ક્રિમિ સંહારક સૂક્તમ્ (યજુર્વેદ) | Krimi Samhara Suktam Yajurveda In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(કૃ.ય.તૈ.આ.4.36.1)

અત્રિ॑ણા ત્વા ક્રિમે હન્મિ ।
કણ્વે॑ન જ॒મદ॑ગ્નિના ।
વિ॒શ્વાવ॑સો॒ર્બ્રહ્મ॑ણા હ॒તઃ ।
ક્રિમી॑ણા॒ગ્​મ્॒ રાજા᳚ ।
અપ્યે॑ષાગ્ સ્થ॒પતિ॑ર્​હ॒તઃ ।
અથો॑ મા॒તાઽથો॑ પિ॒તા ।
અથો᳚ સ્થૂ॒રા અથો᳚ ક્ષુ॒દ્રાઃ ।
અથો॑ કૃ॒ષ્ણા અથો᳚ શ્વે॒તાઃ ।
અથો॑ આ॒શાતિ॑કા હ॒તાઃ ।
શ્વે॒તાભિ॑સ્સ॒હ સર્વે॑ હ॒તાઃ ॥ 36

આહ॒રાવ॑દ્ય ।
શૃ॒તસ્ય॑ હ॒વિષો॒ યથા᳚ ।
તત્સ॒ત્યમ્ ।
યદ॒મું-યઁ॒મસ્ય॒ જંભ॑યોઃ ।
આદ॑ધામિ॒ તથા॒ હિ તત્ ।
ખણ્ફણ્મ્રસિ॑ ॥ 37

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *