ఆంజనేయ దండకం | Anjaneya(Hanuman) Dandakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఆంజనేయుడు అంటే హనుమంతుడు అంజనీ తల్లి కుమారుడు

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం అనేది హనుమంతుడిని స్తుతిస్తూ కవితా పఠన సంకలనం. అసలు లిపి తెలుగులోనే ఉంది. ఇది చాలా తెలుగు హిందూ గృహాలలో రోజువారీ ప్రార్థనలలో ఒకటిగా చదవబడుతుంది.

ఆంజనేయ భగవానుడు అన్ని చింతలను పోగొట్టి రక్షణను అందిస్తాడనే బలమైన అచంచలమైన నమ్మకంపై భయం లేదా ఒంటరితనం లేదా వణుకు ఉన్నప్పుడల్లా ఈ స్తోత్రాన్ని సాధారణంగా పఠిస్తారు.

ఓహ్ ఆంజనేయా, అంజనీ కుమారుడా, నువ్వే ప్రకాశం; మీ శరీరం మెరుపుతో మెరుస్తోంది; మీరు ప్రసాదించబడిన సర్వశక్తిమంతుడు.

మేము నీకు వందనం! వాయు (గాలి) కుమారుడు; మేము నీకు వందనం! బలమైన తోక; మేము నీకు వందనం! నీవు పవిత్రుడవు.

మేము నిన్ను స్తుతిస్తున్నాము! నీవు సూర్యుని స్నేహితుడు; మేము నీకు వందనం! నీవు రుద్ర స్వరూపుడవు, సర్వరోగములను పోగొట్టువాడు; మేము నీకు వందనం! నీవు పవిత్రతతో మెరుస్తున్నావు (బ్రహ్మం); నేను మీ అన్ని లక్షణాలను స్తుతిస్తాను; పగలు మరియు సాయంత్రం, నేను భక్తితో మీ బహుళ నామాలను పఠిస్తాను; నేను మీ రూపాన్ని & రూపాన్ని ఆప్యాయతతో వివరిస్తాను; నేను భక్తితో ఈ దండకం చదువుతున్నాను; నేను నీ రూపాన్ని ఆరాధిస్తాను మరియు నీ వైభవానికి అంకితమయ్యాను; నేను నీ సేవకుల సేవకుడను, నీవలె నేను కూడా శ్రీరామ భక్తుడను; మీ కార్యకలాపాల పట్ల నేను ఎప్పుడూ విస్మయం చెందుతాను. దయచేసి నా ప్రార్థనలను ఆలకించి నన్ను రక్షించుము.

Anjaneya(Hanuman) Dandakam Lyrics

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం
భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం
భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు
సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి


నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ
నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై
రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్
నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే
నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే


అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ
నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్
దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్
దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై
స్వామి కార్యార్థమై యేగి


శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి
సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి
వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్


లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్
యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి
యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్​జేసి
సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున్నీలులన్ గూడి
యాసేతువున్ దాటి వానరుల్​మూకలై పెన్మూకలై


యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి
బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్​వైచి యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే నీవు
సంజీవినిన్​దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా
కుంభకర్ణాదుల న్వీరులం బోర శ్రీరామ బాణాగ్ని


వారందరిన్ రావణున్ జంపగా నంత లోకంబు లానందమై యుండ
నవ్వేళను న్విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి,
సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి,
యంతన్నయోధ్యాపురిన్​జొచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న


నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి శ్రీరామభక్త ప్రశస్తంబుగా
నిన్ను సేవించి నీ కీర్తనల్ చేసినన్ పాపముల్​ల్బాయునే భయములున్
దీరునే భాగ్యముల్ గల్గునే సామ్రాజ్యముల్ గల్గు సంపత్తులున్ కల్గునో
వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార యోధీర యోవీర


నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్ స్థిరమ్ముగన్
వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనఃపూతమైన ఎప్పుడున్ తప్పకన్
తలతునా జిహ్వయందుండి నీ దీర్ఘదేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై రామ
నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మతేజంబునన్ రౌద్రనీజ్వాల


కల్లోల హావీర హనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్ భూత ప్రేతంబులన్ బెన్
పిశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్ గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి నీముష్టి ఘాతంబులన్
బాహుదండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని


రుద్రుండవై నీవు బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి
రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్​చున్ దయాదృష్టి
వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామియో యాంజనేయా
నమస్తే సదా బ్రహ్మచారీ
నమస్తే నమోవాయుపుత్రా నమస్తే నమః

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *