மன்த்ர புஷ்பம் | Mantra Pushpam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ப॒⁴த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴: ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா: । ப॒⁴த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒⁴ர்யஜ॑த்ரா: । ஸ்தி॒²ரைரங்கை᳚³ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒னூபி॑⁴: । வ்யஶே॑ம தே॒³வஹி॑தம்॒ யதா³யு:॑ ॥ ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இன்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா: । ஸ்வ॑ஸ்தி ந:॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³: । ஸ்வ॒॒ஸ்தின॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டனேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥ ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

யோ॑பாம் புஷ்பம்॒ வேத॑³ புஷ்ப॑வான் ப்ர॒ஜாவா᳚ன் பஶு॒மான் ப॑⁴வதி । ச॒ன்த்³ரமா॒ வா அ॒பாம் புஷ்பம்᳚ । புஷ்ப॑வான் ப்ர॒ஜாவா᳚ன் பஶு॒மான் ப॑⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

அ॒க்³னிர்வா அ॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । யோ᳚க்³னேரா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒வா அ॒க்³னேரா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

வா॒யுர்வா அ॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । யோ வா॒யோரா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வை வா॒யோரா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

அ॒ஸௌ வை தப॑ன்ன॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । யோ॑முஷ்ய॒தப॑த ஆ॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வா அ॒முஷ்ய॒தப॑த ஆ॒யத॑னம் ।ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

ச॒ன்த்³ரமா॒ வா அ॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । யஶ்ச॒ன்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வை ச॒ன்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

நக்ஷத்ர॑த்ராணி॒ வா அ॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । யோ நக்ஷத்ர॑த்ராணாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வை நக்ஷ॑த்ராணாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

ப॒ர்ஜன்யோ॒ வா அ॒பாமா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய: ப॒ர்ஜன்ய॑ஸ்யா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வை ப॒ர்ஜன்ய॑ஸ்யா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏ॒வஂ-வேഁத॑³ । யோ॑பாமா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி ।

ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரோ வா அ॒பாமா॒யத॑னம்॒ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய: ஸம்॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑னம்॒ வேத॑³ । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ஆபோ॒ வை ஸம்॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑னம் । ஆ॒யத॑னவான் ப⁴வதி । ய ஏவஂ-வேഁத॑³ । யோ᳚ப்²ஸு நாவம்॒ ப்ரதி॑ஷ்டி²தாம்॒ வேத॑³ । ப்ரத்யே॒வ தி॑ஷ்ட²தி ।

ஓம் ரா॒ஜா॒தி॒⁴ரா॒ஜாய॑ ப்ரஸஹ்ய ஸா॒ஹினே᳚ । நமோ॑ வ॒யஂ-வைഁ᳚ஶ்ரவ॒ணாய॑ குர்மஹே । ஸ மே॒ காமா॒ன் காம॒ காமா॑ய॒ மஹ்யம்᳚ । கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ வை᳚ஶ்ரவ॒ணோ த॑³தா³து । கு॒பே॒³ராய॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑ । ம॒ஹா॒ராஜாய॒ நம:॑ ।

ஓம்᳚ தத்³ப்³ர॒ஹ்ம । ஓம்᳚ தத்³வா॒யு: । ஓம்᳚ ததா॒³த்மா ।
ஓம்᳚ தத்²ஸ॒த்யம் । ஓம்᳚ தத்ஸர்வம்᳚ । ஓம்᳚ தத்புரோ॒ர்னம: ॥

அன்தஶ்சரதி॑ பூ⁴தே॒ஷு கு³ஹாயாஂ-விഁ॑ஶ்வமூ॒ர்திஷு ।
த்வஂ-யഁஜ்ஞஸ்த்வஂ-வഁஷட்காரஸ்த்வ-மின்த்³ரஸ்த்வக்³ம்
ருத்³ரஸ்த்வஂ-விഁஷ்ணுஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மத்வம்॑ ப்ரஜா॒பதி: ।
த்வம் த॑தா³ப॒ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ரஸோ॒ம்ருதம் ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ।

ஈஶானஸ்ஸர்வ॑ வித்³யா॒னாமீஶ்வரஸ்ஸர்வ॑பூ⁴தா॒னாம்
ப்³ரஹ்மாதி॑⁴பதி॒-ர்ப்³ரஹ்ம॒ணோதி॑⁴பதி॒-ர்ப்³ரஹ்மா॑ ஶி॒வோ மே॑ அஸ்து ஸதா³ஶி॒வோம் ।

தத்³விஷ்ணோ:᳚ பர॒மம் ப॒த³ ஸதா॑³ பஶ்யன்தி ஸூ॒ரய:॑ । தி॒³வீவ॒ சக்ஷு॒ராத॑தம் । தத்³விப்ரா॑ஸோ விப॒ன்யவோ॑ ஜாக்³ரு॒வாக்³ம் ஸஸ்ஸமி॑ன்த⁴தே । விஷ்னோ॒ர்யத்ப॑ர॒மம் ப॒த³ம் ।

ருதக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க॑³லம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தஂ-விഁ॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம:॑ ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே॒³வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தன்னோ॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *