ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯಂ  | Raghuveera Gadyam in kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ।
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾಹೃದಿ ॥

ಜಯತ್ಯಾಶ್ರಿತ ಸಂತ್ರಾಸ ಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದಯಃ ।
ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಸೀತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಪರಮವ್ಯೋಮ ಭಾಸ್ಕರಃ ॥

ಜಯ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಮಹಾಧೀರ ಧೌರೇಯ,
ದೇವಾಸುರ ಸಮರ ಸಮಯ ಸಮುದಿತ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಜರ ನಿರ್ಧಾರಿತ ನಿರವಧಿಕ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ,
ದಶವದನ ದಮಿತ ದೈವತ ಪರಿಷದಭ್ಯರ್ಥಿತ ದಾಶರಥಿ ಭಾವ,
ದಿನಕರ ಕುಲ ಕಮಲ ದಿವಾಕರ,
ದಿವಿಷದಧಿಪತಿ ರಣ ಸಹಚರಣ ಚತುರ ದಶರಥ ಚರಮ ಋಣವಿಮೊಚನ,
ಕೋಸಲ ಸುತಾ ಕುಮಾರ ಭಾವ ಕಂಚುಕಿತ ಕಾರಣಾಕಾರ,
ಕೌಮಾರ ಕೇಳಿ ಗೋಪಾಯಿತ ಕೌಶಿಕಾಧ್ವರ,
ರಣಾಧ್ವರ ಧುರ್ಯ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬೃಂದ ವಂದಿತ,
ಪ್ರಣತ ಜನ ವಿಮತ ವಿಮಥನ ದುರ್ಲಲಿತ ದೋರ್ಲಲಿತ,
ತನುತರ ವಿಶಿಖ ವಿತಾಡನ ವಿಘಟಿತ ವಿಶರಾರು ಶರಾರು ತಾಟಕಾ ತಾಟಕೇಯ,
ಜಡಕಿರಣ ಶಕಲಧರ ಜಟಿಲ ನಟಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ನಟನಪಟು ವಿಬುಧಸರಿದತಿಬಹುಳ ಮಧುಗಳನ ಲಲಿತಪದ
ನಳಿನರಜ ಉಪಮೃದಿತ ನಿಜವೃಜಿನ ಜಹದುಪಲ ತನುರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿವರ ಯುವತಿ ನುತ,
ಕುಶಿಕ ಸುತ ಕಥಿತ ವಿದಿತ ನವ ವಿವಿಧ ಕಥ,
ಮೈಥಿಲ ನಗರ ಸುಲೋಚನಾ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ,
ಖಂಡಪರಶು ಕೋದಂಡ ಪ್ರಕಾಂಡ ಖಂಡನ ಶೌಂಡ ಭುಜದಂಡ,
ಚಂಡಕರ ಕಿರಣ ಮಂಡಲ ಬೋಧಿತ ಪುಂಡರೀಕ ವನ ರುಚಿ ಲುಂಟಾಕ ಲೋಚನ,
ಮೋಚಿತ ಜನಕ ಹೃದಯ ಶಂಕಾತಂಕ,
ಪರಿಹೃತ ನಿಖಿಲ ನರಪತಿ ವರಣ ಜನಕ ದುಹಿತೃ ಕುಚತಟ ವಿಹರಣ ಸಮುಚಿತ ಕರತಲ,
ಶತಕೋಟಿ ಶತಗುಣ ಕಠಿನ ಪರಶುಧರ ಮುನಿವರ ಕರಧೃತ ದುರವನಮತಮ ನಿಜ ಧನುರಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯ,
ಕ್ರತುಹರ ಶಿಖರಿ ಕಂತುಕ ವಿಹೃತ್ಯುನ್ಮುಖ ಜಗದರುಂತುದ ಜಿತಹರಿ ದಂತಿ ದಂತ ದಂತುರ ದಶವದನ ದಮನ ಕುಶಲ ದಶಶತಭುಜ ಮುಖ ನೃಪತಿಕುಲ ರುಧಿರ ಝರ ಭರಿತ ಪೃಥುತರ ತಟಾಕ ತರ್ಪಿತ ಪಿತೃಕ ಭೃಗುಪತಿ ಸುಗತಿ ವಿಹತಿಕರ ನತ ಪರುಡಿಷು ಪರಿಘ,

ಅನೃತ ಭಯ ಮುಷಿತ ಹೃದಯ ಪಿತೃ ವಚನ ಪಾಲನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಜ್ಞಾತ ಯೌವರಾಜ್ಯ,
ನಿಷಾದ ರಾಜ ಸೌಹೃದ ಸೂಚಿತ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸಾಗರ,
ಭರದ್ವಾಜ ಶಾಸನ ಪರಿಗೃಹೀತ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಗಿರಿ ಕಟಕ ತಟ ರಮ್ಯಾವಸಥ,
ಅನನ್ಯಶಾಸನೀಯ,
ಪ್ರಣತ ಭರತ ಮಕುಟತಟ ಸುಘಟಿತ ಪಾದುಕಾಗ್ರ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ,
ಪಿಶಿತ ರುಚಿ ವಿಹಿತ ದುರಿತ ವಲಮಥನ ತನಯ ಬಲಿಭುಗನುಗತಿ ಸರಭಸ ಶಯನ ತೃಣ ಶಕಲ ಪರಿಪತನ ಭಯ ಚಕಿತ ಸಕಲ ಸುರ ಮುನಿವರ ಬಹುಮತ ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,
ದ್ರುಹಿಣ ಹರ ವಲಮಥನ ದುರಾಲಕ್ಷ ಶರಲಕ್ಷ,
ದಂಡಕಾ ತಪೋವನ ಜಂಗಮ ಪಾರಿಜಾತ,
ವಿರಾಧ ಹರಿಣ ಶಾರ್ದೂಲ,
ವಿಲುಳಿತ ಬಹುಫಲ ಮಖ ಕಲಮ ರಜನಿಚರ ಮೃಗ ಮೃಗಯಾರಂಭ ಸಂಭೃತ ಚೀರಭೃದನುರೋಧ,
ತ್ರಿಶಿರಃ ಶಿರಸ್ತ್ರಿತಯ ತಿಮಿರ ನಿರಾಸ ವಾಸರಕರ,
ದೂಷಣ ಜಲನಿಧಿ ಶೋಷಣ ತೋಷಿತ ಋಷಿಗಣ ಘೋಷಿತ ವಿಜಯ ಘೋಷಣ,
ಖರತರ ಖರ ತರು ಖಂಡನ ಚಂಡ ಪವನ,
ದ್ವಿಸಪ್ತ ರಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರ ನಳವನ ವಿಲೋಲನ ಮಹಾಕಲಭ,
ಅಸಹಾಯ ಶೂರ,
ಅನಪಾಯ ಸಾಹಸ,
ಮಹಿತ ಮಹಾಮೃಥ ದರ್ಶನ ಮುದಿತ ಮೈಥಿಲೀ ದೃಢತರ ಪರಿರಂಭಣ ವಿಭವ ವಿರೋಪಿತ ವಿಕಟ ವೀರವ್ರಣ,
ಮಾರೀಚ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ಚರ್ಮ ಪರಿಕರ್ಮಿತ ನಿರ್ಭರ ದರ್ಭಾಸ್ತರಣ,
ವಿಕ್ರಮ ಯಶೋ ಲಾಭ ವಿಕ್ರೀತ ಜೀವಿತ ಗೃಧ್ರರಾಜ ದೇಹ ದಿಧಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಿತ ಭಕ್ತಜನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ,
ಕಲ್ಪಿತ ವಿಬುಧಭಾವ ಕಬಂಧಾಭಿನಂದಿತ,
ಅವಂಧ್ಯ ಮಹಿಮ ಮುನಿಜನ ಭಜನ ಮುಷಿತ ಹೃದಯ ಕಲುಷ ಶಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ,

ಪ್ರಭಂಜನತನಯ ಭಾವುಕ ಭಾಷಿತ ರಂಜಿತ ಹೃದಯ,
ತರಣಿಸುತ ಶರಣಾಗತಿ ಪರತಂತ್ರೀಕೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,
ದೃಢಘಟಿತ ಕೈಲಾಸ ಕೋಟಿ ವಿಕಟ ದುಂದುಭಿ ಕಂಕಾಳ ಕೂಟ ದೂರ ವಿಕ್ಷೇಪ ದಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇತರ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠ ದರಚಲನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸುಹೃದಾಶಯ,
ಅತಿಪೃಥುಲ ಬಹು ವಿಟಪಿ ಗಿರಿ ಧರಣಿ ವಿವರ ಯುಗಪದುದಯ ವಿವೃತ ಚಿತ್ರಪುಂಖ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ,
ವಿಪುಲ ಭುಜ ಶೈಲಮೂಲ ನಿಬಿಡ ನಿಪೀಡಿತ ರಾವಣ ರಣರಣಕ ಜನಕ ಚತುರುದಧಿ ವಿಹರಣ ಚತುರ ಕಪಿಕುಲಪತಿ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲ ಶಿಲಾತಲ ದಾರಣ ದಾರುಣ ಶಿಲೀಮುಖ,
ಅಪಾರ ಪಾರಾವಾರ ಪರಿಖಾ ಪರಿವೃತ ಪರಪುರ ಪರಿಸೃತ ದವ ದಹನ ಜವನ ಪವನಭವ ಕಪಿವರ ಪರಿಷ್ವಂಗ ಭಾವಿತ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ,
ಅಹಿತ ಸಹೋದರ ರಕ್ಷಃ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿಸಂವಾದಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವ ವಿಪ್ರಲಂಭ (ವಿಸ್ರಂಭಣ) ಸಮಯ ಸಂರಂಭ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಾವ,
ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತ ವೀರ, ಸತ್ಯವ್ರತ,
ಪ್ರತಿಶಯನ ಭೂಮಿಕಾ ಭೂಷಿತ ಪಯೋಧಿ ಪುಳಿನ,
ಪ್ರಳಯ ಶಿಖಿ ಪರುಷ ವಿಶಿಖ ಶಿಖಾ ಶೋಷಿತಾಕೂಪಾರ ವಾರಿಪೂರ,
ಪ್ರಬಲ ರಿಪು ಕಲಹ ಕುತುಕ ಚಟುಲ ಕಪಿಕುಲ ಕರತಲ ತೂಲಿತ ಹೃತ ಗಿರಿ ನಿಕರ ಸಾಧಿತ ಸೇತುಪಥ ಸೀಮಾ ಸೀಮಂತಿತ ಸಮುದ್ರ,
ದ್ರುತಗತಿ ತರುಮೃಗ ವರೂಥಿನೀ ನಿರುದ್ಧ ಲಂಕಾವರೋಧ ವೇಪಥು ಲಾಸ್ಯ ಲೀಲೋಪದೇಶ ದೇಶಿಕ ಧನುರ್ಜ್ಯಾಘೋಷ,
ಗಗನ ಚರ ಕನಕ ಗಿರಿ ಗರಿಮ ಧರ ನಿಗಮಮಯ ನಿಜ ಗರುಡ ಗರುದನಿಲ ಲವ ಗಳಿತ ವಿಷ ವದನ ಶರ ಕದನ,
ಅಕೃತಚರ ವನಚರ ರಣಕರಣ ವೈಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಣಿತಾಕ್ಷ ಬಹುವಿಧ ರಕ್ಷೋ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಕ್ಷಃ ಕವಾಟ ಪಾಟನ ಪಟಿಮ ಸಾಟೋಪ ಕೋಪಾವಲೇಪ,
ಕಟುರಟದಟನಿ ಟಂಕೃತಿ ಚಟುಲ ಕಠೋರ ಕಾರ್ಮುಖ ವಿನಿರ್ಗತ ವಿಶಂಕಟ ವಿಶಿಖ ವಿತಾಡನ ವಿಘಟಿತ ಮಕುಟ ವಿಹ್ವಲ ವಿಶ್ರವಸ್ತನಯ ವಿಶ್ರಮ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಣನ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಕ್ರಮ,
ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕುಲಗಿರಿ ವಿದಳನ ದಂಭೋಳಿ ಭೂತ ನಿಶ್ಶಂಕ ಕಂಕಪತ್ರ,
ಅಭಿಚರಣ ಹುತವಹ ಪರಿಚರಣ ವಿಘಟನ ಸರಭಸ ಪರಿಪತದಪರಿಮಿತ ಕಪಿಬಲ ಜಲಧಿ ಲಹರಿ ಕಲಕಲರವ ಕುಪಿತ ಮಘವಜಿ ದಭಿಹನನಕೃದನುಜ ಸಾಕ್ಷಿಕ ರಾಕ್ಷಸ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ,
ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವ ಪೌರುಷ,
ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸಮಧಿಕ ಘೋರಾಸ್ತ್ರಾಡಂಬರ,
ಸಾರಥಿ ಹೃತ ರಥ ಸತ್ರಪ ಶಾತ್ರವ ಸತ್ಯಾಪಿತ ಪ್ರತಾಪ,
ಶಿತ ಶರ ಕೃತ ಲವಣ ದಶಮುಖ ಮುಖ ದಶಕ ನಿಪತನ ಪುನರುದಯ ದರ ಗಳಿತ ಜನಿತ ದರ ತರಳ ಹರಿಹಯ ನಯನ ನಳಿನವನ ರುಚಿ ಖಚಿತ ಖತಲ ನಿಪತಿತ ಸುರತರು ಕುಸುಮ ವಿತತಿ ಸುರಭಿತ ರಥ ಪಥ,
ಅಖಿಲ ಜಗದಧಿಕ ಭುಜ ಬಲ ದಶ ಲಪನ ದಶಕ ಲವನ ಜನಿತ ಕದನ ಪರವಶ ರಜನಿಚರ ಯುವತಿ ವಿಲಪನ ವಚನ ಸಮವಿಷಯ ನಿಗಮ ಶಿಖರ ನಿಕರ ಮುಖರ ಮುಖ ಮುನಿ ವರ ಪರಿಪಣಿತ,
ಅಭಿಗತ ಶತಮಖ ಹುತವಹ ಪಿತೃಪತಿ ನಿರೃತಿ ವರುಣ ಪವನ ಧನದ ಗಿರಿಶ ಮುಖ ಸುರಪತಿ ನುತ ಮುದಿತ,
ಅಮಿತ ಮತಿ ವಿಧಿ ವಿದಿತ ಕಥಿತ ನಿಜ ವಿಭವ ಜಲಧಿ ಪೃಷತ ಲವ,
ವಿಗತ ಭಯ ವಿಬುಧ ಪರಿಬೃಢ ವಿಬೋಧಿತ ವೀರಶಯನ ಶಾಯಿತ ವಾನರ ಪೃತನೌಘ,
ಸ್ವ ಸಮಯ ವಿಘಟಿತ ಸುಘಟಿತ ಸಹೃದಯ ಸಹಧರ್ಮಚಾರಿಣೀಕ,
ವಿಭೀಷಣ ವಶಂವದೀಕೃತ ಲಂಕೈಶ್ವರ್ಯ,
ನಿಷ್ಪನ್ನ ಕೃತ್ಯ,
ಖ ಪುಷ್ಪಿತ ರಿಪು ಪಕ್ಷ,
ಪುಷ್ಪಕ ರಭಸ ಗತಿ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ಗಗನಾರ್ಣವ,
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಣವ ತರಣ ಕೃತ ಕ್ಷಣ ಭರತ ಮನೋರಥ ಸಂಹಿತ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿರೂಢ,
ಸ್ವಾಮಿನ್, ರಾಘವ ಸಿಂಹ,
ಹಾಟಕ ಗಿರಿ ಕಟಕ ಸದೃಶ ಪಾದ ಪೀಠ ನಿಕಟ ತಟ ಪರಿಲುಠಿತ ನಿಖಿಲ ನೃಪತಿ ಕಿರೀಟ ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಮಣಿ ಗಣ ಕಿರಣ ನಿಕರ ನೀರಾಜಿತ ಚರಣ ರಾಜೀವ,
ದಿವ್ಯ ಭೌಮಾಯೋಧ್ಯಾಧಿದೈವತ,
ಪಿತೃ ವಧ ಕುಪಿತ ಪರಶು ಧರ ಮುನಿ ವಿಹಿತ ನೃಪ ಹನನ ಕದನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಪ್ರಭವ ಶತ ಗುಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ ವಂಶ,
ಶುಭ ಚರಿತ ರತ ಭರತ ಖರ್ವಿತ ಗರ್ವ ಗಂಧರ್ವ ಯೂಥ ಗೀತ ವಿಜಯ ಗಾಥಾ ಶತ,
ಶಾಸಿತ ಮಧುಸುತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇವಿತ,
ಕುಶ ಲವ ಪರಿಗೃಹೀತ ಕುಲ ಗಾಥಾ ವಿಶೇಷ,
ವಿಧಿವಶ ಪರಿಣಮದಮರ ಭಣಿತಿ ಕವಿವರ ರಚಿತ ನಿಜ ಚರಿತ ನಿಬಂಧನ ನಿಶಮನ ನಿರ್ವೃತ,
ಸರ್ವ ಜನ ಸಮ್ಮಾನಿತ,
ಪುನರುಪಸ್ಥಾಪಿತ ವಿಮಾನ ವರ ವಿಶ್ರಾಣನ ಪ್ರೀಣಿತ ವೈಶ್ರವಣ ವಿಶ್ರಾವಿತ ಯಶಃ ಪ್ರಪಂಚ,
ಪಂಚತಾಪನ್ನ ಮುನಿಕುಮಾರ ಸಂಜೀವನಾಮೃತ,
ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಕಾರ್ತಯುಗ ವೃತ್ತಾಂತ,
ಅವಿಕಲ ಬಹುಸುವರ್ಣ ಹಯಮಖ ಸಹಸ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಜ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ,
ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯ,
ಸನಾತನ ಧರ್ಮ,
ಸಾಕೇತ ಜನಪದ ಜನಿ ಧನಿಕ ಜಂಗಮ ತದಿತರ ಜಂತು ಜಾತ ದಿವ್ಯ ಗತಿ ದಾನ ದರ್ಶಿತ ನಿತ್ಯ ನಿಸ್ಸೀಮ ವೈಭವ,
ಭವ ತಪನ ತಾಪಿತ ಭಕ್ತಜನ ಭದ್ರಾರಾಮ,
ಶ್ರೀ ರಾಮಭದ್ರ, ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮಃ ॥

ಚತುರ್ಮುಖೇಶ್ವರಮುಖೈಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಶಾಲಿನೇ ।
ನಮಃ ಸೀತಾಸಮೇತಾಯ ರಾಮಾಯ ಗೃಹಮೇಧಿನೇ ॥

ಕವಿಕಥಕಸಿಂಹಕಥಿತಂ
ಕಠೋರಸುಕುಮಾರಗುಂಭಗಂಭೀರಮ್ ।
ಭವಭಯಭೇಷಜಮೇತತ್
ಪಠತ ಮಹಾವೀರವೈಭವಂ ಸುಧಿಯಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾವೀರವೈಭವಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *