நித்ய ஸன்த்⁴யா வன்த³னம் | Nitya Sandhya Vandanam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶரீர ஶுத்³தி⁴
அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம்᳚ க³தோபிவா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யன்தர ஶ்ஶுசி: ॥
புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம: ।

ஆசமன:
ஓம் ஆசம்ய
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோ³வின்தா³ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓஂ-விഁஷ்ணவே நம:
ஓம் மது⁴ஸூத³னாய நம: (ஓஷ்டௌ² மார்ஜயித்வா)
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓஂ-வாഁமனாய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் பத்³மனாபா⁴ய நம: (பாத³யோ: ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தா³மோத³ராய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஸங்கர்​ஷணாய நம: (அங்கு³ல்தி³பி⁴ஶ்சிபு³கம் ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓஂ-வாഁஸுதே³வாய நம:
ஓம் ப்ரத்³யும்னாய நம: (னாஸிகாம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அனிருத்³தா⁴ய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் அதோ⁴க்ஷஜாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: (னேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அச்யுதாய நம: (னாபி⁴ம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஜனார்த⁴னாய நம: (ஹ்ருத³யம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் உபேன்த்³ராய நம: (ஹஸ்தம் ஶிரஸி நிக்ஷிப்ய)
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: (அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:

(ஏதான்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகாரம் க்ருதே அங்கா³னி ஶுத்³தா⁴னி ப⁴வேயு:)

பூ⁴தோச்சாடன
உத்திஷ்ட²ன்து । பூ⁴த பிஶாசா: । யே தே பூ⁴மிபா⁴ரகா: । யே தேஷாமவிரோதே⁴ன । ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ । ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவ: ।
தை³வீ கா³யத்ரீ சன்த:³ ப்ராணாயாமே வினியோக:³

(ப்ராணாயாமம் க்ருத்வா கும்ப⁴கே இமம் கா³யத்ரீ மன்த்ரமுச்ச²ரேத்)

ப்ராணாயாம:
ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

ஸங்கல்ப:
மமோபாத்த, து³ரித க்ஷயத்³வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம், ஶுபே⁴, ஶோப⁴னே, அப்⁴யுத³ய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்³ய ப்³ரஹ்மண:, த்³விதீய பரார்தே², ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வன்தரே, கலியுகே³, ப்ரத²ம பாதே³, (பா⁴ரத தே³ஶ: – ஜம்பூ³ த்³வீபே, ப⁴ரத வர்​ஷே, ப⁴ரத க²ண்டே³, மேரோ: த³க்ஷிண/உத்தர தி³க்³பா⁴கே³; அமேரிகா – க்ரௌஞ்ச த்³வீபே, ரமணக வர்​ஷே, ஐன்த்³ரிக க²ண்டே³, ஸப்த ஸமுத்³ரான்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோப⁴ன க்³ருஹே, ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண, ஹரிஹர கு³ருசரண ஸன்னிதௌ², அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சான்த்³ரமான, … ஸம்வத்ஸரே, … அயனே, … ருதே, … மாஸே, … பக்ஷே, … திதௌ², … வாஸரே, … ஶுப⁴ நக்ஷத்ர, ஶுப⁴ யோக,³ ஶுப⁴ கரண, ஏவங்கு³ண, விஶேஷண, விஶிஷ்டா²யாம், ஶுப⁴ திதௌ², ஶ்ரீமான், … கோ³த்ர:, … நாமதே⁴ய:, … கோ³த்ரஸ்ய, … நாமதே⁴யோஹம: ப்ராத:/மத்⁴யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸன்த்⁴யாம் உபாஸிஷ்யே ॥

மார்ஜன:
ஓம் ஆபோ॒ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: । (தை. அர. 4-42)

(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)

(ஹஸ்தேன ஜலம் க்³ருஹீத்வா)

ப்ராத: கால மன்த்ராசமன:
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு॑க்ருதே॒ப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத்³ராத்ர்யா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹ॒ஸ்தாப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । ராத்ரி॒ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இத³மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒ நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா᳚ ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

மத்⁴யாஹ்ன கால மன்த்ராசமன:
ஆப:॑ புனந்து ப்ருதி॒²வீம் ப்ரு॑தி॒²வீ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । பு॒னந்து॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ ர்ப்³ரஹ்மா॑ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । யது³ச்சி॑²ஷ்ட॒ மபோ᳚⁴ஜ்யம்॒ யத்³வா॑ து॒³ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ । ஸர்வம்॑ புனந்து॒ மா மாபோ॑ஸ॒தாஞ்ச॑ ப்ரதி॒க்³ரஹ॒க்³க்॒³ ஸ்வாஹா᳚ ॥ (தை. அர. பரிஶிஷ்ட: 1௦. 3௦)

ஸாயங்கால மன்த்ராசமன:
அக்³னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு॑க்ருதேப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத³ஹ்னா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । அஹ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । ய த்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இத³ மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒னௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வா॒ஹா ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

(இதி மன்த்ரேண ஜலம் பிபே³த்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்³விதீய மார்ஜன:
த॒³தி॒⁴ க்ராவ்​ண்ணோ॑ அகாரிஷம் । ஜி॒ஷ்ணோ ரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜி॑ன: ।
ஸு॒ரபி⁴னோ॒ முகா॑²கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥

(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா நிர்வாஹக இத்யர்த:²)

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: ॥ (தை. அர. 4. 42)

புன: மார்ஜன:
ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா: யா ஸு॑ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யா ஸ்வின்த்³ர:॑ । அ॒க்³னிஂ-யாഁ க³ர்ப॑⁴ன்த³தி॒⁴ரே விரூ॑பா॒ ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா ஸா॒க்³ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்⁴யே॑ ஸத்யான்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜனா॑னாம் । ம॒து॒⁴ ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒கா ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யாஸாம்᳚ தே॒³வா தி॒³வி க்ரு॒ண்வன்தி॑ ப॒⁴க்ஷஂ-யாഁ அ॒ன்தரி॑க்ஷே ப³ஹு॒தா² ப⁴வ॑ன்தி । யா: ப்ரு॑தி॒²வீம் பய॑ஸோ॒ன்த³ன்தி॑ ஶ்ஶு॒க்ராஸ்தான॒ ஆப॒ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா: ஶி॒வேன॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑ த॒னு வோப॑ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ ம்மே । ஸர்வாக்³ம்॑ அ॒க்³னீக்³ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑³ ஹு॒வே வோ॒ மயி॒ வர்சோ॒ ப³ல॒ மோஜோ॒ நித॑⁴த்த ॥ (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜனம் குர்யாத்)

அக⁴மர்​ஷண மன்த்ர: பாபவிமோசனம்

(ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய நிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ நிக்ஷிதபேத்)
த்³ரு॒ப॒தா³ தி॑³வ முஞ்சது । த்³ரு॒ப॒தா³ தி॒³வே ந்மு॑முசா॒ன: ।
ஸ்வி॒ன்ன ஸ்ஸ்னா॒த்வீ மலா॑ தி³வ: । பூ॒தம் பவித்ரே॑ணே॒ வாஜ்யம்᳚ ஆப॑ ஶ்ஶுன்த³ன்து॒ மைன॑ஸ: ॥ (தை. ப்³ரா. 266)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)
ப்ராணாயாமம்ய

லகு⁴ஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராதஸ்ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா² காலோசித அர்க்⁴யப்ரதா³னம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராத: காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ 3 ॥

மத்⁴யாஹ்னார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓம் ஹ॒க்³ம்॒ ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷ த்³வஸு॑ரன்தரிக்ஷ॒ஸ த்³தோ³தா॑ வேதி॒³ஷத³தி॑தி² ர்து³ரோண॒ஸத் । ந்ரு॒ஷ த்³வ॑ர॒ஸ த்³ரு॑த॒ஸ த்³வ்யோ॑ம॒ ஸத॒³ப்³ஜா கோ॒³ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம்-ப்³ரு॒ஹத் ॥ (தை. அர. 1௦. 4)

ஸாயம் காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

(இத்யஞ்ஜலித்ரயஂ-விഁஸ்ருஜேத்)

காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய…
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் காலாதிக்ரம தோ³ஷபரிஹாரார்த²ம் சதுர்தா² அர்க்⁴யப்ரதா³னம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இதி ஜலஂ-விഁஸ்ருஜேத்)

ஸஜல ப்ரத³க்ஷிணம்
ஓம் உ॒த்³யன்த॑மஸ்தம்॒ யன்த॑-மாதி॒³த்ய-ம॑பி⁴த்²யா॒ய-ன்கு॒ர்வன்ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³வான்-த்²ஸ॒கல॑ம்ப॒⁴த்³ரம॑ஶ்னுதே॒ அஸாவா॑தி॒³த்யோ ப்³ர॒ஹ்மேதி॒ ॥ ப்³ரஹ்மை॒வ ஸன்-ப்³ரஹ்மா॒ப்யேதி॒ ய ஏ॒வஂ-வேഁத³ ॥ அஸாவாதி³த்யோ ப்³ரஹ்ம ॥ (தை. அர. 2. 2)

(ஏவம் அர்க்⁴யத்ரயம் த³த்³யாத் காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய ப்ரத³க்ஷிணம் குர்யாத்)
(த்³விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரயம் க்ருத்வா)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஸன்த்⁴யாங்க³ தர்பணம்
ப்ராத:கால தர்பணம்
ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, கா³யத்ரீம் தர்பயாமி, ப்³ராஹ்மீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

மத்⁴யாஹ்ன தர்பணம்
ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்³ரீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

ஸாயங்கால தர்பணம்
ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

(புனராசமனம் குர்யாத்)

கா³யத்ரீ அவாஹன
ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । அக்³னிர்தே³வதா ப்³ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்​ஷம் । கா³யத்ரம் ச²ன்த³ம் பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யஂ-விഁ॑னியோ॒க॒³ம் ॥ (தை. அர. 1௦. 33)

ஆயா॑து॒ வர॑தா³ தே॒³வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்³ரஹ்ம॒ஸம்மி॒தம் । கா॒³ய॒த்ரீம்᳚ ச²ன்த॑³ஸாம் மா॒தேத³ம் ப்³ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே । யத³ஹ்னா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத³ஹ்னா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । யத்³ராத்ரியா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்³ராத்ரியா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । ஸர்வ॑ வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே॒³வி॒ ஸ॒ன்த்⁴யாவி॑த்³யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥

ஓஜோ॑ஸி॒ ஸஹோ॑ஸி॒ ப³ல॑மஸி॒ ப்⁴ராஜோ॑ஸி தே॒³வானாம்॒ தா⁴ம॒னாமா॑ஸி॒ விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒-ஸ்ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயு-ரபி⁴பூ⁴ரோம் । கா³யத்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸாவித்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸரஸ்வதீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ச²ன்த³ர்​ஷீ-னாவா॑ஹயா॒மி॒ ஶ்ரிய-மாவாஹ॑யா॒மி॒ கா³யத்ரியா கா³யத்ரீ ச்ச²ன்தோ³ விஶ்வாமித்ரருஷி ஸ்ஸவிதா தே³வதாக்³னிர்முக²ம் ப்³ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்​ஹ்ருத³யக்³ம் ருத்³ர-ஶ்ஶிகா² ப்ருதி²வீ யோனி: ப்ராணாபான வ்யானோதா³ன ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்³யாயன ஸகோ³த்ரா கா³யத்ரீ சதுர்விக்³ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா॑³ ஷட்கு॒க்ஷி:॒ பஞ்ச-ஶீர்​ஷோபனயனே வி॑னியோ॒க:॒³ । ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஜபஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மஹாமன்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ॥

கரன்யாஸ:
ஓம் தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே அங்கு³ஷ்டாப்⁴யாம் நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம: ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்⁴யாம் நம: ।
ப்ரசோத³யா᳚த் ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்ருஷ்டாப்⁴யாம் நம: ।

அங்க³ன்யாஸ:
ஓம் தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே ஹ்ருத³யாய நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோத³யா᳚த் ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயப²ட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோமிதி தி³க்³ப⁴ன்த:⁴ ।

த்⁴யானம்
முக்தாவித்³ரும ஹேமனீல த⁴வல்த³ச்சாயை-ர்முகை²-ஸ்த்ரீக்ஷணை: ।
யுக்தாமின்து³னி ப³த்³த-⁴ரத்ன-மகுடாம் தத்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீஂ-வഁரதா³ப⁴யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்⁴ரங்கபாலங்க³தா³ம் ।
ஶங்க²ஞ்சக்ர மதா⁴ரவின்த³ யுக³ல்த³ம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜ⁴ே ॥

சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்
ஸுமுக²ம் ஸம்புடிஞ்சைவ விததஂ-விഁஸ்த்ருதம் ததா² ।
த்³விமுக²ம் த்ரிமுக²ஞ்சைவ சது: பஞ்ச முக²ம் ததா² ।
ஷண்முகோ²தோ² முக²ம் சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா² ।
ஶகடஂ-யഁமபாஶம் ச க்³ரதி²தம் ஸம்முகோ²ன்முக²ம் ।
ப்ரலம்ப³ம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ரான்தம் மஹாக்ரான்தம் முத்³க³ரம் பல்லவம் ததா² ।

சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா வை கா³யத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தா: ।
இதிமுத்³ரா ந ஜானாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥

யோ தே³வ ஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் தி⁴யோ த⁴ர்மாதி³கோ³சரா: ।
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்³ப⁴ர்க³ஸ்த த்³வரேண்ய முபாஸ்மஹே ॥

கா³யத்ரீ மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥

அஷ்டமுத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்
ஸுரபி⁴ர்ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனி: கூர்மோத² பங்கஜம் ।
லிங்க³ம் நிர்யாண முத்³ரா சேத்யஷ்ட முத்³ரா: ப்ரகீர்திதா: ॥
ஓம் தத்ஸத்³ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்³வி: பரிமுஜ்ய ।
ஸக்ருது³ப ஸ்ப்ருஶ்ய ।
யத்ஸவ்யம் பாணிம் ।
பாத³ம் ।
ப்ரோக்ஷதி ஶிர: ।
சக்ஷுஷீ ।
நாஸிகே ।
ஶ்ரோத்ரே ।
ஹ்ருத³யமாலப்⁴ய ।

ப்ராத:கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓம் மி॒த்ரஸ்ய॑ ச॒ர்​ஷணீ॒ த்⁴ருத॒ ஶ்ரவோ॑ தே॒³வஸ்ய॑ ஸான॒ ஸிம் । ஸ॒த்யம் சி॒த்ரஶ்ர॑ வஸ்தமம் । மி॒த்ரோ ஜனான்॑ யாதயதி ப்ரஜா॒னந்-மி॒த்ரோ தா॑³தா⁴ர ப்ருதி॒²வீ மு॒தத்³யாம் । மி॒த்ர: க்ரு॒ஷ்டீ ரனி॑மிஷா॒பி⁴ ச॑ஷ்டே ஸ॒த்யாய॑ ஹ॒வ்யம் க்⁴ரு॒தவ॑த்³விதே⁴ம । ப்ரஸமி॑த்த்ர॒ மர்த்யோ॑ அஸ்து॒ ப்ரய॑ஸ்வா॒ ந்யஸ்த॑ ஆதி³த்ய॒ ஶிக்ஷ॑தி வ்ர॒தேன॑ । ந ஹ॑ன்யதே॒ ந ஜீ॑யதே॒ த்வோதோ॒னைன॒ மக்³ம்ஹோ॑ அஶ்னோ॒ த்யன்தி॑தோ॒ ந தூ॒³ராத் ॥ (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்⁴யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓம் ஆ ஸ॒த்யேன॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மானோ நிவே॒ஶ॑ய ந்ன॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச । ஹி॒ரண்யயே॑ன ஸவி॒தா ரதே॒²னாதே॒³வோ யா॑தி॒ பு⁴வ॑னா நி॒பஶ்யன்॑ ॥

உத்³வ॒ய ந்தம॑ஸ॒ ஸ்பரி॒ பஶ்ய॑ன்தோ॒ ஜ்யோதி॒ ருத்த॑ரம் । தே॒³வன்தே॑³வ॒த்ரா ஸூர்ய॒ மக॑³ன்ம ஜ்யோதி॑ ருத்த॒மம் ॥

உது॒³த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே॒³வஂ-வഁ॑ஹன்தி கே॒தவ:॑ । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ ய॒ ஸூர்ய᳚ம் ॥ சி॒த்ரம் தே॒³வானா॒ முத॑³கா॒³ த³னீ॑கம்॒ சக்ஷு॑-ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ண ஸ்யா॒க்³னே: । அப்ரா॒ த்³யாவா॑ ப்ருதி॒²வீ அன்த॒ரி॑க்ஷ॒க்³ம் ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑³த ஸ்த॒ஸ்து²ஷ॑ஶ்ச ॥

தச்சக்ஷு॑-ர்தே॒³வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ர மு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் நன்தா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் மோதா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ப⁴வா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தக்³ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் பப்³ர॑வாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்³ரு॒ஷே ॥ ய உத॑³கா³ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚ த்³வி॒ப்⁴ராஜ॑மான ஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யா॒த்²ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ⁴ லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ஸாயங்கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓம் இ॒மம்மே॑ வருண ஶ்ருதீ॒⁴ ஹவ॑ ம॒த்³யா ச॑ ம்ருட³ய । த்வா ம॑வ॒ஸ்யு ராச॑கே ॥ தத்வா॑ யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வன்த॑³மான॒ ஸ்த தா³ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி॑⁴: । அஹே॑ட³மானோ வருணே॒ஹ போ॒³த்⁴யுரு॑ஶ॒க்³ம்॒ ஸமா॑ன॒ ஆயு:॒ ப்ரமோ॑ஷீ: ॥

யச்சி॒த்³தி⁴தே॒ விஶோ॑யதா॒² ப்ரதே॑³வ வருணவ்ர॒தம் । மி॒னீ॒மஸி॒த்³ய வி॑த்³யவி । யத்கிஞ்சே॒தஂ³-வഁ॑ருண॒தை³வ்யே॒ ஜனே॑பி⁴த்³ரோ॒ஹ-ம்ம॑னு॒ஷ்யா᳚ஶ்சரா॑மஸி । அசி॑த்தீ॒ யத்தவ॒ த⁴ர்மா॑யுயோபி॒-மமான॒-ஸ்தஸ்மா॒ தே³ன॑ஸோ தே³வரீரிஷ: । கி॒த॒வாஸோ॒ யத்³ரி॑ரி॒புர்னதீ॒³வி யத்³வா॑கா⁴ ஸ॒த்யமு॒தயன்ன வி॒த்³ம । ஸர்வா॒தாவிஷ்ய॑ ஶிதி॒⁴ரேவ॑தே॒³வாதா॑²தேஸ்யாம வருண ப்ரி॒யாஸ:॑ ॥ (தை. ஸம். 1.1.1)

தி³க்³தே³வதா நமஸ்கார:
(ஏதைர்னமஸ்காரம் குர்யாத்)
ஓம் நம:॒ ப்ராச்யை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோ த³க்ஷி॑ணாயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம:॒ ப்ரதீ᳚ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம॒ உதீ᳚³ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம॑ ஊ॒ர்த்⁴வாயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோத॑⁴ராயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோ॑வான்த॒ராயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।

முனி நமஸ்கார:
நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்மத்⁴யே யே॑ வஸ॒ன்தி॒ தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரஞ்ஜீவிதஂ-வഁ॑ர்த⁴ய॒ன்தி॒ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ நமோ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ ந॑ம: ॥

ஸன்த்⁴யாதே³வதா நமஸ்கார:
ஸன்த்⁴யா॑யை॒ நம:॑ । ஸாவி॑த்ர்யை॒ நம:॑ । கா³ய॑த்ர்யை॒ நம:॑ । ஸர॑ஸ்வத்யை॒ நம:॑ । ஸர்வா॑ப்⁴யோ தே॒³வதா॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । தே॒³வேப்⁴யோ॒ நம:॑ । ருஷி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । முனி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । கு³ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । பித்ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । காமோகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । மன்யு ரகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । ப்ருதி²வ்யாபஸ்தே॒ஜோ வாயு॑ராகா॒ஶாத் நம: ॥ (தை. அர. 2.18.52)

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸு॑தே³வா॒ய । யா॒க்³ம் ஸதா॑³ ஸர்வபூ⁴தா॒னி॒ ச॒ராணி॑ ஸ்தா²வ॒ராணி॑ ச । ஸா॒யம்॒ ப்ரா॒த ர்ன॑மஸ்ய॒ன்தி॒ ஸா॒ மா॒ ஸன்த்⁴யா॑பி⁴ரக்ஷது ॥

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே ।
ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யஂ-விഁஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத³யம் ஶிவ: ॥
யதா² ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவஂ-விഁஷ்ணுமய: ஶிவ: ।
யதா²ன்தரம் ந பஶ்யாமி ததா² மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥
நமோ ப்³ரஹ்மண்ய தே³வாய கோ³ ப்³ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³வின்தா³ய நமோ நம: ॥

கா³யத்ரீ உத்³வாஸன (ப்ரஸ்தா²னம்)
உ॒த்தமே॑ ஶிக॑²ரே ஜா॒தே॒ பூ॒⁴ம்யாம் ப॑ர்வத॒மூர்த॑²னி । ப்³ரா॒ஹ்மணே᳚ப்⁴யோப்⁴ய॑னுஜ்ஞா॒தா॒ க॒³ச்சதே॑³வி ய॒தா²ஸு॑க²ம் । ஸ்துதோ மயா வரதா³ வே॑த³மா॒தா॒ ப்ரசோத³யன்தீ பவனே᳚ த்³விஜா॒தா । ஆயு: ப்ருதி²வ்யாம் த்³ரவிணம் ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒ மஹ்யம் த³த்வா ப்ரஜாதும் ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ப⁴க³வன்னமஸ்கார:
நமோஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதா³க்ஷி ஶிரோரு பா³ஹவே ।
ஸஹஸ்ர நாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக³ தா⁴ரிணே நம: ॥

பூ⁴ம்யாகாஶாபி⁴ வன்த³னம்
இ॒த³ம் த்³யா॑வா ப்ருதி॒²வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து॒ । பித॒-ர்மாதர்யதி॒³ ஹோப॑ ப்³ரு॒வேவாம்᳚ ।
பூ॒⁴தம் தே॒³வானா॑ மவமே அவோ॑பி⁴: । வித்³யா மே॒ஷஂ-வ்ருഁ॒ஜினம்॑ ஜீ॒ரதா॑³னும் ॥

ஆகாஶாத்பதிதம் தோயஂ-யഁதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வ நமஸ்கார: கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²த்யோன்னம இதி ।

ஸர்வவேதே³ஷு யத்புண்யம் । ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம் ।
தத்ப²லம் புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதே³வம் ஜனார்த⁴னம் ॥
ஸ்துத்வாதே³வம் ஜனார்த⁴ன ஓம் நம இதி ॥
வாஸனா-த்³வாஸுதே³வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் ।
ஸர்வபூ⁴த நிவாஸோஸி ஶ்ரீவாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ॥
ஶ்ரீ வாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ஓம் நம இதி ।

அபி⁴வாத:³ (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாக³ர பர்யன்தம் கோ³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய: ஶுப⁴ம் ப⁴வது । … ப்ரவரான்வித … கோ³த்ர: … ஸூத்ர: … ஶாகா²த்⁴யாயீ … அஹம் போ⁴ அபி⁴வாத³யே ॥

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேன வாசா மனஸேன்த்³ரியைர்வா । பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
ஹரி: ஓம் தத்ஸத் । தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *