நாரஸிம்ஹ ஶதகம் | Narasimha Satakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

௦௦1
ஸீ. ஶ்ரீமனோஹர । ஸுரா – ர்சித ஸின்து⁴க³ம்பீ⁴ர ।
ப⁴க்தவத்ஸல । கோடி – பா⁴னுதேஜ ।
கஞ்ஜனேத்ர । ஹிரண்ய – கஶ்யபான்தக । ஶூர ।
ஸாது⁴ரக்ஷண । ஶங்க³ – சக்ரஹஸ்த ।
ப்ரஹ்லாத³ வரத³ । பா – பத்⁴வம்ஸ । ஸர்வேஶ ।
க்ஷீரஸாக³ரஶாயி । – க்ருஷ்ணவர்ண ।
பக்ஷிவாஹன । நீல – ப்⁴ரமரகுன்தலஜால ।
பல்லவாருணபாத³ – பத்³மயுக³ல்த³ ।

தே. சாருஶ்ரீசன்த³னாக³ரு – சர்சிதாங்க³ ।
குன்த³குட்மலத³ன்த । வை – குண்ட²தா⁴ம ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦2
ஸீ. பத்³மலோசன । ஸீஸ – பத்³யமுல் நீ மீத³
ஜெப்பபூ³னிதினய்ய । – சித்தகி³ம்பு
க³ண யதி ப்ராஸ ல – க்ஷணமு ஜூட³க³லேது³
பஞ்சகாவ்ய ஶ்லோக – பட²ன லேது³
அமரகாண்ட³த்ரயம் – ப³ரஸி சூட³க³லேது³
ஶாஸ்த்ரீய க்³ரன்த⁴முல் – சது³வலேது³
நீ கடாக்ஷம்பு³ன – நே ரசிஞ்செத³ கா³னி
ப்ரஜ்ஞ நாயதி³ கா³து³ – ப்ரஸ்துதிம்ப

தே. த³ப்புக³லிகி³ன ஸத்³ப⁴க்தி – தக்குவௌனெ
செறகுனகு வங்கபோயின – செடு³னெ தீபு?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦3
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நீ தி³வ்ய – நாமமன்த்ரமுசேத
து³ரிதஜாலமு லன்னி – தோ³லவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி³வ்ய – நாமமன்த்ரமுசேத
ப³லுவைன ரோக³முல் – பாபவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி³வ்ய – நாமமன்த்ரமுசேத
ரிபுஸங்க⁴முல ஸம்ஹ – ரிம்பவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி³வ்ய – நாமமன்த்ரமுசேத
த³ண்ட³ஹஸ்துனி ப³ண்ட்ல – த³ரமவச்சு

தே. ப⁴ல்தி³ர । நே நீ மஹாமன்த்ர – ப³லமுசேத
தி³வ்ய வைகுண்ட² பத³வி ஸா – தி⁴ம்பவச்சு
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦4
ஸீ. ஆதி³னாராயணா । – யனுசு நாலுகதோட³
ப³லுக நேர்சினவாரி – பாத³முலகு
ஸாஷ்டாங்க³முக³ நம – ஸ்கார மர்பண ஜேஸி
ப்ரஸ்துதிஞ்செத³னய்ய – ப³ஹுவித⁴முல
த⁴ரணிலோ நருலென்த – த³ண்டி³வாரைனநு
நின்னு கா³னநிவாரி – நே ஸ்மரிம்ப
மேமு ஶ்ரேஷ்டு²ல மஞ்சு – மிது³குசுஞ்செடி³வாரி
சென்த ஜேரக³னோனு – ஶேஷஶயன

தே. பரம ஸாத்விகுலைன நீ – ப⁴க்தவருல
தா³ஸுலகு தா³ஸுட³னு ஜுமீ – தா⁴த்ரிலோன
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦5
ஸீ. ஐஶ்வர்யமுலகு நி – ந்னநுஸரிம்பக³லேது³
த்³ரவ்ய மிம்மனி வெண்ட – த³கு³லலேது³
கனக மிம்மனி சால – க³ஷ்டபெட்டக³லேது³
பல்ல கிம்மனி நோட – ப³லகலேது³
ஸொம்மு லிம்மனி நின்னு – நம்மி கொல்வக³லேது³
பூ⁴மு லிம்மனி பேரு – பொக³ட³லேது³
ப³லமு லிம்மனி நின்னு – ப்³ரதிமாலகா³லேது³
பஸுல நிம்மனி பட்டு – பட்டலேது³

தே. நேனு கோ³ரின தொ³க்கடே – நீலவர்ண
சய்யனநு மோக்ஷமிச்சின – ஜாலு நாகு
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦6
ஸீ. மன்து³ண்ட³னநி நன்னு – நின்த³ சேஸினநேமி?
நா தீ³னதனு ஜூசி – நவ்வ நேமி?
தூ³ரபா⁴வமுலேக – தூலனாடி³ன நேமி?
ப்ரீதிஸேயக வங்க – பெ³ட்ட நேமி?
கக்கஸம்பு³லு பல்கி – வெக்கிரிஞ்சின நேமி?
தீவ்ரகோபமுசேத – தி³ட்ட நேமி?
ஹெச்சுமாடலசேத – நெம்மெ லாடி³ன நேமி?
சேரி தா³பட கே³லி – சேயனேமி?

தே. கல்பவ்ருக்ஷம்பு³வலெ நீவு – க³ல்க³ நிங்க
ப்³ரஜல லக்ஷ்யம்பு³ நாகேல? – பத்³மனாப⁴ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦7
ஸீ. சித்தஶுத்³தி⁴க³ நீகு – ஸேவஜேஸெத³கா³னி
புட³மிலோ ஜனுல மெ – ப்புலகு கா³து³
ஜன்மபாவனதகை – ஸ்மரணஜேஸெத³ கா³னி
ஸரிவாரிலோ ப்³ரதி – ஷ்த²லகு கா³து³
முக்திகோஸமு நேனு – ம்ரொக்கி வேடெ³த³கா³னி
த³ண்டி³பா⁴க்³யமு நிமி – த்தம்பு³ கா³து³
நின்னு பொ³க³ட³க³ வித்³ய – நேர்சிதினேகானி
குக்ஷினிண்டெ³டு³ கூடி – கொறகு கா³து³

தே. பாரமார்தி²கமுனகு நே பா³டுபடி³தி
கீ³ர்திகி நபேக்ஷபட³லேது³ – க்ருஷ்ணவர்ண ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦8
ஸீ. ஶ்ரவண ரன்த்⁴ரமுல நீ – ஸத்கத²ல் பொக³ட³ங்க³
லேஶ மானந்த³ம்பு³ – லேனிவாடு³
புண்யவன்துலு நின்னு – பூ³ஜஸேயக³ ஜூசி
பா⁴வமன்து³த்ஸாஹ – பட³னிவாடு³
ப⁴க்தவர்யுலு நீ ப்ர – பா⁴வமுல் பொக³ட³ங்க³
த³த்பரத்வமுலேக – தலகு³வாடு³
தனசித்தமன்து³ நீ – த்⁴யான மென்னடு³ லேக
காலமன்தயு வ்ருதா⁴ – க³ட³புவாடு³

தே. வஸுத⁴லோனெல்ல வ்யர்து⁴ண்டு³ – வாடெ³ யகு³னு
மறியு ஜெடு³கா³க யெப்புடு³ – மமதனொன்தி³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦௦9
ஸீ. கௌ³தமீஸ்னானான – க³ட³தேறுத³ மடன்ன
மொனஸி சன்னீல்த்³லலோ – முனுக³லேனு
தீர்த²யாத்ரலசே க்³ரு – தார்து² டௌ³த³மடன்ன
ப³ட³லி நேமம்பு³ லே – நட³பலேனு
தா³னத⁴ர்மமுல ஸ – த்³க³தினி ஜென்து³த³மன்ன
க⁴னமுகா³ நாயொத்³த³ – த⁴னமுலேது³
தபமாசரிஞ்சி ஸா – ர்த⁴கமு நொன்து³த³மன்ன
நிமிஷமைன மனஸ்ஸு – நிலுபலேனு

தே. கஷ்டமுலகோர்வ நாசேத – கா³து³ நின்னு
ஸ்மரணசேஸெத³ நா யதா⁴ – ஶக்தி கொலதி³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦1௦
ஸீ. அர்தி²வாண்ட்³ரகு நீக – ஹானி ஜேயுட கண்டெ
தெ³ம்புதோ வஸனாபி⁴ – தி³னுட மேலு
ஆடு³பி³ட்³ட³லஸொம்மு – லபஹரிஞ்சுட கண்டெ
ப³ண்ட³ க³ட்டுக நூத – ப³டு³ட மேலு
பருலகான்தல ப³ட்டி – ப³ல்மி கூ³டு³ட கண்டெ
ப³ட³பா³க்³னி கீலல – ப³டு³ட மேலு
ப்³ரதுகஜாலக தொ³ங்க³ – பனுலு சேயுட கண்டெ
கொ³ங்கு³தோ முஷ்டெத்து – கொனுட மேலு

தே. ஜலஜத³ல்த³னேத்ர நீ ப⁴க்த – ஜனுலதோடி³
ஜக³ட³மாடெ³டு³ பனிகண்டெ – ஜாவு மேலு
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦11
ஸீ. கா³ர்த³ப⁴ம்பு³ன கேல – கஸ்தூரி திலகம்பு³?
மர்கடம்பு³ன கேல – மலயஜம்பு³?
ஶார்தூ⁴லமுனக கேல – ஶர்கராபூபம்பு³?
ஸூகரம்பு³ன கேல – சூதப²லமு?
மார்ஜாலமுன கேல – மல்லெபுவ்வுலப³ன்தி?
கு³ட்³லகூ³ப³ல கேல – குண்ட³லமுலு?
மஹிஷானி கேல நி – ர்மலமைன வஸ்த்ரமுல்?
ப³கஸன்ததிகி நேல – பஞ்ஜரம்பு³?

தே. த்³ரோஹசின்தன ஜேஸெடி³ – து³ர்ஜனுலகு
மது⁴ரமைனட்டி நீனாம – மன்த்ரமேல?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦12
ஸீ. பஸரம்பு³ வஞ்ஜைன – ப³ஸுலகாபரி தப்பு
ப்ரஜலு து³ர்ஜனுலைன – ப்ரபு⁴னி தப்பு
பா⁴ர்ய க³ய்யால்தை³ன – ப்³ராணனாது⁴னி தப்பு
தனயுடு³ து³ஷ்டயின – தண்ட்³ரி தப்பு
ஸைன்யம்பு³ செதி³ரின – ஸைன்யனாது⁴னி தப்பு
கூதுரு செடு³கை³ன – மாத தப்பு
அஶ்வம்பு³ செடு³கை³ன – நாரோஹகுனி தப்பு
த³ன்தி து³ஷ்டயின மா – வன்து தப்பு

தே. இட்டி தப்புலெறுங்க³க – யிச்சவச்சி
நடுல மெலகு³து³ ரிப்பு டீ³ – யவனி ஜனுலு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦13
ஸீ. கோதிகி ஜலதாரு – குல்த்³லாயி யேடிகி?
விரஜாஜி பூத³ண்ட³ – வித⁴வ கேல?
முக்கிடி³தொத்துகு – முத்தெம்பு நத்தேல?
நத்³த³ மேமிடிகி ஜா – த்யன்து⁴னகுனு?
மாசகம்மகு நேல – மௌக்திகஹாரமுல்?
க்ரூரசித்துனகு ஸ – த்³கோ³ஷ்டு² லேல?
றங்குபோ³துகு நேல – பி³ங்கம்பு நிஷ்ட²லு?
வாவி யேடிகி து³ஷ்ட – வர்தனுனகு?

தே. மாட நிலுகட³ குங்கரி – மோடு கேல?
செவிடிவானிகி ஸத்கத² – ஶ்ரவண மேல?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦14
ஸீ. மான்யம்பு³லீய ஸ – மர்து⁴டொ³க்கடு³ லேடு³
மான்யமுல் செறுப ஸ – மர்து⁴ லன்த
யெண்டி³ன யூல்த்³லகோ³ – டெ³றிகி³ம்ப டெ³வ்வடு³
ப³ண்டி³ன யூல்த்³லமு – ப்³ரபு⁴வு லன்த
யிதடு³ பேத³ யடஞ்சு – நெறிகி³ம்ப டெ³வ்வண்டு³
கலவாரி ஸிரு லென்ன – க³லரு சால
த³னயாலி சேஷ்டல – தப்பென்ன டெ³வ்வடு³
பெ³றகான்த றங்கென்ன – பெ³த்³த³ லன்த

தே. யிட்டி து³ஷ்டுல கதி⁴கார – மிச்சினட்டி
ப்ரபு⁴வு தப்பு லடஞ்சுனு – ப³லுகவலெனு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦15
ஸீ. தல்லிக³ர்ப⁴முனுண்டி³ – த⁴னமு தே டெ³வ்வடு³
வெல்த்³லிபோயெடி³னாடு³ – வெண்டராது³
லக்ஷாதி⁴காரைன – லவண மன்னமெ கானி
மெறுகு³ ப³ங்கா³ரம்பு³ – ம்ரிங்க³போ³டு³
வித்த மார்ஜனஜேஸி – விர்ரவீகு³டெ கானி
கூட³பெ³ட்டின ஸொம்மு – தோட³ராது³
பொன்து³கா³ மறுகை³ன – பூ⁴மிலோபல பெ³ட்டி
தா³னத⁴ர்மமு லேக – தா³சி தா³சி

தே. துத³கு தொ³ங்க³ல கித்துரோ – தொ³ரல கவுனொ
தேனெ ஜுண்டீக³ லிய்யவா – தெருவருலகு?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦16
ஸீ. லோகமம் தெ³வடை³ன – லோபி⁴மானவு டு³ன்ன
பி⁴க்ஷ மர்தி²மி ஜேத – பெ³ட்டலேடு³
தானு பெ³ட்டகயுன்ன – தக³வு புட்டது³கா³னி
யொருலு பெட்டக³ ஜூசி – யோர்வலேடு³
தா³தத³க்³கற³ ஜேரி – தன முல்லெ செடி³னட்லு
ஜிஹ்வதோ ஜாடீ³லு – செப்புசுண்டு³
ப²லமு விக்⁴னம்பை³ன – ப³லு ஸன்தஸமுனந்து³
மேலு கல்கி³ன ஜால – மிணுகுசுண்டு³

தே. ஶ்ரீரமானாத² । யிடுவண்டி – க்ரூருனகுனு
பி⁴க்ஷுகுல ஶத்ருவனி – பேரு பெட்டவச்சு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦17
ஸீ. தனுவுலோ ப்³ராணமுல் = தரல்தி³பொய்யெடி³வேல்த³
நீ ஸ்வரூபமுனு த்⁴யா – நிஞ்சுனதடு³
நிமிஷமாத்ரமுலோன – நின்னு ஜேருனு கா³னி
யமுனி சேதிகி ஜிக்கி – ஶ்ரமலப³ட³டு³
பரமஸன்தோஷான – பஜ⁴ன ஜேஸெடி³வாரி
புண்ய மேமனவச்சு – போ⁴கி³ஶயன
மோக்ஷமு நீ தா³ஸ – முக்²யுல ககு³ கா³னி
நரக மெக்கடி³த³ய்ய – நல்தி³னநேத்ர

தே. கமலனாப⁴ நீ மஹிமலு – கா³னலேனி
துச்சு²லகு முக்திதொ³ரகுட – து³ர்லப⁴ம்பு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦18
ஸீ. நீலமேக⁴ஶ்யாம । – நீவெ தண்ட்³ரிவி மாகு
கமலவாஸினி மம்மு – க³ன்னதல்லி
நீ ப⁴க்தவருலன்த – நிஜமைன பா³ன்த⁴வுல்
நீ கடாக்ஷமு மா க – நேகத⁴னமு
நீ கீர்தனலு மாகு – லோக ப்ரபஞ்சம்பு³
நீ ஸஹாயமு மாகு – நித்யஸுக²மு
நீ மன்த்ரமே மாகு – நிஷ்கல்த³ங்கபு வித்³ய
நீ பத³ த்⁴யானம்பு³ – நித்யஜபமு

தே. தோயஜாதாக்ஷ நீ பாத³ – துலஸித³ல்த³மு
ரோக³முல கௌஷத⁴மு ப்³ரஹ்ம – ருத்³ரவினுத.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦19
ஸீ. ப்³ரதிகினந்னால்த்³லு நீ – பஜ⁴ன தப்பனு கா³னி
மரணகாலமுனந்து³ – மறதுனேமொ
யாவேல்த³ யமதூ³த – லாக்³ரஹம்பு³ன வச்சி
ப்ராணமுல் பெகலிஞ்சி – பட்டுனபுடு³
கப² வாத பைத்யமுல் – க³ப்பகா³ ப்⁴ரமசேத
க³ம்ப முத்³ப⁴வமன்தி³ – கஷ்டபடு³சு
நா ஜிஹ்வதோ நின்னு – நாராயணா யஞ்சு
பி³லுதுனோ ஶ்ரமசேத – பி³லுவனொ

தே. நாடி கிப்புடெ³ சேது நீ – நாமபஜ⁴ன
தலசெத³னு, ஜெவி நிட³வய்ய । – தை⁴ர்யமுக³னு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦2௦
ஸீ. பாஞ்சபௌ⁴திகமு து³ – ர்ப³லமைன காயம் பி³
தெ³ப்புடோ³ விடு³சுட – யெறுகலேது³
ஶதவர்ஷமுலதா³க – மிதமு ஜெப்பிரி கா³னி
நம்மரா தா³மாட – நெம்மனமுன
பா³ல்யமன்தோ³ மஞ்சி – ப்ராயமன்தோ³ லேக
முதி³மியன்தோ³ லேக – முஸலியன்தொ³
யூரனோ யட³வினோ – யுத³கமத்⁴யமுனநோ
யெப்புடோ³ விடு³சுட – யேக்ஷணம்பொ³

தே. மரணமே நிஶ்சயமு பு³த்³தி⁴ – மன்துடை³ன
தே³ஹமுன்னந்தலோ மிம்மு – தெ³லியவலயு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦21
ஸீ. தல்லித³ண்ட்³ருலு பா⁴ர்ய – தனயு லாப்துலு பா³வ
மறது³ லன்னலு மேன – மாமகா³ரு
க⁴னமுகா³ ப³ன்து⁴வுல் – க³ல்கி³னப்படிகைன
தா³னு த³ர்லக³ வெண்ட – த³கி³லி ராரு
யமுனி தூ³தலு ப்ராண – மபக³ரிஞ்சுக போக³
மமததோ போ³ராடி³ – மான்பலேரு
ப³லக³ மன்தற³ு து³:க² – படு³ட மாத்ரமெ கானி
யிஞ்சுக யாயுஷ்ய – மிய்யலேரு

தே. சுட்டமுலமீதி³ ப்⁴ரமதீ³ஸி – சூர ஜெக்கி
ஸன்ததமு மிம்மு நம்முட – ஸார்த²கம்பு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦22
ஸீ. இப⁴ராஜவரத³ । நி – ந்னென்த பி³ல்சினகா³னி
மாறு பல்க வதே³மி – மௌனிதனமொ?
முனிஜனார்சித । நின்னு – ம்ரொக்கி வேடி³னகா³னி
கனுல ஜூட³ வதே³மி – க³டு³ஸுத³னமொ?
சால தை³ன்யமுனொன்தி³ – சாடு சொச்சினகா³னி
பா⁴க்³ய மிய்ய வதே³மி – ப்ரௌட⁴தனமொ?
ஸ்தி²ரமுகா³ நீபாத³ – ஸேவ ஜேஸெத³ நன்ன
தொ³ரகஜால வதே³மி – தூ⁴ர்ததனமொ?

தே. மோக்ஷதா³யக । யிடுவண்டி – மூர்கஜ²னுனி
கஷ்டபெட்டின நீகேமி – கடு³புனிண்டு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦23
ஸீ. நீமீத³ கீர்தனல் – நித்யகா³னமு ஜேஸி
ரம்யமொன்தி³ம்ப நா – ரது³ட³கா³னு
ஸாவதா⁴னமுக³ நீ – சரண பங்கஜ ஸேவ
ஸலிபி மெப்பம்பங்க³ – ஶப³ரிகா³னு
பா³ல்யமப்படினுண்டி³ – ப⁴க்தி நீயன்து³ன
க³லுக³னு ப்³ரஹ்லாத³ – க⁴னுட³கா³னு
க⁴னமுகா³ நீமீதி³ – க்³ரன்த²முல் க³ல்பிஞ்சி
வினுதிஸேயனு வ்யாஸ – முனினிகா³னு

தே. ஸாது⁴ட³னு மூர்க²மதி மனு – ஷ்யாத⁴முட³னு
ஹீனுட³னு ஜும்மி நீவு – ந ந்னேலுகொனுமு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦24
ஸீ. அதிஶயம்பு³க³ க³ல்ல – லாட³னேர்சிதிகா³னி
பாடிகா³ ஸத்யமுல் – பலுகனேர
ஸத்கார்ய விக்⁴னமுல் – ஸலுப நேர்சிதிகா³னி
யிஷ்ட மொன்த³க³ நிர்வ – ஹிம்பனேர
நொகரி ஸொம்முகு தோ³ஸி – லொக்³க³ நேர்சிதிகா³னி
செலுவுகா³ த⁴ர்மம்பு³ – ஸேயனேர
த⁴னமு லிய்யங்க³ வ – த்³த³னக³ நேர்சிதிகா³னி
ஶீக்⁴ர மிச்செடு³னட்லு – செப்பனேர

தே. ப³ங்கஜாதாக்ஷ । நே நதி – பாதகுட³னு
த³ப்புலன்னியு க்ஷமியிம்ப – த³ண்ட்³ரி வீவெ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦25
ஸீ. உர்விலோ நாயுஷ்ய – முன்ன பர்யன்தம்பு³
மாய ஸம்ஸாரம்பு³ – மரகி³ நருடு³
ஸகல பாபமுலைன – ஸங்க்³ரஹிஞ்சுனு கா³னி
நின்னு ஜேரெடி³ யுக்தி – நேர்வலேடு³
துத³கு கா³லுனியொத்³தி³ – தூ³த லித்³தற³ு வச்சி
கு³ஞ்ஜுக சனி வாரு – க்³ருத்³து³சுண்ட³
ஹிம்ஸ கோர்வக³ லேக – யேட்³சி க³ன்துலுவேஸி
தி³க்கு லேத³னி நால்கு³ – தி³ஶலு சூட³

தே. த³ன்னு விடி³பிம்ப வச்செடி³ – த⁴ன்யு டே³டி³
முன்து³ நீதா³ஸுடை³ யுன்ன – முக்தி க³லுகு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦26
ஸீ. அதி⁴க வித்³யாவன்து – லப்ரயோஜகுலைரி
பூர்ணஶுண்ட²லு ஸபா⁴ – பூஜ்யுலைரி
ஸத்யவன்துலமாட – ஜன விரோத⁴ம்பா³யெ
வத³ருபோ³துலமாட – வாஸிகெக்கெ
த⁴ர்மவாத³னபருல் – தா³ரித்³ர்யமொன்தி³ரி
பரமலோபு⁴லு த⁴ன – ப்ராப்துலைரி
புண்யவன்துலு ரோக³ – பூ⁴த பீடி³துலைரி
து³ஷ்டமானவுலு வ – ர்தி⁴ஷ்ணுலைரி

தே. பக்ஷிவாஹன । மாவண்டி – பி⁴க்ஷுகுலகு
ஶக்திலேதா³யெ நிக நீவெ – சாடு மாகு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦27
ஸீ. பு⁴ஜப³லம்பு³ன பெ³த்³த³ – புலுல ஜம்பக³வச்சு
பாமுகண்ட²மு ஜேத – ப³ட்டவச்சு
ப்³ரஹ்ம ராக்ஷஸகோட்ல – பா³றத்³ரோலக³வச்சு
மனுஜுல ரோக³முல் – மான்பவச்சு
ஜிஹ்வ கிஷ்டமுகா³னி – சேது³ ம்ரிங்க³க³வச்சு
ப³த³னு க²ட்³க³மு சேத – நத³மவச்சு
க³ஷ்டமொன்து³சு முண்ட்³ல – கம்பலோ ஜொரவச்சு
தி³ட்டுபோ³துல நோல்த்³லு – கட்டவச்சு

தே. பு³ட³மிலோ து³ஷ்டுலகு ஜ்ஞான – போ³த⁴ தெலிபி
ஸஜ்ஜனுல ஜேயலே டெ³ன்த – சதுருதை³ன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦28
ஸீ. அவனிலோக³ல யாத்ர – லன்னி சேயக³வச்சு
முக்²யுடை³ நது³லன்து³ – முனுக³வச்சு
முக்குபட்டுக ஸன்த்⁴ய – மொனஸி வார்வக³வச்சு
தி³ன்னகா³ ஜபமால – த்³ரிப்பவச்சு
வேதா³ல கர்த²ம்பு³ – விறிசி செப்பக³வச்சு
ஶ்ரேஷ்ட்² க்ரதுவு லெல்ல – ஜேயவச்சு
த⁴னமு லக்ஷலு கோட்லு – தா³னமிய்யக³வச்சு
நைஷ்டி²காசாரமுல் – நடு³பவச்சு

தே. ஜித்த மன்யஸ்த²லம்பு³ன – ஜேரகுண்ட³
நீ பதா³ம்போ⁴ஜமுலயன்து³ – நிலபராது³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦29
ஸீ. கர்ணயுக்³மமுன நீ – கத²லு ஸோகினஜாலு
பெத்³த³ போகு³ல ஜோல்த்³லு – பெட்டினட்லு
சேது லெத்துசு பூ³ஜ – ஸேயக³ல்கி³னஜாலு
தோரம்பு கடி³யாலு – தொ³டி³கி³னட்லு
மொனஸி மஸ்தகமுதோ – ம்ரொக்க க³ல்கி³னஜாலு
செலுவமைன துராயி – செக்கினட்லு
க³ல்த³மு நொவ்வக³ நின்னு – ப³லுக க³ல்கி³னஜாலு
வின்தகா³ க³ண்டீ²லு – வேஸினட்லு

தே. பூனி நினு கொ³ல்சுடே ஸர்வ – பூ⁴ஷணம்பு³
லிதர பூ⁴ஷணமுல நிச்ச – கி³ம்பனேல.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦3௦
ஸீ. பு⁴வனரக்ஷக । நின்னு – பொ³க³ட³னேரனி நோரு
வ்ரஜ ககோ³சரமைன – பாடு³பொ³ன்த³
ஸுரவரார்சித । நின்னு – ஜூட³கோ³ரனி கனுல்
ஜலமுலோபல நெல்லி – ஸரபுகு³ண்ட்³லு
ஶ்ரீரமாதி⁴ம । நீகு – ஸேவஜேயனி மேனு
கூலி கம்முடு³வோனி – கொலிமிதித்தி
வேட்³கதோ நீகத²ல் – வினநி கர்ணமுலைன
க³டி²னஶிலாது³ல – க³லுகு³ தொலலு

தே. பத்³மலோசன நீமீத³ – ப⁴க்திலேனி
மானவுடு³ ரெண்டு³பாதா³ல – மஹிஷமய்ய.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦31
ஸீ. அதிவித்³யனேர்சுட – அன்னவஸ்த்ரமுலகே
பஸுல நார்ஜிஞ்சுட – பாலகொறகெ
ஸதினி பெ³ண்ட்³லாடு³ட – ஸம்ஸார ஸுக²முகே
ஸுதுல போ³ஷிஞ்சுட – க³துலகொறகெ
ஸைன்யமுல் கூ³ர்சுட – ஶத்ருஜயமுனகே
ஸாமு நேர்சுடலெல்ல – சாவுகொறகெ
தா³னமிச்சுடயு மும் – த³டி ஸஞ்சிதமுனகே
க⁴னமுகா³ ஜது³வுட – கடு³பு கொறகெ

தே. யிதர காமம்பு³ கோ³ரக – ஸததமுக³னு
ப⁴க்தி நீயன்து³ நிலுபுட – முக்தி கொறகெ
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦32
ஸீ. த⁴ரணிலோ வேயேண்ட்³லு – தனுவு நில்வக³போ³து³
த⁴ன மெப்படிகி ஶாஶ்வ – தம்பு³ கா³து³
தா³ரஸுதாது³லு – தனவெண்ட ராலேரு
ப்⁴ருத்யுலு ம்ருதினி த³ – ப்பிம்பலேரு
ப³ன்து⁴ஜாலமு தன்னு – ப்³ரதிகிஞ்சுகோலேரு
ப³லபராக்ரம மேமி – பனிகி ராது³
க⁴னமைன ஸகல பா⁴ – க்³யம் பெ³ன்த க³ல்கி³ன
கோ³சிமாத்ரம்பை³ன – கொ³னுசுபோ³டு³

தே. வெர்ரி குக்கல ப்⁴ரமலன்னி – விடி³சி நின்னு
பஜ⁴ன ஜேஸெடி³வாரிகி – ப³ரமஸுக²மு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦33
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நாகு து³ – ர்ணயமுலே மெண்டா³யெ
ஸுகு³ண மொக்கடிலேது³ – சூட³ ஜனின
நன்யகான்தல மீத³ – நாஶ மானக³லேனு
நொருல க்ஷேமமு சூசி – யோர்வலேனு
இடுவண்டி து³ர்பு³த்³து⁴ – லின்னி நா குன்னவி
நேனு ஜேஸெடி³வன்னி – நீசக்ருதுலு
நாவண்டி பாபிஷ்டி² – நருனி பூ⁴லோகான
பு³ட்டஜேஸிதி வேல – போ⁴கி³ஶயன ।

தே. அப்³ஜத³ல்த³னேத்ர । நாதண்ட்³ரி – வைன ப²லமு
நேரமுலு கா³சி ரக்ஷிம்பு – நீவெ தி³க்கு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦34
ஸீ. தீ⁴ரத ப³ருல நிம் – தி³ம்ப நேர்சிதி கா³னி
தின்னகா³ நினு ப்³ரஸ்து – திம்பனைதி
பொ³ருகு³ காமினுலன்து³ – பு³த்³தி⁴ நில்பிதி கா³னி
நின்னு ஸன்ததமு த்⁴யா – நிம்பனைதி
பெ³ரிகிமுச்சட லைன – முரிஸி விண்டினிகா³னி
யெஞ்சி நீகத² லால – கிஞ்சனைதி
கௌ³துகம்பு³ன பா³த – கமு க³டி³ஞ்சிதிகா³னி
ஹெச்சு புண்யமு ஸங்க்³ர – ஹிம்பனைதி

தே. நவனிலோ நேனு ஜன்மிஞ்சி – நன்து³ கேமி
ஸார்த²கமு கா³னராதா³யெ – ஸ்வல்பமைன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦35
ஸீ. அன்த்யகாலமுனந்து³ – நாயாஸமுன நின்னு
த³லதுனோ தலபனோ – தலது நிபுடெ³
நரஸிம்ஹ । நரஸிம்ஹ । – நரஸிம்ஹ । லக்ஷ்மீஶ ।
தா³னவான்தக । கோடி – பா⁴னுதேஜ ।
கோ³வின்த³ । கோ³வின்த³ । – கோ³வின்த³ । ஸர்வேஶ ।
பன்னகா³தி⁴பஶாயி । – பத்³மனாப⁴ ।
மது⁴வைரி । மது⁴வைரி । – மது⁴வைரி । லோகேஶ ।
நீலமேக⁴ஶரீர । நிக³மவினுத ।

தே. ஈ வித⁴ம்பு³ன நீனாம – மிஷ்டமுக³னு
பஜ⁴னஸேயுசு நுன்து³ நா – பா⁴வமன்து³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦36
ஸீ. ஆயுராரோக்³ய பு – த்ரார்த² ஸம்பத³லன்னி
கலுகஜ³ேஸெடி³ பா⁴ர – கர்த வீவெ
சது³வு லெஸ்ஸக³ நேர்பி – ஸப⁴லோ க³ரிஷ்டா²தி⁴
கார மொன்தி³ஞ்செடி³ – க⁴னுட³ வீவெ
நட³க மஞ்சிதி³ பெட்டி – நருலு மெச்சேடு³னட்டி
பேரு ரப்பிஞ்செடி³ – பெத்³த³ வீவெ
ப³லுவைன வைராக்³ய – ப⁴க்திஜ்ஞானமுலிச்சி
முக்தி பொ³ன்தி³ஞ்செடு³ – மூர்தி வீவெ

தே. அவனிலோ மானவுல கன்னி – யாஸலிச்சி
வ்யர்து²லனு ஜேஸி தெலிபெடி³ – வாட³ வீவெ.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦37
ஸீ. காய மென்த ப⁴யான – கா³பாடி³னநுகா³னி
தா⁴த்ரிலோ நதி³ சூட³ – த³க்க போ³து³
ஏவேல்த³ நேரோக³ – மேமரிஞ்சுனொ? ஸத்த்வ
மொன்த³ங்க³ ஜேயு நே – சன்த³முனநு
ஔஷத⁴ம்பு³லு மஞ்சி – வனுப⁴விஞ்சின கா³னி
கர்ம க்ஷீணம்பை³ன கா³னி – விட³து³;
கோடிவைத்³யுலு கு³ம்பு – கூ³டி³வச்சின கா³னி
மரண மய்யெடு³ வ்யாதி⁴ – மான்பலேரு

தே. ஜீவுனி ப்ரயாணகாலம்பு³ – ஸித்³த⁴மைன
நிலுசுனா தே³ஹ மின்தொ³க்க – நிமிஷமைன?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦38
ஸீ. ஜன்தெ³ மிம்புக³ வேஸி – ஸன்த்⁴ய வார்சின நேமி
ப்³ரஹ்ம மன்த³க காடு³ – ப்³ராஹ்மணுண்டு³
திருமணி ஶ்ரீசூர்ண – கு³ருரேக² லிடி³னநு
விஷ்ணு நொன்த³க காடு³ – வைஷ்ணவுண்டு³
பூ³தி³னி நுது³டனு – பூ³ஸிகொனின நேமி
ஶம்பு⁴ நொன்த³க காடு³ – ஶைவஜனுடு³
காஷாய வஸ்த்ராலு – க³ட்டி கப்பின நேமி
யாஶ போவக காடு³ – யதிவருண்டு³

தே. என்னி லௌகிகவேஷாலு – க³ட்டுகொனின
கு³ருனி ஜென்த³க ஸன்முக்தி – தொ³ரகபோ³து³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦39
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நே நின்னு – நம்மினந்து³கு ஜால
நெனரு நாயன்து³ஞ்சு – நெம்மனமுன
நன்னி வஸ்துவுலு நி – ந்னடி³கி³ வேஸடபுட்டெ
நிங்கனைன க³டாக்ஷ – மிய்யவய்ய
ஸன்தஸம்பு³ன நன்னு – ஸ்வர்க³மன்தே³ யுஞ்சு
பூ⁴மியன்தே³ யுஞ்சு – போ⁴க³ஶயன ।
நயமுகா³ வைகுண்ட² – நக³ரமன்தே³ யுஞ்சு
நரகமன்தே³ யுஞ்சு – நல்தி³னநாப⁴ ।

தே. எசட நன்னுஞ்சினநுகா³னி – யெபுடு³ நின்னு
மறசி போகுண்ட³ நீனாம – ஸ்மரணனொஸகு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦4௦
ஸீ. தே³ஹ முன்னவறகு – மோஹஸாக³ரமன்து³
முனுகு³சுன்து³ரு ஶுத்³த⁴ – மூடஜ⁴னுலு
ஸலலிதைஶ்வர்யமுல் – ஶாஶ்வதம் ப³னுகொனி
ஷட்³ப்⁴ரமலனு மான – ஜால ரெவரு
ஸர்வகாலமு மாய – ஸம்ஸார ப³த்³து⁴லை
கு³ருனி காருண்யம்பு³ கோ³ருகொனரு
ஜ்ஞான ப⁴க்தி விரக்து – லைன பெத்³த³ல ஜூசி
நின்த³ ஜேயக – தாமு நிலுவலேரு

தே. மத்துலைனட்டி து³ர்ஜாதி – மனுஜுலெல்ல
நின்னு க³னலேரு மொத³டிகே – நீரஜாக்ஷ.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦41
ஸீ. இலலோன நே ஜன்ம – மெத்தினப்படினுண்டி³
ப³ஹு க³டி³ஞ்சிதினய்ய – பாதகமுலு
தெலிஸி சேஸிதி கொ³ன்னி – தெலியஜாலக சேஸி
பா³த⁴ நொன்தி³தி நய்ய – பத்³மனாப⁴
அனுப⁴விஞ்செடு³ நப்பு – த³தி ப்ரயாஸம்ப³ஞ்சு
ப்³ரஜலு செப்பக³ ஜால – ப⁴யமு க³லிகெ³
நெகி³ரி போவுடகுனை – யே யுபாயம்பை³ன
ஜேஸி சூதமடன்ன – ஜேதகா³து³

தே. ஸூர்யஶஶினேத்ர । நீசாடு – ஜொச்சி நானு
கலுஷமுலு த்³ருஞ்சி நன்னேலு – கஷ்டமனக.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦42
ஸீ. தாபஸார்சித । நேனு – பாபகர்முட³னஞ்சு
நாகு வங்கலபெ³ட்ட – போ³குசும்மி
நாடிகி ஶிக்ஷலு – நன்னு சேயுடகண்டெ
நேடு³ ஸேயுமு நீவு – நேஸ்தமனக
அதிப⁴யங்கருலைன – யமதூ³தலகு நன்னு
நொப்பகி³ம்பகு மய்ய – யுரக³ஶயன ।
நீ தா³ஸுலனு ப³ட்டி – நீவு த³ண்டி³ம்பங்க³
வத்³து³ வத்³த³ன ரென்த – பெத்³த³லைன

தே. த³ண்ட்³ரிவை நீவு பரபீட³ – த³கு³லஜேய
வாஸிக³ல பேரு கபகீர்தி – வச்சுனய்ய.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦43
ஸீ. த⁴ரணிலோபல நேனு – தல்லிக³ர்ப⁴முனந்து³
பு³ட்டினப்படினுண்டி³ – புண்யமெறுக³
நேகாத³ஶீவ்ரதம் – பெ³ன்ன டு³ண்டு³க³ லேது³
தீர்த²யாத்ரலகைன – தி³ருக³லேது³
பாரமார்தி²கமைன – பனுலு சேயக³லேது³
பி⁴க்ஷ மொக்கனிகைன – பெ³ட்டலேது³
ஜ்ஞானவன்துலகைன – பூ³னி ம்ரொக்கக³லேது³
இதர தா³னமுலைன – நிய்யலேது³

தே. நல்தி³னத³ல்த³னேத்ர । நின்னு நே – நம்மினானு
ஜேரி ரக்ஷிம்பவே நன்னு – ஶீக்⁴ரமுக³னு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦44
ஸீ. அட³விபக்ஷுல கெவ்வ – டா³ஹார மிச்செனு
ம்ருகஜ³ாதி கெவ்வடு³ – மேதபெ³ட்டெ
வனசராது³லகு போ⁴ – ஜன மெவ்வ டி³ப்பிஞ்செ
ஜெட்ல கெவ்வடு³ நீல்த்³ல்து³ – சேதி³போஸெ
ஸ்த்ரீலக³ர்ப⁴ம்பு³ன – ஶிஶுவு நெவ்வடு³ பெஞ்செ
ப²ணுல கெவ்வடு³ போஸெ – ப³ரக³ பா³லு
மது⁴பால்தி³ கெவ்வடு³ – மகரன்த³ மொனரிஞ்செ
ப³ஸுல மெவ்வ டொ³ஸங்கெ³ – ப³ச்சிபூரி

தே. ஜீவகோட்லனு போ³ஷிம்ப – நீவெகானி
வேறெ யொக தா³த லேட³ய்ய – வெத³கிசூட.³
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦45
ஸீ. த³னுஜாரி । நாவண்டி – தா³ஸஜாலமு நீகு
கோடி ஸங்க்³ய க³லாரு – கொது³வ லேது³
ப³ண்ட்லஸன்த³டி³வல்ல – ப³ஹுபராகை நன்னு
மறசி போகுமு பா⁴க்³ய – மஹிமசேத
த³ண்டி³கா³ ப்⁴ருத்யுலு – த³கி³லி நீகுண்ட³ங்க³
ப³க்கப³ம் டேபாடி – பனிகி நகு³னு?
நீவு மெச்செடி³ பனுல் – நேனு ஜேயக³லேக
யின்த வ்ருதா²ஜன்ம – மெத்தினானு

தே. பூ⁴ஜனுலலோன நே நப்ர – யோஜகுட³னு
க³னுக நீ ஸத்கடாக்ஷம்பு³ – க³லுகஜ³ேயு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦46
ஸீ. கமலலோசன । நன்னு – க³ன்னதண்ட்³ரிவிகா³ன
நின்னு நேமறகுண்டி – நேனு விட³க
யுத³ரபோஷணகுனை – யொகரி நே நாஶிம்ப
நேர நா கன்னம்பு³ – நீவு நட³பு
பெட்டலே நண்டிவா – பின்ன பெத்³த³லலோன
த³க³வு கிப்புடு³ தீ³ய – த³லசினானு
த⁴னமு பா⁴ரம்பை³ன – த³லகிரீடமு நம்மு
குண்ட³லம்பு³லு பைடி³ – கொ³லுஸு லம்மு

தே. கொஸகு நீ ஶங்க³ சக்ரமுல் – குது³வபெ³ட்டி
க்³ராஸமு நொஸங்கி³ போஷிஞ்சு – கபடமுடி³கி³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦47
ஸீ. குவலயஶ்யாம । நீ – கொலுவு சேஸின நாகு
ஜீத மென்து³கு முட்ட – ஜெப்பவைதி
மஞ்சிமாடலசேத – கொ³ஞ்செமிய்யக³லேவு
கலஹமௌ நிக ஜும்மி – க²ண்டி³தமுக³
நீவு ஸாது⁴வு கா³ன – நின்த பர்யன்தம்பு³
சனவுசே நின்னால்த்³லு – ஜருபவலஸெ
நிக நே ஸஹிம்ப நீ – விபுடு³ நன்னேமைன
ஶிக்ஷ சேஸின ஜேயு – ஸித்³த⁴மயிதி

தே. நேடு³ கருணிம்பகுண்டிவா – நிஶ்சயமுக³
தெ³க³ப³டி³தி சூடு³ நீதோட³ – ஜக³ட³முனகு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦48
ஸீ. ஹரி । நீகு ப³ர்யங்க – மைன ஶேஷுடு³ சால
ப³வனமு ப⁴க்ஷிஞ்சி – ப்³ரதுகுசுண்டு³
நனுவுகா³ நீகு வா – ஹனமைன க²க³ராஜு
கொ³ப்பபாமுனு நோட – கொ³றுகுசுண்டு³
அதி³கா³க நீ பா⁴ர்ய – யைன லக்ஷ்மீதே³வி
தி³னமு பேரண்டம்பு³ – தி³ருகு³சுண்டு³
நின்னு ப⁴க்துலு பில்சி – நித்யபூஜலு சேஸி
ப்ரேம ப³க்வான்னமுல் – பெட்டுசுண்ட்³ரு

தே. ஸ்வஸ்த²முக³ நீகு க்³ராஸமு – ஜருகு³சுண்டு³
கா³ஸு நீ சேதி தொ³கடைன – கா³து³ வ்யயமு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦49
ஸீ. புண்ட³ரீகாக்ஷ । நா – ரெண்டு³ கன்னுல நிண்ட³
நின்னு ஜூசெடி³ பா⁴க்³ய – மென்னட³ய்ய
வாஸிகா³ நா மனோ – வாஞ்ச² தீ³ரெடு³னட்லு
ஸொக³ஸுகா³ நீரூபு – சூபவய்ய
பாபகர்முனி கண்ட – ப³ட³கபோவுத³மஞ்சு
ப³ருஷமைன ப்ரதிஜ்ஞ – ப³ட்டினாவெ?
வஸுத⁴லோ ப³தித பா – வனுட³ வீ வஞ்சு நே
பு³ண்யவன்துலனோட – பொ³க³ட³ விண்டி

தே. நேமிடிகி விஸ்தரிஞ்செ நீ – கின்த கீர்தி
த்³ரோஹினைனநு நா கீவு – தொ³ரகராதெ³?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦5௦
ஸீ. பச்சி சர்மபு தி³த்தி – பஸலேது³ தே³ஹம்பு³
லோபல நன்தட – ரோய ரோத
நரமுலு ஶல்யமுல் – நவரன்த்⁴ரமுலு ரக்த
மாம்ஸம்பு³ கண்ட³லு – மைல தித்தி
ப³லுவைன யெண்ட³ வா – நல கோர்வ தி³ன்தைன
தா³ல்த³லே தா³கலி – தா³ஹமுலகு
ஸகல ரோக³முலகு – ஸம்ஸ்தா²னமெ யுண்டு³
நிலுவ த³ஸ்தி²ரமைன – நீடிபு³க்³க³

தே. பொ³ன்தி³லோ நுண்டு³ ப்ராணமுல் – போயினந்த
கா³டிகே கா³னி கொறகா³து³ – க³வ்வகைன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦51
ஸீ. பலுரோக³முலகு நீ – பாத³தீரமெ கானி
வலபு மன்து³லு நாகு – வலது³ வலது³
செலிமி ஸேயுசு நீகு – ஸேவ ஜேஸெத³ கா³ன
நீ தா³ஸகோடிலோ – நிலுபவய்ய
க்³ரஹப⁴யம்பு³னகு ஜ – க்ரமு த³லசெத³கா³னி
கோ⁴ரரக்ஷலு க³ட்ட – கோ³ரனய்ய
பாமுகாடுகு நின்னு – பஜ⁴ன ஜேஸெத³கா³னி
தா³னி மன்த்ரமு நேனு – தலபனய்ய

தே. தொ³ரிகிதிவி நாகு த³ண்டி³ வை – த்³யுட³வு நீவு
வேயிகஷ்டாலு வச்சினந் – வெறவனய்ய.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦52
ஸீ. கூடிகோஸரமு நே – கொ³றகா³னி ஜனுலசே
ப³லுக³த்³த³ரிம்புலு – பட³க³வலஸெ?
தா³ர ஸுத ப்⁴ரம – த³கி³லியுண்ட³க³க³தா³
தே³ஶதே³ஶமுலெல்ல – தி³ருக³வலஸெ?
பெ³னு த³ரித்³ரத பைனி – பெ³னகி³யுண்ட³க³க³தா³
சேரி நீசுலஸேவ – சேயவலஸெ?
நபி⁴மானமுலு மதி³ – நண்டியுண்ட³க³க³தா³
பருல ஜூசின பீ⁴தி – பட³க³வலஸெ?

தே. நிடுல ஸம்ஸாரவாரிதி⁴ – நீத³லேக
வேயிவித⁴முல நின்னு நே – வேடு³கொண்டி.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦53
ஸீ. ஸாது⁴ ஸஜ்ஜனுலதோ – ஜக³ட³மாடி³ன கீ³டு³
கவுலதோ வைரம்பு³ – கா³ஞ்ச கீ³டு³
பரம தீ³னுல ஜிக்க – ப³ட்டி கொட்டின கீ³டு³
பி⁴க்ஷகா³ண்ட்³ரனு து³:க² – பெட்ட கீ³டு³
நிருபேத³லனு ஜூசி – நின்தஜ³ேஸின கீ³டு³
புண்யவன்துல தி³ட்ட – பொ³ஸகு³ கீ³டு³
ஸத்³ப⁴க்துலனு தி³ர – ஸ்காரமாடி³ன கீ³டு³
கு³ருனி த்³ரவ்யமு தோ³சு – கொனின கீ³டு³

தே. து³ஷ்டகார்யமு லொனரிஞ்சு – து³ர்ஜனுலகு
க⁴னதரம்பை³ன நரகம்பு³ – க³ட்டிமுல்லெ.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦54
ஸீ. பருலத்³ரவ்யமுமீத³ – ப்⁴ரான்தி நொன்தி³னவாடு³
பரகான்தல நபேக்ஷ – படெ³டு³வாடு³
அர்து²ல வித்தம்பு³ – லபஹரிஞ்செடு³வாடு³
தா³னமிய்யங்க³ வ – த்³த³னெடி³வாடு³
ஸப⁴லலோபல நில்சி – சாடி³செப்பெடி³வாடு³
பக்ஷபு ஸாக்ஷ்யம்பு³ – பலுகுவாடு³
விஷ்ணுதா³ஸுல ஜூசி – வெக்கிரிஞ்செடி³வாடு³
த⁴ர்மஸாது⁴ல தி³ட்ட – த³லசுவாடு³

தே. ப்ரஜல ஜன்துல ஹிம்ஸிஞ்சு – பாதகுண்டு³
காலகிங்கர க³த³லசே – க³ஷ்டமொன்து³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦55
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நா தண்ட்³ரி – நன்னேலு நன்னேலு
காமிதார்த²மு லிச்சி – காவு காவு
தை³த்யஸம்ஹார । சால – த³யயுஞ்சு த³யயுஞ்சு
தீ³னபோஷக । நீவெ – தி³க்கு தி³க்கு
ரத்னபூ⁴ஷிதவக்ஷ । – ரக்ஷிஞ்சு ரக்ஷிஞ்சு
பு⁴வனரக்ஷக । நன்னு – ப்³ரோவு ப்³ரோவு
மாரகோடிஸுரூப । – மன்னிஞ்சு மன்னிஞ்சு
பத்³மலோசன । சேயி – பட்டு பட்டு

தே. ஸுரவினுத । நேனு நீசாடு – ஜொச்சினானு
நா மொறாலிஞ்சி கட³தேர்சு – நாக³ஶயன ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦56
ஸீ. நீ ப⁴க்துலனு க³னுல் – நிண்ட³ ஜூசியு ரெண்டு³
சேதுல ஜோஹாரு – ஸேயுவாடு³
நேர்புதோ நெவரைன – நீ கத²ல் செப்பங்க³
வினயமன்து³சு ஜால – வினெடு³வாடு³
தன க்³ருஹம்பு³னகு நீ – தா³ஸுலு ரா ஜூசி
பீடபை கூ³ர்சுண்ட³ – பெ³ட்டுவாடு³
நீஸேவகுல ஜாதி – நீது லென்னக சால
தா³ஸோஹ மனி சேர – த³லசுவாடு³

தே. பரமப⁴க்துண்டு³ த⁴ன்யுண்டு³ – பா⁴னுதேஜ ।
வானி க³னுகொ³ன்ன பு³ண்யம்பு³ – வஸுத⁴லோன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦57
ஸீ. பக்ஷிவாஹன । நேனு – ப்³ரதிகினந்னிதி³னாலு
கொண்டெ³கா³ண்ட்³ரனு கூ³டி³ – குமதினைதி
நன்னவஸ்த்ரமு லிச்சி – யாத³ரிம்புமு நன்னு
க³ன்னதண்ட்³ரிவி நீவெ – கமலனாப⁴ ।
மரண மய்யெடி³னாடு³ – மமததோ நீயொத்³தி³
ப³ண்ட்ல தோ³லுமு முன்து³ – ப்³ரஹ்மஜனக ।
இனஜப⁴டாவல்தி³ – யீடி³சிகொனிபோக
கருணதோ நாயொத்³த³ – கா³வ லுஞ்சு

தே. கொஸகு நீ ஸன்னிதி⁴கி பி³ல்சு – கொனியு நீகு
ஸேவகுனி ஜேஸிகொனவய்ய – ஶேஷஶயன ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦58
ஸீ. நிக³மாதி³ஶாஸ்த்ரமுல் – நேர்சின த்³விஜுடை³ன
யஜ்ஞகர்தகு³ ஸோம – யாஜியைன
த⁴ரணிலோபல ப்³ரபா⁴ – த ஸ்னானபருடை³ன
நித்யஸத்கர்மாதி³ – நிரதுடை³ன
நுபவாஸ நியமம்பு³ – லொன்து³ ஸஜ்ஜனுடை³ன
கா³விவஸ்த்ரமுக³ட்டு – க⁴னுடு³னைன
த³ண்டி³ஷோட³ஶமஹா – தா³னபருண்டை³ன
ஸகல யாத்ரலு ஸல்பு – ஸரஸுடை³ன

தே. க³ர்வமுன க³ஷ்டபடி³ நின்னு – கா³னகுன்ன
மோக்ஷஸாம்ராஜ்ய மொன்த³டு³ – மோஹனாங்க³ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦59
ஸீ. பஞ்ஜரம்பு³ன கா³கி – ப³ட்டி யுஞ்சின லெஸ்ஸ
பலுகுனே வின்தைன – சிலுகவலெனு?
கா³ர்த³ப⁴ம்பு³னு தெ³ச்சி – கல்த்³லெமிம்புக³வேய
தி³ருகு³னே கு³ர்ரம்பு³ – தீருகா³னு?
எனுபபோதுனு மாவ – டீ டு³ ஶிக்ஷிஞ்சின
நட³சுனே மத³வார – ணம்பு³வலெனு?
பெத்³த³பிட்டனு மேத – பெ³ட்டி பெஞ்சின க்³ரொவ்வி
ஸாகு³னே வேடாடு³ – டே³க³வலெனு?

தே. குஜனுலனு தெ³ச்சி நீ ஸேவ – கொறகு பெ³ட்ட
வாஞ்ச²தோ ஜேதுரே ப⁴க்த – வருலவலெனு?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦6௦
ஸீ. நீகு தா³ஸுட³ நண்டி – நின்னு நம்முகயுண்டி
கா³ன நாபை நேடு³ – கருணஜூடு³
தோ³ஸிலொக்³கி³தி நீகு – த்³ரோஹ மென்னக³போ³கு
பத்³மலோசன । நேனு – பருட³கா³னு
ப⁴க்தி நீபை நுஞ்சி – பஜ⁴ன ஜேஸெத³ கா³னி
பருல வேட³னு ஜும்மி – வரமு லிம்மு
த³ண்டி³தா³தவு நீவு – தட³வுஸேயக காவு
கோ⁴ரபாதகராஶி – கொ³ட்டிவைசி

தே. ஶீக்⁴ரமுக³ கோ³ர்கு லீடே³ர்சு – சின்த தீ³ர்சு
நிரதமுக³ நன்னு போ³ஷிஞ்சு – நெனரு நுஞ்சு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦61
ஸீ. வித்³ய நேர்சிதி நஞ்சு – விர்ரவீக³க³லேது³
பா⁴க்³யவன்துட³ நஞ்சு – ப³லுகலேது³
த்³ரவ்யவன்துட³ நஞ்சு – தற³சு நிக்கக³லேது³
நிரததா³னமுலைன – நெறபலேது³
புத்ரவன்துட³ நஞ்சு – பொ³க³டு³சுண்ட³க³லேது³
ப்⁴ருத்யவன்துட³ நஞ்சு – பொ³க³ட³லேது³
ஶௌர்யவன்துட³ நஞ்சு – ஸன்தஸிம்பக³லேது³
கார்யவன்துட³ நஞ்சு – க³ட³பலேது³

தே. நலுகு³ரிகி மெப்புகா³னைன – நடு³வலேது³
நல்தி³னத³ல்த³னேத்ர । நின்னு நே – நம்மினானு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦62
ஸீ. அதிலோபு⁴லனு பி⁴க்ஷ – மடு³க³போ³வுட ரோத
தனத்³ரவ்ய மொகரிண்ட – தா³ச ரோத
கு³ணஹீனு ட³கு³வானி – கொலுவு கொ³ல்சுட ரோத
யொருல பஞ்சலக்ரின்த³ – நுண்ட³ ரோத
பா⁴க்³யவன்துனிதோட³ – ப³ன்தமாடு³ட ரோத
கு³றிலேனி ப³ன்து⁴ல – கூ³ட³ ரோத
ஆதா³யமுலு லேக – யப்புதீ³யுட ரோத
ஜார சோருல கூ³டி³ – சனுட ரோத

தே. யாதி³லக்ஷ்மீஶ । நீப³ண்ட – நைதினய்ய ।
யிங்க நெட³பா³ஸி ஜன்மம்பு³ – லெத்த ரோத.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦63
ஸீ. வெர்ரிவானிகி நேல – வேதா³க்ஷரம்பு³லு?
மோடுவானிகி மஞ்சி – பாட லேல?
பஸுலகாபரி கேல – பரதத்த்வபோ³த⁴லு?
விடகானி கேடிகோ – விஷ்ணுகத²லு?
வத³ரு ஶுண்ட²ல கேல – வ்ராத புஸ்தகமுலு?
திருகு³ த்³ரிம்மரி கேல – தே³வபூஜ?
த்³ரவ்யலோபி⁴கி நேல – தா⁴த்ருத்வ கு³ணமுலு?
தொ³ங்க³ப³ண்டுகு மஞ்சி – ஸங்க³ தேல?

தே. க்ரூரஜனுலகு நீமீத³ – கோ³ரி கேல?
த்³ரோஹி பாபாத்முனகு த³யா – து³:க² மேல?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦64
ஸீ. நா தண்ட்³ரி நாதா³த – நாயிஷ்டதை³வமா
நன்னு மன்னநஸேயு – நாரஸிம்ஹ ।
த³யயுஞ்சு நாமீத³ – த³ப்புலன்னி க்ஷமிஞ்சு
நிக³மகோ³சர । நாகு – நீவெ தி³க்கு
நே து³ராத்முட³ நஞ்சு – நீமனம்பு³ன கோ³ப
கி³ம்பபோ³குமு ஸ்வாமி । – கேவலமுக³
முக்திதா³யக நீகு – ம்ரொக்கினந்து³கு நன்னு
க³ருணிஞ்சி ரக்ஷிஞ்சு – கமலனாப⁴ ।

தே. த³ண்டி³தொ³ர வஞ்சு நீவெண்ட – த³கி³லினானு
நேடு³ ப்ரத்யக்ஷமை நன்னு – நிர்வஹிம்பு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦65
ஸீ. வேமாறு நீகத²ல் – வினுசு நுண்டெ³டி³வாடு³
பருல முச்சடமீத³ – ப்⁴ரான்தி பட³டு³
அக³ணிதம்பு³க³ நின்னு – பொ³க³ட³ நேர்சினவாடு³
செட்³ட³மாடலு நோட – ஜெப்பபோ³டு³
ஆஸக்திசேத நி – ந்னநுஸரிஞ்செடி³வாடு³
த⁴னமதா³ன்து⁴லவெண்ட – த³கு³ல போ³டு³
ஸன்தஸம்பு³ன நின்னு – ஸ்மரணஜேஸெடி³வாடு³
செலகி³ நீசுலபேரு – த³லபபோ³டு³

தே. நின்னு நம்மின ப⁴க்துண்டு³ – நிஶ்சயமுக³
கோ³ரி சில்லர வேல்புல – கொ³ல்வபோ³டு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦66
ஸீ. நே நென்த வேடி³ன – நீ கேல த³யராது³?
பலுமாறு பிலிசின – ப³லுக வேமி?
பலிகின நீ குன்ன – பத³ வேமிபோ³வு? நீ
மோமைன பொ³ட³சூப – வேமி நாகு?
ஶரணு ஜொச்சினவானி – ஸவரிம்பவலெ கா³க
பரிஹரிஞ்சுட நீகு – பி³ருது³ கா³து³
நீதா³ஸுலனு நீவு – நிர்வஹிம்பக யுன்ன
ப³ரு லெவ்வ ரகு³து³ரு – பங்கஜாக்ஷ ।

தே. தா³த தை³வம்பு³ தல்லியு – த³ண்ட்³ரி வீவெ
நம்மியுன்னானு நீபாத³ – நல்தி³னமுலனு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦67
ஸீ. வேத³முல் சதி³வெடு³ – விப்ரவர்யுண்டை³ன
ரணமு ஸாதி⁴ஞ்செடு³ – ராஜெயைன
வர்தகக்ருஷிகுடௌ³ – வைஶ்யமுக்²யுண்டை³ன
ப³ரிசகி³ஞ்செடு³ ஶூத்³ர – வர்யுட³யின
மெச்சுக²ட்³க³மு ப³ட்டி – மெறயு ம்லேச்சு²ண்டை³ன
ப்³ரஜல கக்கறபடு³ – ரஜகுடை³ன
சர்ம மம்மெடி³ ஹீன – சண்டா³லனருடை³ன
நீ மஹீதலமன்து³ – நெவ்வடை³ன

தே. நின்னு கொ³னியாடு³சுண்டெ³னா – நிஶ்சயமுக³
வாடு³ மோக்ஷாதி⁴காரி யீ – வஸுத⁴லோன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦68
ஸீ. ஸகலவித்³யலு நேர்சி – ஸப⁴ ஜயிம்பக³வச்சு
ஶூருடை³ ரணமன்து³ – போ³ரவச்சு
ராஜராஜை புட்டி – ராஜ்ய மேலக³வச்சு
ஹேம கோ³தா³னம்பு³ – லிய்யவச்சு
க³க³னமம் து³ன்ன சு – க்கல நெஞ்சகா³வச்சு
ஜீவராஸுல பேல்த்³லு – செப்பவச்சு
நஷ்டாங்க³யோக³மு – லப்⁴யஸிம்பக³வச்சு
மேக ரீதிக³ நாகு – மெஸவவச்சு

தே. தாமரஸக³ர்ப⁴ ஹர புரம் – த³ருலகைன
நின்னு வர்ணிம்ப த³ரமௌனெ – நீரஜாக்ஷ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦69
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நீவண்டி – தொ³ரனு ஸம்பாதி³ஞ்சி
குமதி மானவுல நே – கொ³ல்வஜால
நெக்கு வைஶ்வர்யம்பு³ – லிய்யலேகுன்னநு
பொ³ட்டகுமாத்ரமு – போயராதெ³?
க⁴னமுகா³ தி³தி³ நீகு – கரவுன போ³ஷிம்ப
க³ஷ்ட மென்தடி ஸ்வல்ப – கார்யமய்ய?
பெட்டஜாலக யேல – பி⁴க்ஷமெத்திஞ்செது³
நன்னு பீ³த³னு ஜேஸி – நா வதே³மி?

தே. அமல । கமலாக்ஷ । நே நிட்லு – ஶ்ரமபட³ங்க³
க³ன்னுலகு ப³ண்டு³வை நீகு – கா³னப³டு³னெ?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦7௦
ஸீ. வனருஹனாப⁴ । நீ – வங்க ஜேரிதி நேனு
க³ட்டிகா³ நனு கா³வு – காவு மனுசு
வச்சினந்து³கு வேக³ – வரமு லிய்யககானி
லேவபோ³யின நின்னு – லேவனிய்ய
கூ³ர்சுண்ட³பெ³ட்டி நீ – கொங்கு³ க³ட்டிக³ ப³ட்டி
புச்சுகொன்து³னு ஜூடு³ – போ⁴கி³ஶயன ।
யீவேல்த³ நீ கட்³ட³ – மெவரு வச்சினகா³னி
வாரிகைனநு லொங்கி³ – வட³கபோ³னு

தே. கோ³பகா³ட³னு நீவு நா – கு³ணமு தெலிஸி
யிப்புடே³ நன்னு ரக்ஷிஞ்சி – யேலுகொம்மு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦71
ஸீ. ப்ரஹ்லாது³ டே³பாடி – பைடி³ கானுக லிச்செ?
மத³கஜ³ம் பெ³ன்னிச்செ – மௌக்திகமுலு?
நாரது³ம் டெ³ன்னிச்செ – நக³லு ரத்னம்பு³? ல
ஹல்ய நீ கே யக்³ர – ஹார மிச்செ?
உடு³த நீ கேபாடி – யூடி³க³ம்பு³லு சேஸெ?
க⁴னவிபீ⁴ஷணு டே³மி – கட்ன மிச்செ?
பஞ்சபாண்ட³வு லேமி – லஞ்ச மிச்சிரி நீகு?
த்³ரௌபதி³ நீ கென்த – த்³ரவ்ய மிச்செ?

தே. நீகு வீரன்த³ றயினட்லு – நேனு கா³ன?
யென்து³ கனி நன்னு ரக்ஷிம்ப – வின்து³வத³ன ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦72
ஸீ. வாஞ்ச²தோ ப³லிசக்ர – வர்தித³க்³க³ர ஜேரி
பி⁴க்ஷமெத்திதி வேல – பி³டி³யபட³க?
யட³விலோ ஶப³ரி தி³ – ய்யனி ப²லா லன்தி³ய்ய
ஜேதுலொக்³கி³தி வேல – ஸிக்³கு³பட³க?
வேட்³கதோ வேவேக³ – விது³ருனிண்டிகி நேகி³
வின்து³கொ³ண்டி வதே³மி – வெலிதிபட³க?
அடு³கு லல்பமு குசே – லுடு³ க³டி³ஞ்சுக தேர
பொ³க்கஸாகி³தி வேல – லெக்ககொ³னக?

தே. ப⁴க்துலகு நீவு பெட்டுட – பா⁴க்³யமௌனு
வாரி காஶிஞ்சிதிவி திண்டி³ – வாட³ வகு³சு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦73
ஸீ. ஸ்தம்ப⁴மம் து³த³யிஞ்சி – தா³னவேன்த்³ருனி த்³ருஞ்சி
கருணதோ ப்³ரஹ்லாது³ – கா³சினாவு
மகரிசே ஜிக்கி ஸா – மஜமு து³:கி²ஞ்சங்க³
க்³ருபயுஞ்சி வேக³ ர – க்ஷிஞ்சினாவு
ஶரணஞ்சு நா விபீ⁴ – ஷணுடு³ நீ சாடுன
வச்சினப்புடெ³ லங்க – நிச்சினாவு
ஆ குசேலுடு³ சேரெ – ட³டுகு லர்பிஞ்சின
ப³ஹுஸம்பத³ல நிச்சி – பம்பினாவு

தே. வாரிவலெ நன்னு போ³ஷிம்ப – வஶமுகா³தெ³?
யன்த வலபக்ஷ மேல ஶ்ரீ – கான்த । நீகு?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦74
ஸீ. வ்யாஸு டே³ குலமன்து³ – வாஸிகா³ ஜன்மிஞ்செ?
விது³ரு டே³ குலமன்து³ – வ்ருத்³தி⁴ பொ³ன்தெ³?
க³ர்ணு டே³குலமன்து³ – க⁴னமுகா³ வர்தி⁴ல்லெ?
நா வஸிஷ்டு²ம் டெ³ன்து³ – நவதரிஞ்செ?
நிம்புகா³ வால்மீகி – யே குலம்பு³ன பு³ட்டெ?
கு³ஹு ட³னு புண்யு டே³ – குலமுவாடு³?
ஶ்ரீஶுகு டெ³க்கட – ஜெலகி³ ஜன்மிஞ்செனு?
ஶப³ரி யேகுலமன்து³ – ஜன்மமொன்தெ³?

தே. நே குலம்பு³ன வீ ரின்த³ – றெச்சினாரு?
நீக்ருபாபாத்ருலகு ஜாதி – நீது லேல?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦75
ஸீ. வஸுதா⁴ஸ்த²லம்பு³ன – வர்ணஹீனுடு³ கா³னி
ப³ஹுல்த³ து³ராசார – பருடு³ கா³னி
தட³ஸி காஸிய்யனி – த⁴ர்மஶூன்யுடு³ கா³னி
சது³வனேரனி மூட⁴ – ஜனுடு³ கா³னி
ஸகலமானவுலு மெ – ச்சனி க்ருதக்⁴னுடு³ கா³னி
சூட³ ஸொம்புனு லேனி – ஶுண்ட² கா³னி
அப்ரதிஷ்ட²லகு லோ – நைன தீ³னுடு³ கா³னி
மொத³டி கே மெறுக³னி – மோடு கா³னி

தே. ப்ரதிதி³னமு நீது³ பஜ⁴னசே – ப³ரகு³னட்டி
வானி கே வங்க லேத³ய்ய – வச்சு முக்தி.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦76
ஸீ. இப⁴கும்ப⁴முலமீதி³ – கெகி³ரெடி³ ஸிங்க³ம்பு³
முட்டுனே குறுசைன – மூஷகமுனு?
நவசூதபத்ரமுல் – நமலுசுன்ன பிகம்பு³
கொ³றுகுனே ஜில்லேடு³ – கொனலு நோட?
அரவின்த³மகரன்த³ – மனுப⁴விஞ்செடி³ தேடி
போவுனே பல்லேரு – பூலகட³கு?
லலித மைன ரஸால – ப²லமு கோ³ரெடி³ சில்க
மெஸவுனே ப⁴மத நு – ம்மெத்தகாய?

தே. நிலனு நீகீர்தனலு பாட³ – நேர்சினதடு³
பருலகீர்தன பா³டு³னே – யரஸி சூட?³
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦77
ஸீ. ஸர்வேஶ । நீபாத³ – ஸரஸிஜத்³வயமன்து³
ஜித்த மும்பக³லேனு – ஜெத³ரகுண்ட³
நீவைன த³யயுஞ்சி – நிலிசி யுண்டெ³டு³னட்லு
சேரி நன்னிபு டே³லு – ஸேவகுட³னு
வனஜலோசன । நேனு – வட்டி மூர்கு²ட³ ஜும்மி
நீஸ்வரூபமு ஜூட³ – நேர்பு வேக³
தன குமாருன குக்³கு³ – தல்லி வோஸினயட்லு
ப⁴க்திமார்க³ம் ப³னு – பாலு போஸி

தே. ப்ரேமதோ நன்னு போ³ஷிஞ்சி – பெஞ்சுகொனுமு
க⁴னத கெக்கிஞ்சு நீதா³ஸ – க³ணமுலோன.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦78
ஸீ. ஜீமூதவர்ண । நீ – மோமுதோ ஸரிராக
கமலாரி யதிகல்த³ம் – கமுனு ப³ட³ஸெ
ஸொக³ஸைன நீ நேத்ர – யுக³முதோ ஸரிராக
நல்தி³னப்³ருன்த³மு நீல்த்³ல – நடு³ம ஜேரெ
க³ரிராஜவரத³ । நீ – க³ல்த³முதோ ஸரிராக
பெத்³த³ஶங்க³மு பொ³ப்³ப³ – பெட்ட பொ³ட³கெ³
ஶ்ரீபதி । நீதி³வ்ய – ரூபுதோ ஸரி ராக
புஷ்பபா³ணுடு³ நீகு – பு³த்ரு ட³ய்யெ

தே. நின்தி³ராதே³வி நின்னு மோ – ஹிஞ்சி விட³க
நீகு ப³ட்டமஹிஷி யய்யெ – நிஶ்சயமுக.³
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦79
ஸீ. ஹரிதா³ஸுலனு நின்த³ – லாட³குண்டி³ன ஜாலு
ஸகல க்³ரன்த²ம்முலு – சதி³வினட்லு
பி⁴க்ஷ மிய்யங்க³ த³ – ப்பிம்பகுண்டி³ன ஜாலு
ஜேமுட்டி தா³னம்பு³ – சேஸினட்லு
மிஞ்சி ஸஜ்ஜனுல வம் – சிஞ்சகுண்டி³ன ஜாலு
நிம்புகா³ ப³ஹுமான – மிச்சினட்லு
தே³வாக்³ரஹாரமுல் – தீ³யகுண்டி³ன ஜாலு
க³னககம்ப³பு கு³ல்த்³லு – க³ட்டினட்லு

தே. ஒகரி வர்ஶாஶனமு முஞ்ச – குன்ன ஜாலு
பே³ருகீர்திக³ ஸத்ரமுல் – பெட்டினட்லு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦8௦
ஸீ. இஹலோகஸௌக்²யமு – லிச்சகி³ஞ்செத³ மன்ன
தே³ஹ மெப்படிகி தா³ – ஸ்தி²ரத நொன்த³
தா³யுஷ்ய முன்ன ப – ர்யன்தம்பு³ படுதயு
நொக்கதீருன நுண்ட³ – து³ர்விலோன
பா³ல்யயுவத்வது³ – ர்ப³லவார்த⁴கமு லனு
மூடிலோ முனிகெ³டி³ – முறிகிகொம்ப
ப்⁴ரான்திதோ தீ³னி கா³ – பாடு³த³ மனுமொன்ன
கா³லம்ருத்யுவுசேத – கோ³லுபோவு

தே. நம்மரா த³ய்ய । யிதி³ மாய – நாடகம்பு³
ஜன்ம மிக நொல்ல ந ந்னேலு – ஜலஜனாப⁴ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦81
ஸீ. வத³னம்பு³ நீனாம – பஜ⁴ன கோ³ருசுனுண்டு³
ஜிஹ்வ நீகீர்தனல் – ஸேய கோ³ரு
ஹஸ்தயுக்³மம்பு³ நி – ந்னர்சிம்ப கோ³ருனு
க³ர்ணமுல் நீ மீதி³ – கத²லு கோ³ரு
தனுவு நீஸேவயே – க⁴னமுகா³ கோ³ருனு
நயனமுல் நீத³ர்ஶ – நம்பு³ கோ³ரு
மூர்த⁴ம்மு நீபத³ – ம்முல ம்ரொக்ககா³ கோ³ரு
நாத்ம நீதை³ யுண்டு³ – நரஸி சூட³

தே. ஸ்வப்னமுன நைன நேவேல்த³ – ஸன்ததமுனு
பு³த்³தி⁴ நீ பாத³முலயன்து³ – பூ³னியுண்டு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦82
ஸீ. பத்³மாக்ஷ । மமதசே – ப³ரமு நன்தெ³த³ மஞ்சு
விர்ரவீகு³து³மய்ய – வெர்ரிபட்டி
மாஸ்வதன்த்ரம்பை³ன – மத³மு க³ண்ட்³லகு க³ப்பி
மொக³மு பட்டது³ காம – மோஹமுனநு
ப்³ரஹ்மதே³வுண்டை³ன – பை³டி³தே³ஹமு க³ல்க³
ஜேஸிவேயக மம்மு – ஜெறிசெ நதடு³
துச்ச²மைனடுவண்டி – தோ லெம்முகலதோடி³
முறிகி செத்தலு சேர்சி – மூட கட்டெ

தே. நீ ஶரீராலு படி³போவு – டெறுக³ கேமு
காமுகுல மைதி மிக மிம்மு – கா³னலேமு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦83
ஸீ. க³ருட³வாஹன । தி³வ்ய – கௌஸ்துபா⁴லங்கார ।
ரவிகோடிதேஜ । ஸா – ரங்க³வத³ன ।
மணிக³ணான்வித । ஹேம – மகுடாப⁴ரண । சாரு
மகரகுண்ட³ல । லஸ – ந்மன்த³ஹாஸ ।
காஞ்சனாம்ப³ர । ரத்ன – காஞ்சிவிபூ⁴ஷித ।
ஸுரவரார்சித । சன்த்³ர – ஸூர்யனயன ।
கமலனாப⁴ । முகுன்த³ । – க³ங்கா³த⁴ரஸ்துத ।
ராக்ஷஸான்தக । நாக³ – ராஜஶயன ।

தே. பதிதபாவன । லக்ஷீஶ । – ப்³ரஹ்மஜனக ।
ப⁴க்தவத்ஸல । ஸர்வேஶ । – பரமபுருஷ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦84
ஸீ. பலுமாறு த³ஶரூப – முலு த³ரிஞ்சிதி வேல?
யேகரூபமு பொ³ன்த³ – வேல நீவு?
நயமுன க்ஷீராப்³தி⁴ – நடு³ம ஜேரிதி வேல?
ரத்னகாஞ்சன மன்தி³ – ரமுலு லேவெ?
பன்னகே³ன்த்³ருனிமீத³ – ப³வ்வல்தி³ஞ்சிதி வேல?
ஜலதாருபட்டெமம் – சமுலு லேவெ?
றெக்கலு க³லபக்ஷி – நெக்கஸாகி³தி வேல?
கஜ³துரங்கா³ன்தோ³ல்தி³ – கமுலு லேவெ?

தே. வனஜலோசன । யிடுவண்டி – வைப⁴வமுலு
ஸொக³ஸுகா³ நீகு தோ³செனோ – ஸுன்த³ராங்க?³
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦85
ஸீ. திருபதி ஸ்த²லமன்து³ – தி³ன்னகா³ நே நுன்ன
வேங்கடேஶுடு³ மேத – வேயலேடொ³?
புருஷோத்தமமுன கே – போ³யனஜாலு ஜ
க³ன்னாது² ட³ன்னம்பு³ – க³ட³பலேடொ³?
ஶ்ரீரங்க³முனகு நே – ஜேர போ³யின ஜாலு
ஸ்வாமி க்³ராஸமு பெ³ட்டி – ஸாகலேடொ³?
காஞ்சீபுரமுலோன – க³தி³ஸி நே கொ³லுவுன்ன
க³ரிவரது³டு³ பொட்ட – க³ட³பலேடொ³?

தே. யென்து³ போ³வக நேனு நீ – மன்தி³ரமுன
நிலிசிதினி நீகு நாமீத³ – நெனரு லேது³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦86
ஸீ. தார்க்ஷ்யவாஹன । நீவு – த³ண்டி³தா³த வடஞ்சு
கோ³ரி வேடு³க நின்னு – கொ³ல்வவச்சி
யர்தி²மார்க³முனு நே – நனுஸரிஞ்சிதினய்ய
லாவைன ப³து³னால்கு³ – லக்ஷ லைன
வேஷமுல் வேஸி நா – வித்³யாப்ரக³ல்ப⁴த
ஜூபஸாகி³தி நீகு – ஸுன்த³ராங்க³ ।
யானந்த³ மைன நே – நடு³க³ வச்சின தி³ச்சி
வாஞ்ச² தீ³ர்புமு – நீலவர்ண । வேக³

தே. நீகு நாவித்³ய ஹர்ஷம்பு³ – கா³க யுன்ன
தேபதேபகு வேஷமுல் – தே³னு ஸும்மி.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦87
ஸீ. அமரேன்த்³ரவினுத । நே – நதிது³ராத்முட³ நஞ்சு
க³லலோன நைனநு – க³னுல ப³ட³வு
நீவு ப்ரத்யக்ஷமை – நுலுவகுண்டி³ன மானெ
தொ³ட்³ட³கா³ நொக யுக்தி – தொ³ரகெனய்ய ।
க³ட்டிகொய்யனு தெ³ச்சி – க⁴னமுகா³ க²ண்டி³ஞ்சி
நீஸ்வரூபமு சேஸி – நிலுபுகொஞ்சு
தூ⁴ப தீ³பமு லிச்சி – துலஸிதோ பூ³ஜிஞ்சி
நித்யனைவேத்³யமுல் – நேமமுக³னு

தே. நடு³புசுனு நின்னு கொ³லிசெத³ – நம்மி பு³த்³தி⁴
நீ ப்ரபஞ்சம்பு³ க³லுகு³ நா – கின்தெ சாலு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦88
ஸீ. பு⁴வனேஶ । கோ³வின்த³ । – ரவிகோடிஸங்காஶ ।
பக்ஷிவாஹன । ப⁴க்த – பாரிஜாத ।
யம்போ⁴ஜப⁴வ ருத்³ர – ஜம்பா⁴ரிஸன்னுத ।
ஸாமகா³னவிலோல । – ஸாரஸாக்ஷ ।
வனதி⁴க³ம்பீ⁴ர । ஶ்ரீ – வத்ஸகௌஸ்துப⁴வக்ஷ ।
ஶங்க³சக்ரக³தா³ஸி – ஶார்ஜ்ஞஹஸ்த ।
தீ³னரக்ஷக । வாஸு – தே³வ । தை³த்யவினாஶ ।
நாரதா³ர்சித । தி³வ்ய – நாக³ஶயன ।

தே. சாரு நவரத்னகுண்ட³ல – ஶ்ரவணயுக³ல்த³ ।
விபு³த⁴வன்தி³த பாத³ப்³ஜ । – விஶ்வரூப ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦89
ஸீ. நாகே³ன்த்³ரஶயன । நீ – நாமமாது⁴ர்யம்பு³
மூடு³கன்னுல ஸாம்ப³ – மூர்தி கெறுக
பங்கஜாதாக்ஷ । நீ – ப³லபராக்ரம மெல்ல
பா⁴ரதீபதி யைன – ப்³ரஹ்ம கெறுக
மது⁴கைடபா⁴ரி । நீ – மாயாஸமர்த²த
வஸுத⁴லோ ப³லிசக்ர – வர்தி கெறுக
பரமாத்ம । நீ த³கு³ – பக்ஷபாதித்வம்பு³
த³ஶஶதாக்ஷுல புரம் – த³ருனி கெறுக

தே. வீரி கெறுககு³ நீகத²ல் – வின்த லெல்ல
நருல கெறு கன்ன நெவரைன – நவ்விபோரெ?
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦9௦
ஸீ. அர்து² லேமைன நி – ந்னடு³க³வச்செத³ ரஞ்சு
க்ஷீரஸாக³ரமன்து³ – ஜேரினாவு
நீசுட்டு ஸேவகுல் – நிலுவகுண்டு³டகுனை
ப⁴யத³ஸர்பமுமீத³ – ப³ண்டி³னாவு
ப⁴க்தப்³ருன்த³மு வெண்ட – ப³டி³ சரிஞ்செத³ ரஞ்சு
நெக³ஸி போயெடி³பக்ஷி – நெக்கினாவு
தா³ஸுலு நீத்³வார – மாஸிம்பகுண்டகு
மஞ்சி யோது⁴ல காவ – லுஞ்சினாவு

தே. லாவு க³லவாட³ வைதி வே – லாகு³ நேனு
நின்னு ஜூதுனு நாதண்ட்³ரி । – நீரஜாக்ஷ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦91
ஸீ. நீகத²ல் செவுலலோ – ஸோகுட மொத³லுகா³
பு³லகாங்குரமு மென – பு³ட்டுவாடு³
நயமைன நீ தி³வ்ய – நாமகீர்தனலோன
மக்³னுடை³ தே³ஹம்பு³ – மறசுவாடு³
பா²லம்பு³தோ நீது³ – பாத³யுக்³மமுனகு
ப்³ரேமதோ த³ண்ட³ ம – ர்பிஞ்சுவாடு³
ஹா புண்ட³ரீகாக்ஷ । – ஹா ராம । ஹரி । யஞ்சு
வேட்³கதோ கே³கலு – வேயுவாடு³

தே. சித்தகமலம்பு³னநு நின்னு – ஜேர்சுவாடு³
நீது³லோகம்பு³னம் து³ண்டு³ – நீரஜாக்ஷ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦92
ஸீ. நிக³மகோ³சர । நேனு – நீகு மெப்பகு³னட்லு
லெஸ்ஸகா³ பூ³ஜிம்ப – லேனு ஸும்மி
நாகு தோ³சின பூ⁴ஷ – ணமுலு பெட்டெத³ நன்ன
கௌ³ஸ்துப⁴மணி நீகு – க³லது³ முன்தெ³
ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யமுல ந – ர்பணமு ஜேஸெத³ நன்ன
நீவு பெட்டிதி ஸுத⁴ – நிர்ஜருலகு
க³லிமிகொத்³தி³க³ கா³னு – கல நொஸங்கெ³த³ நன்ன
பா⁴ர்க³வீதே³வி நீ – பா⁴ர்ய யய்யெ

தே. நன்னி க³லவாட³ வகி²ல லோ – காதி⁴பதிவி ।
நீகு ஸொம்முலு பெட்ட நே – நென்தவாட³ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦93
ஸீ. நவஸரோஜத³ல்தா³க்ஷ । – நன்னு போ³ஷிஞ்செடு³
தா³தவு நீ வஞ்சு – தை⁴ர்யபடி³தி
நா மனம்பு³ன நின்னு – நம்மினந்து³கு த³ண்ட்³ரி ।
மேலு நா கொனரிம்பு – நீலதே³ஹ ।
ப⁴ல்தி³ப⁴ல்தீ³ । நீ யன்த – ப்ரபு⁴வு நெக்கட³ ஜூட³
பு³ட³மிலோ நீ பேரு – பொக³ட³வச்சு
முன்து³ ஜேஸின பாப – முனு நஶிம்பக³ ஜேஸி
நிர்வஹிம்புமு நன்னு – நேர்புதோட³

தே. ப³ரமஸன்தோஷ மாயெ நா – ப்ராணமுலகு
நீ​ருணமு தீ³ர்சுகொன நேர – நீரஜாக்ஷ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦94
ஸீ. ப²ணுலபுட்டலமீத³ – ப³வ்வல்தி³ஞ்சினயட்லு
புலுல கு³ம்புன ஜேர – போ³யினட்லு
மகரிவர்க³ம் பு³ன்ன – மடு³கு³ ஜொச்சினயட்லு
க³ங்க³தா³புன நிண்ட்³லு – க³ட்டினட்லு
செத³லபூ⁴மினி ஜாப – சேர பற³சினயட்லு
ஓடிபி³ன்தெ³ல பா³ல – நுனிசினட்லு
வெர்ரிவானிகி ப³ஹு – வித்த மிச்சினயட்லு
கம்மகு³டி³ஸெ மன்து³ – கா³ல்சினட்லு

தே. ஸ்வாமி நீ ப⁴க்தவருலு து³ – ர்ஜனுலதோட³
ஜெலிமி ஜேஸினய ட்லைன – ஜேடு வச்சு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦95
ஸீ. த³னுஜஸம்ஹார । சக்ர – த⁴ர । நீகு த³ண்ட³ம்பு³
லின்தி³ராதி⁴ப । நீகு – வன்த³னம்பு³
பதிதபாவன । நீகு – ப³ஹுனமஸ்காரமுல்
நீரஜாதத³ல்தா³க்ஷ । – நீகு ஶரணு
வாஸவார்சித । மேக⁴ – வர்ண । நீகு ஶுப⁴ம்பு³
மன்த³ரத⁴ர । நீகு – மங்க³ல்த³ம்பு³
கம்பு³கன்த⁴ர । ஶார்ஜ்க³ – கர । நீகு ப⁴த்³ரம்பு³
தீ³னரக்ஷக । நீகு – தி³க்³விஜயமு

தே. ஸகலவைப⁴வமுலு நீகு – ஸார்வபௌ⁴ம ।
நித்யகல்யாணமுலு நகு³ – நீகு நெபுடு³.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦96
ஸீ. மத்ஸ்யாவதார மை – மடு³கு³லோபல ஜொச்சி
ஸோமகாஸுரு த்³ருஞ்சி – சோத்³யமுக³னு
தெ³ச்சி வேத³மு லெல்ல – மெச்ச தே³வதலெல்ல
ப்³ரஹ்ம கிச்சிதி வீவு – ப⁴ல்தி³ । யனங்க³
நா வேத³முல நிய்ய – நாசாரனிஷ்ட²ல
நனுப⁴விஞ்சுசு நுன்து³ – ரவனிஸுருலு
ஸகலபாபம்பு³லு – ஸமஸிபோவு நடஞ்சு
மனுஜு லன்தற³ு நீது³ – மஹிம தெ³லிஸி

தே. யுன்து³ ரரவின்த³னயன । நீ – யுனிகி தெ³லியு
வாரலகு வேக³ மோக்ஷம்பு³ – வச்சு நனக⁴ ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦97
ஸீ. கூர்மாவதாரமை – குத⁴ரம்பு³க்ரின்த³னு
கோ³ர்கிதோ நுண்ட³வா – கொமரு மிகு³ல?
வரஹாவதாரமை – வனபூ⁴முலனு ஜொச்சி
ஶிக்ஷிம்பவா ஹிர – ண்யாக்ஷு நபுடு³?
நரஸிம்ஹமூர்திவை – நரபோ⁴ஜனு ஹிரண்ய
கஶிபுனி த்³ரும்பவா – கான்தி மீற?
வாமனரூபமை – வஸுத⁴லோ ப³லிசக்ர
வர்தி நறம்பவா – வைர முடி³கி³?

தே. யிட்டி பனு லெல்ல ஜேயகா³ – நெவரிகேனி
தகு³னெ நரஸிம்ஹ । நீகிதி³ – த³கு³னு கா³க ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦98
ஸீ. லக்ஷ்மீஶ । நீதி³வ்ய – லக்ஷணகு³ணமுல
வினஜால கெப்புடு³ – வெர்ரினைதி
நா வெர்ரிகு³ணமுலு – நயமுகா³ க²ண்டி³ஞ்சி
நன்னு ரக்ஷிம்பு மோ – நல்தி³னநேத்ர ।
நின்னு நே நம்மிதி – நிதரதை³வமுல நே
நம்மலே தெ³ப்புடு³ – நாக³ஶயன ।
காபாடி³னநு நீவெ – கஷ்டபெட்டின நீவெ
நீபாத³கமலமுல் – நிரத மேனு

தே. நம்மியுன்னானு நீபாத³ – நல்தி³னப⁴க்தி
வேக³ த³யசேஸி ரக்ஷிம்பு – வேத³வித்³ய ।
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

௦99
ஸீ. அமரேன்த்³ரவினுத । நி – ந்னநுஸரிஞ்சினவாரு
முக்தி பொ³ன்தி³ரி வேக³ – முத³முதோனு
நீபாத³பத்³மமுல் – நெற நம்மியுன்னானு
நாகு மோக்ஷம் பி³ம்மு – நல்தி³னநேத்ர ।
காசி ரக்ஷிஞ்சு நன் – க³ட³தேர்சு வேக³மே
நீ ஸேவகுனி ஜேயு – நிஶ்சலமுக³
கா³பாடி³னநு நீகு – கை³ங்கர்யபருட³ நை
செலகி³ நீபனுலனு – ஜேயுவாட³

தே. நனுசு ப³லுமாறு வேடெ³த³ – நப்³ஜனாப⁴ ।
நாகு ப்³ரத்யக்ஷ மகு³மு நின் – நம்மினானு.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

1௦௦
ஸீ. ஶேஷப்ப யனு கவி – செப்பின பத்³யமுல்
செவுல கானந்த³மை – செலகு³சுண்டு³
நே மனுஜுண்டை³ன – நெலமி நீ ஶதகம்பு³
ப⁴க்திதோ வின்ன ஸ – த்ப²லமு க³லுகு³
ஜெலகி³ யீ பத்³யமுல் – சேர்சி வ்ராஸினவாரு
கமலாக்ஷுகருணனு – கா³ன்து ரெபுடு³
நிம்புகா³ பு³ஸ்தகம் – பெ³புடு³ பூ³ஜிஞ்சின
து³ரிதஜாலம்பு³லு – தொ³லகி³போவு

தே. நித்³தி³ புண்யாகரம் ப³னி – யெபுடு³ ஜனுலு
க³ஷட மென்னக படி²யிம்ப – க³லுகு³ முக்தி.
பூ⁴ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத⁴ர்ம – புரனிவாஸ ।
து³ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து³ரிததூ³ர ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *