ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਮਂਗਲ਼ਾਸ਼ਾਸਨਮ੍ | Venkatesha Mangalasasanam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰਿਯਃ ਕਾਂਤਾਯ ਕਲ੍ਯਾਣਨਿਧਯੇ ਨਿਧਯੇ਽ਰ੍ਥਿਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵੇਂਕਟ ਨਿਵਾਸਾਯ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 1 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਵਿਭ੍ਰਮਾਲੋਕ ਸੁਭ੍ਰੂ ਵਿਭ੍ਰਮ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸ਼੍ਰੀਵੇਂਕਟਾਦ੍ਰਿ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਾਗ੍ਰ ਮਂਗਲ਼ਾਭਰਣਾਂਘ੍ਰਯੇ ।
ਮਂਗਲ਼ਾਨਾਂ ਨਿਵਾਸਾਯ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 3 ॥

ਸਰ੍ਵਾਵਯਵ ਸੌਂਦਰ੍ਯ ਸਂਪਦਾ ਸਰ੍ਵਚੇਤਸਾਮ੍ ।
ਸਦਾ ਸਮ੍ਮੋਹਨਾਯਾਸ੍ਤੁ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 4 ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਸਤ੍ਯਾਨਂਦ ਚਿਦਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਸਰ੍ਵਾਂਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼ੀਮਦ੍-ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 5 ॥

ਸ੍ਵਤ ਸ੍ਸਰ੍ਵਵਿਦੇ ਸਰ੍ਵ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਿਣੇ ।
ਸੁਲਭਾਯ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 6 ॥

ਪਰਸ੍ਮੈ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਪ੍ਰਯੁਂਜੇ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 7 ॥

ਆਕਾਲਤਤ੍ਤ੍ਵ ਮਸ਼੍ਰਾਂਤ ਮਾਤ੍ਮਨਾ ਮਨੁਪਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਅਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰੂਪਾਯ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 8 ॥

ਪ੍ਰਾਯਃ ਸ੍ਵਚਰਣੌ ਪੁਂਸਾਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਤ੍ਵੇਨ ਪਾਣਿਨਾ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ਽਽ਦਿਸ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍-ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 9 ॥

ਦਯਾ਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਤਰਂਗਿਣ੍ਯਾ ਸ੍ਤਰਂਗੈਰਿਵ ਸ਼ੀਤਲੈਃ ।
ਅਪਾਂਗੈ ਸ੍ਸਿਂਚਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 10 ॥

ਸ੍ਰਗ੍-ਭੂਸ਼ਾਂਬਰ ਹੇਤੀਨਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ਽਽ਵਹਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਤਿ ਸ਼ਮਨਾਯਾਸ੍ਤੁ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 11 ॥

ਸ਼੍ਰੀਵੈਕੁਂਠ ਵਿਰਕ੍ਤਾਯ ਸ੍ਵਾਮਿ ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀਤਟੇ ।
ਰਮਯਾ ਰਮਮਾਣਾਯ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 12 ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍-ਸੁਂਦਰਜਾ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਮੁਨਿ ਮਾਨਸਵਾਸਿਨੇ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕ ਨਿਵਾਸਾਯ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 13 ॥

ਮਂਗਲ਼ਾ ਸ਼ਾਸਨਪਰੈਰ੍-ਮਦਾਚਾਰ੍ਯ ਪੁਰੋਗਮੈਃ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਵੈਰਾਚਾਰ੍ਯੈਃ ਸਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯਾਸ੍ਤੁ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 14 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *