సుదర్శన అష్టకం | Sudarshana Ashtakam in Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ప్రతిభటశ్రేణిభీషణ వరగుణస్తోమభూషణ
జనిభయస్థానతారణ జగదవస్థానకారణ ।
నిఖిలదుష్కర్మకర్శన నిగమసద్ధర్మదర్శన
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 1 ॥

శుభజగద్రూపమండన సురజనత్రాసఖండన
శతమఖబ్రహ్మవందిత శతపథబ్రహ్మనందిత ।
ప్రథితవిద్వత్సపక్షిత భజదహిర్బుధ్న్యలక్షిత
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 2 ॥

నిజపదప్రీతసద్గణ నిరుపథిస్ఫీతషడ్గుణ
నిగమనిర్వ్యూఢవైభవ నిజపరవ్యూహవైభవ ।
హరిహయద్వేషిదారణ హరపురప్లోషకారణ
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 3 ॥

స్ఫుటతటిజ్జాలపింజర పృథుతరజ్వాలపంజర
పరిగతప్రత్నవిగ్రహ పరిమితప్రజ్ఞదుర్గ్రహ ।
ప్రహరణగ్రామమండిత పరిజనత్రాణపండిత
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 4 ॥

భువననేతస్త్రయీమయ సవనతేజస్త్రయీమయ
నిరవధిస్వాదుచిన్మయ నిఖిలశక్తేజగన్మయ ।
అమితవిశ్వక్రియామయ శమితవిశ్వగ్భయామయ
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 5 ॥

మహితసంపత్సదక్షర విహితసంపత్షడక్షర
షడరచక్రప్రతిష్ఠిత సకలతత్త్వప్రతిష్ఠిత ।
వివిధసంకల్పకల్పక విబుధసంకల్పకల్పక
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 6 ॥

ప్రతిముఖాలీఢబంధుర పృథుమహాహేతిదంతుర
వికటమాలాపరిష్కృత వివిధమాయాబహిష్కృత ।
స్థిరమహాయంత్రయంత్రిత దృఢదయాతంత్రయంత్రిత
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 7 ॥

దనుజవిస్తారకర్తన దనుజవిద్యావికర్తన
జనితమిస్రావికర్తన భజదవిద్యానికర్తన ।
అమరదృష్టస్వవిక్రమ సమరజుష్టభ్రమిక్రమ
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ॥ 8 ॥

ద్విచతుష్కమిదం ప్రభూతసారం
పఠతాం వేంకటనాయకప్రణీతమ్ ।
విషమేఽపి మనోరథః ప్రధావన్
న విహన్యేత రథాంగధుర్యగుప్తః ॥ 9 ॥

ఇతి శ్రీ వేదాంతాచార్యస్య కృతిషు సుదర్శనాష్టకమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *