ಕ್ರಿಮಿ ಸಂಹಾರಕ ಸೂಕ್ತಂ (ಯಜುರ್ವೇದ) | Krimi Samhara Suktam Yajurveda In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ಕೃ.ಯ.ತೈ.ಆ.4.36.1)

ಅತ್ರಿ॑ಣಾ ತ್ವಾ ಕ್ರಿಮೇ ಹನ್ಮಿ ।
ಕಣ್ವೇ॑ನ ಜ॒ಮದ॑ಗ್ನಿನಾ ।
ವಿ॒ಶ್ವಾವ॑ಸೋ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಹ॒ತಃ ।
ಕ್ರಿಮೀ॑ಣಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ᳚ ।
ಅಪ್ಯೇ॑ಷಾಗ್ ಸ್ಥ॒ಪತಿ॑ರ್​ಹ॒ತಃ ।
ಅಥೋ॑ ಮಾ॒ತಾಽಥೋ॑ ಪಿ॒ತಾ ।
ಅಥೋ᳚ ಸ್ಥೂ॒ರಾ ಅಥೋ᳚ ಕ್ಷು॒ದ್ರಾಃ ।
ಅಥೋ॑ ಕೃ॒ಷ್ಣಾ ಅಥೋ᳚ ಶ್ವೇ॒ತಾಃ ।
ಅಥೋ॑ ಆ॒ಶಾತಿ॑ಕಾ ಹ॒ತಾಃ ।
ಶ್ವೇ॒ತಾಭಿ॑ಸ್ಸ॒ಹ ಸರ್ವೇ॑ ಹ॒ತಾಃ ॥ 36

ಆಹ॒ರಾವ॑ದ್ಯ ।
ಶೃ॒ತಸ್ಯ॑ ಹ॒ವಿಷೋ॒ ಯಥಾ᳚ ।
ತತ್ಸ॒ತ್ಯಮ್ ।
ಯದ॒ಮುಂ-ಯಁ॒ಮಸ್ಯ॒ ಜಂಭ॑ಯೋಃ ।
ಆದ॑ಧಾಮಿ॒ ತಥಾ॒ ಹಿ ತತ್ ।
ಖಣ್ಫಣ್ಮ್ರಸಿ॑ ॥ 37

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *