ତିରୁପ୍ପାଵୈ | Tiruppavai In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଧ୍ୟାନମ୍
ନୀଳା ତୁଂଗ ସ୍ତନଗିରିତଟୀ ସୁପ୍ତମୁଦ୍ବୋଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଂ
ପାରାର୍ଥ୍ୟଂ ସ୍ଵଂ ଶ୍ରୁତିଶତଶିରଃ ସିଦ୍ଧମଧ୍ୟାପୟଂତୀ ।
ସ୍ଵୋଚ୍ଛିଷ୍ଟାୟାଂ ସ୍ରଜି ନିଗଳିତଂ ୟା ବଲାତ୍କୃତ୍ୟ ଭୁଂକ୍ତେ
ଗୋଦା ତସ୍ୟୈ ନମ ଇଦମିଦଂ ଭୂୟ ଏଵାସ୍ତୁ ଭୂୟଃ ॥

ଅନ୍ନ ଵୟଲ୍ ପୁଦୁଵୈ ୟାଂଡାଳ୍ ଅରଂଗର୍କୁ
ପନ୍ନୁ ତିରୁପ୍ପାଵୈ ପ୍ପଲ୍ ପଦିୟମ୍, ଇନ୍ନିଶୈୟାଲ୍
ପାଡିକ୍କୋଡୁତ୍ତାଳ୍ ନ଱୍ପାମାଲୈ,
ପୂମାଲୈ ଶୂଡିକ୍କୋଡୁତ୍ତାଳୈ ଚ୍ଚୋଲ୍ଲୁ,
ଶୂଡିକ୍କୋଡୁତ୍ତ ଶୁଡର୍କୋଡିୟେ ତୋଲ୍ପାଵୈ,
ପାଡିୟରୁଳଵଲ୍ଲ ପଲ୍ଵଳୈୟାୟ୍, ନାଡି ନୀ
ଵେଂଗଡଵ଱୍କେନ୍ନୈ ଵିଦି ୟେନ୍଱ ଇମ୍ମାଟ୍ରମ୍,
ନାନ୍ କଡଵା ଵଣ୍ଣମେ ନଲ୍‍କୁ.

1. ପାଶୁରମ୍
ମାର୍ଗଳି’ତ୍ ତିଂଗଳ୍ ମଦିନି଱ୈଂଦ ନନ୍ନାଳାଲ୍ ,
ନୀରାଡ ପ୍ପୋଦୁଵୀର୍ ପୋଦୁମିନୋ ନେରିଳୈ’ୟୀର୍ ,
ଶୀର୍ ମଲ୍‍ଗୁମାୟ୍‍ପାଡି ଶେଲ୍ଵଚ୍ଚିଋମୀର୍ଗାଳ୍ ,
କୂର୍ ଵେଲ୍ କୋଡୁଂଦୋଳି’ଲନ୍ ନଂଦଗୋପନ୍ କୁମରନ୍ ,
ଏରାର୍‍ଂଦ କଣ୍ଣି ୟଶୋଦୈ ୟିଳଂ ଶିଂଗଂ ,
କାର୍‍ମେନି ଚ୍ଚେଂଗଣ୍ କଦିର୍ ମତିୟଂବୋଲ୍ ମୁଗତ୍ତାନ୍,
ନାରାୟଣନେ ନମକ୍କେ ପ଱ୈ ତରୁଵାନ୍ ,
ପାରୋର୍ ପୁଗଳ’ ପ୍ପଡିଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 1 ॥

2. ପାଶୁରମ୍
ଵୈୟତ୍ତୁ ଵାଳ୍’ଵୀର୍‍ଗାଳ୍ ନାମୁଂ ନଂ ପାଵୈକ୍କୁ,
ଶେୟ୍ୟୁଂ କିରିଶୈଗଳ୍ କେଳୀରୋ, ପା଱୍କଡଲୁଳ୍
ପୈୟ ତ୍ତୁୟିନ୍଱ ପରମ ନଡିପାଡି,
ନେୟ୍ୟୁଣ୍ଣୋଂ ପାଲୁଣ୍ଣୋଂ ନାଟ୍କାଲେ ନୀରାଡି,
ମୈୟିଟ୍ଟେଳୁ’ତୋଂ ମଲରିଟ୍ଟୁ ନାଂ ମୁଡିୟୋମ୍,
ଶେୟ୍ୟାଦନ ଶେୟ୍ୟୋଂ ତୀକ୍କୁ଱ଳୈ ଚେନ୍଱ୋଦୋମ୍,
ଐୟମୁଂ ପିଚ୍ଚୈୟୁମାଂଦନୈୟୁଂ କୈକାଟ୍ଟି,
ଉୟ୍ୟୁମା଱େଣ୍ଣି ଉଗଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 2 ॥

3. ପାଶୁରମ୍
ଓଂଗି ୟୁଲଗଳଂଦ ଉତ୍ତମନ୍ ପେର୍ ପାଡି,
ନାଂଗଳ୍ ନଂ ପାଵୈକ୍କୁଚ୍ଚାଟ୍ରି ନୀରାଡିନାଲ୍,
ତୀଂଗିନ୍଱ି ନାଡେଲ୍ଲାଂ ତିଂଗଳ୍ ମୁମ୍ମାରି ପେୟ୍‍ଦୁ,
ଓଂଗୁ ପେରୁଂ ଶେନ୍ନେଲୂଡୁ କୟଲୁଗଳ,
ପୂଂଗୁଵଳୈପ୍ପୋଦିଲ୍ ପ୍ପୋ଱ିଵଂଡୁ କଣ୍ପଡୁପ୍ପ,
ତେଂଗାଦେ ପୁକ୍କିରୁଂଦୁ ଶୀର୍ତ ମୁଲୈପଟ୍ରି ଵାଂଗ,
କ୍କୁଡଂ ନି଱ୈକ୍କୁଂ ଵଳ୍ଳଲ୍ ପେରୁଂ ପଶୁକ୍କଳ୍,
ନୀଂଗାଦ ଶେଲ୍ଵଂ ନି଱ୈଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 3 ॥

4. ପାଶୁରମ୍
ଆଳି’ମଳୈ’ କ୍କଣ୍ଣା ଓନୃ ନୀ କୈକରଵେଲ୍,
ଆଳି’ୟୁଳ୍ ପୁକ୍କୁ ମୁଗଂଦୁ କୋଡାର୍ତେ଱ି,
ଊଳି’ ମୁଦଲ୍ଵନୁରୁଵଂବୋଲ୍ ମେୟ୍ କଋତ୍ତୁ,
ପାଳି’ୟଂଦୋଳୁଡୈ ପ୍ପ଱୍ବନାବନ୍ କୈୟିଲ୍,
ଆଳି’ପୋଲ୍ ମିନ୍ନି ଵଲଂବୁରିପୋଲ୍ ନିନ୍଱ତିର୍‍ଂଦୁ,
ତାଳା’ଦେ ଶାର୍‍ଂଗମୁଦୈତ୍ତ ଶରମଳୈ’ ପୋଲ୍,
ଵାଳ’ ଵୁଲକିନିଲ୍ ପେୟ୍‍ଦିଡାୟ୍, ନାଂଗଳୁଂ
ମାର୍କଳି’ ନୀରାଡ ମଗିଳ୍’ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 4 ॥

5. ପାଶୁରମ୍
ମାୟନୈ ମନ୍ନୁ ଵଡମଦୁରୈ ମୈଂଦନୈ,
ତୂୟ ପେରୁନୀର୍ ୟମୁନୈ ତ୍ତୁ଱ୈଵନୈ,
ଆୟର୍ କୁଲତ୍ତିନିଲ୍ ତୋନୃଂ ଅଣି ଵିଳକ୍କୈ,
ତାୟୈ କ୍କୁଡଲ୍ ଵିଳକ୍କଂ ଶେୟ୍‍ଦ ଦାମୋଦରନୈ,
ତୂୟୋମାୟ୍ ଵଂଦୁ ନାଂ ତୂମଲର୍ ତୂଵିତ୍ତୋଳୁ’ଦୁ,
ଵାୟିନାଲ୍ ପାଡି ମନତ୍ତିନାଲ୍ ଶିଂଦିକ୍କ,
ପୋୟ ପିଳୈ’ୟୁଂ ପୁଗୁଦରୁଵା ନିନ୍଱ନଵୁମ୍,
ତୀୟିନିଲ୍ ତୂଶାଗୁଂ ଶେପ୍ପେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 5 ॥

6. ପାଶୁରମ୍
ପୁଳ୍ଳୁଂ ଶିଲଂବିନ କାଣ୍ ପୁଳ୍ଳରୈୟନ୍ କୋୟିଲିଲ୍,
ଵେଳ୍ଳୈ ଵିଳିଶଂଗିନ୍ ପେରରଵଂ କେଟ୍ଟିଲୈୟୋ ?
ପିଳ୍ଳାୟ୍ ଏଳୁ’ଂଦିରାୟ୍ ପେୟ୍ ମୁଲୈ ନଂଜୁଂଡୁ,
କଳ୍ଳଚ୍ଚଗଡଂ କଲକ୍କଳି’ୟ କ୍କାଲୋଚ୍ଚି,
ଵେଳ୍ଳତ୍ତରଵିଲ୍ ତୁୟିଲମର୍‍ଂଦ ଵିତ୍ତିନୈ,
ଉଳ୍ଳତ୍ତୁକ୍କୋଂଡୁ ମୁନିଵର୍‍ଗଳୁଂ ୟୋଗିଗଳୁମ୍,
ମେଳ୍ଳଵେଳୁ’ଂଦୁ ଅରିୟେନ୍଱ ପେରରଵମ୍,
ଉଳ୍ଳଂ ପୁଗୁଂଦୁ କୁଳିର୍‍ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 6 ॥

7. ପାଶୁରମ୍
କୀଶୁ କୀଶେନ୍଱େଂଗୁଂ ଆନୈଚ୍ଚାତ୍ତନ୍,
କଲଂଦୁ ପେଶିନ ପେଚ୍ଚରଵଂ କେଟ୍ଟିଲୈୟୋ ପେୟ୍ ପ୍ପେଣ୍ଣେ,
କାଶୁଂ ପି଱ପ୍ପୁଂ କଲକଲପ୍ପ କୈପେର୍ତୁ,
ଵାଶ ନଋଂକୁଳ’ଲାୟିଚ୍ଚିୟର୍, ମତ୍ତିନାଲ୍
ଓଶୈ ପ୍ପଡୁତ୍ତ ତ୍ତୟିରରଵଂ କେଟ୍ଟିଲୈୟୋ,
ନାୟଗ ପ୍ପେଣ୍ପିଳ୍ଳାୟ୍ ନାରାୟଣନ୍ ମୂର୍ତି,
କେଶଵନୈ ପ୍ପାଡଵୁଂ ନୀ କେଟ୍ଟେ କିଡତ୍ତିୟୋ,
ଦେଶମୁଡୈୟାୟ୍ ତି଱ଵେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 7 ॥

8. ପାଶୁରମ୍
କୀଳ୍’ଵାନଂ ଵେଳ୍ଳେନୃ ଏରୁମୈ ଶିଋଵୀଡୁ,
ମେୟ୍‍ଵାନ୍ ପରଂଦନ କାଣ୍ ମିକ୍କୁଳ୍ଳ ପିଳ୍ଳୈଗଳୁମ୍,
ପୋଵାନ୍ ପୋଗିନ୍଱ାରୈ ପ୍ପୋଗାମଲ୍ କାତ୍ତୁ,
ଉନ୍ନୈକ୍କୂଵୁଵାନ୍ ଵଂଦୁ ନିନ୍଱ୋମ୍, କୋଦୁଗଲମୁଡୈୟ
ପାଵାୟ୍ ଏଳୁ’ଂଦିରାୟ୍ ପାଡିପ୍ପ଱ୈ କୋଂଡୁ,
ମାଵାୟ୍ ପିଳଂଦାନୈ ମଲ୍ଲରୈ ମାଟ୍ଟିୟ,
ଦେଵାଦିଦେଵନୈ ଶେନୃ ନାଂ ଶେଵିତ୍ତାଲ୍,
ଆଵାଵେନ୍଱ାରାୟ୍‍ଂଦରୁଳେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 8 ॥

9. ପାଶୁରମ୍
ତୂମଣିମାଡତ୍ତୁ ଚ୍ଚୁଟ୍ରୁଂ ଵିଳକ୍କେରିୟ,
ତୂପଂ କମଳ’ ତ୍ତୁୟିଲଣୈ ମେଲ୍ କଣ୍ଵଳରୁମ୍,
ମାମାନ୍ ମଗଳେ ମଣିକ୍କଦଵଂ ତାଳ୍ ତି଱ଵାୟ୍,
ମାମୀର୍ ଅଵଳୈ ଏଳୁପ୍ପୀରୋ, ଉନ୍ ମଗଳ୍ ତାନ୍
ଊମୈୟୋ ? ଅନ୍଱ି ଚ୍ଚେଵିଡୋ, ଅନଂଦଲୋ ?,
ଏମ ପ୍ପେରୁଂଦୁୟିଲ୍ ମଂଦିରପ୍ପଟ୍ଟାଳୋ ?,
ମାମାୟନ୍ ମାଦଵନ୍ ଵୈକୁଂଦନ୍ ଏନ୍଱େନୃ,
ନାମଂ ପଲଵୁଂ ନଵିନ୍଱େଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 9 ॥

10. ପାଶୁରମ୍
ନୋଟ୍ରୁ ଚ୍ଚୁଵର୍‍କ୍କଂ ପୁଗୁଗିନ୍଱ ଅମ୍ମନାୟ୍,
ମାଟ୍ରମୁଂ ତାରାରୋ ଵାଶଲ୍ ତି଱ଵାଦାର୍,
ନାଟ୍ର ତ୍ତୁଳା’ୟ୍ ମୁଡି ନାରାୟଣନ୍, ନମ୍ମାଲ୍
ପୋଟ୍ର ପ୍ପ଱ୈ ତରୁଂ ପୁଣ୍ଣିୟନାଲ୍,
ପଂଡୋରୁନାଳ୍ କୂଟ୍ରତ୍ତିନ୍ ଵାୟ୍ ଵୀଳ୍’ଂଦ କୁଂବକରଣନୁମ୍,
ତୋଟ୍ରୁମୁନକ୍କେ ପେରୁଂଦୁୟିଲ୍ ତାନ୍ ତଂଦାନୋ ?,
ଆଟ୍ର ଵନଂଦଲୁଡୈୟାୟ୍ ଅରୁଂଗଲମେ,
ତେଟ୍ରମାୟ୍ ଵଂଦୁ ତି଱ଵେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 10 ॥

11. ପାଶୁରମ୍
କଟ୍ରୁକ୍କ଱ଵୈ କ୍କଣଂଗଳ୍ ପଲକ଱ଂଦୁ,
ଶେଟ୍ରାର୍ ତି଱ଲଳି’ୟ ଚ୍ଚେନୃ ଶେରୁଚ୍ଚେୟ୍ୟୁମ୍,
କୁଟ୍ରମୋନ୍଱ିଲ୍ଲାଦ କୋଵଲର୍ ତଂ ପୋ଱୍କୋଡିୟେ,
ପୁଟ୍ରରଵଲ୍‍ଗୁଲ୍ ପୁନମୟିଲେ ପୋଦରାୟ୍,
ଶୁଟ୍ରତ୍ତୁ ତୋଳି’ମାରେଲ୍ଲାରୁଂ ଵଂଦୁ, ନିନ୍
ମୁଟ୍ରଂ ପୁଗୁଂଦୁ ମୁଗିଲ୍ ଵଣ୍ଣନ୍ ପେର୍ ପାଡ,
ଶିଟ୍ରାଦେ ପେଶାଦେ ଶେଲ୍ଵ ପ୍ପେଂଡାଟ୍ଟି,
ନୀ ଏଟ୍ରୁକ୍କୁ଱ଂଗୁଂ ପୋରୁଳେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 11 ॥

12. ପାଶୁରମ୍
କନୈତ୍ତିଳଂ କଟ୍ରେରୁମୈ କନୃକ୍କି଱ଂଗି,
ନିନୈତ୍ତୁ ମୁଲୈ ଵଳି’ୟେ ନିନୃ ପାଲ୍ ଶୋର,
ନନୈତ୍ତିଲ୍ଲଂ ଶେ଱ାକ୍କୁଂ ନ଱୍ଚେଲ୍ଵନ୍ ତଂଗାୟ୍,
ପନିତ୍ତଲୈ ଵୀଳ’ ନିନ୍ ଵାଶ଱୍ କଡୈ ପଟ୍ରି,
ଶିନତ୍ତିନାଲ୍ ତେନ୍ନିଲଂଗୈ କ୍କୋମାନୈ ଚ୍ଚେଟ୍ର,
ମନତ୍ତୁକ୍କିନିୟାନୈ ପ୍ପାଡଵୁଂ ନୀ ଵାୟ୍ ତି଱ଵାୟ୍,
ଇନିତ୍ତାନେଳୁ’ଂଦିରାୟ୍ ଈଦେନ୍ନ ପେରୁ଱କ୍କମ୍,
ଅନୈତ୍ତିଲ୍ଲତ୍ତାରୁ ମ଱ିଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 12 ॥

13. ପାଶୁରମ୍
ପୁଳ୍ଳିନ୍ ଵାୟ୍ କୀଂଡାନୈ ପ୍ପୋଲ୍ଲା ଵରକ୍କନୈ
କ୍କିଳ୍ଳି କ୍କଳୈଂଦାନୈ କ୍କୀର୍ତିମୈ ପାଡିପ୍ପୋୟ୍,
ପିଳ୍ଳୈଗଳେଲ୍ଲାରୁଂ ପାଵୈକ୍କଳଂବୁକ୍କାର୍,
ଵେଳ୍ଳି ୟେଳୁ’ଂଦୁ ଵିୟାଳ’ମୁ଱ଂଗିଟ୍ରୁ,
ପୁଳ୍ଳୁଂ ଶିଲଂବିନ କାଣ୍! ପୋଦରିକ୍କଣ୍ଣିନାୟ୍,
କୁଳ୍ଳକ୍କୁଳିର କ୍କୁଡୈଂଦୁ ନୀରାଡାଦେ,
ପଳ୍ଳିକ୍କିଡତ୍ତିୟୋ ପାଵାୟ୍! ନୀ ନନ୍ନାଳାଲ୍,
କଳ୍ଳଂ ତଵିର୍‍ଂଦୁ କଲଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 13 ॥

14. ପାଶୁରମ୍
ଉଂଗଳ୍ ପୁଳୈ’କ୍କଡୈ ତ୍ତୋଟ୍ଟତ୍ତୁ ଵାଵିୟୁଳ୍,
ଶେଂଗଳୁ’ ନୀର୍ ଵାୟ୍ ନେଗିଳ୍’ଂଦୁ ଅଂବଲ୍ ଵାୟ୍ କୂଂବିନ କାଣ୍,
ଶେଂଗଲ୍ ପୋଡି କ୍କୂ଱ୈ ଵେଣ୍ବଲ୍ ତଵତ୍ତଵର୍,
ତଂଗଳ୍ ତିରୁକ୍କୋୟିଲ୍ ଶଂଗିଡୁଵାନ୍ ପୋଗିନ୍଱ାର୍,
ଏଂଗଳୈ ମୁନ୍ନଂ ଏଳୁ’ପ୍ପୁଵାନ୍ ଵାୟ୍ ପେଶୁମ୍,
ନଂଗାୟ୍ ଏଳୁ’ଂଦିରାୟ୍ ନାଣାଦାୟ୍ ନାଵୁଡୈୟାୟ୍,
ଶଂଗୋଡୁ ଶକ୍କରମେଂଦୁଂ ତଡକ୍କୈୟନ୍,
ପଂଗୟକ୍କଣ୍ଣାନୈ ପ୍ପାଡେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 14 ॥

15. ପାଶୁରମ୍
ଏଲ୍ଲେ! ଇଳଂକିଳିୟେ ଇନ୍ନମୁ଱ଂଗୁଦିୟୋ,
ଶିଲ୍ଲେନ୍଱ଳୈ’ୟେନ୍ମିନ୍ ନଂଗୈମୀର୍ ପୋଦରୁଗିନ୍଱େନ୍,
ଵଲ୍ଲୈ ଉନ୍ କଟ୍ଟୁରୈଗଳ୍ ପଂଡେ ୟୁନ୍ ଵାୟ଱ିଦୁମ୍,
ଵଲ୍ଲୀର୍‍ଗଳ୍ ନୀଂଗଳେ ନାନେଦାନାୟିଡୁଗ,
ଓଲ୍ଲୈ ନୀ ପୋଦାୟ୍ ଉନକ୍କେନ୍ନ ଵେଋଡୈୟୈ,
ଏଲ୍ଲାରୁଂ ପୋଂଦାରୋ? ପୋଂଦାର୍ ପୋଂଦେଣ୍ଣିକ୍କୋଳ୍,
ଵଲ୍ଲାନୈ କୋନ୍଱ାନୈ ମାଟ୍ରାରୈ ମାଟ୍ରଳି’କ୍କ
ଵଲ୍ଲାନୈ, ମାୟାନୈ ପାଡେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 15 ॥

16. ପାଶୁରମ୍
ନାୟଗନାୟ୍ ନିନ୍଱ ନଂଦଗୋପନୁଡୈୟ
କୋୟିଲ୍ କାପ୍ପାନେ, କୋଡିତ୍ତୋନୃଂ ତୋରଣ
ଵାୟିଲ୍ କାପ୍ପାନେ, ମଣିକ୍କଦଵଂ ତାଳ୍ ତି଱ଵାୟ୍,
ଆୟର୍ ଶିଋମିୟରୋମୁକ୍କୁ, ଅ଱ୈପ଱ୈ
ମାୟନ୍ ମଣିଵଣ୍ଣନ୍ ନେନ୍ନଲେ ଵାୟ୍ ନେର୍‍ଂଦାନ୍,
ତୂୟୋମାୟ୍ ଵଂଦୋଂ ତୁୟିଲେଳ’ପ୍ପାଡୁଵାନ୍,
ଵାୟାଲ୍ ମୁନ୍ନମୁନ୍ନଂ ମାଟ୍ରାଦେ ଅମ୍ମା, ନୀ
ନେୟ ନିଲୈକ୍କଦଵଂ ନୀକ୍କେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 16 ॥

17. ପାଶୁରମ୍
ଅଂବରମେ ତଣ୍ଣୀରେ ଶୋ଱େ ଅ଱ଂ ଶେୟ୍ୟୁମ୍,
ଏଂବେରୁମାନ୍ ନଂଦଗୋପାଲା ଏଳୁ’ଂଦିରାୟ୍,
କୋଂବନାର୍‍କ୍କେଲ୍ଲାଂ କୋଳୁଂଦେ କୁଲ ଵିଳକ୍କେ,
ଏଂବେରୁମାଟ୍ଟି ୟଶୋଦାୟ୍ ଅ଱ିଵୁ଱ାୟ୍,
ଅଂବରମୂଡଋତ୍ତୁ ଓଂଗି ଉଲଗଳଂଦ,
ଉଂବର୍ କୋମାନେ! ଉ଱ଂଗାଦେଳୁ’ଂଦିରାୟ୍,
ଶେଂ ପୋ଱୍କଳ’ଲଡି ଚ୍ଚେଲ୍ଵା ବଲଦେଵା,
ଉଂବିୟୁଂ ନୀୟୁମୁ଱ଂଗେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 17 ॥

18. ପାଶୁରମ୍
ଉଂଦୁ ମଦ ଗଳିଟ୍ରନୋଡାଦ ତୋଳ୍ଵଲିୟନ୍,
ନଂଦଗୋପାଲନ୍ ମରୁମଗଳେ! ନପ୍ପିନ୍ନାୟ୍!,
ଗଂଦଂ କମଳୁ’ଂ କୁଳ’ଲୀ କଡୈତି଱ଵାୟ୍,
ଵଂଦୁ ଏଂଗୁଂ କୋଳି’ ୟଳୈ’ତ୍ତନ କାଣ୍, ମାଦଵି
ପଂଦଲ୍ ମେଲ୍ ପଲ୍‍କାଲ୍ କୁୟିଲିନଂଗଳ୍ କୂଵିନ କାଣ୍,
ପଂଦାର୍ ଵିରଲି ଉନ୍ ମୈତ୍ତୁନନ୍ ପେର୍ ପାଡ,
ଶେଂଦାମରୈ କ୍କୈୟାଲ୍ ଶୀରାର୍ ଵଳୈୟୋଳିପ୍ପ,
ଵଂଦୁ ତି଱ଵାୟ୍ ମଗିଳ୍’ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 18 ॥

19. ପାଶୁରମ୍
କୁତ୍ତୁ ଵିଳକ୍କେରିୟ କ୍କୋଟ୍ଟୁକ୍କାଲ୍ କଟ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍,
ମେତ୍ତେନ୍଱ ପଂଚଶୟନତ୍ତିନ୍ ମେଲେ଱ି,
କୋତ୍ତଲର୍ ପୂଂଗୁଳ’ଲ୍ ନପ୍ପିନ୍ନୈ କୋଂଗୈମେଲ୍,
ଵୈତ୍ତୁ କ୍କିଡଂଦ ମଲର୍ ମାର୍ ପା ଵାୟ୍ ତି଱ଵାୟ୍,
ମୈତ୍ତଡଂ କଣ୍ଣିନାୟ୍ ନୀୟୁନ୍ ମଣାଳନୈ,
ଏତ୍ତନୈ ପୋଦୁଂ ତୁୟିଲେଳ’ଵୋଟ୍ଟାୟ୍ କାଣ୍,
ଏତ୍ତନୈୟେଲୁଂ ପିରିଵାଟ୍ର ଗିଲ୍ଲୈୟାଲ୍,
ତତ୍ତୁଵମନୃ ତଗଵେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 19 ॥

20. ପାଶୁରମ୍
ମୁପ୍ପତ୍ତୁ ମୂଵରମରର୍କୁ ମୁନ୍ ଶେନୃ,
କପ୍ପଂ ତଵିର୍କୁଂ କଲିୟେ ତୁୟିଲେଳା’ୟ୍,
ଶେପ୍ପମୁଡୈୟାୟ୍ ତି଱ଲୁଡୈୟାୟ୍, ଶେଟ୍ରାର୍କୁ
ଵେପ୍ପଂ କୋଡୁକ୍କୁଂ ଵିମଲା ତୁୟିଲେଳା’ୟ୍,
ଶେପ୍ପନ୍ନ ମେନ୍ମୁଲୈ ଶେଵ୍ଵାୟି ଶିଋମରୁଂଗୁଲ୍,
ନପ୍ପିନ୍ନୈ ନଂଗାୟ୍ ତିରୁଵେ ତୁୟିଲେଳା’ୟ୍,
ଉକ୍କମୁଂ ତଟ୍ଟୋଳିୟୁଂ ତଂଦୁନ୍ ମଣାଳନୈ,
ଇପ୍ପୋଦେ ୟେମ୍ମୈ ନୀରାଟ୍ଟେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 20 ॥

21. ପାଶୁରମ୍
ଏଟ୍ର କଲଂଗଳ୍ ଏଦିର୍‍ପୋଂଗି ମୀଦଳିପ୍ପ,
ମାଟ୍ରାଦେ ପାଲ୍ ଶୋରିୟୁଂ ଵଳ୍ଳଲ୍ ପେରୁଂ ପଶୁକ୍କଳ୍,
ଆଟ୍ରପ୍ପଡୈତ୍ତାନ୍ ମଗନେ ଅ଱ିଵୁ଱ାୟ୍,
ଊଟ୍ରମୁଡୈୟାୟ୍ ପେରିୟାୟ୍, ଉଲଗିନିଲ୍
ତୋଟ୍ରମାୟ୍ ନିନ୍଱ ଶୁଡରେ ତୁୟିଲେଳା’ୟ୍,
ମାଟ୍ରାରୁନକ୍କୁ ଵଲିତୋଲୈଂଦୁ ଉନ୍ ଵାଶ଱୍କଣ୍,
ଆଟ୍ରାଦୁ ଵଂଦୁ ଉନ୍ନଡି ପଣିୟୁମାପୋଲେ,
ପୋଟ୍ରିୟାଂ ଵଂଦୋଂ ପୁଗଳ୍’ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 21 ॥

22. ପାଶୁରମ୍
ଅଂଗଣ୍ ମା ଞାଲତ୍ତରଶର୍, ଅଭିମାନ
ବଂଗମାୟ୍ ଵଂଦୁ ନିନ୍ ପଳ୍ଳିକ୍କଟ୍ଟି଱୍କୀଳେ’,
ଶଂଗମିରୁପ୍ପାର୍ ପୋଲ୍ ଵଂଦୁ ତଲୈପ୍ପେୟ୍‍ଦୋମ୍,
କିଂକିଣି ଵାୟ୍‍ଚ୍ଚେୟ୍‍ଦ ତାମରୈ ପ୍ପୂପ୍ପୋଲେ,
ଶେଂଗଣ୍ ଶିଋଚ୍ଚି଱ିଦେ ୟେମ୍ମେଲ୍ ଵିଳି’ୟାଵୋ,
ତିଂଗଳୁମାଦିତ୍ତିୟନୁ ମେଳୁ’ଂଦା଱୍ପୋଲ୍,
ଅଂଗଣିରଂଡୁଂକୋଂଡୁ ଏଂଗଳ୍ ମେଲ୍ ନୋକ୍କୁଦିୟେଲ୍,
ଏଂଗଳ୍ ମେଲ୍ ଶାପମିଳି’ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 22 ॥

23. ପାଶୁରମ୍
ମାରିମଲୈ ମୁଳୈ’ଂଜିଲ୍ ମନ୍ନି କ୍କିଡଂଦୁ଱ଂଗୁମ୍,
ଶୀରିୟ ଶିଂଗମ଱ିଵୁଟ୍ରୁ ତ୍ତୀଵିଳି’ତ୍ତୁ,
ଵେରି ମୟିର୍‍ପ୍ପୋଂଗ ଵେପ୍ପାଡୁଂ ପେର୍‍ଂଦୂଦ଱ି,
ମୂରି ନିମିର୍‍ଂଦୁ ମୁଳ’ଂଗି ପ୍ପୁ଱ପ୍ପଟ୍ଟୁ,
ପୋଦରୁମା ପୋଲେ ନୀ ପୂଵୈପ୍ପୂଵଣ୍ଣା, ଉନ୍
କୋୟିଲ୍ ନିନୃ ଇଂଗନେ ପୋଂଦରୁଳି, କୋପ୍ପୁଡୈୟ
ଶୀରିୟ ଶିଂଗାଶନତ୍ତିରୁଂଦୁ, ୟାଂ ଵଂଦ
କାରିୟମାରାୟ୍‍ଂଦରୁଳେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 23 ॥

24. ପାଶୁରମ୍
ଅନୃ ଇଵ୍ଵୁଲଗମଳଂଦାୟ୍ ଅଡିପୋଟ୍ରି,
ଶେନ୍଱ଂଗୁତ୍ ତେନ୍ନିଲଂଗୈ ଶେଟ୍ରାୟ୍ ତି଱ଲ୍ ପୋଟ୍ରି,
ପୋନ୍଱ ଚ୍ଚଗଡମୁଦୈତ୍ତାୟ୍ ପୁଗଳ୍’ ପୋଟ୍ରି,
କନୃ କୁଣିଲା ଵେ଱ିଂଦାୟ୍ କଳ’ଲ୍ ପୋଟ୍ରି,
କୁନୃ କୁଡୈୟାୟ୍ ଏଡୁତ୍ତାୟ୍ ଗୁଣଂ ପୋଟ୍ରି,
ଵେନୃ ପଗୈ କେଡୁକ୍କୁଂ ନିନ୍‍କୈୟିଲ୍ ଵେଲ୍ ପୋଟ୍ରି,
ଏନ୍଱େନୃନ୍ ଶେଵଗମେ ୟେତ୍ତି ପ୍ପ଱ୈ କୋଳ୍ଵାନ୍,
ଇନୃ ୟାଂ ଵଂଦୋଂ ଇରଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 24 ॥

25. ପାଶୁରମ୍
ଓରୁତ୍ତି ମଗନାୟ୍ ପ୍ପି଱ଂଦୁ, ଓରିରଵିଲ୍
ଓରୁତ୍ତି ମଗନାୟ୍ ଓଳିତ୍ତୁ ଵଳର,
ତରିକ୍କିଲାନାଗିତ୍ତାନ୍ ତୀଂଗୁ ନିନୈଂଦ,
କରୁତ୍ତୈ ପ୍ପିଳୈ’ପ୍ପିତ୍ତୁ କ୍କଂଜନ୍ ଵୟିଟ୍ରିଲ୍,
ନେରୁପ୍ପେନ୍ନ ନିନ୍଱ ନେଡୁମାଲେ, ଉନ୍ନୈ
ଅରୁତ୍ତିତ୍ତୁ ଵଂଦୋଂ ପ଱ୈ ତରୁଦିୟାଗିଲ୍,
ତିରୁତ୍ତକ୍କ ଶେଲ୍ଵମୁଂ ଶେଵଗମୁଂ ୟାଂପାଡି,
ଵରୁତ୍ତମୁଂ ତୀର୍‍ଂଦୁ ମଗିଳ୍’ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 25 ॥

26. ପାଶୁରମ୍
ମାଲେ ! ମଣିଵଣ୍ଣା ! ମାର୍ଗଳି’ ନୀରାଡୁଵାନ୍,
ମେଲୈୟାର୍ ଶେୟ୍‍ଵନଗଳ୍ ଵେଂଡୁଵନ କେଟ୍ଟିୟେଲ୍,
ଞାଲତ୍ତୈୟେଲ୍ଲାଂ ନଡୁଂଗ ମୁରଲ୍ଵନ,
ପାଲନ୍ନ ଵଣ୍ଣତ୍ତୁ ଉନ୍ ପାଂଚଜନ୍ନିୟମେ,
ପୋଲ୍ଵନ ଶଂଗଂଗଳ୍ ପୋୟ୍‍ପ୍ପାଡୁଡୈୟନଵେ,
ଶାଲପ୍ପେରୁଂ ପ଱ୈୟେ ପଲ୍ଲାଂଡିଶୈପ୍ପାରେ,
କୋଲ ଵିଳକ୍କେ କୋଡିୟେ ଵିତାନମେ,
ଆଲିନିଲୈୟାୟ୍ ଅରୁଳେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 26 ॥

27. ପାଶୁରମ୍
କୂଡାରୈ ଵେଲ୍ଲୁଂ ଶୀର୍ ଗୋଵିଂଦା, ଉନ୍ ତନ୍ନୈ
ପାଡି ପ଱ୈ କୋଂଡୁ ୟାଂ ପେଋ ଶମ୍ମାନମ୍,
ନାଡୁ ପୁଗଳୁଂ ପରିଶିନାଲ୍ ନନ୍଱ାଗ,
ଶୂଡଗମେ ତୋଳ୍ ଵଳୈୟେ ତୋଡେ ଶେଵିପ୍ପୂଵେ,
ପାଡଗମେ ଏନ୍଱ନୈୟ ପଲ୍‍ଗଲନୁଂ ୟାମଣିଵୋମ୍,
ଆଡୈ ୟୁଡୁପ୍ପୋଂ ଅଦନ୍ ପିନ୍ନେ ପା଱୍‍ଶୋଋ,
ମୂଡ ନେୟ୍ ପେୟ୍‍ଦୁ ମୁଳ’ଂଗୈ ଵଳି’ଵାର,
କୂଡିୟିରୁଂଦୁ କୁଳିର୍‍ଂଦେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 27 ॥

28. ପାଶୁରମ୍
କ଱ଵୈଗଳ୍ ପିନ୍ ଶେନୃ କାନଂ ଶେର୍‍ଂଦୁଣ୍ବୋମ୍,
ଅ଱ିଵୋନୃ ମିଲ୍ଲାଦ ଵାୟ୍‍କ୍କୁଲତ୍ତୁ, ଉଂତନ୍ନୈ
ପି଱ଵି ପେରୁଂଦନୈ ପ୍ପୁଣ୍ଣିୟୁଂ ୟାମୁଡୈୟୋମ୍,
କୁ଱ୈ ଓନୃମିଲ୍ଲାଦ ଗୋଵିଂଦା, ଉନ୍ ତନ୍ନୋଡୁ
ଉ଱ଵେଲ୍ ନମକ୍କୁ ଇଂଗୋଳି’କ୍କ ଓଳି’ୟାଦୁ,
ଅ଱ିୟାଦ ପିଳ୍ଳୈଗଳୋଂ ଅନ୍ବିନାଲ୍, ଉନ୍ ତନ୍ନୈ
ଶିଋପେରଳୈ’ତ୍ତନଵୁଂ ଶୀ଱ି ୟରୁଳାଦେ,
ଇ଱ୈଵା! ନୀ ତାରାୟ୍ ପ଱ୈ ୟେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 28 ॥

29.ପାଶୁରଂ
ଶିଟ୍ରଂ ଶିଋ କାଲେ ଵଂଦୁନ୍ନୈ ଶେଵିତ୍ତୁ, ଉନ୍
ପୋଟ୍ରାମରୈ ଅଡିୟେ ପୋଟ୍ରୁଂ ପୋରୁଳ୍ କେଳାୟ୍,
ପେଟ୍ରଂ ମେୟ୍‍ତ୍ତୁଣ୍ଣୁଂ କୁଲତ୍ତିଲ୍ ପି଱ଂଦୁ, ନୀ
କୁଟ୍ରେଵଲ୍ ଏଂଗଳୈ କୋଳ୍ଳାମଲ୍ ପୋଗାଦୁ,
ଇଟ୍ରୈ ପ଱ୈ କୋଳ୍ଵାନନୃ କାଣ୍ ଗୋଵିଂଦା,
ଏଟ୍ରୈକ୍କୁଂ ଏଳ୍’ ଏଳ୍’ ପି଱ଵିକ୍କୁମ୍, ଉନ୍ ତନ୍ନୋଡୁ
ଉଟ୍ରୋମେ ୟାଵୋଂ ଉନକ୍କେ ନାଂ ଆଟ୍ଚେୟ୍‍ଵୋମ୍,
ମଟ୍ରୈ ନଂ କାମଂଗଳ୍ ମାଟ୍ରେଲୋରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 29 ॥

30. ପାଶୁରମ୍
ଵଂଗକ୍କଡଲ୍ କଡୈଂଦ ମାଦଵନୈ କେଶଵନୈ,
ତିଂଗଳ୍ ତିରୁମୁଗତ୍ତୁ ଚ୍ଚେୟିଳୈ’ୟାର୍ ଶେନ୍଱ି଱ୈଂଜି,
ଅଂଗପ୍ପ଱ୈ କୋଂଡଵାଟ୍ରୈ, ଅଣିପୁଦୁଵୈ
ପୈଂଗମଲତ୍ ତଣ୍‍ତେରିୟଲ୍ ପଟ୍ଟର୍ ପିରାନ୍ କୋଦୈ ଶୋନ୍ନ,
ଶଂଗ ତ୍ତମିଳ୍’ ମାଲୈ ମୁପ୍ପଦୁଂ ତପ୍ପାମେ,
ଇଂଗୁ ଇପ୍ପରିଶୁ଱ୈପ୍ପାର୍ ଈରିରଂଡୁ ମାଲ୍ଵରୈତ୍ତୋଳ୍,
ଶେଂଗନ୍ ତିରୁମୁଗତ୍ତୁ ଚ୍ଚେଲ୍ଵ ତ୍ତିରୁମାଲାଲ୍,
ଏଂଗୁଂ ତିରୁଵରୁଳ୍ ପେଟ୍ରୁ ଇନ୍ବୁଋଵରେଂବାଵାୟ୍ ॥ 30 ॥

ଶ୍ରୀ ଆଂଡାଳ୍ ତିରୁଵଡିଗଳେ ଶରଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *