ஶ்ரீ அன்னபூர்ணா அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவல்தி³: | Annapurna Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் அன்னபூர்ணாயை நம:
ஓம் ஶிவாயை நம:
ஓம் தே³வ்யை நம:
ஓம் பீ⁴மாயை நம:
ஓம் புஷ்ட்யை நம:
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ஓம் பார்வத்யை நம:
ஓம் து³ர்கா³யை நம:
ஓம் ஶர்வாண்யை நம: (1௦)

ஓம் ஶிவவல்லபா⁴யை நம:
ஓம் வேத³வேத்³யாயை நம:
ஓம் மஹாவித்³யாயை நம:
ஓம் வித்³யாதா³த்ரை நம:
ஓம் விஶாரதா³யை நம:
ஓம் குமார்யை நம:
ஓம் த்ரிபுராயை நம:
ஓம் பா³லாயை நம:
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் ஶ்ரியை நம: (2௦)

ஓம் ப⁴யஹாரிண்யை நம:
ஓம் ப⁴வான்யை நம:
ஓம் விஷ்ணுஜனந்யை நம:
ஓம் ப்³ரஹ்மாதி³ஜனந்யை நம:
ஓம் க³ணேஶஜனந்யை நம:
ஓம் ஶக்த்யை நம:
ஓம் குமாரஜனந்யை நம:
ஓம் ஶுபா⁴யை நம:
ஓம் போ⁴க³ப்ரதா³யை நம:
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம: (3௦)

ஓம் ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யின்யை நம:
ஓம் ப⁴வரோக³ஹராயை நம:
ஓம் ப⁴வ்யாயை நம:
ஓம் ஶுப்⁴ராயை நம:
ஓம் பரமமங்க³ல்தா³யை நம:
ஓம் ப⁴வான்யை நம:
ஓம் சஞ்சலாயை நம:
ஓம் கௌ³ர்யை நம:
ஓம் சாருசன்த்³ரகல்தா³த⁴ராயை நம:
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம: (4௦)

ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம:
ஓம் விஶ்வவன்த்³யாயை நம:
ஓம் விலாஸின்யை நம:
ஓம் ஆர்யாயை நம:
ஓம் கல்த்³யாணனிலாயாயை நம:
ஓம் ருத்³ராண்யை நம:
ஓம் கமலாஸனாயை நம:
ஓம் ஶுப⁴ப்ரதா³யை நம:
ஓம் ஶுப⁴யை நம:
ஓம் அனந்தாயை நம: (5௦)

ஓம் வ்ருத்தபீனபயோத⁴ராயை நம:
ஓம் அம்பா³யை நம:
ஓம் ஸம்ஹாரமத²ன்யை நம:
ஓம் ம்ருடா³ன்யை நம:
ஓம் ஸர்வமங்க³ல்தா³யை நம:
ஓம் விஷ்ணுஸம்ஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஸித்³தா⁴யை நம:
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம:
ஓம் ஸுரஸேவிதாயை நம:
ஓம் பரமானந்த³தா³யை நம: (6௦)

ஓம் ஶான்த்யை நம:
ஓம் பரமானந்த³ரூபிண்யை நம:
ஓம் பரமானந்தஜ³னந்யை நம:
ஓம் பராயை நம:
ஓம் ஆனந்த³ப்ரதா³யின்யை நம:
ஓம் பரோபகாரனிரதாயை நம:
ஓம் பரமாயை நம:
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாயை நம:
ஓம் பூர்ணசன்த்³ராப⁴வத³னாயை நம:
ஓம் பூர்ணசன்த்³ரனிபா⁴ம்ஶுகாயை நம: (7௦)

ஓம் ஶுப⁴லக்ஷணஸம்பன்னாயை நம:
ஓம் ஶுபா⁴னந்த³கு³ணார்ணவாயை நம:
ஓம் ஶுப⁴ஸௌபா⁴க்³யனிலயாயை நம:
ஓம் ஶுப⁴தா³யை நம:
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம:
ஓம் சண்டி³காயை நம:
ஓம் சண்ட³மத²ன்யை நம:
ஓம் சண்ட³த³ர்பனிவாரிண்யை நம:
ஓம் மார்தாண்ட³னயனாயை நம:
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம: (8௦)

ஓம் சன்த்³ராக்³னினயனாயை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் புண்ட³ரீகஹராயை நம:
ஓம் பூர்ணாயை நம:
ஓம் புண்யதா³யை நம:
ஓம் புண்யரூபிண்யை நம:
ஓம் மாயாதீதாயை நம:
ஓம் ஶ்ரேஷ்ட²மாயாயை நம:
ஓம் ஶ்ரேஷ்ட²த⁴ர்மாத்மவன்தி³தாயை நம:
ஓம் அஸ்ருஷ்ட்யை நம: (9௦)

ஓம் ஸங்க³ரஹிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஹேதவே நம:
ஓம் கபர்தி³ன்யை நம:
ஓம் வ்ருஷாரூடா⁴யை நம:
ஓம் ஶூலஹஸ்தாயை நம:
ஓம் ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிண்யை நம:
ஓம் மன்த³ஸ்மிதாயை நம:
ஓம் ஸ்கன்த³மாத்ரே நம:
ஓம் ஶுத்³த⁴சித்தாயை நம:
ஓம் முனிஸ்துதாயை நம: (1௦௦)

ஓம் மஹாப⁴க³வத்யை நம:
ஓம் த³க்ஷாயை நம:
ஓம் த³க்ஷாத்⁴வரவினாஶின்யை நம:
ஓம் ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம:
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
ஓம் ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம:
ஓம் நித்யஸுன்த³ரஸர்வாங்க்³யை நம:
ஓம் ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணாயை நம: (1௦8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *