મંત્ર પુષ્પમ્ | Mantra Pushpam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ । સ્થિ॒રૈરંગૈ᳚સ્તુષ્ટુ॒વાગ્​મ્સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒-યઁદાયુઃ॑ ॥ સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇંદ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॑સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ । સ્વ॒॒સ્તિન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥ ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

યો॑ઽપાં પુષ્પં॒-વેઁદ॑ પુષ્પ॑વાન્ પ્ર॒જાવા᳚ન્ પશુ॒માન્ ભ॑વતિ । ચં॒દ્રમા॒ વા અ॒પાં પુષ્પમ્᳚ । પુષ્પ॑વાન્ પ્ર॒જાવા᳚ન્ પશુ॒માન્ ભ॑વતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

અ॒ગ્નિર્વા અ॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યો᳚ઽગ્નેરા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒વા અ॒ગ્નેરા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

વા॒યુર્વા અ॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યો વા॒યોરા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વૈ વા॒યોરા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

અ॒સૌ વૈ તપ॑ન્ન॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યો॑ઽમુષ્ય॒તપ॑ત આ॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વા અ॒મુષ્ય॒તપ॑ત આ॒યત॑નમ્ ।આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

ચં॒દ્રમા॒ વા અ॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યશ્ચં॒દ્રમ॑સ આ॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વૈ ચં॒દ્રમ॑સ આ॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

નક્ષત્ર॑ત્રાણિ॒ વા અ॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યો નક્ષત્ર॑ત્રાણામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વૈ નક્ષ॑ત્રાણામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

પ॒ર્જન્યો॒ વા અ॒પામા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યઃ પ॒ર્જન્ય॑સ્યા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વૈ પ॒ર્જન્ય॑સ્યા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એ॒વં-વેઁદ॑ । યો॑ઽપામા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ ।

સં॒​વઁ॒ત્સ॒રો વા અ॒પામા॒યત॑ન॒મ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । યઃ સં॑​વઁત્સ॒રસ્યા॒યત॑નં॒-વેઁદ॑ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । આપો॒ વૈ સં॑​વઁત્સ॒રસ્યા॒યત॑નમ્ । આ॒યત॑નવાન્ ભવતિ । ય એવં-વેઁદ॑ । યો᳚ઽફ્સુ નાવં॒ પ્રતિ॑ષ્ઠિતાં॒-વેઁદ॑ । પ્રત્યે॒વ તિ॑ષ્ઠતિ ।

ઓં રા॒જા॒ધિ॒રા॒જાય॑ પ્રસહ્ય સા॒હિને᳚ । નમો॑ વ॒યં-વૈઁ᳚શ્રવ॒ણાય॑ કુર્મહે । સ મે॒ કામા॒ન્ કામ॒ કામા॑ય॒ મહ્યમ્᳚ । કા॒મે॒શ્વ॒રો વૈ᳚શ્રવ॒ણો દ॑દાતુ । કુ॒બે॒રાય॑ વૈશ્રવ॒ણાય॑ । મ॒હા॒રાજાય॒ નમઃ॑ ।

ઓં᳚ તદ્બ્ર॒હ્મ । ઓં᳚ તદ્વા॒યુઃ । ઓં᳚ તદા॒ત્મા ।
ઓં᳚ તથ્સ॒ત્યમ્ । ઓં᳚ તત્સર્વમ્᳚ । ઓં᳚ તત્પુરો॒ર્નમઃ ॥

અંતશ્ચરતિ॑ ભૂતે॒ષુ ગુહાયાં-વિઁ॑શ્વમૂ॒ર્તિષુ ।
ત્વં-યઁજ્ઞસ્ત્વં-વઁષટ્કારસ્ત્વ-મિંદ્રસ્ત્વગ્​મ્
રુદ્રસ્ત્વં-વિઁષ્ણુસ્ત્વં બ્રહ્મત્વં॑ પ્રજા॒પતિઃ ।
ત્વં ત॑દાપ॒ આપો॒ જ્યોતી॒રસો॒ઽમૃતં બ્રહ્મ॒ ભૂર્ભુવ॒સ્સુવ॒રોમ્ ।

ઈશાનસ્સર્વ॑ વિદ્યા॒નામીશ્વરસ્સર્વ॑ભૂતા॒નાં
બ્રહ્માધિ॑પતિ॒-ર્બ્રહ્મ॒ણોઽધિ॑પતિ॒-ર્બ્રહ્મા॑ શિ॒વો મે॑ અસ્તુ સદાશિ॒વોમ્ ।

તદ્વિષ્ણોઃ᳚ પર॒મં પ॒દગ્​મ્ સદા॑ પશ્યંતિ સૂ॒રયઃ॑ । દિ॒વીવ॒ ચક્ષુ॒રાત॑તમ્ । તદ્વિપ્રા॑સો વિપ॒ન્યવો॑ જાગૃ॒વાગ્​મ્ સસ્સમિં॑ધતે । વિષ્નો॒ર્યત્પ॑ર॒મં પ॒દમ્ ।

ઋતગ્​મ્ સ॒ત્યં પ॑રં બ્ર॒હ્મ॒ પુ॒રુષં॑ કૃષ્ણ॒પિંગ॑લમ્ ।
ઊ॒ર્ધ્વરે॑તં-વિઁ॑રૂપા॒ક્ષં॒-વિઁ॒શ્વરૂ॑પાય॒ વૈ નમો॒ નમઃ॑ ॥

ઓં ના॒રા॒ય॒ણાય॑ વિ॒દ્મહે॑ વાસુદે॒વાય॑ ધીમહિ ।
તન્નો॑ વિષ્ણુઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *