ശ്രീ പംചായുധ സ്തോത്രമ് | Panchayudha Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സ്ഫുരത്സഹസ്രാരശിഖാതിതീവ്രം
സുദര്ശനം ഭാസ്കരകോടിതുല്യമ് ।
സുരദ്വിഷാം പ്രാണവിനാശി വിഷ്ണോഃ
ചക്രം സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 1 ॥

വിഷ്ണോര്മുഖോത്ഥാനിലപൂരിതസ്യ
യസ്യ ധ്വനിര്ദാനവദര്പഹംതാ ।
തം പാംചജന്യം ശശികോടിശുഭ്രം
ശംഖം സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 2 ॥

ഹിരണ്മയീം മേരുസമാനസാരാം
കൌമോദകീം ദൈത്യകുലൈകഹംത്രീമ് ।
വൈകുംഠവാമാഗ്രകരാഗ്രമൃഷ്ടാം
ഗദാം സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 3 ॥

യജ്ജ്യാനിനാദശ്രവണാത്സുരാണാം
ചേതാംസി നിര്മുക്തഭയാനി സദ്യഃ ।
ഭവംതി ദൈത്യാശനിബാണവര്ഷൈഃ
ശാരംഗം സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 4 ॥

രക്ഷോഽസുരാണാം കഠിനോഗ്രകംഠ-
-ച്ഛേദക്ഷരത്‍ക്ഷോണിത ദിഗ്ധസാരമ് ।
തം നംദകം നാമ ഹരേഃ പ്രദീപ്തം
ഖഡ്ഗം സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 5 ॥

ഇമം ഹരേഃ പംചമഹായുധാനാം
സ്തവം പഠേദ്യോഽനുദിനം പ്രഭാതേ ।
സമസ്ത ദുഃഖാനി ഭയാനി സദ്യഃ
പാപാനി നശ്യംതി സുഖാനി സംതി ॥ 6 ॥

വനേ രണേ ശത്രു ജലാഗ്നിമധ്യേ
യദൃച്ഛയാപത്സു മഹാഭയേഷു ।
പഠേത്വിദം സ്തോത്രമനാകുലാത്മാ
സുഖീഭവേത്തത്കൃത സര്വരക്ഷഃ ॥ 7 ॥

യച്ചക്രശംഖം ഗദഖഡ്ഗശാരംഗിണം
പീതാംബരം കൌസ്തുഭവത്സലാംഛിതമ് ।
ശ്രിയാസമേതോജ്ജ്വലശോഭിതാംഗം
വിഷ്ണും സദാഽഹം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥

ജലേ രക്ഷതു വാരാഹഃ സ്ഥലേ രക്ഷതു വാമനഃ ।
അടവ്യാം നാരസിംഹശ്ച സര്വതഃ പാതു കേശവഃ ॥

ഇതി പംചായുധ സ്തോത്രമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *