દત્તાત્રેય અષ્ટોત્તર શત નામાવળી | Dattatreya Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં શ્રીદત્તાય નમઃ ।
ઓં દેવદત્તાય નમઃ ।
ઓં બ્રહ્મદત્તાય નમઃ ।
ઓં વિષ્ણુદત્તાય નમઃ ।
ઓં શિવદત્તાય નમઃ ।
ઓં અત્રિદત્તાય નમઃ ।
ઓં આત્રેયાય નમઃ ।
ઓં અત્રિવરદાય નમઃ ।
ઓં અનસૂયાય નમઃ ।
ઓં અનસૂયાસૂનવે નમઃ । 10 ।

ઓં અવધૂતાય નમઃ ।
ઓં ધર્માય નમઃ ।
ઓં ધર્મપરાયણાય નમઃ ।
ઓં ધર્મપતયે નમઃ ।
ઓં સિદ્ધાય નમઃ ।
ઓં સિદ્ધિદાય નમઃ ।
ઓં સિદ્ધિપતયે નમઃ ।
ઓં સિદ્ધસેવિતાય નમઃ ।
ઓં ગુરવે નમઃ ।
ઓં ગુરુગમ્યાય નમઃ । 20 ।

ઓં ગુરોર્ગુરુતરાય નમઃ ।
ઓં ગરિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓં વરિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓં મહિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓં મહાત્મને નમઃ ।
ઓં યોગાય નમઃ ।
ઓં યોગગમ્યાય નમઃ ।
ઓં યોગાદેશકરાય નમઃ ।
ઓં યોગપતયે નમઃ ।
ઓં યોગીશાય નમઃ । 30 ।

ઓં યોગાધીશાય નમઃ ।
ઓં યોગપરાયણાય નમઃ ।
ઓં યોગિધ્યેયાંઘ્રિપંકજાય નમઃ ।
ઓં દિગંબરાય નમઃ ।
ઓં દિવ્યાંબરાય નમઃ ।
ઓં પીતાંબરાય નમઃ ।
ઓં શ્વેતાંબરાય નમઃ ।
ઓં ચિત્રાંબરાય નમઃ ।
ઓં બાલાય નમઃ ।
ઓં બાલવીર્યાય નમઃ । 40 ।

ઓં કુમારાય નમઃ ।
ઓં કિશોરાય નમઃ ।
ઓં કંદર્પમોહનાય નમઃ ।
ઓં અર્ધાંગાલિંગિતાંગનાય નમઃ ।
ઓં સુરાગાય નમઃ ।
ઓં વિરાગાય નમઃ ।
ઓં વીતરાગાય નમઃ ।
ઓં અમૃતવર્ષિણે નમઃ ।
ઓં ઉગ્રાય નમઃ ।
ઓં અનુગ્રરૂપાય નમઃ । 50 ।

ઓં સ્થવિરાય નમઃ ।
ઓં સ્થવીયસે નમઃ ।
ઓં શાંતાય નમઃ ।
ઓં અઘોરાય નમઃ ।
ઓં ગૂઢાય નમઃ ।
ઓં ઊર્ધ્વરેતસે નમઃ ।
ઓં એકવક્ત્રાય નમઃ ।
ઓં અનેકવક્ત્રાય નમઃ ।
ઓં દ્વિનેત્રાય નમઃ ।
ઓં ત્રિનેત્રાય નમઃ । 60 ।

ઓં દ્વિભુજાય નમઃ ।
ઓં ષડ્ભુજાય નમઃ ।
ઓં અક્ષમાલિને નમઃ ।
ઓં કમંડલધારિણે નમઃ ।
ઓં શૂલિને નમઃ ।
ઓં ડમરુધારિણે નમઃ ।
ઓં શંખિને નમઃ ।
ઓં ગદિને નમઃ ।
ઓં મુનયે નમઃ ।
ઓં મૌનિને નમઃ । 70 ।

ઓં શ્રીવિરૂપાય નમઃ ।
ઓં સર્વરૂપાય નમઃ ।
ઓં સહસ્રશિરસે નમઃ ।
ઓં સહસ્રાક્ષાય નમઃ ।
ઓં સહસ્રબાહવે નમઃ ।
ઓં સહસ્રાયુધાય નમઃ ।
ઓં સહસ્રપાદાય નમઃ ।
ઓં સહસ્રપદ્માર્ચિતાય નમઃ ।
ઓં પદ્મહસ્તાય નમઃ ।
ઓં પદ્મપાદાય નમઃ । 80 ।

ઓં પદ્મનાભાય નમઃ ।
ઓં પદ્મમાલિને નમઃ ।
ઓં પદ્મગર્ભારુણાક્ષાય નમઃ ।
ઓં પદ્મકિંજલ્કવર્ચસે નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનિને નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનગમ્યાય નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનવિજ્ઞાનમૂર્તયે નમઃ ।
ઓં ધ્યાનિને નમઃ ।
ઓં ધ્યાનનિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓં ધ્યાનસ્થિમિતમૂર્તયે નમઃ । 90 ।

ઓં ધૂલિધૂસરિતાંગાય નમઃ ।
ઓં ચંદનલિપ્તમૂર્તયે નમઃ ।
ઓં ભસ્મોદ્ધૂલિતદેહાય નમઃ ।
ઓં દિવ્યગંધાનુલેપિને નમઃ ।
ઓં પ્રસન્નાય નમઃ ।
ઓં પ્રમત્તાય નમઃ ।
ઓં પ્રકૃષ્ટાર્થપ્રદાય નમઃ ।
ઓં અષ્ટૈશ્વર્યપ્રદાય નમઃ ।
ઓં વરદાય નમઃ ।
ઓં વરીયસે નમઃ । 100 ।

ઓં બ્રહ્મણે નમઃ ।
ઓં બ્રહ્મરૂપાય નમઃ ।
ઓં વિષ્ણવે નમઃ ।
ઓં વિશ્વરૂપિણે નમઃ ।
ઓં શંકરાય નમઃ ।
ઓં આત્મને નમઃ ।
ઓં અંતરાત્મને નમઃ ।
ઓં પરમાત્મને નમઃ । 108 ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *