ਰਘੁਵੀਰ ਗਦ੍ਯਮ੍  | Raghuveera Gadyam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਵੇਂਕਟਨਾਥਾਰ੍ਯ ਕਵਿਤਾਰ੍ਕਿਕ ਕੇਸਰਿ ।
ਵੇਦਾਂਤਾਚਾਰ੍ਯਵਰ੍ਯੋਮੇ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤਾਂ ਸਦਾਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ॥

ਜਯਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤ ਸਂਤ੍ਰਾਸ ਧ੍ਵਾਂਤ ਵਿਧ੍ਵਂਸਨੋਦਯਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਵਾਨ੍ ਸੀਤਯਾ ਦੇਵ੍ਯਾ ਪਰਮਵ੍ਯੋਮ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥

ਜਯ ਜਯ ਮਹਾਵੀਰ ਮਹਾਧੀਰ ਧੌਰੇਯ,
ਦੇਵਾਸੁਰ ਸਮਰ ਸਮਯ ਸਮੁਦਿਤ ਨਿਖਿਲ ਨਿਰ੍ਜਰ ਨਿਰ੍ਧਾਰਿਤ ਨਿਰਵਧਿਕ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯ,
ਦਸ਼ਵਦਨ ਦਮਿਤ ਦੈਵਤ ਪਰਿਸ਼ਦਭ੍ਯਰ੍ਥਿਤ ਦਾਸ਼ਰਥਿ ਭਾਵ,
ਦਿਨਕਰ ਕੁਲ ਕਮਲ ਦਿਵਾਕਰ,
ਦਿਵਿਸ਼ਦਧਿਪਤਿ ਰਣ ਸਹਚਰਣ ਚਤੁਰ ਦਸ਼ਰਥ ਚਰਮ ਰੁਰੁਇਣਵਿਮੋਚਨ,
ਕੋਸਲ ਸੁਤਾ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵ ਕਂਚੁਕਿਤ ਕਾਰਣਾਕਾਰ,
ਕੌਮਾਰ ਕੇਲ਼ਿ ਗੋਪਾਯਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕਾਧ੍ਵਰ,
ਰਣਾਧ੍ਵਰ ਧੁਰ੍ਯ ਭਵ੍ਯ ਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰ ਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦ ਵਂਦਿਤ,
ਪ੍ਰਣਤ ਜਨ ਵਿਮਤ ਵਿਮਥਨ ਦੁਰ੍ਲਲਿਤ ਦੋਰ੍ਲਲਿਤ,
ਤਨੁਤਰ ਵਿਸ਼ਿਖ ਵਿਤਾਡਨ ਵਿਘਟਿਤ ਵਿਸ਼ਰਾਰੁ ਸ਼ਰਾਰੁ ਤਾਟਕਾ ਤਾਟਕੇਯ,
ਜਡਕਿਰਣ ਸ਼ਕਲਧਰ ਜਟਿਲ ਨਟਪਤਿ ਮਕੁਟ ਤਟ ਨਟਨਪਟੁ ਵਿਬੁਧਸਰਿਦਤਿਬਹੁਲ਼ ਮਧੁਗਲ਼ਨ ਲਲਿਤਪਦ
ਨਲ਼ਿਨਰਜ ਉਪਮ੍ਰੁਰੁਇਦਿਤ ਨਿਜਵ੍ਰੁਰੁਇਜਿਨ ਜਹਦੁਪਲ ਤਨੁਰੁਚਿਰ ਪਰਮ ਮੁਨਿਵਰ ਯੁਵਤਿ ਨੁਤ,
ਕੁਸ਼ਿਕ ਸੁਤ ਕਥਿਤ ਵਿਦਿਤ ਨਵ ਵਿਵਿਧ ਕਥ,
ਮੈਥਿਲ ਨਗਰ ਸੁਲੋਚਨਾ ਲੋਚਨ ਚਕੋਰ ਚਂਦ੍ਰ,
ਖਂਡਪਰਸ਼ੁ ਕੋਦਂਡ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਖਂਡਨ ਸ਼ੌਂਡ ਭੁਜਦਂਡ,
ਚਂਡਕਰ ਕਿਰਣ ਮਂਡਲ ਬੋਧਿਤ ਪੁਂਡਰੀਕ ਵਨ ਰੁਚਿ ਲੁਂਟਾਕ ਲੋਚਨ,
ਮੋਚਿਤ ਜਨਕ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਸ਼ਂਕਾਤਂਕ,
ਪਰਿਹ੍ਰੁਰੁਇਤ ਨਿਖਿਲ ਨਰਪਤਿ ਵਰਣ ਜਨਕ ਦੁਹਿਤ੍ਰੁਰੁਇ ਕੁਚਤਟ ਵਿਹਰਣ ਸਮੁਚਿਤ ਕਰਤਲ,
ਸ਼ਤਕੋਟਿ ਸ਼ਤਗੁਣ ਕਠਿਨ ਪਰਸ਼ੁਧਰ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਧ੍ਰੁਰੁਇਤ ਦੁਰਵਨਮਤਮ ਨਿਜ ਧਨੁਰਾਕਰ੍ਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠ੍ਯ,
ਕ੍ਰਤੁਹਰ ਸ਼ਿਖਰਿ ਕਂਤੁਕ ਵਿਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਨ੍ਮੁਖ ਜਗਦਰੁਂਤੁਦ ਜਿਤਹਰਿ ਦਂਤਿ ਦਂਤ ਦਂਤੁਰ ਦਸ਼ਵਦਨ ਦਮਨ ਕੁਸ਼ਲ ਦਸ਼ਸ਼ਤਭੁਜ ਮੁਖ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪਤਿਕੁਲ ਰੁਧਿਰ ਝਰ ਭਰਿਤ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਤਰ ਤਟਾਕ ਤਰ੍ਪਿਤ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਕ ਭ੍ਰੁਰੁਇਗੁਪਤਿ ਸੁਗਤਿ ਵਿਹਤਿਕਰ ਨਤ ਪਰੁਡਿਸ਼ੁ ਪਰਿਘ,

ਅਨ੍ਰੁਰੁਇਤ ਭਯ ਮੁਸ਼ਿਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇ ਵਚਨ ਪਾਲਨ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਵਜ੍ਞਾਤ ਯੌਵਰਾਜ੍ਯ,
ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸੌਹ੍ਰੁਰੁਇਦ ਸੂਚਿਤ ਸੌਸ਼ੀਲ੍ਯ ਸਾਗਰ,
ਭਰਦ੍ਵਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਿਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ ਗਿਰਿ ਕਟਕ ਤਟ ਰਮ੍ਯਾਵਸਥ,
ਅਨਨ੍ਯਸ਼ਾਸਨੀਯ,
ਪ੍ਰਣਤ ਭਰਤ ਮਕੁਟਤਟ ਸੁਘਟਿਤ ਪਾਦੁਕਾਗ੍ਰ੍ਯਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਿਤ ਸਰ੍ਵਲੋਕ ਯੋਗ ਕ੍ਸ਼ੇਮ,
ਪਿਸ਼ਿਤ ਰੁਚਿ ਵਿਹਿਤ ਦੁਰਿਤ ਵਲਮਥਨ ਤਨਯ ਬਲਿਭੁਗਨੁਗਤਿ ਸਰਭਸ ਸ਼ਯਨ ਤ੍ਰੁਰੁਇਣ ਸ਼ਕਲ ਪਰਿਪਤਨ ਭਯ ਚਕਿਤ ਸਕਲ ਸੁਰ ਮੁਨਿਵਰ ਬਹੁਮਤ ਮਹਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯ,
ਦ੍ਰੁਹਿਣ ਹਰ ਵਲਮਥਨ ਦੁਰਾਲਕ੍ਸ਼ ਸ਼ਰਲਕ੍ਸ਼,
ਦਂਡਕਾ ਤਪੋਵਨ ਜਂਗਮ ਪਾਰਿਜਾਤ,
ਵਿਰਾਧ ਹਰਿਣ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ,
ਵਿਲੁਲ਼ਿਤ ਬਹੁਫਲ ਮਖ ਕਲਮ ਰਜਨਿਚਰ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਯਾਰਂਭ ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇਤ ਚੀਰਭ੍ਰੁਰੁਇਦਨੁਰੋਧ,
ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਃ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤ੍ਰਿਤਯ ਤਿਮਿਰ ਨਿਰਾਸ ਵਾਸਰਕਰ,
ਦੂਸ਼ਣ ਜਲਨਿਧਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਸ਼ਿਤ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਗਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਜਯ ਘੋਸ਼ਣ,
ਖਰਤਰ ਖਰ ਤਰੁ ਖਂਡਨ ਚਂਡ ਪਵਨ,
ਦ੍ਵਿਸਪ੍ਤ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰ ਨਲ਼ਵਨ ਵਿਲੋਲਨ ਮਹਾਕਲਭ,
ਅਸਹਾਯ ਸ਼ੂਰ,
ਅਨਪਾਯ ਸਾਹਸ,
ਮਹਿਤ ਮਹਾਮ੍ਰੁਰੁਇਥ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਮੁਦਿਤ ਮੈਥਿਲੀ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਤਰ ਪਰਿਰਂਭਣ ਵਿਭਵ ਵਿਰੋਪਿਤ ਵਿਕਟ ਵੀਰਵ੍ਰਣ,
ਮਾਰੀਚ ਮਾਯਾ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ ਚਰ੍ਮ ਪਰਿਕਰ੍ਮਿਤ ਨਿਰ੍ਭਰ ਦਰ੍ਭਾਸ੍ਤਰਣ,
ਵਿਕ੍ਰਮ ਯਸ਼ੋ ਲਾਭ ਵਿਕ੍ਰੀਤ ਜੀਵਿਤ ਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਰਰਾਜ ਦੇਹ ਦਿਧਕ੍ਸ਼ਾ ਲਕ੍ਸ਼ਿਤ ਭਕ੍ਤਜਨ ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯ,
ਕਲ੍ਪਿਤ ਵਿਬੁਧਭਾਵ ਕਬਂਧਾਭਿਨਂਦਿਤ,
ਅਵਂਧ੍ਯ ਮਹਿਮ ਮੁਨਿਜਨ ਭਜਨ ਮੁਸ਼ਿਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਕਲੁਸ਼ ਸ਼ਬਰੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਭੂਤ,

ਪ੍ਰਭਂਜਨਤਨਯ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਿਤ ਰਂਜਿਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ,
ਤਰਣਿਸੁਤ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਪਰਤਂਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸ੍ਵਾਤਂਤ੍ਰ੍ਯ,
ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਘਟਿਤ ਕੈਲਾਸ ਕੋਟਿ ਵਿਕਟ ਦੁਂਦੁਭਿ ਕਂਕਾਲ਼ ਕੂਟ ਦੂਰ ਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪ ਦਕ੍ਸ਼ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇਤਰ ਪਾਦਾਂਗੁਸ਼੍ਠ ਦਰਚਲਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਦਾਸ਼ਯ,
ਅਤਿਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਲ ਬਹੁ ਵਿਟਪਿ ਗਿਰਿ ਧਰਣਿ ਵਿਵਰ ਯੁਗਪਦੁਦਯ ਵਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ ਚਿਤ੍ਰਪੁਂਖ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯ,
ਵਿਪੁਲ ਭੁਜ ਸ਼ੈਲਮੂਲ ਨਿਬਿਡ ਨਿਪੀਡਿਤ ਰਾਵਣ ਰਣਰਣਕ ਜਨਕ ਚਤੁਰੁਦਧਿ ਵਿਹਰਣ ਚਤੁਰ ਕਪਿਕੁਲਪਤਿ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿਲਾਤਲ ਦਾਰਣ ਦਾਰੁਣ ਸ਼ਿਲੀਮੁਖ,
ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਰਿਖਾ ਪਰਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ ਪਰਪੁਰ ਪਰਿਸ੍ਰੁਰੁਇਤ ਦਵ ਦਹਨ ਜਵਨ ਪਵਨਭਵ ਕਪਿਵਰ ਪਰਿਸ਼੍ਵਂਗ ਭਾਵਿਤ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵ ਦਾਨ,
ਅਹਿਤ ਸਹੋਦਰ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਪਰਿਗ੍ਰਹ ਵਿਸਂਵਾਦਿ ਵਿਵਿਧ ਸਚਿਵ ਵਿਪ੍ਰਲਂਭ (ਵਿਸ੍ਰਂਭਣ) ਸਮਯ ਸਂਰਂਭ ਸਮੁਜ੍ਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਿਤ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਭਾਵ,
ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਪ੍ਰਪਨ੍ਨ ਜਨ ਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਵੀਰ, ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤ,
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਯਨ ਭੂਮਿਕਾ ਭੂਸ਼ਿਤ ਪਯੋਧਿ ਪੁਲ਼ਿਨ,
ਪ੍ਰਲ਼ਯ ਸ਼ਿਖਿ ਪਰੁਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਖ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਕੂਪਾਰ ਵਾਰਿਪੂਰ,
ਪ੍ਰਬਲ ਰਿਪੁ ਕਲਹ ਕੁਤੁਕ ਚਟੁਲ ਕਪਿਕੁਲ ਕਰਤਲ ਤੂਲਿਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ ਗਿਰਿ ਨਿਕਰ ਸਾਧਿਤ ਸੇਤੁਪਥ ਸੀਮਾ ਸੀਮਂਤਿਤ ਸਮੁਦ੍ਰ,
ਦ੍ਰੁਤਗਤਿ ਤਰੁਮ੍ਰੁਰੁਇਗ ਵਰੂਥਿਨੀ ਨਿਰੁਦ੍ਧ ਲਂਕਾਵਰੋਧ ਵੇਪਥੁ ਲਾਸ੍ਯ ਲੀਲੋਪਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਿਕ ਧਨੁਰ੍ਜ੍ਯਾਘੋਸ਼,
ਗਗਨ ਚਰ ਕਨਕ ਗਿਰਿ ਗਰਿਮ ਧਰ ਨਿਗਮਮਯ ਨਿਜ ਗਰੁਡ ਗਰੁਦਨਿਲ ਲਵ ਗਲ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ ਵਦਨ ਸ਼ਰ ਕਦਨ,
ਅਕ੍ਰੁਰੁਇਤਚਰ ਵਨਚਰ ਰਣਕਰਣ ਵੈਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਕੂਣਿਤਾਕ੍ਸ਼ ਬਹੁਵਿਧ ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਵਾਟ ਪਾਟਨ ਪਟਿਮ ਸਾਟੋਪ ਕੋਪਾਵਲੇਪ,
ਕਟੁਰਟਦਟਨਿ ਟਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿ ਚਟੁਲ ਕਠੋਰ ਕਾਰ੍ਮੁਖ ਵਿਨਿਰ੍ਗਤ ਵਿਸ਼ਂਕਟ ਵਿਸ਼ਿਖ ਵਿਤਾਡਨ ਵਿਘਟਿਤ ਮਕੁਟ ਵਿਹ੍ਵਲ ਵਿਸ਼੍ਰਵਸ੍ਤਨਯ ਵਿਸ਼੍ਰਮ ਸਮਯ ਵਿਸ਼੍ਰਾਣਨ ਵਿਖ੍ਯਾਤ ਵਿਕ੍ਰਮ,
ਕੁਂਭਕਰ੍ਣ ਕੁਲਗਿਰਿ ਵਿਦਲ਼ਨ ਦਂਭੋਲ਼ਿ ਭੂਤ ਨਿਸ਼੍ਸ਼ਂਕ ਕਂਕਪਤ੍ਰ,
ਅਭਿਚਰਣ ਹੁਤਵਹ ਪਰਿਚਰਣ ਵਿਘਟਨ ਸਰਭਸ ਪਰਿਪਤਦਪਰਿਮਿਤ ਕਪਿਬਲ ਜਲਧਿ ਲਹਰਿ ਕਲਕਲਰਵ ਕੁਪਿਤ ਮਘਵਜਿ ਦਭਿਹਨਨਕ੍ਰੁਰੁਇਦਨੁਜ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਦ੍ਵਂਦ੍ਵਯੁਦ੍ਧ,
ਅਪ੍ਰਤਿਦ੍ਵਂਦ੍ਵ ਪੌਰੁਸ਼,
ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕ ਸਮਧਿਕ ਘੋਰਾਸ੍ਤ੍ਰਾਡਂਬਰ,
ਸਾਰਥਿ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਥ ਸਤ੍ਰਪ ਸ਼ਾਤ੍ਰਵ ਸਤ੍ਯਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ,
ਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਲਵਣ ਦਸ਼ਮੁਖ ਮੁਖ ਦਸ਼ਕ ਨਿਪਤਨ ਪੁਨਰੁਦਯ ਦਰ ਗਲ਼ਿਤ ਜਨਿਤ ਦਰ ਤਰਲ਼ ਹਰਿਹਯ ਨਯਨ ਨਲ਼ਿਨਵਨ ਰੁਚਿ ਖਚਿਤ ਖਤਲ ਨਿਪਤਿਤ ਸੁਰਤਰੁ ਕੁਸੁਮ ਵਿਤਤਿ ਸੁਰਭਿਤ ਰਥ ਪਥ,
ਅਖਿਲ ਜਗਦਧਿਕ ਭੁਜ ਬਲ ਦਸ਼ ਲਪਨ ਦਸ਼ਕ ਲਵਨ ਜਨਿਤ ਕਦਨ ਪਰਵਸ਼ ਰਜਨਿਚਰ ਯੁਵਤਿ ਵਿਲਪਨ ਵਚਨ ਸਮਵਿਸ਼ਯ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਖਰ ਨਿਕਰ ਮੁਖਰ ਮੁਖ ਮੁਨਿ ਵਰ ਪਰਿਪਣਿਤ,
ਅਭਿਗਤ ਸ਼ਤਮਖ ਹੁਤਵਹ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਪਤਿ ਨਿਰ੍ਰੁਰੁਇਤਿ ਵਰੁਣ ਪਵਨ ਧਨਦ ਗਿਰਿਸ਼ ਮੁਖ ਸੁਰਪਤਿ ਨੁਤ ਮੁਦਿਤ,
ਅਮਿਤ ਮਤਿ ਵਿਧਿ ਵਿਦਿਤ ਕਥਿਤ ਨਿਜ ਵਿਭਵ ਜਲਧਿ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤ ਲਵ,
ਵਿਗਤ ਭਯ ਵਿਬੁਧ ਪਰਿਬ੍ਰੁਰੁਇਢ ਵਿਬੋਧਿਤ ਵੀਰਸ਼ਯਨ ਸ਼ਾਯਿਤ ਵਾਨਰ ਪ੍ਰੁਰੁਇਤਨੌਘ,
ਸ੍ਵ ਸਮਯ ਵਿਘਟਿਤ ਸੁਘਟਿਤ ਸਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਸਹਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣੀਕ,
ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵਸ਼ਂਵਦੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਲਂਕੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ,
ਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯ,
ਖ ਪੁਸ਼੍ਪਿਤ ਰਿਪੁ ਪਕ੍ਸ਼,
ਪੁਸ਼੍ਪਕ ਰਭਸ ਗਤਿ ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਗਗਨਾਰ੍ਣਵ,
ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਰ੍ਣਵ ਤਰਣ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਕ੍ਸ਼ਣ ਭਰਤ ਮਨੋਰਥ ਸਂਹਿਤ ਸਿਂਹਾਸਨਾਧਿਰੂਢ,
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍, ਰਾਘਵ ਸਿਂਹ,
ਹਾਟਕ ਗਿਰਿ ਕਟਕ ਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ ਪਾਦ ਪੀਠ ਨਿਕਟ ਤਟ ਪਰਿਲੁਠਿਤ ਨਿਖਿਲ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪਤਿ ਕਿਰੀਟ ਕੋਟਿ ਵਿਵਿਧ ਮਣਿ ਗਣ ਕਿਰਣ ਨਿਕਰ ਨੀਰਾਜਿਤ ਚਰਣ ਰਾਜੀਵ,
ਦਿਵ੍ਯ ਭੌਮਾਯੋਧ੍ਯਾਧਿਦੈਵਤ,
ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇ ਵਧ ਕੁਪਿਤ ਪਰਸ਼ੁ ਧਰ ਮੁਨਿ ਵਿਹਿਤ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪ ਹਨਨ ਕਦਨ ਪੂਰ੍ਵ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭਵ ਸ਼ਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪਿਤ ਧਾਰ੍ਮਿਕ ਰਾਜ ਵਂਸ਼,
ਸ਼ੁਭ ਚਰਿਤ ਰਤ ਭਰਤ ਖਰ੍ਵਿਤ ਗਰ੍ਵ ਗਂਧਰ੍ਵ ਯੂਥ ਗੀਤ ਵਿਜਯ ਗਾਥਾ ਸ਼ਤ,
ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਧੁਸੁਤ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨ ਸੇਵਿਤ,
ਕੁਸ਼ ਲਵ ਪਰਿਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ ਕੁਲ ਗਾਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,
ਵਿਧਿਵਸ਼ ਪਰਿਣਮਦਮਰ ਭਣਿਤਿ ਕਵਿਵਰ ਰਚਿਤ ਨਿਜ ਚਰਿਤ ਨਿਬਂਧਨ ਨਿਸ਼ਮਨ ਨਿਰ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ,
ਸਰ੍ਵ ਜਨ ਸਮ੍ਮਾਨਿਤ,
ਪੁਨਰੁਪਸ੍ਥਾਪਿਤ ਵਿਮਾਨ ਵਰ ਵਿਸ਼੍ਰਾਣਨ ਪ੍ਰੀਣਿਤ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣ ਵਿਸ਼੍ਰਾਵਿਤ ਯਸ਼ਃ ਪ੍ਰਪਂਚ,
ਪਂਚਤਾਪਨ੍ਨ ਮੁਨਿਕੁਮਾਰ ਸਂਜੀਵਨਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤ,
ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਤ ਕਾਰ੍ਤਯੁਗ ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਂਤ,
ਅਵਿਕਲ ਬਹੁਸੁਵਰ੍ਣ ਹਯਮਖ ਸਹਸ੍ਰ ਨਿਰ੍ਵਹਣ ਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਿਤ ਨਿਜ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮ ਧਰ੍ਮ,
ਸਰ੍ਵ ਕਰ੍ਮ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯ,
ਸਨਾਤਨ ਧਰ੍ਮ,
ਸਾਕੇਤ ਜਨਪਦ ਜਨਿ ਧਨਿਕ ਜਂਗਮ ਤਦਿਤਰ ਜਂਤੁ ਜਾਤ ਦਿਵ੍ਯ ਗਤਿ ਦਾਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤ ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਸ੍ਸੀਮ ਵੈਭਵ,
ਭਵ ਤਪਨ ਤਾਪਿਤ ਭਕ੍ਤਜਨ ਭਦ੍ਰਾਰਾਮ,
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਭਦ੍ਰ, ਨਮਸ੍ਤੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇ ਨਮਃ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੇਸ਼੍ਵਰਮੁਖੈਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿਸ਼ਾਲਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਸੀਤਾਸਮੇਤਾਯ ਰਾਮਾਯ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਮੇਧਿਨੇ ॥

ਕਵਿਕਥਕਸਿਂਹਕਥਿਤਂ
ਕਠੋਰਸੁਕੁਮਾਰਗੁਂਭਗਂਭੀਰਮ੍ ।
ਭਵਭਯਭੇਸ਼ਜਮੇਤਤ੍
ਪਠਤ ਮਹਾਵੀਰਵੈਭਵਂ ਸੁਧਿਯਃ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਵੀਰਵੈਭਵਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *