ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Rama Apaduddharaka Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ ।
ದಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 1 ॥

ಆಪನ್ನಜನರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 2 ॥

ಪದಾಂಭೋಜರಜಸ್ಸ್ಪರ್ಶಪವಿತ್ರಮುನಿಯೋಷಿತೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಪತಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 3 ॥

ದಾನವೇಂದ್ರಮಹಾಮತ್ತಗಜಪಂಚಾಸ್ಯರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ರಘುನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 4 ॥

ಮಹಿಜಾಕುಚಸಂಲಗ್ನಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 5 ॥

ಪದ್ಮಸಂಭವ ಭೂತೇಶ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ ।
ನಮೋ ಮಾರ್ತಾಂಡವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 6 ॥

ಹರತ್ಯಾರ್ತಿಂ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ವಾ ಮಧುನಿಷೂದನಃ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಹರಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 7 ॥

ತಾಪಕಾರಣಸಂಸಾರಗಜಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 8 ॥

ರಂಗತ್ತರಂಗಜಲಧಿಗರ್ವಹೃಚ್ಛರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಪ್ರತಾಪರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 9 ॥

ದಾರೋಪಹಿತಚಂದ್ರಾವತಂಸಧ್ಯಾತಸ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 10 ॥

ತಾರಾನಾಯಕಸಂಕಾಶವದನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತಾಟಕಾಹಂತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 11 ॥

ರಮ್ಯಸಾನುಲಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾಶ್ರಮವಿಹಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವದೇವಹಿತಾಸಕ್ತ ದಶಾನನವಿನಾಶಿನೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ದುಃಖಧ್ವಂಸಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 13 ॥

ರತ್ನಸಾನುನಿವಾಸೈಕ ವಂದ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 14 ॥

ಸಂಸಾರಬಂಧಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುಧಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೇ ।
ನಮಃ ಕಲುಷಸಂಹರ್ತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 15 ॥

ಪವನಾಶುಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರೀಚಾದಿ ಸುರಾರಯೇ ।
ನಮೋ ಮಖಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 16 ॥

ದಾಂಭಿಕೇತರಭಕ್ತೌಘಮಹದಾನಂದದಾಯಿನೇ ।
ನಮಃ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 17 ॥

ಲೋಕತ್ರಯೋದ್ವೇಗಕರ ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛಿದೇ ।
ನಮೋ ನೀರದದೇಹಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 18 ॥

ಕಾಕಾಸುರೈಕನಯನಹರಲ್ಲೀಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ಭಕ್ತೈಕವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 19 ॥

ಭಿಕ್ಷುರೂಪಸಮಾಕ್ರಾಂತ ಬಲಿಸರ್ವೈಕಸಂಪದೇ ।
ನಮೋ ವಾಮನರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 20 ॥

ರಾಜೀವನೇತ್ರಸುಸ್ಪಂದ ರುಚಿರಾಂಗಸುರೋಚಿಷೇ ।
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 21 ॥

ಮಂದಮಾರುತಸಂವೀತ ಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಸಿನೇ ।
ನಮಃ ಪಲ್ಲವಪಾದಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 22 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಚಾಪದಳನಧುರೀಣಬಲಬಾಹವೇ ।
ನಮಃ ಸೀತಾನುಷಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 23 ॥

ರಾಜರಾಜಸುಹೃದ್ಯೋಷಾರ್ಚಿತ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 24 ॥

ಮಂಜುಲಾದರ್ಶವಿಪ್ರೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕೈಕವಿಲಾಸಿನೇ ।
ನಮಃ ಪಾಲಿತಭಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 25 ॥

ಭೂರಿಭೂಧರ ಕೋದಂಡಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಜೋನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 26 ॥

ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃತ್ಸರೋಜಾತಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 27 ॥

ಭೂವರಾಹಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಭೂರಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 28 ॥

ಯೋಷಾಂಜಲಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಲಾಜಾಂಚಿತವಪುಷ್ಮತೇ ।
ನಮಃ ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 29 ॥

ನಖಕೋಟಿವಿನಿರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 30 ॥

ಮಾಯಾಮಾನುಷದೇಹಾಯ ವೇದೋದ್ಧರಣಹೇತವೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 31 ॥

ಮಿತಿಶೂನ್ಯ ಮಹಾದಿವ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ಮಾನಿತಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 32 ॥

ಅಹಂಕಾರೇತರಜನ ಸ್ವಾಂತಸೌಧವಿಹಾರಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 33 ॥

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಶೋಭಿಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ 34 ॥

ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ ।
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ॥ 35 ॥

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ ।
ತಿಷ್ಠನ್ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ॥ 36 ॥

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ
ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ರಾಮಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ 1 ॥

ಸ ತು ತೀರ್ತ್ವಾ ಭವಾಂಬೋಧಿಮಾಪದಸ್ಸಕಲಾನಪಿ ।
ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 2 ॥

ಕಾರಾಗೃಹಾದಿಬಾಧಾಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬಹುಸಂಕಟೇ ।
ಆಪನ್ನಿವಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯಥಾವಿಧಿಃ ॥ 3 ॥

ಸಂಯೋಜ್ಯಾನುಷ್ಟುಭಂ ಮಂತ್ರಮನುಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರನ್ವಿಭುಮ್ ।
ಸಪ್ತಾಹಾತ್ಸರ್ವಬಾಧಾಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 4 ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಜಪತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತು ದೃಢವ್ರತಃ ।
ವೈಶಾಖೇ ಭಾನುಮಾಲೋಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ ॥ 5 ॥

ಧನವಾನ್ ಧನದಪ್ರಖ್ಯಸ್ಸ ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ನರಃ ॥ 6 ॥

ತಂ ತಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಮಾನವಃ ।
ಯಂತ್ರಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಜಪಹೋಮಾದಿತರ್ಪಣೈಃ ॥ 7 ॥

ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸಹಸಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರೇ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *