ரகு⁴வீர கத்³யம் | Raghuveera Gadyam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீமான்வேங்கடனாதா²ர்ய கவிதார்கிக கேஸரி ।
வேதா³ன்தாசார்யவர்யோமே ஸன்னித⁴த்தாம் ஸதா³ஹ்ருதி³ ॥

ஜயத்யாஶ்ரித ஸன்த்ராஸ த்⁴வான்த வித்⁴வம்ஸனோத³ய: ।
ப்ரபா⁴வான் ஸீதயா தே³வ்யா பரமவ்யோம பா⁴ஸ்கர: ॥

ஜய ஜய மஹாவீர மஹாதீ⁴ர தௌ⁴ரேய,
தே³வாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதி³த நிகி²ல நிர்ஜர நிர்தா⁴ரித நிரவதி⁴க மாஹாத்ம்ய,
த³ஶவத³ன த³மித தை³வத பரிஷத³ப்⁴யர்தி²த தா³ஶரதி² பா⁴வ,
தி³னகர குல கமல தி³வாகர,
தி³விஷத³தி⁴பதி ரண ஸஹசரண சதுர த³ஶரத² சரம ருணவிமொசன,
கோஸல ஸுதா குமார பா⁴வ கஞ்சுகித காரணாகார,
கௌமார கேல்தி³ கோ³பாயித கௌஶிகாத்⁴வர,
ரணாத்⁴வர து⁴ர்ய ப⁴வ்ய தி³வ்யாஸ்த்ர ப்³ருன்த³ வன்தி³த,
ப்ரணத ஜன விமத விமத²ன து³ர்லலித தோ³ர்லலித,
தனுதர விஶிக² விதாட³ன விக⁴டித விஶராரு ஶராரு தாடகா தாடகேய,
ஜட³கிரண ஶகலத⁴ர ஜடில நடபதி மகுட தட நடனபடு விபு³த⁴ஸரித³திப³ஹுல்த³ மது⁴க³ல்த³ன லலிதபத³
நல்தி³னரஜ உபம்ருதி³த நிஜவ்ருஜின ஜஹது³பல தனுருசிர பரம முனிவர யுவதி நுத,
குஶிக ஸுத கதி²த விதி³த நவ விவித⁴ கத,²
மைதி²ல நக³ர ஸுலோசனா லோசன சகோர சன்த்³ர,
க²ண்ட³பரஶு கோத³ண்ட³ ப்ரகாண்ட³ க²ண்ட³ன ஶௌண்ட³ பு⁴ஜத³ண்ட,³
சண்ட³கர கிரண மண்ட³ல போ³தி⁴த புண்ட³ரீக வன ருசி லுண்டாக லோசன,
மோசித ஜனக ஹ்ருத³ய ஶங்காதங்க,
பரிஹ்ருத நிகி²ல நரபதி வரண ஜனக து³ஹித்ரு குசதட விஹரண ஸமுசித கரதல,
ஶதகோடி ஶதகு³ண கடி²ன பரஶுத⁴ர முனிவர கரத்⁴ருத து³ரவனமதம நிஜ த⁴னுராகர்ஷண ப்ரகாஶித பாரமேஷ்ட்²ய,
க்ரதுஹர ஶிக²ரி கன்துக விஹ்ருத்யுன்முக² ஜக³த³ருன்துத³ ஜிதஹரி த³ன்தி த³ன்த த³ன்துர த³ஶவத³ன த³மன குஶல த³ஶஶதபு⁴ஜ முக² ந்ருபதிகுல ருதி⁴ர ஜ²ர ப⁴ரித ப்ருது²தர தடாக தர்பித பித்ருக ப்⁴ருகு³பதி ஸுக³தி விஹதிகர நத பருடி³ஷு பரிக,⁴

அன்ருத ப⁴ய முஷித ஹ்ருத³ய பித்ரு வசன பாலன ப்ரதிஜ்ஞாவஜ்ஞாத யௌவராஜ்ய,
நிஷாத³ ராஜ ஸௌஹ்ருத³ ஸூசித ஸௌஶீல்ய ஸாக³ர,
ப⁴ரத்³வாஜ ஶாஸன பரிக்³ருஹீத விசித்ர சித்ரகூட கி³ரி கடக தட ரம்யாவஸத,²
அனந்யஶாஸனீய,
ப்ரணத ப⁴ரத மகுடதட ஸுக⁴டித பாது³காக்³ர்யாபி⁴ஷேக, நிர்வர்தித ஸர்வலோக யோக³ க்ஷேம,
பிஶித ருசி விஹித து³ரித வலமத²ன தனய ப³லிபு⁴க³னுக³தி ஸரப⁴ஸ ஶயன த்ருண ஶகல பரிபதன ப⁴ய சகித ஸகல ஸுர முனிவர ப³ஹுமத மஹாஸ்த்ர ஸாமர்த்²ய,
த்³ருஹிண ஹர வலமத²ன து³ராலக்ஷ ஶரலக்ஷ,
த³ண்ட³கா தபோவன ஜங்க³ம பாரிஜாத,
விராத⁴ ஹரிண ஶார்தூ³ல,
விலுல்தி³த ப³ஹுப²ல மக² கலம ரஜனிசர ம்ருக³ ம்ருக³யாரம்ப⁴ ஸம்ப்⁴ருத சீரப்⁴ருத³னுரோத,⁴
த்ரிஶிர: ஶிரஸ்த்ரிதய திமிர நிராஸ வாஸரகர,
தூ³ஷண ஜலனிதி⁴ ஶோஷண தோஷித ருஷிக³ண கோ⁴ஷித விஜய கோ⁴ஷண,
க²ரதர க²ர தரு க²ண்ட³ன சண்ட³ பவன,
த்³விஸப்த ரக்ஷ: ஸஹஸ்ர நல்த³வன விலோலன மஹாகலப,⁴
அஸஹாய ஶூர,
அனபாய ஸாஹஸ,
மஹித மஹாம்ருத² த³ர்ஶன முதி³த மைதி²லீ த்³ருட⁴தர பரிரம்ப⁴ண விப⁴வ விரோபித விகட வீரவ்ரண,
மாரீச மாயா ம்ருக³ சர்ம பரிகர்மித நிர்ப⁴ர த³ர்பா⁴ஸ்தரண,
விக்ரம யஶோ லாப⁴ விக்ரீத ஜீவித க்³ருத்⁴ரராஜ தே³ஹ தி³த⁴க்ஷா லக்ஷித ப⁴க்தஜன தா³க்ஷிண்ய,
கல்பித விபு³த⁴பா⁴வ கப³ன்தா⁴பி⁴னந்தி³த,
அவன்த்⁴ய மஹிம முனிஜன பஜ⁴ன முஷித ஹ்ருத³ய கலுஷ ஶப³ரீ மோக்ஷ ஸாக்ஷிபூ⁴த,

ப்ரப⁴ஞ்ஜனதனய பா⁴வுக பா⁴ஷித ரஞ்ஜித ஹ்ருத³ய,
தரணிஸுத ஶரணாக³தி பரதன்த்ரீக்ருத ஸ்வாதன்த்ர்ய,
த்³ருட⁴க⁴டித கைலாஸ கோடி விகட து³ன்து³பி⁴ கங்கால்த³ கூட தூ³ர விக்ஷேப த³க்ஷ த³க்ஷிணேதர பாதா³ங்கு³ஷ்ட² த³ரசலன விஶ்வஸ்த ஸுஹ்ருதா³ஶய,
அதிப்ருது²ல ப³ஹு விடபி கி³ரி த⁴ரணி விவர யுக³பது³த³ய விவ்ருத சித்ரபுங்க³ வைசித்ர்ய,
விபுல பு⁴ஜ ஶைலமூல நிபி³ட³ நிபீடி³த ராவண ரணரணக ஜனக சதுருத³தி⁴ விஹரண சதுர கபிகுலபதி ஹ்ருத³ய விஶால ஶிலாதல தா³ரண தா³ருண ஶிலீமுக,²
அபார பாராவார பரிகா² பரிவ்ருத பரபுர பரிஸ்ருத த³வ த³ஹன ஜவன பவனப⁴வ கபிவர பரிஷ்வங்க³ பா⁴வித ஸர்வஸ்வ தா³ன,
அஹித ஸஹோத³ர ரக்ஷ: பரிக்³ரஹ விஸம்வாதி³ விவித⁴ ஸசிவ விப்ரலம்ப⁴ (விஸ்ரம்ப⁴ண) ஸமய ஸம்ரம்ப⁴ ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி⁴த ஸர்வேஶ்வர பா⁴வ,
ஸக்ருத்ப்ரபன்ன ஜன ஸம்ரக்ஷண தீ³க்ஷித வீர, ஸத்யவ்ரத,
ப்ரதிஶயன பூ⁴மிகா பூ⁴ஷித பயோதி⁴ புல்தி³ன,
ப்ரல்த³ய ஶிகி² பருஷ விஶிக² ஶிகா² ஶோஷிதாகூபார வாரிபூர,
ப்ரப³ல ரிபு கலஹ குதுக சடுல கபிகுல கரதல தூலித ஹ்ருத கி³ரி நிகர ஸாதி⁴த ஸேதுபத² ஸீமா ஸீமன்தித ஸமுத்³ர,
த்³ருதக³தி தரும்ருக³ வரூதி²னீ நிருத்³த⁴ லங்காவரோத⁴ வேபது² லாஸ்ய லீலோபதே³ஶ தே³ஶிக த⁴னுர்ஜ்யாகோ⁴ஷ,
க³க³ன சர கனக கி³ரி க³ரிம த⁴ர நிக³மமய நிஜ க³ருட³ க³ருத³னில லவ க³ல்தி³த விஷ வத³ன ஶர கத³ன,
அக்ருதசர வனசர ரணகரண வைலக்ஷ்ய கூணிதாக்ஷ ப³ஹுவித⁴ ரக்ஷோ ப³லாத்⁴யக்ஷ வக்ஷ: கவாட பாடன படிம ஸாடோப கோபாவலேப,
கடுரடத³டனி டங்க்ருதி சடுல கடோ²ர கார்முக² வினிர்க³த விஶங்கட விஶிக² விதாட³ன விக⁴டித மகுட விஹ்வல விஶ்ரவஸ்தனய விஶ்ரம ஸமய விஶ்ராணன விக்²யாத விக்ரம,
கும்ப⁴கர்ண குலகி³ரி வித³ல்த³ன த³ம்போ⁴ல்தி³ பூ⁴த நிஶ்ஶங்க கங்கபத்ர,
அபி⁴சரண ஹுதவஹ பரிசரண விக⁴டன ஸரப⁴ஸ பரிபதத³பரிமித கபிப³ல ஜலதி⁴ லஹரி கலகலரவ குபித மக⁴வஜி த³பி⁴ஹனநக்ருத³னுஜ ஸாக்ஷிக ராக்ஷஸ த்³வன்த்³வயுத்³த,⁴
அப்ரதித்³வன்த்³வ பௌருஷ,
த்ர்யம்ப³க ஸமதி⁴க கோ⁴ராஸ்த்ராட³ம்ப³ர,
ஸாரதி² ஹ்ருத ரத² ஸத்ரப ஶாத்ரவ ஸத்யாபித ப்ரதாப,
ஶித ஶர க்ருத லவண த³ஶமுக² முக² த³ஶக நிபதன புனருத³ய த³ர க³ல்தி³த ஜனித த³ர தரல்த³ ஹரிஹய நயன நல்தி³னவன ருசி க²சித க²தல நிபதித ஸுரதரு குஸும விததி ஸுரபி⁴த ரத² பத,²
அகி²ல ஜக³த³தி⁴க பு⁴ஜ ப³ல த³ஶ லபன த³ஶக லவன ஜனித கத³ன பரவஶ ரஜனிசர யுவதி விலபன வசன ஸமவிஷய நிக³ம ஶிக²ர நிகர முக²ர முக² முனி வர பரிபணித,
அபி⁴க³த ஶதமக² ஹுதவஹ பித்ருபதி நிர்ருதி வருண பவன த⁴னத³ கி³ரிஶ முக² ஸுரபதி நுத முதி³த,
அமித மதி விதி⁴ விதி³த கதி²த நிஜ விப⁴வ ஜலதி⁴ ப்ருஷத லவ,
விக³த ப⁴ய விபு³த⁴ பரிப்³ருட⁴ விபோ³தி⁴த வீரஶயன ஶாயித வானர ப்ருதனௌக,⁴
ஸ்வ ஸமய விக⁴டித ஸுக⁴டித ஸஹ்ருத³ய ஸஹத⁴ர்மசாரிணீக,
விபீ⁴ஷண வஶம்வதீ³க்ருத லங்கைஶ்வர்ய,
நிஷ்பன்ன க்ருத்ய,
க² புஷ்பித ரிபு பக்ஷ,
புஷ்பக ரப⁴ஸ க³தி கோ³ஷ்பதீ³க்ருத க³க³னார்ணவ,
ப்ரதிஜ்ஞார்ணவ தரண க்ருத க்ஷண ப⁴ரத மனோரத² ஸம்ஹித ஸிம்ஹாஸனாதி⁴ரூட,⁴
ஸ்வாமின், ராக⁴வ ஸிம்ஹ,
ஹாடக கி³ரி கடக ஸத்³ருஶ பாத³ பீட² நிகட தட பரிலுடி²த நிகி²ல ந்ருபதி கிரீட கோடி விவித⁴ மணி க³ண கிரண நிகர நீராஜித சரண ராஜீவ,
தி³வ்ய பௌ⁴மாயோத்⁴யாதி⁴தை³வத,
பித்ரு வத⁴ குபித பரஶு த⁴ர முனி விஹித ந்ருப ஹனந கத³ன பூர்வ கால ப்ரப⁴வ ஶத கு³ண ப்ரதிஷ்டா²பித தா⁴ர்மிக ராஜ வம்ஶ,
ஶுப⁴ சரித ரத ப⁴ரத க²ர்வித க³ர்வ க³ன்த⁴ர்வ யூத² கீ³த விஜய கா³தா² ஶத,
ஶாஸித மது⁴ஸுத ஶத்ருக்⁴ன ஸேவித,
குஶ லவ பரிக்³ருஹீத குல கா³தா² விஶேஷ,
விதி⁴வஶ பரிணமத³மர ப⁴ணிதி கவிவர ரசித நிஜ சரித நிப³ன்த⁴ன நிஶமன நிர்வ்ருத,
ஸர்வ ஜன ஸம்மானித,
புனருபஸ்தா²பித விமான வர விஶ்ராணன ப்ரீணித வைஶ்ரவண விஶ்ராவித யஶ: ப்ரபஞ்ச,
பஞ்சதாபன்ன முனிகுமார ஸஞ்ஜீவனாம்ருத,
த்ரேதாயுக³ ப்ரவர்தித கார்தயுக³ வ்ருத்தான்த,
அவிகல ப³ஹுஸுவர்ண ஹயமக² ஸஹஸ்ர நிர்வஹண நிர்வர்தித நிஜ வர்ணாஶ்ரம த⁴ர்ம,
ஸர்வ கர்ம ஸமாராத்⁴ய,
ஸனாதன த⁴ர்ம,
ஸாகேத ஜனபத³ ஜனி த⁴னிக ஜங்க³ம ததி³தர ஜன்து ஜாத தி³வ்ய க³தி தா³ன த³ர்ஶித நித்ய நிஸ்ஸீம வைப⁴வ,
ப⁴வ தபன தாபித ப⁴க்தஜன ப⁴த்³ராராம,
ஶ்ரீ ராமப⁴த்³ர, நமஸ்தே புனஸ்தே நம: ॥

சதுர்முகே²ஶ்வரமுகை²: புத்ரபௌத்ராதி³ஶாலினே ।
நம: ஸீதாஸமேதாய ராமாய க்³ருஹமேதி⁴னே ॥

கவிகத²கஸிம்ஹகதி²தம்
கடோ²ரஸுகுமாரகு³ம்ப⁴க³ம்பீ⁴ரம் ।
ப⁴வப⁴யபே⁴ஷஜமேதத்
பட²த மஹாவீரவைப⁴வம் ஸுதி⁴ய: ॥

இதி ஶ்ரீமஹாவீரவைப⁴வம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *