ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Rama Apaduddharaka Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਆਪਦਾਮਪਹਰ੍ਤਾਰਂ ਦਾਤਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਦਾਮ੍ ।
ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਭੂਯੋ ਭੂਯੋ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

ਨਮਃ ਕੋਦਂਡਹਸ੍ਤਾਯ ਸਂਧੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ਰਾਯ ਚ ।
ਦਂਡਿਤਾਖਿਲਦੈਤ੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 1 ॥

ਆਪਨ੍ਨਜਨਰਕ੍ਸ਼ੈਕਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯਾਮਿਤਤੇਜਸੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 2 ॥

ਪਦਾਂਭੋਜਰਜਸ੍ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਪਵਿਤ੍ਰਮੁਨਿਯੋਸ਼ਿਤੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਸੀਤਾਪਤਯੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 3 ॥

ਦਾਨਵੇਂਦ੍ਰਮਹਾਮਤ੍ਤਗਜਪਂਚਾਸ੍ਯਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਰਘੁਨਾਥਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 4 ॥

ਮਹਿਜਾਕੁਚਸਂਲਗ੍ਨਕੁਂਕੁਮਾਰੁਣਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ।
ਨਮਃ ਕਲ੍ਯਾਣਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 5 ॥

ਪਦ੍ਮਸਂਭਵ ਭੂਤੇਸ਼ ਮੁਨਿਸਂਸ੍ਤੁਤਕੀਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਮੋ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਵਂਸ਼੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 6 ॥

ਹਰਤ੍ਯਾਰ੍ਤਿਂ ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯੋ ਵਾ ਮਧੁਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਹਰਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 7 ॥

ਤਾਪਕਾਰਣਸਂਸਾਰਗਜਸਿਂਹਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮੋ ਵੇਦਾਂਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 8 ॥

ਰਂਗਤ੍ਤਰਂਗਜਲਧਿਗਰ੍ਵਹ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛਰਧਾਰਿਣੇ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰਤਾਪਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 9 ॥

ਦਾਰੋਪਹਿਤਚਂਦ੍ਰਾਵਤਂਸਧ੍ਯਾਤਸ੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਮਃ ਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 10 ॥

ਤਾਰਾਨਾਯਕਸਂਕਾਸ਼ਵਦਨਾਯ ਮਹੌਜਸੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤਾਟਕਾਹਂਤ੍ਰੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 11 ॥

ਰਮ੍ਯਸਾਨੁਲਸਚ੍ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਾਸ਼੍ਰਮਵਿਹਾਰਿਣੇ ।
ਨਮਃ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਸੇਵ੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 12 ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਹਿਤਾਸਕ੍ਤ ਦਸ਼ਾਨਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਦੁਃਖਧ੍ਵਂਸਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 13 ॥

ਰਤ੍ਨਸਾਨੁਨਿਵਾਸੈਕ ਵਂਦ੍ਯਪਾਦਾਂਬੁਜਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਨਾਥਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 14 ॥

ਸਂਸਾਰਬਂਧਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਧਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਕਲੁਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 15 ॥

ਪਵਨਾਸ਼ੁਗ ਸਂਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਮਾਰੀਚਾਦਿ ਸੁਰਾਰਯੇ ।
ਨਮੋ ਮਖਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 16 ॥

ਦਾਂਭਿਕੇਤਰਭਕ੍ਤੌਘਮਹਦਾਨਂਦਦਾਯਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਕਮਲਨੇਤ੍ਰਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 17 ॥

ਲੋਕਤ੍ਰਯੋਦ੍ਵੇਗਕਰ ਕੁਂਭਕਰ੍ਣਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛਿਦੇ ।
ਨਮੋ ਨੀਰਦਦੇਹਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 18 ॥

ਕਾਕਾਸੁਰੈਕਨਯਨਹਰਲ੍ਲੀਲਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੇ ।
ਨਮੋ ਭਕ੍ਤੈਕਵੇਦ੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 19 ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰੂਪਸਮਾਕ੍ਰਾਂਤ ਬਲਿਸਰ੍ਵੈਕਸਂਪਦੇ ।
ਨਮੋ ਵਾਮਨਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 20 ॥

ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰਸੁਸ੍ਪਂਦ ਰੁਚਿਰਾਂਗਸੁਰੋਚਿਸ਼ੇ ।
ਨਮਃ ਕੈਵਲ੍ਯਨਿਧਯੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 21 ॥

ਮਂਦਮਾਰੁਤਸਂਵੀਤ ਮਂਦਾਰਦ੍ਰੁਮਵਾਸਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਪਲ੍ਲਵਪਾਦਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 22 ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਚਾਪਦਲ਼ਨਧੁਰੀਣਬਲਬਾਹਵੇ ।
ਨਮਃ ਸੀਤਾਨੁਸ਼ਕ੍ਤਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 23 ॥

ਰਾਜਰਾਜਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯੋਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤ ਮਂਗਲ਼ਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਮ ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਵਂਸ਼੍ਯਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 24 ॥

ਮਂਜੁਲਾਦਰ੍ਸ਼ਵਿਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕੈਕਵਿਲਾਸਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਪਾਲਿਤਭਕ੍ਤਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 25 ॥

ਭੂਰਿਭੂਧਰ ਕੋਦਂਡਮੂਰ੍ਤਿ ਧ੍ਯੇਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇਜੋਨਿਧਯੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 26 ॥

ਯੋਗੀਂਦ੍ਰਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸਰੋਜਾਤਮਧੁਪਾਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮੋ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 27 ॥

ਭੂਵਰਾਹਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਭੂਰਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 28 ॥

ਯੋਸ਼ਾਂਜਲਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਲਾਜਾਂਚਿਤਵਪੁਸ਼੍ਮਤੇ ।
ਨਮਃ ਸੌਂਦਰ੍ਯਨਿਧਯੇ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 29 ॥

ਨਖਕੋਟਿਵਿਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਦੈਤ੍ਯਾਧਿਪਤਿਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ।
ਨਮੋ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 30 ॥

ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਦੇਹਾਯ ਵੇਦੋਦ੍ਧਰਣਹੇਤਵੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਮਤ੍ਸ੍ਯਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 31 ॥

ਮਿਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯ ਮਹਾਦਿਵ੍ਯਮਹਿਮ੍ਨੇ ਮਾਨਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 32 ॥

ਅਹਂਕਾਰੇਤਰਜਨ ਸ੍ਵਾਂਤਸੌਧਵਿਹਾਰਿਣੇ ।
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 33 ॥

ਸੀਤਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸਂਸ਼ੋਭਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮਃ ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਰਾਮਾਯਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਿਣੇ ॥ 34 ॥

ਅਗ੍ਰਤਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਤਸ਼੍ਚੈਵ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਮਹਾਬਲੌ ।
ਆਕਰ੍ਣਪੂਰ੍ਣਧਨ੍ਵਾਨੌ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤਾਂ ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੌ ॥ 35 ॥

ਸਨ੍ਨਦ੍ਧਃ ਕਵਚੀ ਖਡ੍ਗੀ ਚਾਪਬਾਣਧਰੋ ਯੁਵਾ ।
ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਮਮਾਗ੍ਰਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਮਃ ਪਾਤੁ ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਃ ॥ 36 ॥

ਆਪਦਾਮਪਹਰ੍ਤਾਰਂ ਦਾਤਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਦਾਮ੍ ।
ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਭੂਯੋ ਭੂਯੋ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿ
ਇਮਂ ਸ੍ਤਵਂ ਭਗਵਤਃ ਪਠੇਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਵਾ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਵਾ ਰਾਮਸ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ॥ 1 ॥

ਸ ਤੁ ਤੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਭਵਾਂਬੋਧਿਮਾਪਦਸ੍ਸਕਲਾਨਪਿ ।
ਰਾਮਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ 2 ॥

ਕਾਰਾਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਦਿਬਾਧਾਸੁ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਬਹੁਸਂਕਟੇ ।
ਆਪਨ੍ਨਿਵਾਰਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਯਥਾਵਿਧਿਃ ॥ 3 ॥

ਸਂਯੋਜ੍ਯਾਨੁਸ਼੍ਟੁਭਂ ਮਂਤ੍ਰਮਨੁਸ਼੍ਲੋਕਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਸਪ੍ਤਾਹਾਤ੍ਸਰ੍ਵਬਾਧਾਭ੍ਯੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 4 ॥

ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਵਾਰਜਪਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਤੁ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਵ੍ਰਤਃ ।
ਵੈਸ਼ਾਖੇ ਭਾਨੁਮਾਲੋਕ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਸ਼ਤਸਂਖ੍ਯਯਾ ॥ 5 ॥

ਧਨਵਾਨ੍ ਧਨਦਪ੍ਰਖ੍ਯਸ੍ਸ ਭਵੇਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨ ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਨਰਃ ॥ 6 ॥

ਤਂ ਤਂ ਕਾਮਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਮਾਨਵਃ ।
ਯਂਤ੍ਰਪੂਜਾਵਿਧਾਨੇਨ ਜਪਹੋਮਾਦਿਤਰ੍ਪਣੈਃ ॥ 7 ॥

ਯਸ੍ਤੁ ਕੁਰ੍ਵੀਤ ਸਹਸਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੀ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਰੇ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *