க்ரிமி ஸம்ஹாரக ஸூக்தம் (யஜுர்வேத) | Krimi Samhara Suktam Yajurveda In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

(க்ரு.ய.தை.ஆ.4.36.1)

அத்ரி॑ணா த்வா க்ரிமே ஹன்மி ।
கண்வே॑ன ஜ॒மத॑³க்³னினா ।
வி॒ஶ்வாவ॑ஸோ॒ர்ப்³ரஹ்ம॑ணா ஹ॒த: ।
க்ரிமீ॑ணா॒க்³ம்॒ ராஜா᳚ ।
அப்யே॑ஷாக்³ ஸ்த॒²பதி॑ர்​ஹ॒த: ।
அதோ॑² மா॒தாதோ॑² பி॒தா ।
அதோ᳚² ஸ்தூ॒²ரா அதோ᳚² க்ஷு॒த்³ரா: ।
அதோ॑² க்ரு॒ஷ்ணா அதோ᳚² ஶ்வே॒தா: ।
அதோ॑² ஆ॒ஶாதி॑கா ஹ॒தா: ।
ஶ்வே॒தாபி॑⁴ஸ்ஸ॒ஹ ஸர்வே॑ ஹ॒தா: ॥ 36

ஆஹ॒ராவ॑த்³ய ।
ஶ்ரு॒தஸ்ய॑ ஹ॒விஷோ॒ யதா᳚² ।
தத்ஸ॒த்யம் ।
யத॒³முஂ-யഁ॒மஸ்ய॒ ஜம்ப॑⁴யோ: ।
ஆத॑³தா⁴மி॒ ததா॒² ஹி தத் ।
க²ண்ப²ண்ம்ரஸி॑ ॥ 37

ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *