – નન્નુ ચેયુટકંટે
નેડુ સેયુમુ નીવુ – નેસ્તમનક
અતિભયંકરુલૈન – યમદૂતલકુ નન્નુ
નોપ્પગિંપકુ મય્ય – યુરગશયન ।
ની દાસુલનુ બટ્ટિ – નીવુ દંડિંપંગ
વદ્દુ વદ્દન રેંત – પેદ્દલૈન

તે. દંડ્રિવૈ નીવુ પરપીડ – દગુલજેય
વાસિગલ પેરુ કપકીર્તિ – વચ્ચુનય્ય.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

043
સી. ધરણિલોપલ નેનુ – તલ્લિગર્ભમુનંદુ
બુટ્ટિનપ્પટિનુંડિ – પુણ્યમે઱ુગ
નેકાદશીવ્રતં – બેન્ન ડુંડુગ લેદુ
તીર્થયાત્રલકૈન – દિરુગલેદુ
પારમાર્થિકમૈન – પનુલુ ચેયગલેદુ
ભિક્ષ મોક્કનિકૈન – બેટ્ટલેદુ
જ્ઞાનવંતુલકૈન – બૂનિ મ્રોક્કગલેદુ
ઇતર દાનમુલૈન – નિય્યલેદુ

તે. નળિનદળનેત્ર । નિન્નુ ને – નમ્મિનાનુ
જેરિ રક્ષિંપવે નન્નુ – શીઘ્રમુગનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

044
સી. અડવિપક્ષુલ કેવ્વ – ડાહાર મિચ્ચેનુ
મૃગજાતિ કેવ્વડુ – મેતબેટ્ટે
વનચરાદુલકુ ભો – જન મેવ્વ ડિપ્પિંચે
જેટ્લ કેવ્વડુ નીળ્ળુ – ચેદિપોસે
સ્ત્રીલગર્ભંબુન – શિશુવુ નેવ્વડુ પેંચે
ફણુલ કેવ્વડુ પોસે – બરગ બાલુ
મધુપાળિ કેવ્વડુ – મકરંદ મોનરિંચે
બસુલ મેવ્વ ડોસંગે – બચ્ચિપૂરિ

તે. જીવકોટ્લનુ બોષિંપ – નીવેકાનિ
વે઱ે યોક દાત લેડય્ય – વેદકિચૂડ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

045
સી. દનુજારિ । નાવંટિ – દાસજાલમુ નીકુ
કોટિ સંખ્ય ગલારુ – કોદુવ લેદુ
બંટ્લસંદડિવલ્લ – બહુપરાકૈ નન્નુ
મ઱ચિ પોકુમુ ભાગ્ય – મહિમચેત
દંડિગા ભ્રુત્યુલુ – દગિલિ નીકુંડંગ
બક્કબં ટેપાટિ – પનિકિ નગુનુ?
નીવુ મેચ્ચેડિ પનુલ્ – નેનુ જેયગલેક
યિંત વૃથાજન્મ – મેત્તિનાનુ

તે. ભૂજનુલલોન ને નપ્ર – યોજકુડનુ
ગનુક ની સત્કટાક્ષંબુ – ગલુગજેયુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

046
સી. કમલલોચન । નન્નુ – ગન્નતંડ્રિવિગાન
નિન્નુ નેમ઱કુંટિ – નેનુ વિડક
યુદરપોષણકુનૈ – યોકરિ ને નાશિંપ
નેર ના કન્નંબુ – નીવુ નડપુ
પેટ્ટલે નંટિવા – પિન્ન પેદ્દલલોન
દગવુ કિપ્પુડુ દીય – દલચિનાનુ
ધનમુ ભારંબૈન – દલકિરીટમુ નમ્મુ
કુંડલંબુલુ પૈડિ – ગોલુસુ લમ્મુ

તે. કોસકુ ની શંખ ચક્રમુલ્ – કુદુવબેટ્ટિ
ગ્રાસમુ નોસંગિ પોષિંચુ – કપટમુડિગિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

047
સી. કુવલયશ્યામ । ની – કોલુવુ ચેસિન નાકુ
જીત મેંદુકુ મુટ્ટ – જેપ્પવૈતિ
મંચિમાટલચેત – ગોંચેમિય્યગલેવુ
કલહમૌ નિક જુમ્મિ – ખંડિતમુગ
નીવુ સાધુવુ ગાન – નિંત પર્યંતંબુ
ચનવુચે નિન્નાળ્લુ – જરુપવલસે
નિક ને સહિંપ ની – વિપુડુ નન્નેમૈન
શિક્ષ ચેસિન જેયુ – સિદ્ધમયિતિ

તે. નેડુ કરુણિંપકુંટિવા – નિશ્ચયમુગ
દેગબડિતિ ચૂડુ નીતોડ – જગડમુનકુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

048
સી. હરિ । નીકુ બર્યંક – મૈન શેષુડુ ચાલ
બવનમુ ભક્ષિંચિ – બ્રતુકુચુંડુ
નનુવુગા નીકુ વા – હનમૈન ખગરાજુ
ગોપ્પપામુનુ નોટ – ગો઱ુકુચુંડુ
અદિગાક ની ભાર્ય – યૈન લક્ષ્મીદેવિ
દિનમુ પેરંટંબુ – દિરુગુચુંડુ
નિન્નુ ભક્તુલુ પિલ્ચિ – નિત્યપૂજલુ ચેસિ
પ્રેમ બક્વાન્નમુલ્ – પેટ્ટુચુંડ્રુ

તે. સ્વસ્થમુગ નીકુ ગ્રાસમુ – જરુગુચુંડુ
ગાસુ ની ચેતિ દોકટૈન – ગાદુ વ્યયમુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

049
સી. પુંડરીકાક્ષ । ના – રેંડુ કન્નુલ નિંડ
નિન્નુ જૂચેડિ ભાગ્ય – મેન્નડય્ય
વાસિગા ના મનો – વાંછ દીરેડુનટ્લુ
સોગસુગા નીરૂપુ – ચૂપવય્ય
પાપકર્મુનિ કંટ – બડકપોવુદમંચુ
બરુષમૈન પ્રતિજ્ઞ – બટ્ટિનાવે?
વસુધલો બતિત પા – વનુડ વી વંચુ ને
બુણ્યવંતુલનોટ – બોગડ વિંટિ

તે. નેમિટિકિ વિસ્તરિંચે ની – કિંત કીર્તિ
દ્રોહિનૈનનુ ના કીવુ – દોરકરાદે?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

050
સી. પચ્ચિ ચર્મપુ દિત્તિ – પસલેદુ દેહંબુ
લોપલ નંતટ – રોય રોત
નરમુલુ શલ્યમુલ્ – નવરંધ્રમુલુ રક્ત
માંસંબુ કંડલુ – મૈલ તિત્તિ
બલુવૈન યેંડ વા – નલ કોર્વ દિંતૈન
દાળલે દાકલિ – દાહમુલકુ
સકલ રોગમુલકુ – સંસ્થાનમે યુંડુ
નિલુવ દસ્થિરમૈન – નીટિબુગ્ગ

તે. બોંદિલો નુંડુ પ્રાણમુલ્ – પોયિનંત
ગાટિકે ગાનિ કો઱ગાદુ – ગવ્વકૈન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

051
સી. પલુરોગમુલકુ ની – પાદતીરમે કાનિ
વલપુ મંદુલુ નાકુ – વલદુ વલદુ
ચેલિમિ સેયુચુ નીકુ – સેવ જેસેદ ગાન
ની દાસકોટિલો – નિલુપવય્ય
ગ્રહભયંબુનકુ જ – ક્રમુ દલચેદગાનિ
ઘોરરક્ષલુ ગટ્ટ – ગોરનય્ય
પામુકાટુકુ નિન્નુ – ભજન જેસેદગાનિ
દાનિ મંત્રમુ નેનુ – તલપનય્ય

તે. દોરિકિતિવિ નાકુ દંડિ વૈ – દ્યુડવુ નીવુ
વેયિકષ્ટાલુ વચ્ચિનન્ – વે઱વનય્ય.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

052
સી. કૂટિકોસરમુ ને – ગો઱ગાનિ જનુલચે
બલુગદ્દરિંપુલુ – પડગવલસે?
દાર સુત ભ્રમ – દગિલિયુંડગગદા
દેશદેશમુલેલ્લ – દિરુગવલસે?
બેનુ દરિદ્રત પૈનિ – બેનગિયુંડગગદા
ચેરિ નીચુલસેવ – ચેયવલસે?
નભિમાનમુલુ મદિ – નંટિયુંડગગદા
પરુલ જૂચિન ભીતિ – પડગવલસે?

તે. નિટુલ સંસારવારિધિ – નીદલેક
વેયિવિધમુલ નિન્નુ ને – વેડુકોંટિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

053
સી. સાધુ સજ્જનુલતો – જગડમાડિન ગીડુ
કવુલતો વૈરંબુ – ગાંચ ગીડુ
પરમ દીનુલ જિક્ક – બટ્ટિ કોટ્ટિન ગીડુ
ભિક્ષગાંડ્રનુ દુઃખ – પેટ્ટ ગીડુ
નિરુપેદલનુ જૂચિ – નિંદજેસિન ગીડુ
પુણ્યવંતુલ દિટ્ટ – બોસગુ ગીડુ
સદ્ભક્તુલનુ દિર – સ્કારમાડિન ગીડુ
ગુરુનિ દ્રવ્યમુ દોચુ – કોનિન ગીડુ

તે. દુષ્ટકાર્યમુ લોનરિંચુ – દુર્જનુલકુ
ઘનતરંબૈન નરકંબુ – ગટ્ટિમુલ્લે.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

054
સી. પરુલદ્રવ્યમુમીદ – ભ્રાંતિ નોંદિનવાડુ
પરકાંતલ નપેક્ષ – પડેડુવાડુ
અર્થુલ વિત્તંબુ – લપહરિંચેડુવાડુ
દાનમિય્યંગ વ – દ્દનેડિવાડુ
સભલલોપલ નિલ્ચિ – ચાડિચેપ્પેડિવાડુ
પક્ષપુ સાક્ષ્યંબુ – પલુકુવાડુ
વિષ્ણુદાસુલ જૂચિ – વેક્કિરિંચેડિવાડુ
ધર્મસાધુલ દિટ્ટ – દલચુવાડુ

તે. પ્રજલ જંતુલ હિંસિંચુ – પાતકુંડુ
કાલકિંકર ગદલચે – ગષ્ટમોંદુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

055
સી. નરસિંહ । ના તંડ્રિ – નન્નેલુ નન્નેલુ
કામિતાર્થમુ લિચ્ચિ – કાવુ કાવુ
દૈત્યસંહાર । ચાલ – દયયુંચુ દયયુંચુ
દીનપોષક । નીવે – દિક્કુ દિક્કુ
રત્નભૂષિતવક્ષ । – રક્ષિંચુ રક્ષિંચુ
ભુવનરક્ષક । નન્નુ – બ્રોવુ બ્રોવુ
મારકોટિસુરૂપ । – મન્નિંચુ મન્નિંચુ
પદ્મલોચન । ચેયિ – પટ્ટુ પટ્ટુ

તે. સુરવિનુત । નેનુ નીચાટુ – જોચ્ચિનાનુ
ના મો઱ાલિંચિ કડતેર્ચુ – નાગશયન ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

056
સી. ની ભક્તુલનુ ગનુલ્ – નિંડ જૂચિયુ રેંડુ
ચેતુલ જોહારુ – સેયુવાડુ
નેર્પુતો નેવરૈન – ની કથલ્ ચેપ્પંગ
વિનયમંદુચુ જાલ – વિનેડુવાડુ
તન ગૃહંબુનકુ ની – દાસુલુ રા જૂચિ
પીટપૈ ગૂર્ચુંડ – બેટ્ટુવાડુ
નીસેવકુલ જાતિ – નીતુ લેન્નક ચાલ
દાસોહ મનિ ચેર – દલચુવાડુ

તે. પરમભક્તુંડુ ધન્યુંડુ – ભાનુતેજ ।
વાનિ ગનુગોન્ન બુણ્યંબુ – વસુધલોન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

057
સી. પક્ષિવાહન । નેનુ – બ્રતિકિનન્નિદિનાલુ
કોંડેગાંડ્રનુ ગૂડિ – કુમતિનૈતિ
નન્નવસ્ત્રમુ લિચ્ચિ – યાદરિંપુમુ નન્નુ
ગન્નતંડ્રિવિ નીવે – કમલનાભ ।
મરણ મય્યેડિનાડુ – મમતતો નીયોદ્દિ
બંટ્લ દોલુમુ મુંદુ – બ્રહ્મજનક ।
ઇનજભટાવળિ – યીડિચિકોનિપોક
કરુણતો નાયોદ્દ – ગાવ લુંચુ

તે. કોસકુ ની સન્નિધિકિ બિલ્ચુ – કોનિયુ નીકુ
સેવકુનિ જેસિકોનવય્ય – શેષશયન ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

058
સી. નિગમાદિશાસ્ત્રમુલ્ – નેર્ચિન દ્વિજુડૈન
યજ્ઞકર્તગુ સોમ – યાજિયૈન
ધરણિલોપલ બ્રભા – ત સ્નાનપરુડૈન
નિત્યસત્કર્માદિ – નિરતુડૈન
નુપવાસ નિયમંબુ – લોંદુ સજ્જનુડૈન
ગાવિવસ્ત્રમુગટ્ટુ – ઘનુડુનૈન
દંડિષોડશમહા – દાનપરુંડૈન
સકલ યાત્રલુ સલ્પુ – સરસુડૈન

તે. ગર્વમુન ગષ્ટપડિ નિન્નુ – ગાનકુન્ન
મોક્ષસામ્રાજ્ય મોંદડુ – મોહનાંગ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

059
સી. પંજરંબુન ગાકિ – બટ્ટિ યુંચિન લેસ્સ
પલુકુને વિંતૈન – ચિલુકવલેનુ?
ગાર્દભંબુનુ દેચ્ચિ – કળ્લેમિંપુગવેય
દિરુગુને ગુર્રંબુ – તીરુગાનુ?
એનુપપોતુનુ માવ – ટી ડુ શિક્ષિંચિન
નડચુને મદવાર – ણંબુવલેનુ?
પેદ્દપિટ્ટનુ મેત – બેટ્ટિ પેંચિન ગ્રોવ્વિ
સાગુને વેટાડુ – ડેગવલેનુ?

તે. કુજનુલનુ દેચ્ચિ ની સેવ – કો઱કુ બેટ્ટ
વાંછતો જેતુરે ભક્ત – વરુલવલેનુ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

060
સી. નીકુ દાસુડ નંટિ – નિન્નુ નમ્મુકયુંટિ
ગાન નાપૈ નેડુ – કરુણજૂડુ
દોસિલોગ્ગિતિ નીકુ – દ્રોહ મેન્નગબોકુ
પદ્મલોચન । નેનુ – પરુડગાનુ
ભક્તિ નીપૈ નુંચિ – ભજન જેસેદ ગાનિ
પરુલ વેડનુ જુમ્મિ – વરમુ લિમ્મુ
દંડિદાતવુ નીવુ – તડવુસેયક કાવુ
ઘોરપાતકરાશિ – ગોટ્ટિવૈચિ

તે. શીઘ્રમુગ ગોર્કુ લીડેર્ચુ – ચિંત દીર્ચુ
નિરતમુગ નન્નુ બોષિંચુ – નેનરુ નુંચુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

061
સી. વિદ્ય નેર્ચિતિ નંચુ – વિર્રવીગગલેદુ
ભાગ્યવંતુડ નંચુ – બલુકલેદુ
દ્રવ્યવંતુડ નંચુ – દ઱ચુ નિક્કગલેદુ
નિરતદાનમુલૈન – ને઱પલેદુ
પુત્રવંતુડ નંચુ – બોગડુચુંડગલેદુ
ભ્રુત્યવંતુડ નંચુ – બોગડલેદુ
શૌર્યવંતુડ નંચુ – સંતસિંપગલેદુ
કાર્યવંતુડ નંચુ – ગડપલેદુ

તે. નલુગુરિકિ મેપ્પુગાનૈન – નડુવલેદુ
નળિનદળનેત્ર । નિન્નુ ને – નમ્મિનાનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

062
સી. અતિલોભુલનુ ભિક્ષ – મડુગબોવુટ રોત
તનદ્રવ્ય મોકરિંટ – દાચ રોત
ગુણહીનુ ડગુવાનિ – કોલુવુ ગોલ્ચુટ રોત
યોરુલ પંચલક્રિંદ – નુંડ રોત
ભાગ્યવંતુનિતોડ – બંતમાડુટ રોત
ગુ઱િલેનિ બંધુલ – ગૂડ રોત
આદાયમુલુ લેક – યપ્પુદીયુટ રોત
જાર ચોરુલ ગૂડિ – ચનુટ રોત

તે. યાદિલક્ષ્મીશ । નીબંટ – નૈતિનય્ય ।
યિંક નેડબાસિ જન્મંબુ – લેત્ત રોત.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

063
સી. વેર્રિવાનિકિ નેલ – વેદાક્ષરંબુલુ?
મોટુવાનિકિ મંચિ – પાટ લેલ?
પસુલકાપરિ કેલ – પરતત્ત્વબોધલુ?
વિટકાનિ કેટિકો – વિષ્ણુકથલુ?
વદરુ શુંઠલ કેલ – વ્રાત પુસ્તકમુલુ?
તિરુગુ દ્રિમ્મરિ કેલ – દેવપૂજ?
દ્રવ્યલોભિકિ નેલ – ધાતૃત્વ ગુણમુલુ?
દોંગબંટુકુ મંચિ – સંગ તેલ?

તે. ક્રૂરજનુલકુ નીમીદ – ગોરિ કેલ?
દ્રોહિ પાપાત્મુનકુ દયા – દુઃખ મેલ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

064
સી. ના તંડ્રિ નાદાત – નાયિષ્ટદૈવમા
નન્નુ મન્નનસેયુ – નારસિંહ ।
દયયુંચુ નામીદ – દપ્પુલન્નિ ક્ષમિંચુ
નિગમગોચર । નાકુ – નીવે દિક્કુ
ને દુરાત્મુડ નંચુ – નીમનંબુન ગોપ
ગિંપબોકુમુ સ્વામિ । – કેવલમુગ
મુક્તિદાયક નીકુ – મ્રોક્કિનંદુકુ નન્નુ
ગરુણિંચિ રક્ષિંચુ – કમલનાભ ।

તે. દંડિદોર વંચુ નીવેંટ – દગિલિનાનુ
નેડુ પ્રત્યક્ષમૈ નન્નુ – નિર્વહિંપુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

065
સી. વેમા઱ુ નીકથલ્ – વિનુચુ નુંડેડિવાડુ
પરુલ મુચ્ચટમીદ – ભ્રાંતિ પડડુ
અગણિતંબુગ નિન્નુ – બોગડ નેર્ચિનવાડુ
ચેડ્ડમાટલુ નોટ – જેપ્પબોડુ
આસક્તિચેત નિ – ન્નનુસરિંચેડિવાડુ
ધનમદાંધુલવેંટ – દગુલ બોડુ
સંતસંબુન નિન્નુ – સ્મરણજેસેડિવાડુ
ચેલગિ નીચુલપેરુ – દલપબોડુ

તે. નિન્નુ નમ્મિન ભક્તુંડુ – નિશ્ચયમુગ
ગોરિ ચિલ્લર વેલ્પુલ – ગોલ્વબોડુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

066
સી. ને નેંત વેડિન – ની કેલ દયરાદુ?
પલુમા઱ુ પિલિચિન – બલુક વેમિ?
પલિકિન ની કુન્ન – પદ વેમિબોવુ? ની
મોમૈન બોડચૂપ – વેમિ નાકુ?
શરણુ જોચ્ચિનવાનિ – સવરિંપવલે ગાક
પરિહરિંચુટ નીકુ – બિરુદુ ગાદુ
નીદાસુલનુ નીવુ – નિર્વહિંપક યુન્ન
બરુ લેવ્વ રગુદુરુ – પંકજાક્ષ ।

તે. દાત દૈવંબુ તલ્લિયુ – દંડ્રિ વીવે
નમ્મિયુન્નાનુ નીપાદ – નળિનમુલનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

067
સી. વેદમુલ્ ચદિવેડુ – વિપ્રવર્યુંડૈન
રણમુ સાધિંચેડુ – રાજેયૈન
વર્તકકૃષિકુડૌ – વૈશ્યમુખ્યુંડૈન
બરિચગિંચેડુ શૂદ્ર – વર્યુડયિન
મેચ્ચુખડ્ગમુ બટ્ટિ – મે઱યુ મ્લેચ્છુંડૈન
બ્રજલ કક્ક઱પડુ – રજકુડૈન
ચર્મ મમ્મેડિ હીન – ચંડાલનરુડૈન
ની મહીતલમંદુ – નેવ્વડૈન

તે. નિન્નુ ગોનિયાડુચુંડેના – નિશ્ચયમુગ
વાડુ મોક્ષાધિકારિ યી – વસુધલોન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

068
સી. સકલવિદ્યલુ નેર્ચિ – સભ જયિંપગવચ્ચુ
શૂરુડૈ રણમંદુ – બોરવચ્ચુ
રાજરાજૈ પુટ્ટિ – રાજ્ય મેલગવચ્ચુ
હેમ ગોદાનંબુ – લિય્યવચ્ચુ
ગગનમં દુન્ન ચુ – ક્કલ નેંચગાવચ્ચુ
જીવરાસુલ પેળ્લુ – ચેપ્પવચ્ચુ
નષ્ટાંગયોગમુ – લભ્યસિંપગવચ્ચુ
મેક રીતિગ નાકુ – મેસવવચ્ચુ

તે. તામરસગર્ભ હર પુરં – દરુલકૈન
નિન્નુ વર્ણિંપ દરમૌને – નીરજાક્ષ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

069
સી. નરસિંહ । નીવંટિ – દોરનુ સંપાદિંચિ
કુમતિ માનવુલ ને – ગોલ્વજાલ
નેક્કુ વૈશ્વર્યંબુ – લિય્યલેકુન્નનુ
બોટ્ટકુમાત્રમુ – પોયરાદે?
ઘનમુગા દિદિ નીકુ – કરવુન બોષિંપ
ગષ્ટ મેંતટિ સ્વલ્પ – કાર્યમય્ય?
પેટ્ટજાલક યેલ – ભિક્ષમેત્તિંચેદુ
નન્નુ બીદનુ જેસિ – ના વદેમિ?

તે. અમલ । કમલાક્ષ । ને નિટ્લુ – શ્રમપડંગ
ગન્નુલકુ બંડુવૈ નીકુ – ગાનબડુને?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

070
સી. વનરુહનાભ । ની – વંક જેરિતિ નેનુ
ગટ્ટિગા નનુ ગાવુ – કાવુ મનુચુ
વચ્ચિનંદુકુ વેગ – વરમુ લિય્યકકાનિ
લેવબોયિન નિન્નુ – લેવનિય્ય
ગૂર્ચુંડબેટ્ટિ ની – કોંગુ ગટ્ટિગ બટ્ટિ
પુચ્ચુકોંદુનુ જૂડુ – ભોગિશયન ।
યીવેળ ની કડ્ડ – મેવરુ વચ્ચિનગાનિ
વારિકૈનનુ લોંગિ – વડકબોનુ

તે. ગોપગાડનુ નીવુ ના – ગુણમુ તેલિસિ
યિપ્પુડે નન્નુ રક્ષિંચિ – યેલુકોમ્મુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

071
સી. પ્રહ્લાદુ ડેપાટિ – પૈડિ કાનુક લિચ્ચે?
મદગજં બેન્નિચ્ચે – મૌક્તિકમુલુ?
નારદું ડેન્નિચ્ચે – નગલુ રત્નંબુ? લ
હલ્ય ની કે યગ્ર – હાર મિચ્ચે?
ઉડુત ની કેપાટિ – યૂડિગંબુલુ ચેસે?
ઘનવિભીષણુ ડેમિ – કટ્ન મિચ્ચે?
પંચપાંડવુ લેમિ – લંચ મિચ્ચિરિ નીકુ?
દ્રૌપદિ ની કેંત – દ્રવ્ય મિચ્ચે?

તે. નીકુ વીરંદ ઱યિનટ્લુ – નેનુ ગાન?
યેંદુ કનિ નન્નુ રક્ષિંપ – વિંદુવદન ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

072
સી. વાંછતો બલિચક્ર – વર્તિદગ્ગર જેરિ
ભિક્ષમેત્તિતિ વેલ – બિડિયપડક?
યડવિલો શબરિ દિ – ય્યનિ ફલા લંદિય્ય
જેતુલોગ્ગિતિ વેલ – સિગ્ગુપડક?
વેડ્કતો વેવેગ – વિદુરુનિંટિકિ નેગિ
વિંદુગોંટિ વદેમિ – વેલિતિપડક?
અડુકુ લલ્પમુ કુચે – લુડુ ગડિંચુક તેર
બોક્કસાગિતિ વેલ – લેક્કગોનક?

તે. ભક્તુલકુ નીવુ પેટ્ટુટ – ભાગ્યમૌનુ
વારિ કાશિંચિતિવિ તિંડિ – વાડ વગુચુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

073
સી. સ્તંભમં દુદયિંચિ – દાનવેંદ્રુનિ દ્રુંચિ
કરુણતો બ્રહ્લાદુ – ગાચિનાવુ
મકરિચે જિક્કિ સા – મજમુ દુઃખિંચંગ
ગૃપયુંચિ વેગ ર – ક્ષિંચિનાવુ
શરણંચુ ના વિભી – ષણુડુ ની ચાટુન
વચ્ચિનપ્પુડે લંક – નિચ્ચિનાવુ
આ કુચેલુડુ ચેરે – ડટુકુ લર્પિંચિન
બહુસંપદલ નિચ્ચિ – પંપિનાવુ

તે. વારિવલે નન્નુ બોષિંપ – વશમુગાદે?
યંત વલપક્ષ મેલ શ્રી – કાંત । નીકુ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

074
સી. વ્યાસુ ડે કુલમંદુ – વાસિગા જન્મિંચે?
વિદુરુ ડે કુલમંદુ – વૃદ્ધિ બોંદે?
ગર્ણુ ડેકુલમંદુ – ઘનમુગા વર્ધિલ્લે?
ના વસિષ્ઠું ડેંદુ – નવતરિંચે?
નિંપુગા વાલ્મીકિ – યે કુલંબુન બુટ્ટે?
ગુહુ ડનુ પુણ્યુ ડે – કુલમુવાડુ?
શ્રીશુકુ ડેક્કટ – જેલગિ જન્મિંચેનુ?
શબરિ યેકુલમંદુ – જન્મમોંદે?

તે. ને કુલંબુન વી રિંદ – ઱ેચ્ચિનારુ?
નીકૃપાપાત્રુલકુ જાતિ – નીતુ લેલ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

075
સી. વસુધાસ્થલંબુન – વર્ણહીનુડુ ગાનિ
બહુળ દુરાચાર – પરુડુ ગાનિ
તડસિ કાસિય્યનિ – ધર્મશૂન્યુડુ ગાનિ
ચદુવનેરનિ મૂઢ – જનુડુ ગાનિ
સકલમાનવુલુ મે – ચ્ચનિ કૃતઘ્નુડુ ગાનિ
ચૂડ સોંપુનુ લેનિ – શુંઠ ગાનિ
અપ્રતિષ્ઠલકુ લો – નૈન દીનુડુ ગાનિ
મોદટિ કે મે઱ુગનિ – મોટુ ગાનિ

તે. પ્રતિદિનમુ નીદુ ભજનચે – બરગુનટ્ટિ
વાનિ કે વંક લેદય્ય – વચ્ચુ મુક્તિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

076
સી. ઇભકુંભમુલમીદિ – કેગિરેડિ સિંગંબુ
મુટ્ટુને કુ઱ુચૈન – મૂષકમુનુ?
નવચૂતપત્રમુલ્ – નમલુચુન્ન પિકંબુ
ગો઱ુકુને જિલ્લેડુ – કોનલુ નોટ?
અરવિંદમકરંદ – મનુભવિંચેડિ તેટિ
પોવુને પલ્લેરુ – પૂલકડકુ?
લલિત મૈન રસાલ – ફલમુ ગોરેડિ ચિલ્ક
મેસવુને ભમત નુ – મ્મેત્તકાય?

તે. નિલનુ નીકીર્તનલુ પાડ – નેર્ચિનતડુ
પરુલકીર્તન બાડુને – યરસિ ચૂડ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

077
સી. સર્વેશ । નીપાદ – સરસિજદ્વયમંદુ
જિત્ત મુંપગલેનુ – જેદરકુંડ
નીવૈન દયયુંચિ – નિલિચિ યુંડેડુનટ્લુ
ચેરિ નન્નિપુ ડેલુ – સેવકુડનુ
વનજલોચન । નેનુ – વટ્ટિ મૂર્ખુડ જુમ્મિ
નીસ્વરૂપમુ જૂડ – નેર્પુ વેગ
તન કુમારુન કુગ્ગુ – તલ્લિ વોસિનયટ્લુ
ભક્તિમાર્ગં બનુ – પાલુ પોસિ

તે. પ્રેમતો નન્નુ બોષિંચિ – પેંચુકોનુમુ
ઘનત કેક્કિંચુ નીદાસ – ગણમુલોન.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

078
સી. જીમૂતવર્ણ । ની – મોમુતો સરિરાક
કમલારિ યતિકળં – કમુનુ બડસે
સોગસૈન ની નેત્ર – યુગમુતો સરિરાક
નળિનબૃંદમુ નીળ્લ – નડુમ જેરે
ગરિરાજવરદ । ની – ગળમુતો સરિરાક
પેદ્દશંખમુ બોબ્બ – પેટ્ટ બોડગે
શ્રીપતિ । નીદિવ્ય – રૂપુતો સરિ રાક
પુષ્પબાણુડુ નીકુ – બુત્રુ ડય્યે

તે. નિંદિરાદેવિ નિન્નુ મો – હિંચિ વિડક
નીકુ બટ્ટમહિષિ યય્યે – નિશ્ચયમુગ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

079
સી. હરિદાસુલનુ નિંદ – લાડકુંડિન જાલુ
સકલ ગ્રંથમ્મુલુ – ચદિવિનટ્લુ
ભિક્ષ મિય્યંગ દ – પ્પિંપકુંડિન જાલુ
જેમુટ્ટિ દાનંબુ – ચેસિનટ્લુ
મિંચિ સજ્જનુલ વં – ચિંચકુંડિન જાલુ
નિંપુગા બહુમાન – મિચ્ચિનટ્લુ
દેવાગ્રહારમુલ્ – દીયકુંડિન જાલુ
ગનકકંબપુ ગુળ્લુ – ગટ્ટિનટ્લુ

તે. ઓકરિ વર્શાશનમુ મુંચ – કુન્ન જાલુ
બેરુકીર્તિગ સત્રમુલ્ – પેટ્ટિનટ્લુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

080
સી. ઇહલોકસૌખ્યમુ – લિચ્ચગિંચેદ મન્ન
દેહ મેપ્પટિકિ દા – સ્થિરત નોંદ
દાયુષ્ય મુન્ન પ – ર્યંતંબુ પટુતયુ
નોક્કતીરુન નુંડ – દુર્વિલોન
બાલ્યયુવત્વદુ – ર્બલવાર્ધકમુ લનુ
મૂટિલો મુનિગેડિ – મુ઱િકિકોંપ
ભ્રાંતિતો દીનિ ગા – પાડુદ મનુમોન્ન
ગાલમૃત્યુવુચેત – ગોલુપોવુ

તે. નમ્મરા દય્ય । યિદિ માય – નાટકંબુ
જન્મ મિક નોલ્લ ન ન્નેલુ – જલજનાભ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

081
સી. વદનંબુ નીનામ – ભજન ગોરુચુનુંડુ
જિહ્વ નીકીર્તનલ્ – સેય ગોરુ
હસ્તયુગ્મંબુ નિ – ન્નર્ચિંપ ગોરુનુ
ગર્ણમુલ્ ની મીદિ – કથલુ ગોરુ
તનુવુ નીસેવયે – ઘનમુગા ગોરુનુ
નયનમુલ્ નીદર્શ – નંબુ ગોરુ
મૂર્ધમ્મુ નીપદ – મ્મુલ મ્રોક્કગા ગોરુ
નાત્મ નીદૈ યુંડુ – નરસિ ચૂડ

તે. સ્વપ્નમુન નૈન નેવેળ – સંતતમુનુ
બુદ્ધિ ની પાદમુલયંદુ – બૂનિયુંડુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

082
સી. પદ્માક્ષ । મમતચે – બરમુ નંદેદ મંચુ
વિર્રવીગુદુમય્ય – વેર્રિપટ્ટિ
માસ્વતંત્રંબૈન – મદમુ ગંડ્લકુ ગપ્પિ
મોગમુ પટ્ટદુ કામ – મોહમુનનુ
બ્રહ્મદેવુંડૈન – બૈડિદેહમુ ગલ્ગ
જેસિવેયક મમ્મુ – જે઱િચે નતડુ
તુચ્છમૈનટુવંટિ – તો લેમ્મુકલતોડિ
મુ઱િકિ ચેત્તલુ ચેર્ચિ – મૂટ કટ્ટે

તે. ની શરીરાલુ પડિપોવુ – ટે઱ુગ કેમુ
કામુકુલ મૈતિ મિક મિમ્મુ – ગાનલેમુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

083
સી. ગરુડવાહન । દિવ્ય – કૌસ્તુભાલંકાર ।
રવિકોટિતેજ । સા – રંગવદન ।
મણિગણાન્વિત । હેમ – મકુટાભરણ । ચારુ
મકરકુંડલ । લસ – ન્મંદહાસ ।
કાંચનાંબર । રત્ન – કાંચિવિભૂષિત ।
સુરવરાર્ચિત । ચંદ્ર – સૂર્યનયન ।
કમલનાભ । મુકુંદ । – ગંગાધરસ્તુત ।
રાક્ષસાંતક । નાગ – રાજશયન ।

તે. પતિતપાવન । લક્ષીશ । – બ્રહ્મજનક ।
ભક્તવત્સલ । સર્વેશ । – પરમપુરુષ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

084
સી. પલુમા઱ુ દશરૂપ – મુલુ દરિંચિતિ વેલ?
યેકરૂપમુ બોંદ – વેલ નીવુ?
નયમુન ક્ષીરાબ્ધિ – નડુમ જેરિતિ વેલ?
રત્નકાંચન મંદિ – રમુલુ લેવે?
પન્નગેંદ્રુનિમીદ – બવ્વળિંચિતિ વેલ?
જલતારુપટ્ટેમં – ચમુલુ લેવે?
઱ેક્કલુ ગલપક્ષિ – નેક્કસાગિતિ વેલ?
ગજતુરંગાંદોળિ – કમુલુ લેવે?

તે. વનજલોચન । યિટુવંટિ – વૈભવમુલુ
સોગસુગા નીકુ દોચેનો – સુંદરાંગ?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

085
સી. તિરુપતિ સ્થલમંદુ – દિન્નગા ને નુન્ન
વેંકટેશુડુ મેત – વેયલેડો?
પુરુષોત્તમમુન કે – બોયનજાલુ જ
ગન્નાથુ ડન્નંબુ – ગડપલેડો?
શ્રીરંગમુનકુ ને – જેર બોયિન જાલુ
સ્વામિ ગ્રાસમુ બેટ્ટિ – સાકલેડો?
કાંચીપુરમુલોન – ગદિસિ ને ગોલુવુન્ન
ગરિવરદુડુ પોટ્ટ – ગડપલેડો?

તે. યેંદુ બોવક નેનુ ની – મંદિરમુન
નિલિચિતિનિ નીકુ નામીદ – નેનરુ લેદુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

086
સી. તાર્ક્ષ્યવાહન । નીવુ – દંડિદાત વટંચુ
ગોરિ વેડુક નિન્નુ – ગોલ્વવચ્ચિ
યર્થિમાર્ગમુનુ ને – નનુસરિંચિતિનય્ય
લાવૈન બદુનાલ્ગુ – લક્ષ લૈન
વેષમુલ્ વેસિ ના – વિદ્યાપ્રગલ્ભત
જૂપસાગિતિ નીકુ – સુંદરાંગ ।
યાનંદ મૈન ને – નડુગ વચ્ચિન દિચ્ચિ
વાંછ દીર્પુમુ – નીલવર્ણ । વેગ

તે. નીકુ નાવિદ્ય હર્ષંબુ – ગાક યુન્ન
તેપતેપકુ વેષમુલ્ – દેનુ સુમ્મિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

087
સી. અમરેંદ્રવિનુત । ને – નતિદુરાત્મુડ નંચુ
ગલલોન નૈનનુ – ગનુલ બડવુ
નીવુ પ્રત્યક્ષમૈ – નુલુવકુંડિન માને
દોડ્ડગા નોક યુક્તિ – દોરકેનય્ય ।
ગટ્ટિકોય્યનુ દેચ્ચિ – ઘનમુગા ખંડિંચિ
નીસ્વરૂપમુ ચેસિ – નિલુપુકોંચુ
ધૂપ દીપમુ લિચ્ચિ – તુલસિતો બૂજિંચિ
નિત્યનૈવેદ્યમુલ્ – નેમમુગનુ

તે. નડુપુચુનુ નિન્નુ ગોલિચેદ – નમ્મિ બુદ્ધિ
ની પ્રપંચંબુ ગલુગુ ના – કિંતે ચાલુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

088
સી. ભુવનેશ । ગોવિંદ । – રવિકોટિસંકાશ ।
પક્ષિવાહન । ભક્ત – પારિજાત ।
યંભોજભવ રુદ્ર – જંભારિસન્નુત ।
સામગાનવિલોલ । – સારસાક્ષ ।
વનધિગંભીર । શ્રી – વત્સકૌસ્તુભવક્ષ ।
શંખચક્રગદાસિ – શાર્જ્ઞહસ્ત ।
દીનરક્ષક । વાસુ – દેવ । દૈત્યવિનાશ ।
નારદાર્ચિત । દિવ્ય – નાગશયન ।

તે. ચારુ નવરત્નકુંડલ – શ્રવણયુગળ ।
વિબુધવંદિત પાદબ્જ । – વિશ્વરૂપ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

089
સી. નાગેંદ્રશયન । ની – નામમાધુર્યંબુ
મૂડુકન્નુલ સાંબ – મૂર્તિ કે઱ુક
પંકજાતાક્ષ । ની – બલપરાક્રમ મેલ્લ
ભારતીપતિ યૈન – બ્રહ્મ કે઱ુક
મધુકૈટભારિ । ની – માયાસમર્થત
વસુધલો બલિચક્ર – વર્તિ કે઱ુક
પરમાત્મ । ની દગુ – પક્ષપાતિત્વંબુ
દશશતાક્ષુલ પુરં – દરુનિ કે઱ુક

તે. વીરિ કે઱ુકગુ નીકથલ્ – વિંત લેલ્લ
નરુલ કે઱ુ કન્ન નેવરૈન – નવ્વિપોરે?
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

090
સી. અર્થુ લેમૈન નિ – ન્નડુગવચ્ચેદ રંચુ
ક્ષીરસાગરમંદુ – જેરિનાવુ
નીચુટ્ટુ સેવકુલ્ – નિલુવકુંડુટકુનૈ
ભયદસર્પમુમીદ – બંડિનાવુ
ભક્તબૃંદમુ વેંટ – બડિ ચરિંચેદ રંચુ
નેગસિ પોયેડિપક્ષિ – નેક્કિનાવુ
દાસુલુ નીદ્વાર – માસિંપકુંટકુ
મંચિ યોધુલ કાવ – લુંચિનાવુ

તે. લાવુ ગલવાડ વૈતિ વે – લાગુ નેનુ
નિન્નુ જૂતુનુ નાતંડ્રિ । – નીરજાક્ષ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

091
સી. નીકથલ્ ચેવુલલો – સોકુટ મોદલુગા
બુલકાંકુરમુ મેન – બુટ્ટુવાડુ
નયમૈન ની દિવ્ય – નામકીર્તનલોન
મગ્નુડૈ દેહંબુ – મ઱ચુવાડુ
ફાલંબુતો નીદુ – પાદયુગ્મમુનકુ
બ્રેમતો દંડ મ – ર્પિંચુવાડુ
હા પુંડરીકાક્ષ । – હા રામ । હરિ । યંચુ
વેડ્કતો ગેકલુ – વેયુવાડુ

તે. ચિત્તકમલંબુનનુ નિન્નુ – જેર્ચુવાડુ
નીદુલોકંબુનં દુંડુ – નીરજાક્ષ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

092
સી. નિગમગોચર । નેનુ – નીકુ મેપ્પગુનટ્લુ
લેસ્સગા બૂજિંપ – લેનુ સુમ્મિ
નાકુ દોચિન ભૂષ – ણમુલુ પેટ્ટેદ નન્ન
ગૌસ્તુભમણિ નીકુ – ગલદુ મુંદે
ભક્ષ્યભોજ્યમુલ ન – ર્પણમુ જેસેદ નન્ન
નીવુ પેટ્ટિતિ સુધ – નિર્જરુલકુ
ગલિમિકોદ્દિગ ગાનુ – કલ નોસંગેદ નન્ન
ભાર્ગવીદેવિ ની – ભાર્ય યય્યે

તે. નન્નિ ગલવાડ વખિલ લો – કાધિપતિવિ ।
નીકુ સોમ્મુલુ પેટ્ટ ને – નેંતવાડ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

093
સી. નવસરોજદળાક્ષ । – નન્નુ બોષિંચેડુ
દાતવુ ની વંચુ – ધૈર્યપડિતિ
ના મનંબુન નિન્નુ – નમ્મિનંદુકુ દંડ્રિ ।
મેલુ ના કોનરિંપુ – નીલદેહ ।
ભળિભળી । ની યંત – પ્રભુવુ નેક્કડ જૂડ
બુડમિલો ની પેરુ – પોગડવચ્ચુ
મુંદુ જેસિન પાપ – મુનુ નશિંપગ જેસિ
નિર્વહિંપુમુ નન્નુ – નેર્પુતોડ

તે. બરમસંતોષ માયે ના – પ્રાણમુલકુ
ની​ઋણમુ દીર્ચુકોન નેર – નીરજાક્ષ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

094
સી. ફણુલપુટ્ટલમીદ – બવ્વળિંચિનયટ્લુ
પુલુલ ગુંપુન જેર – બોયિનટ્લુ
મકરિવર્ગં બુન્ન – મડુગુ જોચ્ચિનયટ્લુ
ગંગદાપુન નિંડ્લુ – ગટ્ટિનટ્લુ
ચેદલભૂમિનિ જાપ – ચેર બ઱ચિનયટ્લુ
ઓટિબિંદેલ બાલ – નુનિચિનટ્લુ
વેર્રિવાનિકિ બહુ – વિત્ત મિચ્ચિનયટ્લુ
કમ્મગુડિસે મંદુ – ગાલ્ચિનટ્લુ

તે. સ્વામિ ની ભક્તવરુલુ દુ – ર્જનુલતોડ
જેલિમિ જેસિનય ટ્લૈન – જેટુ વચ્ચુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

095
સી. દનુજસંહાર । ચક્ર – ધર । નીકુ દંડંબુ
લિંદિરાધિપ । નીકુ – વંદનંબુ
પતિતપાવન । નીકુ – બહુનમસ્કારમુલ્
નીરજાતદળાક્ષ । – નીકુ શરણુ
વાસવાર્ચિત । મેઘ – વર્ણ । નીકુ શુભંબુ
મંદરધર । નીકુ – મંગળંબુ
કંબુકંધર । શાર્જ્ગ – કર । નીકુ ભદ્રંબુ
દીનરક્ષક । નીકુ – દિગ્વિજયમુ

તે. સકલવૈભવમુલુ નીકુ – સાર્વભૌમ ।
નિત્યકલ્યાણમુલુ નગુ – નીકુ નેપુડુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

096
સી. મત્સ્યાવતાર મૈ – મડુગુલોપલ જોચ્ચિ
સોમકાસુરુ દ્રુંચિ – ચોદ્યમુગનુ
દેચ્ચિ વેદમુ લેલ્લ – મેચ્ચ દેવતલેલ્લ
બ્રહ્મ કિચ્ચિતિ વીવુ – ભળિ । યનંગ
ના વેદમુલ નિય્ય – નાચારનિષ્ઠલ
નનુભવિંચુચુ નુંદુ – રવનિસુરુલુ
સકલપાપંબુલુ – સમસિપોવુ નટંચુ
મનુજુ લંદ઱ુ નીદુ – મહિમ દેલિસિ

તે. યુંદુ રરવિંદનયન । ની – યુનિકિ દેલિયુ
વારલકુ વેગ મોક્ષંબુ – વચ્ચુ નનઘ ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

097
સી. કૂર્માવતારમૈ – કુધરંબુક્રિંદનુ
ગોર્કિતો નુંડવા – કોમરુ મિગુલ?
વરહાવતારમૈ – વનભૂમુલનુ જોચ્ચિ
શિક્ષિંપવા હિર – ણ્યાક્ષુ નપુડુ?
નરસિંહમૂર્તિવૈ – નરભોજનુ હિરણ્ય
કશિપુનિ દ્રુંપવા – કાંતિ મી઱?
વામનરૂપમૈ – વસુધલો બલિચક્ર
વર્તિ ન઱ંપવા – વૈર મુડિગિ?

તે. યિટ્ટિ પનુ લેલ્લ જેયગા – નેવરિકેનિ
તગુને નરસિંહ । નીકિદિ – દગુનુ ગાક ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

098
સી. લક્ષ્મીશ । નીદિવ્ય – લક્ષણગુણમુલ
વિનજાલ કેપ્પુડુ – વેર્રિનૈતિ
ના વેર્રિગુણમુલુ – નયમુગા ખંડિંચિ
નન્નુ રક્ષિંપુ મો – નળિનનેત્ર ।
નિન્નુ ને નમ્મિતિ – નિતરદૈવમુલ ને
નમ્મલે દેપ્પુડુ – નાગશયન ।
કાપાડિનનુ નીવે – કષ્ટપેટ્ટિન નીવે
નીપાદકમલમુલ્ – નિરત મેનુ

તે. નમ્મિયુન્નાનુ નીપાદ – નળિનભક્તિ
વેગ દયચેસિ રક્ષિંપુ – વેદવિદ્ય ।
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

099
સી. અમરેંદ્રવિનુત । નિ – ન્નનુસરિંચિનવારુ
મુક્તિ બોંદિરિ વેગ – મુદમુતોનુ
નીપાદપદ્મમુલ્ – ને઱ નમ્મિયુન્નાનુ
નાકુ મોક્ષં બિમ્મુ – નળિનનેત્ર ।
કાચિ રક્ષિંચુ નન્ – ગડતેર્ચુ વેગમે
ની સેવકુનિ જેયુ – નિશ્ચલમુગ
ગાપાડિનનુ નીકુ – ગૈંકર્યપરુડ નૈ
ચેલગિ નીપનુલનુ – જેયુવાડ

તે. નનુચુ બલુમા઱ુ વેડેદ – નબ્જનાભ ।
નાકુ બ્રત્યક્ષ મગુમુ નિન્ – નમ્મિનાનુ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

100
સી. શેષપ્પ યનુ કવિ – ચેપ્પિન પદ્યમુલ્
ચેવુલ કાનંદમૈ – ચેલગુચુંડુ
ને મનુજુંડૈન – નેલમિ ની શતકંબુ
ભક્તિતો વિન્ન સ – ત્ફલમુ ગલુગુ
જેલગિ યી પદ્યમુલ્ – ચેર્ચિ વ્રાસિનવારુ
કમલાક્ષુકરુણનુ – ગાંતુ રેપુડુ
નિંપુગા બુસ્તકં – બેપુડુ બૂજિંચિન
દુરિતજાલંબુલુ – દોલગિપોવુ

તે. નિદ્દિ પુણ્યાકરં બનિ – યેપુડુ જનુલુ
ગષટ મેન્નક પઠિયિંપ – ગલુગુ મુક્તિ.
ભૂષણવિકાસ । શ્રીધર્મ – પુરનિવાસ ।
દુષ્ટસંહાર । નરસિંહ – દુરિતદૂર ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *