గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | Ganesha Ashtottara Shatanamavali In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం గజాననాయ నమః |

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః |

ఓం వినాయకాయ నమః |

ఓం ద్వైమాతురాయ నమః |

ఓం ద్విముఖాయ నమః |

ఓం ప్రముఖాయ నమః |

ఓం సుముఖాయ నమః |

ఓం కృతినే నమః |

ఓం సుప్రదీపాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం సుఖ నిధయే నమః |

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |

ఓం సురారిఘ్నాయ నమః |

ఓం మహాగణపతయే నమః |

ఓం మాన్యాయ నమః |

ఓం మహా కాలాయ నమః |

ఓం మహా బలాయ నమః |

ఓం హేరంబాయ నమః |

ఓం లంబ జఠరాయ నమః |

ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం మహోదరాయ నమః |

ఓం మదోత్కటాయ నమః |

ఓం మహావీరాయ నమః |

ఓం మంత్రిణే నమః |

ఓం మంగళ స్వరూపాయ నమః |

ఓం ప్రమోదాయ నమః |

ఓం ప్రథమాయ నమః |

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |

ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః |

ఓం విఘ్నహంత్రే నమః || ౩౦ ||

ఓం విశ్వ నేత్రే నమః |

ఓం విరాట్పతయే నమః |

ఓం శ్రీపతయే నమః |

ఓం వాక్పతయే నమః |

ఓం శృంగారిణే నమః |

ఓం అశ్రిత వత్సలాయ నమః |

ఓం శివప్రియాయ నమః |

ఓం శీఘ్రకారిణే నమః

ఓం శాశ్వతాయ నమః |

ఓం బలాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం బలోత్థితాయ నమః |

ఓం భవాత్మజాయ నమః |

ఓం పురాణ పురుషాయ నమః |

ఓం పూష్ణే నమః |

ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారిణే నమః |

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః |

ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః |

ఓం అగ్రగామినే నమః |

ఓం మంత్రకృతే నమః |

ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం సర్వాయ నమః |

ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః |

ఓం సర్వ కర్త్రే నమః |

ఓం సర్వ నేత్రే నమః |

ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయ నమః |

ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః |

ఓం పంచహస్తాయ నమః |

ఓం పర్వతీనందనాయ నమః |

ఓం ప్రభవే నమః |

ఓం కుమార గురవే నమః || ౬౦ ||

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః |

ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః |

ఓం ప్రమోదాత్త నయనాయ నమః |

ఓం మోదకప్రియాయ నమః . |

ఓం కాంతిమతే నమః |

ఓం ధృతిమతే నమః |

ఓం కామినే నమః |

ఓం కపిత్థవన ప్రియాయ నమః |

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |

ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః || ౭౦ ||

ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః |

ఓం జిష్ణవే నమః |

ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః |

ఓం భక్త జీవితాయ నమః |

ఓం జిత మన్మథాయ నమః |

ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః |

ఓం జ్యాయసే నమ |

ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః |

ఓం గంగా సుతాయ నమః |

ఓం గణాధీశాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం గంభీర నినదాయ నమః |

ఓం వటవే నమః |

ఓం అభీష్ట వరదాయ నమః |

ఓం జ్యోతిషే నమః |

ఓం భక్త నిధయే నమః |

ఓం భావ గమ్యాయ నమః |

ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః |

ఓం అవ్యక్తాయ నమః |

ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః |

ఓం సత్య ధర్మిణే నమః || ౯౦ ||

ఓం సఖయే నమః |

ఓం సరసాంబు నిధయె నమః |

ఓం మహేశాయ నమః |

ఓం దివ్యాంగాయ నమః |

ఓం మణికింకిణీ మేఖలాయ నమః |

ఓం సమస్త దేవతా మూర్తయే నమః |

ఓం సహిష్ణవే నమః |

ఓం సతతోత్థితాయ నమః |

ఓం విఘాత కారిణే నమః |

ఓం విశ్వగ్దృశే నమః || ౧౦౦ ||

ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః |

ఓం కల్యాణ గురవే నమః |

ఓం ఉన్మత్త వేషాయ నమః |

ఓం అపరాజితే నమః |

ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః |

ఓం సర్వైశ్వర్య ప్రదాయ నమః |

ఓం ఆక్రాంత చిద చిత్ప్రభవే నమః |

ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః || ౧౦౮ ||

ఓం గజాననాయ నమః |

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః |

ఓం వినాయకాయ నమః |

ఓం ద్వైమాతురాయ నమః |

ఓం ద్విముఖాయ నమః |

ఓం ప్రముఖాయ నమః |

ఓం సుముఖాయ నమః |

ఓం కృతినే నమః |

ఓం సుప్రదీపాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం సుఖ నిధయే నమః |

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |

ఓం సురారిఘ్నాయ నమః |

ఓం మహాగణపతయే నమః |

ఓం మాన్యాయ నమః |

ఓం మహా కాలాయ నమః |

ఓం మహా బలాయ నమః |

ఓం హేరంబాయ నమః |

ఓం లంబ జఠరాయ నమః |

ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం మహోదరాయ నమః |

ఓం మదోత్కటాయ నమః |

ఓం మహావీరాయ నమః |

ఓం మంత్రిణే నమః |

ఓం మంగళ స్వరూపాయ నమః |

ఓం ప్రమోదాయ నమః |

ఓం ప్రథమాయ నమః |

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |

ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః |

ఓం విఘ్నహంత్రే నమః || ౩౦ ||

ఓం విశ్వ నేత్రే నమః |

ఓం విరాట్పతయే నమః |

ఓం శ్రీపతయే నమః |

ఓం వాక్పతయే నమః |

ఓం శృంగారిణే నమః |

ఓం అశ్రిత వత్సలాయ నమః |

ఓం శివప్రియాయ నమః |

ఓం శీఘ్రకారిణే నమః

ఓం శాశ్వతాయ నమః |

ఓం బలాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం బలోత్థితాయ నమః |

ఓం భవాత్మజాయ నమః |

ఓం పురాణ పురుషాయ నమః |

ఓం పూష్ణే నమః |

ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారిణే నమః |

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః |

ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః |

ఓం అగ్రగామినే నమః |

ఓం మంత్రకృతే నమః |

ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం సర్వాయ నమః |

ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః |

ఓం సర్వ కర్త్రే నమః |

ఓం సర్వ నేత్రే నమః |

ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయ నమః |

ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః |

ఓం పంచహస్తాయ నమః |

ఓం పర్వతీనందనాయ నమః |

ఓం ప్రభవే నమః |

ఓం కుమార గురవే నమః || ౬౦ ||

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః |

ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః |

ఓం ప్రమోదాత్త నయనాయ నమః |

ఓం మోదకప్రియాయ నమః . |

ఓం కాంతిమతే నమః |

ఓం ధృతిమతే నమః |

ఓం కామినే నమః |

ఓం కపిత్థవన ప్రియాయ నమః |

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |

ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః || ౭౦ ||

ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః |

ఓం జిష్ణవే నమః |

ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః |

ఓం భక్త జీవితాయ నమః |

ఓం జిత మన్మథాయ నమః |

ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః |

ఓం జ్యాయసే నమ |

ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః |

ఓం గంగా సుతాయ నమః |

ఓం గణాధీశాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం గంభీర నినదాయ నమః |

ఓం వటవే నమః |

ఓం అభీష్ట వరదాయ నమః |

ఓం జ్యోతిషే నమః |

ఓం భక్త నిధయే నమః |

ఓం భావ గమ్యాయ నమః |

ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః |

ఓం అవ్యక్తాయ నమః |

ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః |

ఓం సత్య ధర్మిణే నమః || ౯౦ ||

ఓం సఖయే నమః |

ఓం సరసాంబు నిధయె నమః |

ఓం మహేశాయ నమః |

ఓం దివ్యాంగాయ నమః |

ఓం మణికింకిణీ మేఖలాయ నమః |

ఓం సమస్త దేవతా మూర్తయే నమః |

ఓం సహిష్ణవే నమః |

ఓం సతతోత్థితాయ నమః |

ఓం విఘాత కారిణే నమః |

ఓం విశ్వగ్దృశే నమః || ౧౦౦ ||

ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః |

ఓం కల్యాణ గురవే నమః |

ఓం ఉన్మత్త వేషాయ నమః |

ఓం అపరాజితే నమః |

ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః |

ఓం సర్వైశ్వర్య ప్రదాయ నమః |

ఓం ఆక్రాంత చిద చిత్ప్రభవే నమః |

ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః || ౧౦౮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *