ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ | Sarva Devata Gayatri Mantra In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶಿವ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಗಣಪತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ನಂದಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಚಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಂದಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾಸೇ॒ನಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಗರುಡ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸುವರ್ಣಪ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗರುಡಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ-ವೇಁ॒ದಾ॒ತ್ಮ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ನರಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ-ವಁ॒ಜ್ರ॒ನ॒ಖಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ತೀಕ್ಷ್ಣದ॒ಗ್ಗ್-ಷ್ಟ್ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಾರಸಿಗ್ಂಹಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ-ವೈಁ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಲಾಲೀ॒ಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ದುರ್ಗಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *