സര്പ സൂക്തമ് | Sarpa Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നമോ॑ അസ്തു സ॒ര്പേഭ്യോ॒ യേ കേ ച॑ പൃഥി॒വീ മനു॑ ।
യേ അം॒തരി॑ക്ഷേ॒ യേ ദി॒വി തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ । (തൈ.സം.4.2.3)

യേ॑ഽദോ രോ॑ച॒നേ ദി॒വോ യേ വാ॒ സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഷു॑ ।
യേഷാ॑മ॒പ്സു സദഃ॑ കൃ॒തം തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ ।

യാ ഇഷ॑വോ യാതു॒ധാനാ॑നാം॒-യേഁ വാ॒ വന॒സ്പതീ॒ഗ്​മ്॒‍ രനു॑ ।
യേ വാ॑ഽവ॒ടേഷു॒ ശേര॑തേ॒ തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ ।

ഇ॒ദഗ്​മ് സ॒ര്പേഭ്യോ॑ ഹ॒വിര॑സ്തു॒ ജുഷ്ടമ്᳚ ।
ആ॒ശ്രേ॒ഷാ യേഷാ॑മനു॒യംതി॒ ചേതഃ॑ ।
യേ അം॒തരി॑ക്ഷം പൃഥി॒വീം ക്ഷി॒യംതി॑ ।
തേ ന॑സ്സ॒ര്പാസോ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ ।
യേ രോ॑ച॒നേ സൂര്യ॒സ്യാപി॑ സ॒ര്പാഃ ।
യേ ദിവം॑ ദേ॒വീമനു॑സ॒ന്ചരം॑തി ।
യേഷാ॑മാശ്രേ॒ഷാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ ।
തേഭ്യ॑സ്സ॒ര്പേഭ്യോ॒ മധു॑മജ്ജുഹോമി ॥ 2 ॥

നി॒ഘൃഷ്വൈ॑രസ॒മായു॑തൈഃ ।
കാലൈര്​ഹരിത്വ॑മാപ॒ന്നൈഃ ।
ഇംദ്രായാ॑ഹി സ॒ഹസ്ര॑യുക് ।
അ॒ഗ്നിര്വി॒ഭ്രാഷ്ടി॑വസനഃ ।
വാ॒യുശ്വേത॑സികദ്രു॒കഃ ।
സം॒​വഁ॒ഥ്സ॒രോ വി॑ഷൂ॒വര്ണൈഃ᳚ ।
നിത്യാ॒സ്തേഽനുച॑രാസ്ത॒വ ।
സുബ്രഹ്മണ്യോഗ്​മ് സുബ്രഹ്മണ്യോഗ്​മ് സു॑ബ്രഹ്മണ്യോഗ്മ് ॥ 3 ॥

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *