ਸਰ੍ਵ ਦੇਵਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਾਃ | Sarva Devata Gayatri Mantra In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼ਿਵ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਮਹਾਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਗਣਪਤਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਵਕ੍ਰਤੁਂ॒ਡਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਦਂਤਿਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਨਂਦਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਚਕ੍ਰਤੁਂ॒ਡਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਨਂਦਿਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਮਹਾਸੇ॒ਨਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਗਰੁਡ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਸੁਵਰ੍ਣਪ॒ਕ੍ਸ਼ਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਗਰੁਡਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ-ਵੇਁ॒ਦਾ॒ਤ੍ਮ॒ਨਾਯ॑ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਹਿਰਣ੍ਯਗ॒ਰ੍ਭਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਬ੍ਰਹ੍ਮਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਨਾ॒ਰਾ॒ਯ॒ਣਾਯ॑ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਵਾਸੁਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਮ॒ਹਾ॒ਦੇ॒ਵ੍ਯੈ ਚ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ॒ਤ੍ਨੀ ਚ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਨਰਸਿਂਹ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ-ਵਁ॒ਜ੍ਰ॒ਨ॒ਖਾਯ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦ॒ਗ੍ਗ੍-ਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਨਾਰਸਿਗ੍​ਮ੍ਹਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਸੂਰ੍ਯ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਭਾ॒ਸ੍ਕ॒ਰਾਯ॑ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਮਹਦ੍ਦ੍ਯੁਤਿਕ॒ਰਾਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਆਦਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਅਗ੍ਨਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ-ਵੈਁ॒ਸ਼੍ਵਾ॒ਨ॒ਰਾਯ॑ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਲਾਲੀ॒ਲਾਯ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਅਗ੍ਨਿਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਃ
ਓਂ ਕਾ॒ਤ੍ਯਾ॒ਯ॒ਨਾਯ॑ ਵਿ॒ਦ੍ਮਹੇ॑ ਕਨ੍ਯਕੁ॒ਮਾਰਿ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ॑ ਦੁਰ੍ਗਿਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *