తిరుప్పావై | Tiruppavai In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ధ్యానం
నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం
పారార్థ్యం స్వం శ్రుతిశతశిరః సిద్ధమధ్యాపయంతీ ।
స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే
గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః ॥

అన్న వయల్ పుదువై యాండాళ్ అరంగర్కు
పన్ను తిరుప్పావై ప్పల్ పదియం, ఇన్నిశైయాల్
పాడిక్కొడుత్తాళ్ నఱ్పామాలై,
పూమాలై శూడిక్కొడుత్తాళై చ్చొల్లు,
శూడిక్కొడుత్త శుడర్కొడియే తొల్పావై,
పాడియరుళవల్ల పల్వళైయాయ్, నాడి నీ
వేంగడవఱ్కెన్నై విది యెన్ఱ ఇమ్మాట్రం,
నాన్ కడవా వణ్ణమే నల్‍కు.

1. పాశురం
మార్గళి’త్ తింగళ్ మదినిఱైంద నన్నాళాల్ ,
నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళై’యీర్ ,
శీర్ మల్‍గుమాయ్‍పాడి శెల్వచ్చిఋమీర్గాళ్ ,
కూర్ వేల్ కొడుందొళి’లన్ నందగోపన్ కుమరన్ ,
ఏరార్‍ంద కణ్ణి యశోదై యిళం శింగం ,
కార్‍మేని చ్చెంగణ్ కదిర్ మతియంబోల్ ముగత్తాన్,
నారాయణనే నమక్కే పఱై తరువాన్ ,
పారోర్ పుగళ’ ప్పడిందేలోరెంబావాయ్ ॥ 1 ॥

2. పాశురం
వైయత్తు వాళ్’వీర్‍గాళ్ నాముం నం పావైక్కు,
శెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్
పైయ త్తుయిన్ఱ పరమ నడిపాడి,
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి,
మైయిట్టెళు’తోం మలరిట్టు నాం ముడియోం,
శెయ్యాదన శెయ్యోం తీక్కుఱళై చెన్ఱోదోం,
ఐయముం పిచ్చైయుమాందనైయుం కైకాట్టి,
ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగందేలోరెంబావాయ్ ॥ 2 ॥

3. పాశురం
ఓంగి యులగళంద ఉత్తమన్ పేర్ పాడి,
నాంగళ్ నం పావైక్కుచ్చాట్రి నీరాడినాల్,
తీంగిన్ఱి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్‍దు,
ఓంగు పెరుం శెన్నెలూడు కయలుగళ,
పూంగువళైప్పోదిల్ ప్పొఱివండు కణ్పడుప్ప,
తేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్త ములైపట్రి వాంగ,
క్కుడం నిఱైక్కుం వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్,
నీంగాద శెల్వం నిఱైందేలోరెంబావాయ్ ॥ 3 ॥

4. పాశురం
ఆళి’మళై’ క్కణ్ణా ఒనృ నీ కైకరవేల్,
ఆళి’యుళ్ పుక్కు ముగందు కొడార్తేఱి,
ఊళి’ ముదల్వనురువంబోల్ మెయ్ కఋత్తు,
పాళి’యందోళుడై ప్పఱ్బనాబన్ కైయిల్,
ఆళి’పోల్ మిన్ని వలంబురిపోల్ నిన్ఱతిర్‍ందు,
తాళా’దే శార్‍ంగముదైత్త శరమళై’ పోల్,
వాళ’ వులకినిల్ పెయ్‍దిడాయ్, నాంగళుం
మార్కళి’ నీరాడ మగిళ్’ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 4 ॥

5. పాశురం
మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై,
తూయ పెరునీర్ యమునై త్తుఱైవనై,
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోనృం అణి విళక్కై,
తాయై క్కుడల్ విళక్కం శెయ్‍ద దామోదరనై,
తూయోమాయ్ వందు నాం తూమలర్ తూవిత్తొళు’దు,
వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిందిక్క,
పోయ పిళై’యుం పుగుదరువా నిన్ఱనవుం,
తీయినిల్ తూశాగుం శెప్పేలోరెంబావాయ్ ॥ 5 ॥

6. పాశురం
పుళ్ళుం శిలంబిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిలిల్,
వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవం కేట్టిలైయో ?
పిళ్ళాయ్ ఎళు’ందిరాయ్ పేయ్ ములై నంజుండు,
కళ్ళచ్చగడం కలక్కళి’య క్కాలోచ్చి,
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిలమర్‍ంద విత్తినై,
ఉళ్ళత్తుక్కొండు మునివర్‍గళుం యోగిగళుం,
మెళ్ళవెళు’ందు అరియెన్ఱ పేరరవం,
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిర్‍ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 6 ॥

7. పాశురం
కీశు కీశెన్ఱెంగుం ఆనైచ్చాత్తన్,
కలందు పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే,
కాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప కైపేర్తు,
వాశ నఋంకుళ’లాయిచ్చియర్, మత్తినాల్
ఓశై ప్పడుత్త త్తయిరరవం కేట్టిలైయో,
నాయగ ప్పెణ్పిళ్ళాయ్ నారాయణన్ మూర్తి,
కేశవనై ప్పాడవుం నీ కేట్టే కిడత్తియో,
దేశముడైయాయ్ తిఱవేలోరెంబావాయ్ ॥ 7 ॥

8. పాశురం
కీళ్’వానం వెళ్ళెనృ ఎరుమై శిఋవీడు,
మేయ్‍వాన్ పరందన కాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుం,
పోవాన్ పోగిన్ఱారై ప్పోగామల్ కాత్తు,
ఉన్నైక్కూవువాన్ వందు నిన్ఱోం, కోదుగలముడైయ
పావాయ్ ఎళు’ందిరాయ్ పాడిప్పఱై కొండు,
మావాయ్ పిళందానై మల్లరై మాట్టియ,
దేవాదిదేవనై శెనృ నాం శేవిత్తాల్,
ఆవావెన్ఱారాయ్‍ందరుళేలోరెంబావాయ్ ॥ 8 ॥

9. పాశురం
తూమణిమాడత్తు చ్చుట్రుం విళక్కెరియ,
తూపం కమళ’ త్తుయిలణై మేల్ కణ్వళరుం,
మామాన్ మగళే మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్,
మామీర్ అవళై ఎళుప్పీరో, ఉన్ మగళ్ తాన్
ఊమైయో ? అన్ఱి చ్చెవిడో, అనందలో ?,
ఏమ ప్పెరుందుయిల్ మందిరప్పట్టాళో ?,
మామాయన్ మాదవన్ వైకుందన్ ఎన్ఱెనృ,
నామం పలవుం నవిన్ఱేలోరెంబావాయ్ ॥ 9 ॥

10. పాశురం
నోట్రు చ్చువర్‍క్కం పుగుగిన్ఱ అమ్మనాయ్,
మాట్రముం తారారో వాశల్ తిఱవాదార్,
నాట్ర త్తుళా’య్ ముడి నారాయణన్, నమ్మాల్
పోట్ర ప్పఱై తరుం పుణ్ణియనాల్,
పండొరునాళ్ కూట్రత్తిన్ వాయ్ వీళ్’ంద కుంబకరణనుం,
తోట్రుమునక్కే పెరుందుయిల్ తాన్ తందానో ?,
ఆట్ర వనందలుడైయాయ్ అరుంగలమే,
తేట్రమాయ్ వందు తిఱవేలోరెంబావాయ్ ॥ 10 ॥

11. పాశురం
కట్రుక్కఱవై క్కణంగళ్ పలకఱందు,
శెట్రార్ తిఱలళి’య చ్చెనృ శెరుచ్చెయ్యుం,
కుట్రమొన్ఱిల్లాద కోవలర్ తం పొఱ్కొడియే,
పుట్రరవల్‍గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్,
శుట్రత్తు తోళి’మారెల్లారుం వందు, నిన్
ముట్రం పుగుందు ముగిల్ వణ్ణన్ పేర్ పాడ,
శిట్రాదే పేశాదే శెల్వ ప్పెండాట్టి,
నీ ఎట్రుక్కుఱంగుం పొరుళేలోరెంబావాయ్ ॥ 11 ॥

12. పాశురం
కనైత్తిళం కట్రెరుమై కనృక్కిఱంగి,
నినైత్తు ములై వళి’యే నినృ పాల్ శోర,
ననైత్తిల్లం శేఱాక్కుం నఱ్చెల్వన్ తంగాయ్,
పనిత్తలై వీళ’ నిన్ వాశఱ్ కడై పట్రి,
శినత్తినాల్ తెన్నిలంగై క్కోమానై చ్చెట్ర,
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీ వాయ్ తిఱవాయ్,
ఇనిత్తానెళు’ందిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కం,
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిందేలోరెంబావాయ్ ॥ 12 ॥

13. పాశురం
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీండానై ప్పొల్లా వరక్కనై
క్కిళ్ళి క్కళైందానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్,
పిళ్ళైగళెల్లారుం పావైక్కళంబుక్కార్,
వెళ్ళి యెళు’ందు వియాళ’ముఱంగిట్రు,
పుళ్ళుం శిలంబిన కాణ్! పోదరిక్కణ్ణినాయ్,
కుళ్ళక్కుళిర క్కుడైందు నీరాడాదే,
పళ్ళిక్కిడత్తియో పావాయ్! నీ నన్నాళాల్,
కళ్ళం తవిర్‍ందు కలందేలోరెంబావాయ్ ॥ 13 ॥

14. పాశురం
ఉంగళ్ పుళై’క్కడై త్తోట్టత్తు వావియుళ్,
శెంగళు’ నీర్ వాయ్ నెగిళ్’ందు అంబల్ వాయ్ కూంబిన కాణ్,
శెంగల్ పొడి క్కూఱై వెణ్బల్ తవత్తవర్,
తంగళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోగిన్ఱార్,
ఎంగళై మున్నం ఎళు’ప్పువాన్ వాయ్ పేశుం,
నంగాయ్ ఎళు’ందిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడైయాయ్,
శంగొడు శక్కరమేందుం తడక్కైయన్,
పంగయక్కణ్ణానై ప్పాడేలోరెంబావాయ్ ॥ 14 ॥

15. పాశురం
ఎల్లే! ఇళంకిళియే ఇన్నముఱంగుదియో,
శిల్లెన్ఱళై’యేన్మిన్ నంగైమీర్ పోదరుగిన్ఱేన్,
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండే యున్ వాయఱిదుం,
వల్లీర్‍గళ్ నీంగళే నానేదానాయిడుగ,
ఒల్లై నీ పోదాయ్ ఉనక్కెన్న వేఋడైయై,
ఎల్లారుం పోందారో? పోందార్ పోందెణ్ణిక్కొళ్,
వల్లానై కొన్ఱానై మాట్రారై మాట్రళి’క్క
వల్లానై, మాయానై పాడేలోరెంబావాయ్ ॥ 15 ॥

16. పాశురం
నాయగనాయ్ నిన్ఱ నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే, కొడిత్తోనృం తోరణ
వాయిల్ కాప్పానే, మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్,
ఆయర్ శిఋమియరోముక్కు, అఱైపఱై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నలే వాయ్ నేర్‍ందాన్,
తూయోమాయ్ వందోం తుయిలెళ’ప్పాడువాన్,
వాయాల్ మున్నమున్నం మాట్రాదే అమ్మా, నీ
నేయ నిలైక్కదవం నీక్కేలోరెంబావాయ్ ॥ 16 ॥

17. పాశురం
అంబరమే తణ్ణీరే శోఱే అఱం శెయ్యుం,
ఎంబెరుమాన్ నందగోపాలా ఎళు’ందిరాయ్,
కొంబనార్‍క్కెల్లాం కొళుందే కుల విళక్కే,
ఎంబెరుమాట్టి యశోదాయ్ అఱివుఱాయ్,
అంబరమూడఋత్తు ఓంగి ఉలగళంద,
ఉంబర్ కోమానే! ఉఱంగాదెళు’ందిరాయ్,
శెం పొఱ్కళ’లడి చ్చెల్వా బలదేవా,
ఉంబియుం నీయుముఱంగేలోరెంబావాయ్ ॥ 17 ॥

18. పాశురం
ఉందు మద గళిట్రనోడాద తోళ్వలియన్,
నందగోపాలన్ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!,
గందం కమళు’ం కుళ’లీ కడైతిఱవాయ్,
వందు ఎంగుం కోళి’ యళై’త్తన కాణ్, మాదవి
పందల్ మేల్ పల్‍కాల్ కుయిలినంగళ్ కూవిన కాణ్,
పందార్ విరలి ఉన్ మైత్తునన్ పేర్ పాడ,
శెందామరై క్కైయాల్ శీరార్ వళైయొళిప్ప,
వందు తిఱవాయ్ మగిళ్’ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 18 ॥

19. పాశురం
కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్,
మెత్తెన్ఱ పంచశయనత్తిన్ మేలేఱి,
కొత్తలర్ పూంగుళ’ల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్,
వైత్తు క్కిడంద మలర్ మార్ పా వాయ్ తిఱవాయ్,
మైత్తడం కణ్ణినాయ్ నీయున్ మణాళనై,
ఎత్తనై పోదుం తుయిలెళ’వొట్టాయ్ కాణ్,
ఎత్తనైయేలుం పిరివాట్ర గిల్లైయాల్,
తత్తువమనృ తగవేలోరెంబావాయ్ ॥ 19 ॥

20. పాశురం
ముప్పత్తు మూవరమరర్కు మున్ శెనృ,
కప్పం తవిర్కుం కలియే తుయిలెళా’య్,
శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్, శెట్రార్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా తుయిలెళా’య్,
శెప్పన్న మెన్ములై శెవ్వాయి శిఋమరుంగుల్,
నప్పిన్నై నంగాయ్ తిరువే తుయిలెళా’య్,
ఉక్కముం తట్టొళియుం తందున్ మణాళనై,
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలోరెంబావాయ్ ॥ 20 ॥

21. పాశురం
ఏట్ర కలంగళ్ ఎదిర్‍పొంగి మీదళిప్ప,
మాట్రాదే పాల్ శొరియుం వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్,
ఆట్రప్పడైత్తాన్ మగనే అఱివుఱాయ్,
ఊట్రముడైయాయ్ పెరియాయ్, ఉలగినిల్
తోట్రమాయ్ నిన్ఱ శుడరే తుయిలెళా’య్,
మాట్రారునక్కు వలితొలైందు ఉన్ వాశఱ్కణ్,
ఆట్రాదు వందు ఉన్నడి పణియుమాపోలే,
పోట్రియాం వందోం పుగళ్’ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 21 ॥

22. పాశురం
అంగణ్ మా ఞాలత్తరశర్, అభిమాన
బంగమాయ్ వందు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిఱ్కీళే’,
శంగమిరుప్పార్ పోల్ వందు తలైప్పెయ్‍దోం,
కింకిణి వాయ్‍చ్చెయ్‍ద తామరై ప్పూప్పోలే,
శెంగణ్ శిఋచ్చిఱిదే యెమ్మేల్ విళి’యావో,
తింగళుమాదిత్తియను మెళు’ందాఱ్పోల్,
అంగణిరండుంకొండు ఎంగళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్,
ఎంగళ్ మేల్ శాపమిళి’ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 22 ॥

23. పాశురం
మారిమలై ముళై’ంజిల్ మన్ని క్కిడందుఱంగుం,
శీరియ శింగమఱివుట్రు త్తీవిళి’త్తు,
వేరి మయిర్‍ప్పొంగ వెప్పాడుం పేర్‍ందూదఱి,
మూరి నిమిర్‍ందు ముళ’ంగి ప్పుఱప్పట్టు,
పోదరుమా పోలే నీ పూవైప్పూవణ్ణా, ఉన్
కోయిల్ నినృ ఇంగనే పోందరుళి, కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాశనత్తిరుందు, యాం వంద
కారియమారాయ్‍ందరుళేలోరెంబావాయ్ ॥ 23 ॥

24. పాశురం
అనృ ఇవ్వులగమళందాయ్ అడిపోట్రి,
శెన్ఱంగుత్ తెన్నిలంగై శెట్రాయ్ తిఱల్ పోట్రి,
పొన్ఱ చ్చగడముదైత్తాయ్ పుగళ్’ పోట్రి,
కనృ కుణిలా వెఱిందాయ్ కళ’ల్ పోట్రి,
కునృ కుడైయాయ్ ఎడుత్తాయ్ గుణం పోట్రి,
వెనృ పగై కెడుక్కుం నిన్‍కైయిల్ వేల్ పోట్రి,
ఎన్ఱెనృన్ శేవగమే యేత్తి ప్పఱై కొళ్వాన్,
ఇనృ యాం వందోం ఇరందేలోరెంబావాయ్ ॥ 24 ॥

25. పాశురం
ఒరుత్తి మగనాయ్ ప్పిఱందు, ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరిక్కిలానాగిత్తాన్ తీంగు నినైంద,
కరుత్తై ప్పిళై’ప్పిత్తు క్కంజన్ వయిట్రిల్,
నెరుప్పెన్న నిన్ఱ నెడుమాలే, ఉన్నై
అరుత్తిత్తు వందోం పఱై తరుదియాగిల్,
తిరుత్తక్క శెల్వముం శేవగముం యాంపాడి,
వరుత్తముం తీర్‍ందు మగిళ్’ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 25 ॥

26. పాశురం
మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి’ నీరాడువాన్,
మేలైయార్ శెయ్‍వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్,
ఞాలత్తైయెల్లాం నడుంగ మురల్వన,
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాంచజన్నియమే,
పోల్వన శంగంగళ్ పోయ్‍ప్పాడుడైయనవే,
శాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారే,
కోల విళక్కే కొడియే వితానమే,
ఆలినిలైయాయ్ అరుళేలోరెంబావాయ్ ॥ 26 ॥

27. పాశురం
కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా, ఉన్ తన్నై
పాడి పఱై కొండు యాం పెఋ శమ్మానం,
నాడు పుగళుం పరిశినాల్ నన్ఱాగ,
శూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవిప్పూవే,
పాడగమే ఎన్ఱనైయ పల్‍గలనుం యామణివోం,
ఆడై యుడుప్పోం అదన్ పిన్నే పాఱ్‍శోఋ,
మూడ నెయ్ పెయ్‍దు ముళ’ంగై వళి’వార,
కూడియిరుందు కుళిర్‍ందేలోరెంబావాయ్ ॥ 27 ॥

28. పాశురం
కఱవైగళ్ పిన్ శెనృ కానం శేర్‍ందుణ్బోం,
అఱివొనృ మిల్లాద వాయ్‍క్కులత్తు, ఉంతన్నై
పిఱవి పెరుందనై ప్పుణ్ణియుం యాముడైయోం,
కుఱై ఒనృమిల్లాద గోవిందా, ఉన్ తన్నోడు
ఉఱవేల్ నమక్కు ఇంగొళి’క్క ఒళి’యాదు,
అఱియాద పిళ్ళైగళోం అన్బినాల్, ఉన్ తన్నై
శిఋపేరళై’త్తనవుం శీఱి యరుళాదే,
ఇఱైవా! నీ తారాయ్ పఱై యేలోరెంబావాయ్ ॥ 28 ॥

29.పాశురం
శిట్రం శిఋ కాలే వందున్నై శేవిత్తు, ఉన్
పోట్రామరై అడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్,
పెట్రం మేయ్‍త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱందు, నీ
కుట్రేవల్ ఎంగళై కొళ్ళామల్ పోగాదు,
ఇట్రై పఱై కొళ్వాననృ కాణ్ గోవిందా,
ఎట్రైక్కుం ఏళ్’ ఏళ్’ పిఱవిక్కుం, ఉన్ తన్నోడు
ఉట్రోమే యావోం ఉనక్కే నాం ఆట్చెయ్‍వోం,
మట్రై నం కామంగళ్ మాట్రేలోరెంబావాయ్ ॥ 29 ॥

30. పాశురం
వంగక్కడల్ కడైంద మాదవనై కేశవనై,
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చెయిళై’యార్ శెన్ఱిఱైంజి,
అంగప్పఱై కొండవాట్రై, అణిపుదువై
పైంగమలత్ తణ్‍తెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్న,
శంగ త్తమిళ్’ మాలై ముప్పదుం తప్పామే,
ఇంగు ఇప్పరిశుఱైప్పార్ ఈరిరండు మాల్వరైత్తోళ్,
శెంగన్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వ త్తిరుమాలాల్,
ఎంగుం తిరువరుళ్ పెట్రు ఇన్బుఋవరెంబావాయ్ ॥ 30 ॥

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *