ஶ்ரீ ருத்³ரம் – சமகப்ரஶ்ன: | Rudra Prashna Chamakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் அக்³னா॑விஷ்ணோ ஸ॒ஜோஷ॑ஸே॒மாவ॑ர்த⁴ன்து வாம்॒ கி³ர:॑ । த்³யு॒ம்னைர்வாஜே॑பி॒⁴ராக॑³தம் । வாஜ॑ஶ்ச மே ப்ரஸ॒வஶ்ச॑ மே॒ ப்ரய॑திஶ்ச மே॒ ப்ரஸி॑திஶ்ச மே தீ॒⁴திஶ்ச॑ மே க்ரது॑ஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑ஶ்ச மே॒ ஶ்லோக॑ஶ்ச மே ஶ்ரா॒வஶ்ச॑ மே॒ ஶ்ருதி॑ஶ்ச மே॒ ஜ்யோதி॑ஶ்ச மே॒ ஸுவ॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேபா॒னஶ்ச॑ மே வ்யா॒னஶ்ச॒ மேஸு॑ஶ்ச மே சி॒த்தம் ச॑ ம॒ ஆதீ॑⁴தம் ச மே॒ வாக்ச॑ மே॒ மன॑ஶ்ச மே॒ சக்ஷு॑ஶ்ச மே॒ ஶ்ரோத்ரம்॑ ச மே॒ த³க்ஷ॑ஶ்ச மே॒ ப³லம்॑ ச ம॒ ஓஜ॑ஶ்ச மே॒ ஸஹ॑ஶ்ச ம॒ ஆயு॑ஶ்ச மே ஜ॒ரா ச॑ ம ஆ॒த்மா ச॑ மே த॒னூஶ்ச॑ மே॒ ஶர்ம॑ ச மே॒ வர்ம॑ ச॒ மேங்கா॑³னி ச மே॒ஸ்தா²னி॑ ச மே॒ பரூக்³ம்॑ஷி ச மே॒ ஶரீ॑ராணி ச மே ॥ 1 ॥

ஜைஷ்ட்²யம்॑ ச ம॒ ஆதி॑⁴பத்யம் ச மே ம॒ன்யுஶ்ச॑ மே॒ பா⁴ம॑ஶ்ச॒ மேம॑ஶ்ச॒ மேம்ப॑⁴ஶ்ச மே ஜே॒மா ச॑ மே மஹி॒மா ச॑ மே வரி॒மா ச॑ மே ப்ரதி॒²மா ச॑ மே வ॒ர்​ஷ்மா ச॑ மே த்³ராகு॒⁴யா ச॑ மே வ்ரு॒த்³த⁴ம் ச॑ மே॒ வ்ருத்³தி॑⁴ஶ்ச மே ஸ॒த்யம் ச॑ மே ஶ்ர॒த்³தா⁴ ச॑ மே॒ ஜக॑³ச்ச மே॒ த⁴னம்॑ ச மே॒ வஶ॑ஶ்ச மே॒ த்விஷி॑ஶ்ச மே க்ரீ॒டா³ ச॑ மே॒ மோத॑³ஶ்ச மே ஜா॒தம் ச॑ மே ஜனி॒ஷ்யமா॑ணம் ச மே ஸூ॒க்தம் ச॑ மே ஸுக்ரு॒தம் ச॑ மே வி॒த்தம் ச॑ மே॒ வேத்³யம்॑ ச மே பூ॒⁴தம் ச॑ மே ப⁴வி॒ஷ்யச்ச॑ மே ஸு॒க³ம் ச॑ மே ஸு॒பத²ம்॑ ச ம ரு॒த்³த⁴ம் ச॑ ம ருத்³தி॑⁴ஶ்ச மே க௢॒ப்தம் ச॑ மே॒ க௢ப்தி॑ஶ்ச மே ம॒திஶ்ச॑ மே ஸும॒திஶ்ச॑ மே ॥ 2 ॥

ஶம் ச॑ மே॒ மய॑ஶ்ச மே ப்ரி॒யம் ச॑ மேனுகா॒மஶ்ச॑ மே॒ காம॑ஶ்ச மே ஸௌமனஸ॒ஶ்ச॑ மே ப॒⁴த்³ரம் ச॑ மே॒ ஶ்ரேய॑ஶ்ச மே॒ வஸ்ய॑ஶ்ச மே॒ யஶ॑ஶ்ச மே॒ ப⁴க॑³ஶ்ச மே॒ த்³ரவி॑ணம் ச மே ய॒ன்தா ச॑ மே த॒⁴ர்தா ச॑ மே॒ க்ஷேம॑ஶ்ச மே॒ த்⁴ருதி॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வம்॑ ச மே॒ மஹ॑ஶ்ச மே ஸம்॒விச்ச॑ மே॒ ஜ்ஞாத்ரம்॑ ச மே॒ ஸூஶ்ச॑ மே ப்ர॒ஸூஶ்ச॑ மே॒ ஸீரம்॑ ச மே ல॒யஶ்ச॑ ம ரு॒தம் ச॑ மே॒ம்ருதம்॑ ச மேய॒க்ஷ்மம் ச॒ மேனா॑மயச்ச மே ஜீ॒வாது॑ஶ்ச மே தீ³ர்கா⁴யு॒த்வம் ச॑ மேனமி॒த்ரம் ச॒ மேப॑⁴யம் ச மே ஸு॒க³ம் ச॑ மே॒ ஶய॑னம் ச மே ஸூ॒ஷா ச॑ மே ஸு॒தி³னம்॑ ச மே ॥ 3 ॥

ஊர்க்ச॑ மே ஸூ॒ன்ருதா॑ ச மே॒ பய॑ஶ்ச மே॒ ரஸ॑ஶ்ச மே க்⁴ரு॒தம் ச॑ மே॒ மது॑⁴ ச மே॒ ஸக்³தி॑⁴ஶ்ச மே॒ ஸபீ॑திஶ்ச மே க்ரு॒ஷிஶ்ச॑ மே॒ வ்ருஷ்டி॑ஶ்ச மே॒ ஜைத்ரம்॑ ச ம॒ ஔத்³பி॑⁴த்³யம் ச மே ர॒யிஶ்ச॑ மே॒ ராய॑ஶ்ச மே பு॒ஷ்டம் ச மே॒ புஷ்டி॑ஶ்ச மே வி॒பு⁴ ச॑ மே ப்ர॒பு⁴ ச॑ மே ப॒³ஹு ச॑ மே॒ பூ⁴ய॑ஶ்ச மே பூ॒ர்ணம் ச॑ மே பூ॒ர்ணத॑ரம் ச॒ மேக்ஷி॑திஶ்ச மே॒ கூய॑வாஶ்ச॒ மேன்னம்॑ ச॒ மேக்ஷு॑ச்ச மே வ்ரீ॒ஹய॑ஶ்ச மே॒ யவா᳚ஶ்ச மே॒ மாஷா᳚ஶ்ச மே॒ திலா᳚ஶ்ச மே மு॒த்³கா³ஶ்ச॑ மே க॒²ல்வா᳚ஶ்ச மே கோ॒³தூ⁴மா᳚ஶ்ச மே ம॒ஸுரா᳚ஶ்ச மே ப்ரி॒யங்க॑³வஶ்ச॒ மேண॑வஶ்ச மே ஶ்யா॒மாகா᳚ஶ்ச மே நீ॒வாரா᳚ஶ்ச மே ॥ 4 ॥

அஶ்மா॑ ச மே॒ ம்ருத்தி॑கா ச மே கி॒³ரய॑ஶ்ச மே॒ பர்வ॑தாஶ்ச மே॒ ஸிக॑தாஶ்ச மே॒ வன॒ஸ்பத॑யஶ்ச மே॒ ஹிர॑ண்யம் ச॒ மேய॑ஶ்ச மே॒ ஸீஸம்॑ ச॒ மே த்ரபு॑ஶ்ச மே ஶ்யா॒மம் ச॑ மே லோ॒ஹம் ச॑ மேக்³னிஶ்ச॑ ம ஆப॑ஶ்ச மே வீ॒ருத॑⁴ஶ்ச ம॒ ஓஷ॑த⁴யஶ்ச மே க்ருஷ்டப॒ச்யம் ச॑ மேக்ருஷ்டபச்யம் ச॑ மே க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॑ மே ப॒ஶவ॑ ஆர॒ண்யாஶ்ச॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பன்தாஂ-விഁ॒த்தம் ச॑ மே॒ வித்தி॑ஶ்ச மே பூ॒⁴தம் ச॑ மே॒ பூ⁴தி॑ஶ்ச மே॒ வஸு॑ ச மே வஸ॒திஶ்ச॑ மே॒ கர்ம॑ ச மே॒ ஶக்தி॑ஶ்ச॒ மேர்த॑²ஶ்ச ம॒ ஏம॑ஶ்ச ம இதி॑ஶ்ச மே॒ க³தி॑ஶ்ச மே ॥ 5 ॥

அ॒க்³னிஶ்ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ ஸோம॑ஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே ஸவி॒தா ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ ஸர॑ஸ்வதீ ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே பூ॒ஷா ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே மி॒த்ரஶ்ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ த்வஷ்டா॑² ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே தா॒⁴தா ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ விஷ்ணு॑ஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மேஶ்வினௌ॑ ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே ம॒ருத॑ஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வே॑ ச மே தே॒³வா இன்த்³ர॑ஶ்ச மே ப்ருதி॒²வீ ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மேன்தரி॑க்ஷம் ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே த்³யௌஶ்ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே॒ தி³ஶ॑ஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே மூ॒ர்தா⁴ ச॑ ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே ப்ர॒ஜாப॑திஶ்ச ம॒ இன்த்³ர॑ஶ்ச மே ॥ 6 ॥

அ॒க்³ம்॒ஶுஶ்ச॑ மே ர॒ஶ்மிஶ்ச॒ மேதா᳚³ப்⁴யஶ்ச॒ மேதி॑⁴பதிஶ்ச ம உபா॒க்³ம்॒ஶுஶ்ச॑ மேன்தர்யா॒மஶ்ச॑ ம ஐன்த்³ரவாய॒வஶ்ச॑ மே மைத்ராவரு॒ணஶ்ச॑ ம ஆஶ்வி॒னஶ்ச॑ மே ப்ரதிப்ர॒ஸ்தா²ன॑ஶ்ச மே ஶு॒க்ரஶ்ச॑ மே ம॒ன்தீ² ச॑ ம ஆக்³ரய॒ணஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒³வஶ்ச॑ மே த்⁴ரு॒வஶ்ச॑ மே வைஶ்வான॒ரஶ்ச॑ ம ருதுக்³ர॒ஹாஶ்ச॑ மேதிக்³ரா॒ஹ்யா᳚ஶ்ச ம ஐன்த்³ரா॒க்³னஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒³வஶ்ச॑ மே மருத்வ॒தீயா᳚ஶ்ச மே மாஹே॒ன்த்³ரஶ்ச॑ ம ஆதி॒³த்யஶ்ச॑ மே ஸாவி॒த்ரஶ்ச॑ மே ஸாரஸ்வ॒தஶ்ச॑ மே பௌ॒ஷ்ணஶ்ச॑ மே பாத்னீவ॒தஶ்ச॑ மே ஹாரியோஜ॒னஶ்ச॑ மே ॥ 7 ॥

இ॒த்⁴மஶ்ச॑ மே ப॒³ர்​ஹிஶ்ச॑ மே॒ வேதி॑³ஶ்ச மே॒ தி³ஷ்ணி॑யாஶ்ச மே॒ ஸ்ருச॑ஶ்ச மே சம॒ஸாஶ்ச॑ மே॒ க்³ராவா॑ணஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑வஶ்ச ம உபர॒வாஶ்ச॑ மேதி॒⁴ஷவ॑ணே ச மே த்³ரோணகல॒ஶஶ்ச॑ மே வாய॒வ்யா॑னி ச மே பூத॒ப்⁴ருச்ச॑ ம ஆத⁴வ॒னீய॑ஶ்ச ம॒ ஆக்³னீ᳚த்⁴ரம் ச மே ஹவி॒ர்தா⁴னம்॑ ச மே க்³ரு॒ஹாஶ்ச॑ மே॒ ஸத॑³ஶ்ச மே புரோ॒டா³ஶா᳚ஶ்ச மே பச॒தாஶ்ச॑ மேவப்⁴ருத²ஶ்ச॑ மே ஸ்வகா³கா॒ரஶ்ச॑ மே ॥ 8 ॥

அ॒க்³னிஶ்ச॑ மே க॒⁴ர்மஶ்ச॑ மே॒ர்கஶ்ச॑ மே॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேஶ்வமே॒த⁴ஶ்ச॑ மே ப்ருதி॒²வீ ச॒ மேதி॑³திஶ்ச மே॒ தி³தி॑ஶ்ச மே॒ த்³யௌஶ்ச॑ மே॒ ஶக்வ॑ரீர॒ங்கு³ல॑யோ॒ தி³ஶ॑ஶ்ச மே ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பன்தா॒ம்ருக்ச॑ மே॒ ஸாம॑ ச மே॒ ஸ்தோம॑ஶ்ச மே॒ யஜு॑ஶ்ச மே தீ॒³க்ஷா ச॑ மே॒ தப॑ஶ்ச ம ரு॒துஶ்ச॑ மே வ்ர॒தம் ச॑ மேஹோரா॒த்ரயோ᳚ர்வ்ரு॒ஷ்ட்யா ப்³ரு॑ஹத்³ரத²ன்த॒ரே ச॒ மே ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பேதாம் ॥ 9 ॥

க³ர்பா᳚⁴ஶ்ச மே வ॒த்ஸாஶ்ச॑ மே॒ த்ர்யவி॑ஶ்ச மே த்ர்ய॒வீச॑ மே தி³த்ய॒வாட் ச॑ மே தி³த்யௌ॒ஹீ ச॑ மே॒ பஞ்சா॑விஶ்ச மே பஞ்சா॒வீ ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸஶ்ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸா ச॑ மே துர்ய॒வாட் ச॑ மே துர்யௌ॒ஹீ ச॑ மே பஷ்ட॒²வாட் ச॑ மே பஷ்டௌ॒²ஹீ ச॑ ம உ॒க்ஷா ச॑ மே வ॒ஶா ச॑ ம ருஷ॒ப⁴ஶ்ச॑ மே வே॒ஹச்ச॑ மேன॒ட்³வாஞ்ச மே தே॒⁴னுஶ்ச॑ ம॒ ஆயு॑ர்ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம் ப்ரா॒ணோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாமபா॒னோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ வ்யா॒னோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ சக்ஷு॑ர்ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதா॒க்॒³ ஶ்ரோத்ரம்॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ மனோ॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ வாக்³ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாமா॒த்மா ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாஂ-யഁ॒ஜ்ஞோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம் ॥ 1௦ ॥

ஏகா॑ ச மே தி॒ஸ்ரஶ்ச॑ மே॒ பஞ்ச॑ ச மே ஸ॒ப்த ச॑ மே॒ நவ॑ ச ம॒ ஏகா॑த³ஶ ச மே॒ த்ரயோ॑த³ஶ ச மே॒ பஞ்ச॑த³ஶ ச மே ஸ॒ப்தத॑³ஶ ச மே॒ நவ॑த³ஶ ச ம॒ ஏக॑விக்³ம்ஶதிஶ்ச மே॒ த்ரயோ॑விக்³ம்ஶதிஶ்ச மே॒ பஞ்ச॑விக்³ம்ஶதிஶ்ச மே ஸ॒ப்தவிக்³ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ நவ॑விக்³ம்ஶதிஶ்ச ம॒ ஏக॑த்ரிக்³ம்ஶச்ச மே॒ த்ரய॑ஸ்த்ரிக்³ம்ஶச்ச மே॒ சத॑ஸ்ரஶ்ச மே॒ஷ்டௌ ச॑ மே॒ த்³வாத॑³ஶ ச மே॒ ஷோட॑³ஶ ச மே விக்³ம்ஶ॒திஶ்ச॑ மே॒ சது॑ர்விக்³ம்ஶதிஶ்ச மே॒ஷ்டாவிக்³ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ த்³வாத்ரிக்³ம்॑ஶச்ச மே॒ ஷட்-த்ரிக்³ம்॑ஶச்ச மே சத்வாரி॒க்³ம்॒ஶச்ச॑ மே॒ சது॑ஶ்சத்வாரிக்³ம்ஶச்ச மேஷ்டாச॑த்வாரிக்³ம்ஶச்ச மே॒ வாஜ॑ஶ்ச ப்ரஸ॒வஶ்சா॑பி॒ஜஶ்ச க்ரது॑ஶ்ச॒ ஸுவ॑ஶ்ச மூ॒ர்தா⁴ ச॒ வ்யஶ்னி॑யஶ்சான்த்யாய॒னஶ்சான்த்ய॑ஶ்ச பௌ⁴வ॒னஶ்ச॒ பு⁴வ॑ன॒ஶ்சாதி॑⁴பதிஶ்ச ॥ 11 ॥

ஓம் இடா॑³ தே³வ॒ஹூ-ர்மனு॑ர்யஜ்ஞ॒னீ-ர்ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ருக்தா²ம॒தா³னி॑ ஶக்³ம்ஸிஷ॒த்³விஶ்வே॑ தே॒³வா: ஸூ᳚க்த॒வாச:॒ ப்ருதி॑²விமாத॒ர்மா மா॑ ஹிக்³ம்ஸீ॒ர்ம॒து॑⁴ மனிஷ்யே॒ மது॑⁴ ஜனிஷ்யே॒ மது॑⁴ வக்ஷ்யாமி॒ மது॑⁴ வதி³ஷ்யாமி॒ மது॑⁴மதீம் தே॒³வேப்⁴யோ॒ வாச॒முத்³யாஸக்³ம்ஶுஶ்ரூஷே॒ண்யாஂ᳚ மனு॒ஷ்யே᳚ப்⁴ய॒ஸ்தம் மா॑ தே॒³வா அ॑வன்து ஶோ॒பா⁴யை॑ பி॒தரோனு॑மத³ன்து ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *