സര്വ ദേവതാ ഗായത്രീ മംത്രാ | Sarva Devata Gayatri Mantra In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശിവ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹാദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ രുദ്രഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഗണപതി ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ വക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദംതിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

നംദി ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ ചക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ നംദിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹാസേ॒നായ॑ ധീമഹി ।
തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഗരുഡ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ സുവര്ണപ॒ക്ഷായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ഗരുഡഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ബ്രഹ്മ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം-വേഁ॒ദാ॒ത്മ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ ഹിരണ്യഗ॒ര്ഭായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ബ്രഹ്മഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

വിഷ്ണു ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം നാ॒രാ॒യ॒ണായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വാസുദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ വിഷ്ണുഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ശ്രീ ലക്ഷ്മി ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം മ॒ഹാ॒ദേ॒വ്യൈ ച വി॒ദ്മഹേ॑ വിഷ്ണുപ॒ത്നീ ച॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ലക്ഷ്മീ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

നരസിംഹ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം-വഁ॒ജ്ര॒ന॒ഖായ വി॒ദ്മഹേ॑ തീക്ഷ്ണദ॒ഗ്ഗ്-ഷ്ട്രായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ നാരസിഗ്​മ്ഹഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

സൂര്യ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം ഭാ॒സ്ക॒രായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹദ്ദ്യുതിക॒രായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ആദിത്യഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

അഗ്നി ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം-വൈഁ॒ശ്വാ॒ന॒രായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ ലാലീ॒ലായ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ അഗ്നിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ദുര്ഗാ ഗായത്രീ മംത്രഃ
ഓം കാ॒ത്യാ॒യ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ കന്യകു॒മാരി॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദുര്ഗിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *