ஸுத³ர்ஶன அஷ்டகம் | Sudarshana Ashtakam in Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ப்ரதிப⁴டஶ்ரேணிபீ⁴ஷண வரகு³ணஸ்தோமபூ⁴ஷண
ஜனிப⁴யஸ்தா²னதாரண ஜக³த³வஸ்தா²னகாரண ।
நிகி²லது³ஷ்கர்மகர்ஶன நிக³மஸத்³த⁴ர்மத³ர்ஶன
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 1 ॥

ஶுபஜ⁴க³த்³ரூபமண்ட³ன ஸுரஜனத்ராஸக²ண்ட³ன
ஶதமக²ப்³ரஹ்மவன்தி³த ஶதபத²ப்³ரஹ்மனந்தி³த ।
ப்ரதி²தவித்³வத்ஸபக்ஷித பஜ⁴த³ஹிர்பு³த்⁴ன்யலக்ஷித
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 2 ॥

நிஜபத³ப்ரீதஸத்³க³ண நிருபதி²ஸ்பீ²தஷட்³கு³ண
நிக³மனிர்வ்யூட⁴வைப⁴வ நிஜபரவ்யூஹவைப⁴வ ।
ஹரிஹயத்³வேஷிதா³ரண ஹரபுரப்லோஷகாரண
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 3 ॥

ஸ்பு²டதடிஜ்ஜாலபிஞ்ஜர ப்ருது²தரஜ்வாலபஞ்ஜர
பரிக³தப்ரத்னவிக்³ரஹ பரிமிதப்ரஜ்ஞது³ர்க்³ரஹ ।
ப்ரஹரணக்³ராமமண்டி³த பரிஜனத்ராணபண்டி³த
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 4 ॥

பு⁴வனநேதஸ்த்ரயீமய ஸவனதேஜஸ்த்ரயீமய
நிரவதி⁴ஸ்வாது³சின்மய நிகி²லஶக்தேஜக³ன்மய ।
அமிதவிஶ்வக்ரியாமய ஶமிதவிஶ்வக்³ப⁴யாமய
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 5 ॥

மஹிதஸம்பத்ஸத³க்ஷர விஹிதஸம்பத்ஷட³க்ஷர
ஷட³ரசக்ரப்ரதிஷ்டி²த ஸகலதத்த்வப்ரதிஷ்டி²த ।
விவித⁴ஸங்கல்பகல்பக விபு³த⁴ஸங்கல்பகல்பக
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 6 ॥

ப்ரதிமுகா²லீட⁴ப³ன்து⁴ர ப்ருது²மஹாஹேதித³ன்துர
விகடமாலாபரிஷ்க்ருத விவித⁴மாயாப³ஹிஷ்க்ருத ।
ஸ்தி²ரமஹாயன்த்ரயன்த்ரித த்³ருட⁴த³யாதன்த்ரயன்த்ரித
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 7 ॥

த³னுஜவிஸ்தாரகர்தன த³னுஜவித்³யாவிகர்தன
ஜனிதமிஸ்ராவிகர்தன பஜ⁴த³வித்³யானிகர்தன ।
அமரத்³ருஷ்டஸ்வவிக்ரம ஸமரஜுஷ்டப்⁴ரமிக்ரம
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶன ॥ 8 ॥

த்³விசதுஷ்கமித³ம் ப்ரபூ⁴தஸாரம்
பட²தாம் வேங்கடனாயகப்ரணீதம் ।
விஷமேபி மனோரத:² ப்ரதா⁴வன்
ந விஹன்யேத ரதா²ங்க³து⁴ர்யகு³ப்த: ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீ வேதா³ன்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு ஸுத³ர்ஶனாஷ்டகம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *