ਆਂਜਨੇਯ ਦਂਡਕਮ੍ | Anjaneya Dandakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਜਨੇਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਂਜਨੇਯਂ
ਪ੍ਰਭਾਦਿਵ੍ਯਕਾਯਂ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿ ਪ੍ਰਦਾਯਂ
ਭਜੇ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਂ ਭਜੇ ਵਾਲਗਾਤ੍ਰਂ ਭਜੇਹਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਭਜੇ ਸੂਰ੍ਯਮਿਤ੍ਰਂ ਭਜੇ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਂ
ਭਜੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤੇਜਂ ਬਟਂਚੁਨ੍ ਪ੍ਰਭਾਤਂਬੁ
ਸਾਯਂਤ੍ਰਮੁਨ੍ ਨੀਨਾਮਸਂਕੀਰ੍ਤਨਲ੍ ਜੇਸਿ
ਨੀ ਰੂਪੁ ਵਰ੍ਣਿਂਚਿ ਨੀਮੀਦ ਨੇ ਦਂਡਕਂ ਬੋਕ੍ਕਟਿਨ੍ ਜੇਯ
ਨੀ ਮੂਰ੍ਤਿਗਾਵਿਂਚਿ ਨੀਸੁਂਦਰਂ ਬੇਂਚਿ ਨੀ ਦਾਸਦਾਸੁਂਡਵੈ


ਰਾਮਭਕ੍ਤੁਂਡਨੈ ਨਿਨ੍ਨੁ ਨੇਗੋਲ੍ਚੇਦਨ੍
ਨੀ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਂਬੁਨਨ੍ ਜੂਚਿਤੇ ਵੇਡੁਕਲ੍ ਚੇਸਿਤੇ
ਨਾ ਮੋਰਾਲਿਂਚਿਤੇ ਨਨ੍ਨੁ ਰਕ੍ਸ਼ਿਂਚਿਤੇ
ਅਂਜਨਾਦੇਵਿ ਗਰ੍ਭਾਨ੍ਵਯਾ ਦੇਵ
ਨਿਨ੍ਨੇਂਚ ਨੇਨੇਂਤਵਾਡਨ੍
ਦਯਾਸ਼ਾਲਿਵੈ ਜੂਚਿਯੁਨ੍ ਦਾਤਵੈ ਬ੍ਰੋਚਿਯੁਨ੍
ਦਗ੍ਗਰਨ੍ ਨਿਲ੍ਚਿਯੁਨ੍ ਦੋਲ੍ਲਿ ਸੁਗ੍ਰੀਵੁਕੁਨ੍-ਮਂਤ੍ਰਿਵੈ


ਸ੍ਵਾਮਿ ਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਮੈ ਯੇਗਿ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੌਮਿਤ੍ਰੁਲਂ ਜੂਚਿ ਵਾਰਿਨ੍ਵਿਚਾਰਿਂਚਿ
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਬੂਜਿਂਚਿ ਯਬ੍ਭਾਨੁਜੁਂ ਬਂਟੁ ਗਾਵਿਂਚਿ
ਵਾਲਿਨਿਨ੍ ਜਂਪਿਂਚਿ ਕਾਕੁਤ੍ਥ੍ਸ ਤਿਲਕੁਨ੍ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿ ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਂਚਿ
ਕਿਸ਼੍ਕਿਂਧਕੇਤੇਂਚਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਮੈ ਲਂਕ ਕੇਤੇਂਚਿਯੁਨ੍
ਲਂਕਿਣਿਨ੍ ਜਂਪਿਯੁਨ੍ ਲਂਕਨੁਨ੍ ਗਾਲ੍ਚਿਯੁਨ੍
ਯਭ੍ਭੂਮਿਜਂ ਜੂਚਿ ਯਾਨਂਦਮੁਪ੍ਪੋਂਗਿ ਯਾਯੁਂਗਰਂਬਿਚ੍ਚਿ


ਯਾਰਤ੍ਨਮੁਨ੍ ਦੇਚ੍ਚਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਨਕੁਨ੍ਨਿਚ੍ਚਿ ਸਂਤੋਸ਼ਮੁਨ੍​ਜੇਸਿ
ਸੁਗ੍ਰੀਵੁਨਿਨ੍ ਯਂਗਦੁਨ੍ ਜਾਂਬਵਂਤੁ ਨ੍ਨਲੁਨ੍ਨੀਲੁਲਨ੍ ਗੂਡਿ
ਯਾਸੇਤੁਵੁਨ੍ ਦਾਟਿ ਵਾਨਰੁਲ੍​ਮੂਕਲੈ ਪੇਨ੍ਮੂਕਲੈ
ਯਾਦੈਤ੍ਯੁਲਨ੍ ਦ੍ਰੁਂਚਗਾ ਰਾਵਣੁਂਡਂਤ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿ ਰੁਦ੍ਰੁਂਡੁਗਾ ਵਚ੍ਚਿ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਮੈਨਟ੍ਟਿ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਨ੍​ਵੈਚਿ ਯਾਲਕ੍ਸ਼ਣੁਨ੍ ਮੂਰ੍ਛਨੋਂਦਿਂਪਗਾਨਪ੍ਪੁਡੇ ਨੀਵੁ


ਸਂਜੀਵਿਨਿਨ੍​ਦੇਚ੍ਚਿ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਕਿਨ੍ਨਿਚ੍ਚਿ ਪ੍ਰਾਣਂਬੁ ਰਕ੍ਸ਼ਿਂਪਗਾ
ਕੁਂਭਕਰ੍ਣਾਦੁਲ ਨ੍ਵੀਰੁਲਂ ਬੋਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਬਾਣਾਗ੍ਨਿ
ਵਾਰਂਦਰਿਨ੍ ਰਾਵਣੁਨ੍ ਜਂਪਗਾ ਨਂਤ ਲੋਕਂਬੁ ਲਾਨਂਦਮੈ ਯੁਂਡ
ਨਵ੍ਵੇਲ਼ਨੁ ਨ੍ਵਿਭੀਸ਼ੁਣੁਨ੍ ਵੇਡੁਕਨ੍ ਦੋਡੁਕਨ੍ ਵਚ੍ਚਿ ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਂਬੁ ਚੇਯਿਂਚਿ,
ਸੀਤਾਮਹਾਦੇਵਿਨਿਨ੍ ਦੇਚ੍ਚਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਕੁਨ੍ਨਿਚ੍ਚਿ,
ਯਂਤਨ੍ਨਯੋਧ੍ਯਾਪੁਰਿਨ੍​ਜੋਚ੍ਚਿ ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਂਬੁ ਸਂਰਂਭਮੈਯੁਨ੍ਨ
ਨੀਕਨ੍ਨ ਨਾਕੇਵ੍ਵਰੁਨ੍ ਗੂਰ੍ਮਿ ਲੇਰਂਚੁ ਮਨ੍ਨਿਂਚਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਭਕ੍ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਂਬੁਗਾ
ਨਿਨ੍ਨੁ ਸੇਵਿਂਚਿ ਨੀ ਕੀਰ੍ਤਨਲ੍ ਚੇਸਿਨਨ੍ ਪਾਪਮੁਲ੍​ਲ੍ਬਾਯੁਨੇ ਭਯਮੁਲੁਨ੍


ਦੀਰੁਨੇ ਭਾਗ੍ਯਮੁਲ੍ ਗਲ੍ਗੁਨੇ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮੁਲ੍ ਗਲ੍ਗੁ ਸਂਪਤ੍ਤੁਲੁਨ੍ ਕਲ੍ਗੁਨੋ
ਵਾਨਰਾਕਾਰ ਯੋਭਕ੍ਤ ਮਂਦਾਰ ਯੋਪੁਣ੍ਯ ਸਂਚਾਰ ਯੋਧੀਰ ਯੋਵੀਰ
ਨੀਵੇ ਸਮਸ੍ਤਂਬੁਗਾ ਨੋਪ੍ਪਿ ਯਾਤਾਰਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਮਂਤ੍ਰਂਬੁ ਪਠਿਯਿਂਚੁਚੁਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਮ੍ਮੁਗਨ੍
ਵਜ੍ਰਦੇਹਂਬੁਨੁਨ੍ ਦਾਲ੍ਚਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਯਂਚੁਨ੍ ਮਨਃਪੂਤਮੈਨ ਏਪ੍ਪੁਡੁਨ੍ ਤਪ੍ਪਕਨ੍
ਤਲਤੁਨਾ ਜਿਹ੍ਵਯਂਦੁਂਡਿ ਨੀ ਦੀਰ੍ਘਦੇਹਮ੍ਮੁ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯ ਸਂਚਾਰਿਵੈ ਰਾਮ
ਨਾਮਾਂਕਿਤਧ੍ਯਾਨਿਵੈ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤੇਜਂਬੁਨਨ੍ ਰੌਦ੍ਰਨੀਜ੍ਵਾਲ
ਕਲ੍ਲੋਲ ਹਾਵੀਰ ਹਨੁਮਂਤ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬ੍ਦਂਬੁਲਨ੍ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਂਬੁਲਨ੍ ਬੇਨ੍


ਪਿਸ਼ਾਚਂਬੁਲਨ੍ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਢਾਕਿਨੀਤ੍ਯਾਦੁਲਨ੍ ਗਾਲਿਦਯ੍ਯਂਬੁਲਨ੍
ਨੀਦੁ ਵਾਲਂਬੁਨਨ੍ ਜੁਟ੍ਟਿ ਨੇਲਂਬਡਂ ਗੋਟ੍ਟਿ ਨੀਮੁਸ਼੍ਟਿ ਘਾਤਂਬੁਲਨ੍
ਬਾਹੁਦਂਡਂਬੁਲਨ੍ ਰੋਮਖਂਡਂਬੁਲਨ੍ ਦ੍ਰੁਂਚਿ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿ
ਰੁਦ੍ਰੁਂਡਵੈ ਨੀਵੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਭਾਭਾਸਿਤਂਬੈਨ ਨੀਦਿਵ੍ਯ ਤੇਜਂਬੁਨੁਨ੍ ਜੂਚਿ
ਰਾਰੋਰਿ ਨਾਮੁਦ੍ਦੁ ਨਰਸਿਂਹ ਯਨ੍​ਚੁਨ੍ ਦਯਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿ
ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਂਚਿ ਨਨ੍ਨੇਲੁ ਨਾਸ੍ਵਾਮਿਯੋ ਯਾਂਜਨੇਯਾ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮੋਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਾ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਃ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *