સર્પ સૂક્તમ્ | Sarpa Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નમો॑ અસ્તુ સ॒ર્પેભ્યો॒ યે કે ચ॑ પૃથિ॒વી મનુ॑ ।
યે અં॒તરિ॑ક્ષે॒ યે દિ॒વિ તેભ્યઃ॑ સ॒ર્પેભ્યો॒ નમઃ॑ । (તૈ.સં.4.2.3)

યે॑ઽદો રો॑ચ॒ને દિ॒વો યે વા॒ સૂર્ય॑સ્ય ર॒શ્મિષુ॑ ।
યેષા॑મ॒પ્સુ સદઃ॑ કૃ॒તં તેભ્યઃ॑ સ॒ર્પેભ્યો॒ નમઃ॑ ।

યા ઇષ॑વો યાતુ॒ધાના॑નાં॒-યેઁ વા॒ વન॒સ્પતી॒ગ્​મ્॒‍ રનુ॑ ।
યે વા॑ઽવ॒ટેષુ॒ શેર॑તે॒ તેભ્યઃ॑ સ॒ર્પેભ્યો॒ નમઃ॑ ।

ઇ॒દગ્​મ્ સ॒ર્પેભ્યો॑ હ॒વિર॑સ્તુ॒ જુષ્ટમ્᳚ ।
આ॒શ્રે॒ષા યેષા॑મનુ॒યંતિ॒ ચેતઃ॑ ।
યે અં॒તરિ॑ક્ષં પૃથિ॒વીં ક્ષિ॒યંતિ॑ ।
તે ન॑સ્સ॒ર્પાસો॒ હવ॒માગ॑મિષ્ઠાઃ ।
યે રો॑ચ॒ને સૂર્ય॒સ્યાપિ॑ સ॒ર્પાઃ ।
યે દિવં॑ દે॒વીમનુ॑સ॒ન્ચરં॑તિ ।
યેષા॑માશ્રે॒ષા અ॑નુ॒યંતિ॒ કામમ્᳚ ।
તેભ્ય॑સ્સ॒ર્પેભ્યો॒ મધુ॑મજ્જુહોમિ ॥ 2 ॥

નિ॒ઘૃષ્વૈ॑રસ॒માયુ॑તૈઃ ।
કાલૈર્​હરિત્વ॑માપ॒ન્નૈઃ ।
ઇંદ્રાયા॑હિ સ॒હસ્ર॑યુક્ ।
અ॒ગ્નિર્વિ॒ભ્રાષ્ટિ॑વસનઃ ।
વા॒યુશ્વેત॑સિકદ્રુ॒કઃ ।
સં॒​વઁ॒થ્સ॒રો વિ॑ષૂ॒વર્ણૈઃ᳚ ।
નિત્યા॒સ્તેઽનુચ॑રાસ્ત॒વ ।
સુબ્રહ્મણ્યોગ્​મ્ સુબ્રહ્મણ્યોગ્​મ્ સુ॑બ્રહ્મણ્યોગ્મ્ ॥ 3 ॥

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *