ഭൂ സൂക്തമ് | Bhu Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

തൈത്തിരീയ സംഹിതാ – 1.5.3
തൈത്തിരീയ ബ്രാഹ്മണമ് – 3.1.2

ഓമ് ॥ ഓം ഭൂമി॑ര്ഭൂ॒മ്നാ ദ്യൌര്വ॑രി॒ണാഽംതരി॑ക്ഷം മഹി॒ത്വാ ।
ഉ॒പസ്ഥേ॑ തേ ദേവ്യദിതേ॒ഽഗ്നിമ॑ന്നാ॒ദ-മ॒ന്നാദ്യാ॒യാദ॑ധേ ॥

ആഽയംഗൌഃ പൃശ്ഞി॑രക്രമീ॒-ദസ॑നന്മാ॒തരം॒ പുനഃ॑ ।
പി॒തരം॑ ച പ്ര॒യംഥ്​സുവഃ॑ ॥

ത്രി॒ഗ്​മ്॒ശദ്ധാമ॒ വിരാ॑ജതി॒ വാക്പ॑തം॒ഗായ॑ ശിശ്രിയേ ।
പ്രത്യ॑സ്യ വഹ॒ദ്യുഭിഃ॑ ॥

അ॒സ്യ പ്രാ॒ണാദ॑പാന॒ത്യം॑തശ്ച॑രതി രോച॒നാ ।
വ്യ॑ഖ്യന്-മഹി॒ഷഃ സുവഃ॑ ॥

യത്ത്വാ᳚ ക്രു॒ദ്ധഃ പ॑രോ॒വപ॑മ॒ന്യുനാ॒ യദവ॑ര്ത്യാ ।
സു॒കല്പ॑മഗ്നേ॒ തത്തവ॒ പുന॒സ്ത്വോദ്ദീ॑പയാമസി ॥

യത്തേ॑ മ॒ന്യുപ॑രോപ്തസ്യ പൃഥി॒വീ-മനു॑ദധ്വ॒സേ ।
ആ॒ദി॒ത്യാ വിശ്വേ॒ തദ്ദേ॒വാ വസ॑വശ്ച സ॒മാഭ॑രന്ന് ॥

മേ॒ദിനീ॑ ദേ॒വീ വ॒സുംധ॑രാ സ്യാ॒ദ്വസു॑ധാ ദേ॒വീ വാ॒സവീ᳚ ।
ബ്ര॒ഹ്മ॒വ॒ര്ച॒സഃ പി॑തൃ॒ണാം ശ്രോത്രം॒ ചക്ഷു॒ര്മനഃ॑ ॥

ദേ॒വീ ഹി॑രണ്യഗ॒ര്ഭിണീ॑ ദേ॒വീ പ്ര॑സോ॒ദരീ᳚ ।
സദ॑നേ സ॒ത്യായ॑നേ സീദ ।

സ॒മു॒ദ്രവ॑തീ സാവി॒ത്രീ ആഹ॒നോ ദേ॒വീ മ॒ഹ്യം॑ഗീ᳚ ।
മ॒ഹോ ധര॑ണീ മ॒ഹോഽത്യ॑തിഷ്ഠത് ॥

ശൃം॒ഗേ ശൃം॑ഗേ യ॒ജ്ഞേ യ॑ജ്ഞേ വിഭീ॒ഷണീ᳚ ഇംദ്ര॑പത്നീ വ്യാ॒പിനീ॒ സര॑സിജ ഇ॒ഹ ।
വാ॒യു॒മതീ॑ ജ॒ലശയ॑നീ സ്വ॒യം ധാ॒രാജാ॑ സ॒ത്യംതോ॒ പരി॑മേദിനീ
സോ॒പരി॑ധത്തംഗായ ॥

വി॒ഷ്ണു॒പ॒ത്നീം മ॑ഹീം ദേ॒വീം᳚ മാ॒ധ॒വീം മാ॑ധവ॒പ്രിയാമ് ।
ലക്ഷ്മീം᳚ പ്രിയസ॑ഖീം ദേ॒വീം॒ ന॒മാ॒മ്യച്യു॑തവ॒ല്ലഭാമ് ॥

ഓം ധ॒നു॒ര്ധ॒രായൈ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ സര്വസി॒ദ്ധ്യൈ ച॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ധരാ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ।

ശൃ॒ണ്വംതി॑ ശ്രോ॒ണാമമൃത॑സ്യ ഗോ॒പാം പുണ്യാ॑മസ്യാ॒ ഉപ॑ശൃണോമി॒ വാച᳚മ് ।
മ॒ഹീംദേ॒വീം-വിഁഷ്ണു॑പത്നീ മജൂ॒ര്യാം പ്രതീ॒ചീ॑മേനാഗ്​മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ ॥

ത്രേ॒ധാ വിഷ്ണു॑ രുരുഗാ॒യോ വിച॑ക്രമേ മ॒ഹീം ദിവം॑ പൃഥി॒വീ-മം॒തരി॑ക്ഷമ് ।
തച്ഛ്രോ॒ണൈത്രിശവ॑ ഇ॒ച്ഛമാ॑നാ പുണ്യ॒ഗ്ഗ്॒ ശ്ലോകം॒-യഁജ॑മാനായ കൃണ്വ॒തീ ॥

സ്യോ॒നാപൃ॑ഥിവി॒ഭവാ॑നൃക്ഷ॒രാനി॒വേശ॑നീ യച്ഛാ॑ന॒ശ്ശര്മ॑ സ॒പ്രഥാഃ᳚ ॥

അദി॑തിര്ദേ॒വാ ഗം॑ധ॒ര്വാ മ॑നു॒ഷ്യാഃ᳚ പി॒തരോ സു॑രാസ്തേഷാഗ്​മ് സ॒ര്വ ഭൂ॒താ॒നാം᳚ മാ॒താ മേ॒ദിനീ॑ മഹതാ മ॒ഹീ ।
സാവി॒ത്രീ ഗാ॑യ॒ത്രീ ജഗ॑ത്യു॒ര്വീ പൃ॒ഥ്വീ ബ॑ഹുലാ॒ വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താക॒തമാകായാസാ സ॒ത്യേത്യ॒മൃതേ॑തി വസി॒ഷ്ഠഃ ॥

ഇക്ഷുശാലിയവസസ്യഫലാഢ്യേ പാരിജാത തരുശോഭിതമൂലേ ।
സ്വര്ണ രത്ന മണി മംടപ മധ്യേ ചിംതയേത് സകല ലോകധരിത്രീമ് ॥

ശ്യാമാം-വിഁചിത്രാം നവരത്ന ഭൂഷിതാം ചതുര്ഭുജാം തുംഗപയോധരാന്വിതാമ് ।
ഇംദീവരാക്ഷീം നവശാലി മംജരീം ശുകം ദധാനാം ശരണം ഭജാമഹേ ॥

സക്തു॑മിവ॒ തിത॑ഉനാ പുനംതോ॒ യത്ര॒ ധീരാ॒ മന॑സാ॒ വാച॒ മക്ര॑ത ।
അത്രാ॒ സഖാ᳚സ്സ॒ഖ്യാനി॑ ജാനതേ ഭ॒ദ്രൈഷാം᳚-ലഁ॒ക്ഷ്മീര്നി॑ഹി॒താധി॑വാ॒ചി ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *