తైత్తిరీయ ఉపనిషద్ – భృగువల్లీ | Taittiriya Upanishad Bruguvalli Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

(తై.ఆ.9.1.1)

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్య॑-ఙ్కరవావహై । తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ । ఓం శాన్తి॒-శ్శాన్తి॒-శ్శాన్తిః॑ ॥

భృగు॒ర్వై వా॑రు॒ణిః । వరు॑ణ॒-మ్పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తస్మా॑ ఏ॒తత్ప్రో॑వాచ । అన్న॑-మ్ప్రా॒ణ-ఞ్చఖ్షు॒శ్శ్రోత్ర॒-మ్మనో॒ వాచ॒మితి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । యతో॒ వా ఇ॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । యేన॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । యత్ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శన్తి । తద్విజి॑జ్ఞాసస్వ । తద్బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑-ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా ॥ 1 ॥
ఇతి ప్రథమో-ఽనువాకః ॥

అన్న॒-మ్బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । అ॒న్నాద్ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భుతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । అన్నే॑న॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । అన్న॒-మ్ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శ॒న్తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణ॒-మ్పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑-ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా ॥ 1 ॥
ఇతి ద్వితీయో-ఽనువాకః ॥

ప్రా॒ణో బ్ర॒హ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । ప్రా॒ణాద్ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । ప్రా॒ణేన॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । ప్రా॒ణ-మ్ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శ॒న్తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణ॒-మ్పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑-ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా ॥ 1 ॥
ఇతి తృతీయో-ఽనువాకః ॥

మనో॒ బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । మన॑సో॒ హ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । మన॑సా॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । మనః॒ ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శ॒న్తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణ॒-మ్పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑-ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా ॥ 1 ॥
ఇతి చతుర్థో-ఽనువాకః ॥

వి॒జ్ఞాన॒-మ్బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । వి॒జ్ఞానా॒ద్ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । వి॒జ్ఞానే॑న॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । వి॒జ్ఞాన॒-మ్ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శ॒న్తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణ॒-మ్పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑-ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా ॥ 1 ॥
ఇతి పఞ్చమో-ఽనువాకః ॥

ఆ॒న॒న్దో బ్ర॒హ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । ఆ॒నన్దా॒ద్ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే । ఆ॒న॒న్దేన॒ జాతా॑ని॒ జీవ॑న్తి । ఆ॒న॒న్ద-మ్ప్రయ॑న్త్య॒భిసం​విఀ ॑శ॒న్తీతి॑ । సైషా భా᳚ర్గ॒వీ వా॑రు॒ణీ వి॒ద్యా । ప॒ర॒మే వ్యో॑మ॒న్ప్రతి॑ష్ఠితా । స య ఏ॒వం-వేఀద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్కీ॒ర్త్యా ॥ 1 ॥
ఇతి షష్ఠో-ఽనువాకః ॥

అన్న॒-న్న ని॑న్ద్యాత్ । తద్వ్ర॒తమ్ । ప్రా॒ణో వా అన్నం᳚ । శరీ॑రమన్నా॒దమ్ । ప్రా॒ణే శరీ॑ర॒-మ్ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । శరీ॑రే ప్రా॒ణః ప్రతి॑ష్ఠితః । తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒-వేఀద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్కీ॒ర్త్యా ॥ 1 ॥
ఇతి సప్తమో-ఽనువాకః ॥

అన్న॒-న్న పరి॑చఖ్షీత । తద్వ్ర॒తమ్ । ఆపో॒ వా అన్నం᳚ । జ్యోతి॑రన్నా॒దమ్ । అ॒ప్సు జ్యోతిః॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । జ్యోతి॒ష్యాపః॒ ప్రతి॑ష్ఠితాః । తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒-వేఀద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మహా॒న్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్కీ॒ర్త్యా ॥ 1 ॥
ఇత్యష్టమో-ఽనువాకః ॥

అన్న॑-మ్బ॒హు కు॑ర్వీత । తద్వ్ర॒తమ్ । పృ॒థి॒వీ వా అన్నం᳚ । ఆ॒కా॒శో᳚-ఽన్నా॒దః । పృ॒థి॒వ్యామా॑కా॒శః ప్రతి॑ష్ఠితః । ఆ॒కా॒శే పృ॑థి॒వీ ప్రతి॑ష్ఠితా । తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒-వేఀద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్కీ॒ర్త్యా ॥ 1 ॥
ఇతి నవమో-ఽనువాకః ॥

న కఞ్చన వసతౌ ప్రత్యా॑చఖ్షీ॒త । తద్వ్ర॒తమ్ । తస్మాద్యయా కయా చ విధయా బహ్వ॑న్న-మ్ప్రా॒ప్నుయాత్ । అరాధ్యస్మా అన్నమి॑త్యాచ॒ఖ్షతే । ఏతద్వై ముఖతో᳚-ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । ముఖతో-ఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే । ఏతద్వై మధ్యతో᳚-ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । మధ్యతో-ఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే । ఏతద్వా అన్తతో᳚-ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । అన్తతో-ఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే ॥ 1 ॥
య ఏ॑వం-వేఀ॒ద । ఖ్షేమ ఇ॑తి వా॒చి । యోగఖ్షేమ ఇతి ప్రా॑ణాపా॒నయోః । కర్మే॑తి హ॒స్తయోః । గతిరి॑తి పా॒దయోః । విముక్తిరి॑తి పా॒యౌ । ఇతి మానుషీ᳚స్సమా॒జ్ఞాః । అథ దై॒వీః । తృప్తిరి॑తి వృ॒ష్టౌ । బలమి॑తి వి॒ద్యుతి ॥ 2 ॥
యశ ఇ॑తి ప॒శుషు । జ్యోతిరితి న॑ఖ్షత్రే॒షు । ప్రజాతిరమృతమానన్ద ఇ॑త్యుప॒స్థే । సర్వమి॑త్యాకా॒శే । తత్ప్రతిష్ఠేత్యు॑పాసీ॒త । ప్రతిష్ఠా॑వాన్భ॒వతి । తన్మహ ఇత్యు॑పాసీ॒త । మ॑హాన్భ॒వతి । తన్మన ఇత్యు॑పాసీ॒త । మాన॑వాన్భ॒వతి ॥ 3 ॥
తన్నమ ఇత్యు॑పాసీ॒త । నమ్యన్తే᳚-ఽస్మై కా॒మాః । తద్బ్రహ్మేత్యు॑పాసీ॒త । బ్రహ్మ॑వాన్భ॒వతి । తద్బ్రహ్మణః పరిమర ఇత్యు॑పాసీ॒త । పర్యేణ-మ్మ్రియన్తే ద్విషన్త॑స్సప॒త్నాః । పరి యే᳚-ఽప్రియా᳚ భ్రాతృ॒వ్యాః । స యశ్చా॑య-మ్పు॒రుషే । యశ్చాసా॑వాది॒త్యే । స ఏకః॑ ॥ 4 ॥
స య॑ ఏవం॒-విఀత్ । అస్మాం​ల్లోఀ ॑కాత్ప్రే॒త్య । ఏతమన్నమయ-మాత్మానముప॑సఙ్క్ర॒మ్య । ఏత-మ్ప్రాణమయ-మాత్మానముప॑సఙ్క్ర॒మ్య । ఏత-మ్మనోమయ-మాత్మానముప॑సఙ్క్ర॒మ్య । ఏతం-విఀజ్ఞానమయ-మాత్మానముప॑సఙ్క్ర॒మ్య । ఏతమానన్దమయ-మాత్మానముప॑సఙ్క్ర॒మ్య । ఇమాం​ల్లోఀకన్కామాన్నీ -కామరూప్య॑ను-స॒ఞ్చరన్న్ । ఏతథ్సామ గా॑యన్నా॒స్తే । హా(3) వు॒ హా(3) వు॒ హా(3) వు॑ ॥ 5 ॥
అ॒హమన్న-మ॒హమన్న-మ॒హమన్నమ్ । అ॒హమన్నా॒దో(3)-ఽ॒హమన్నా॒దో(3)-ఽ॒హమన్నా॒దః । అ॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృద॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృద॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృత్ । అ॒హమస్మి ప్రథమజా ఋతా(3) స్య॒ । పూర్వ-న్దేవేభ్యో అమృతస్య నా(3) భా॒యి॒ । యో మా దదాతి స ఇదేవ మా(3) వాః॒ । అ॒హమన్న॒-మన్న॑-మ॒దన్త॒మా(3) ద్మి॒ । అహం॒-విఀశ్వ॒-మ్భువ॑న॒-మభ్య॑భ॒వామ్ । సువ॒ర్న జ్యోతీః᳚ । య ఏ॒వం-వేఀద॑ । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ 6 ॥
ఇతి దశమో-ఽనువాకః ॥

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్య॑-ఙ్కరవావహై । తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ । ఓం శాన్తి॒-శ్శాన్తి॒-శ్శాన్తిః॑ ॥

॥ హరిః॑ ఓమ్ ॥
॥ శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *