શ્રી વેંકટેશ મંગળાશાસનમ્ | Venkatesha Mangalasasanam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

શ્રિયઃ કાંતાય કલ્યાણનિધયે નિધયેઽર્થિનામ્ ।
શ્રીવેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 1 ॥

લક્ષ્મી સવિભ્રમાલોક સુભ્રૂ વિભ્રમ ચક્ષુષે ।
ચક્ષુષે સર્વલોકાનાં વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 2 ॥

શ્રીવેંકટાદ્રિ શૃંગાગ્ર મંગળાભરણાંઘ્રયે ।
મંગળાનાં નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 3 ॥

સર્વાવયવ સૌંદર્ય સંપદા સર્વચેતસામ્ ।
સદા સમ્મોહનાયાસ્તુ વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 4 ॥

નિત્યાય નિરવદ્યાય સત્યાનંદ ચિદાત્મને ।
સર્વાંતરાત્મને શીમદ્-વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 5 ॥

સ્વત સ્સર્વવિદે સર્વ શક્તયે સર્વશેષિણે ।
સુલભાય સુશીલાય વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 6 ॥

પરસ્મૈ બ્રહ્મણે પૂર્ણકામાય પરમાત્મને ।
પ્રયુંજે પરતત્ત્વાય વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 7 ॥

આકાલતત્ત્વ મશ્રાંત માત્મના મનુપશ્યતામ્ ।
અતૃપ્ત્યમૃત રૂપાય વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 8 ॥

પ્રાયઃ સ્વચરણૌ પુંસાં શરણ્યત્વેન પાણિના ।
કૃપયાઽઽદિશતે શ્રીમદ્-વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 9 ॥

દયાઽમૃત તરંગિણ્યા સ્તરંગૈરિવ શીતલૈઃ ।
અપાંગૈ સ્સિંચતે વિશ્વં વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 10 ॥

સ્રગ્-ભૂષાંબર હેતીનાં સુષમાઽઽવહમૂર્તયે ।
સર્વાર્તિ શમનાયાસ્તુ વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 11 ॥

શ્રીવૈકુંઠ વિરક્તાય સ્વામિ પુષ્કરિણીતટે ।
રમયા રમમાણાય વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 12 ॥

શ્રીમત્-સુંદરજા માતૃમુનિ માનસવાસિને ।
સર્વલોક નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 13 ॥

મંગળા શાસનપરૈર્-મદાચાર્ય પુરોગમૈઃ ।
સર્વૈશ્ચ પૂર્વૈરાચાર્યૈઃ સત્કૃતાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 14 ॥

શ્રી પદ્માવતી સમેત શ્રી શ્રીનિવાસ પરબ્રહ્મણે નમઃ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *