ஸௌன்தர்ய லஹரீ | Soundarya Lahari In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ப்ரத²ம பா⁴க:³ – ஆனந்த³ லஹரி

பு⁴மௌஸ்க²லித பாதா³னாம் பூ⁴மிரேவா வலம்ப³னம் ।
த்வயீ ஜாதா பராதா⁴னாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ॥

ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த: ப்ரப⁴விதும்
ந சேதே³வம் தே³வோ ந க²லு குஶல: ஸ்பன்தி³துமபி ।
அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி
ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத²மக்ருதபுண்ய: ப்ரப⁴வதி ॥ 1 ॥

தனீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப⁴வம்
விரிஞ்சிஸ்ஸஞ்சின்வன் விரசயதி லோகானவிகலம் ।
வஹத்யேனம் ஶௌரி: கத²மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹரஸ்ஸங்க்ஷுத்³யைனம் பஜ⁴தி ப⁴ஸிதோத்³தூ⁴லனவிதி⁴ம் ॥ 2 ॥

அவித்³யானாமன்த-ஸ்திமிர-மிஹிரத்³வீபனக³ரீ
ஜடா³னாம் சைதன்ய-ஸ்தப³க-மகரன்த-³ஸ்ருதிஜ²ரீ ।
த³ரித்³ராணாம் சின்தாமணிகு³ணனிகா ஜன்மஜலதௌ⁴
நிமக்³னானாம் த³ம்ஷ்ட்ரா முரரிபு-வராஹஸ்ய ப⁴வதி ॥ 3 ॥

த்வத³ன்ய: பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண:
த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴னயா ।
ப⁴யாத் த்ராதும் தா³தும் ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்
ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ ॥ 4 ॥

ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜனஸௌபா⁴க்³யஜனநீம்
புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மனயத் ।
ஸ்மரோபி த்வாம் நத்வா ரதினயனலேஹ்யேன வபுஷா
முனீனாமப்யன்த: ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ॥ 5 ॥

த⁴னு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²:
வஸன்த: ஸாமன்தோ மலயமருதா³யோத⁴னரத:² ।
ததா²ப்யேக: ஸர்வம் ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருபாம்
அபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த-³மனங்கோ³ விஜயதே ॥ 6 ॥

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தனநதா
பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சன்த்³ரவத³னா ।
த⁴னுர்பா³ணான் பாஶம் ஸ்ருணிமபி த³தா⁴னா கரதலை:
புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: புரமதி²துராஹோபுருஷிகா ॥ 7 ॥

ஸுதா⁴ஸின்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே
மணித்³வீபே நீபோபவனவதி சின்தாமணிக்³ருஹே ।
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கனிலயாம்
பஜ⁴ன்தி த்வாம் த⁴ன்யா: கதிசன சிதா³னந்த³லஹரீம் ॥ 8 ॥

மஹீம் மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி²தம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹ்ருதி³ மருதமாகாஶமுபரி ।
மனோபி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்வா குலபத²ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே ॥ 9 ॥

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³லான்தர்விக³லிதை:
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சன்தீ புனரபி ரஸாம்னாயமஹஸ: ।
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ⁴மிம் பு⁴ஜக³னிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மானம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி ॥ 1௦ ॥

சதுர்பி⁴: ஶ்ரீகண்டை²: ஶிவயுவதிபி⁴: பஞ்சபி⁴ரபி
ப்ரபி⁴ன்னாபி⁴: ஶம்போ⁴ர்னவபி⁴ரபி மூலப்ரக்ருதிபி⁴: ।
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³வஸுத³லகலாஶ்ரத்ரிவலய-
த்ரிரேகா²பி⁴: ஸார்த⁴ம் தவ ஶரணகோணா: பரிணதா: ॥ 11 ॥

த்வதீ³யம் ஸௌன்த³ர்யம் துஹினகி³ரிகன்யே துலயிதும்
கவீன்த்³ரா: கல்பன்தே கத²மபி விரிஞ்சிப்ரப்⁴ருதய: ।
யதா³லோகௌத்ஸுக்யாத³மரலலனா யான்தி மனஸா
தபோபி⁴ர்து³ஷ்ப்ராபாமபி கி³ரிஶஸாயுஜ்யபத³வீம் ॥ 12 ॥

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயனவிரஸம் நர்மஸு ஜட³ம்
தவாபாங்கா³லோகே பதிதமனுதா⁴வன்தி ஶதஶ: ।
க³லத்³வேணீப³ன்தா⁴: குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா
ஹடா²த் த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக³லிதது³கூலா யுவதய: ॥ 13 ॥

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³ த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே
ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³னிலே ।
தி³வி த்³விஷ்ஷட்த்ரிம்ஶன்மனஸி ச சதுஷ்ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா²ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம் ॥ 14 ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாஶுத்³தா⁴ம் ஶஶியுதஜடாஜூடமகுடாம்
வரத்ராஸத்ராணஸ்ப²டிகக⁴டிகாபுஸ்தககராம் ।
ஸக்ருன்ன த்வா நத்வா கத²மிவ ஸதாம் ஸம்ன்னித³த⁴தே
மது⁴க்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴ரிமது⁴ரீணா: ப⁴ணிதய: ॥ 15॥ வர் ப²ணிதய:
கவீன்த்³ராணாம் சேத:கமலவனபா³லாதபருசிம்
பஜ⁴ன்தே யே ஸன்த: கதிசித³ருணாமேவ ப⁴வதீம் ।
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதரஶ‍ருங்கா³ரலஹரீ-
க³பீ⁴ராபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்வித³த⁴தி ஸதாம் ரஞ்ஜனமமீ ॥ 16 ॥

ஸவித்ரீபி⁴ர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாப⁴ங்க³ருசிபி⁴:
வஶின்யாத்³யாபி⁴ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனநி ஸஞ்சின்தயதி ய: ।
ஸ கர்தா காவ்யானாம் ப⁴வதி மஹதாம் ப⁴ங்கி³ருசிபி⁴:
வசோபி⁴ர்வாக்³தே³வீவத³னகமலாமோத³மது⁴ரை: ॥ 17 ॥

தனுச்சா²யாபி⁴ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி⁴:
தி³வம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமனி மக்³னாம் ஸ்மரதி ய: ।
ப⁴வன்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்³வனஹரிணஶாலீனநயனா:
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா: கதி கதி ந கீ³ர்வாணக³ணிகா: ॥ 18 ॥

முக²ம் பி³ன்து³ம் க்ருத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴
ஹரார்த⁴ம் த்⁴யாயேத்³யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மத²கலாம் ।
ஸ ஸத்³ய: ஸங்க்ஷோப⁴ம் நயதி வனிதா இத்யதிலகு⁴
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீன்து³ஸ்தனயுகா³ம் ॥ 19 ॥

கிரன்தீமங்கே³ப்⁴ய: கிரணனிகுரம்பா³ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய: ।
ஸ ஸர்பாணாம் த³ர்பம் ஶமயதி ஶகுன்தாதி⁴ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்³ருஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா ॥ 2௦ ॥

தடில்லேகா²தன்வீம் தபனஶஶிவைஶ்வானரமயீம்
நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலானாம் தவ கலாம் ।
மஹாபத்³மாடவ்யாம் ம்ருதி³தமலமாயேன மனஸா
மஹான்த: பஶ்யன்தோ த³த⁴தி பரமாஹ்லாத³லஹரீம் ॥ 21 ॥

ப⁴வானி த்வம் தா³ஸே மயி விதர த்³ருஷ்டிம் ஸகருணா-
மிதி ஸ்தோதும் வாஞ்ச²ன் கத²யதி ப⁴வானி த்வமிதி ய: ।
ததை³வ த்வம் தஸ்மை தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்
முகுன்த³ப்³ரஹ்மேன்த்³ரஸ்பு²டமகுடனீராஜிதபதா³ம் ॥ 22 ॥

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேன மனஸா
ஶரீரார்த⁴ம் ஶம்போ⁴ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூ⁴த் ।
யதே³தத்த்வத்³ரூபம் ஸகலமருணாப⁴ம் த்ரினயனம்
குசாப்⁴யாமானம்ரம் குடிலஶஶிசூடா³லமகுடம் ॥ 23 ॥

ஜக³த்ஸூதே தா⁴தா ஹரிரவதி ருத்³ர: க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வன்னேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி ।
ஸதா³பூர்வ: ஸர்வம் ததி³த³மனுக்³ருஹ்ணாதி ச ஶிவ-
ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்³ய க்ஷணசலிதயோர்ப்⁴ரூலதிகயோ: ॥ 24 ॥

த்ரயாணாம் தே³வானாம் த்ரிகு³ணஜனிதானாம் தவ ஶிவே
ப⁴வேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா ।
ததா² ஹி த்வத்பாதோ³த்³வஹனமணிபீட²ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி²தா ஹ்யேதே ஶஶ்வன்முகுலிதகரோத்தம்ஸமகுடா: ॥ 25 ॥

விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்
வினாஶம் கீனாஶோ பஜ⁴தி த⁴னதோ³ யாதி நித⁴னம் ।
விதன்த்³ரீ மாஹேன்த்³ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்³ருஶா
மஹாஸம்ஹாரேஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ ॥ 26 ॥

ஜபோ ஜல்ப: ஶில்பம் ஸகலமபி முத்³ராவிரசனா
க³தி: ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமஶனாத்³யாஹுதிவிதி⁴: ।
ப்ரணாமஸ்ஸம்வேஶஸ்ஸுக²மகி²லமாத்மார்பணத்³ருஶா
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப⁴வது யன்மே விலஸிதம் ॥ 27 ॥

ஸுதா⁴மப்யாஸ்வாத்³ய ப்ரதிப⁴யஜராம்ருத்யுஹரிணீம்
விபத்³யன்தே விஶ்வே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா தி³விஷத:³ ।
கராலம் யத்க்ஷ்வேலம் கப³லிதவத: காலகலனா
ந ஶம்போ⁴ஸ்தன்மூலம் தவ ஜனநி தாடங்கமஹிமா ॥ 28 ॥

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர: கைடப⁴பி⁴த:³
கடோ²ரே கோடீரே ஸ்க²லஸி ஜஹி ஜம்பா⁴ரிமுகுடம் ।
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப⁴முபயாதஸ்ய ப⁴வனம்
ப⁴வஸ்யாப்⁴யுத்தா²னே தவ பரிஜனோக்திர்விஜயதே ॥ 29 ॥

ஸ்வதே³ஹோத்³பூ⁴தாபி⁴ர்க்⁴ருணிபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரபி⁴தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய: ।
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயனஸம்ருத்³தி⁴ம் த்ருணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்³னிர்விரசயதி நிராஜனவிதி⁴ம் ॥ 3௦ ॥

சதுஷ்ஷஷ்ட்யா தன்த்ரை: ஸகலமதிஸன்தா⁴ய பு⁴வனம்
ஸ்தி²தஸ்தத்தத்ஸித்³தி⁴ப்ரஸவபரதன்த்ரை: பஶுபதி: ।
புனஸ்த்வன்னிர்ப³ன்தா⁴த³கி²லபுருஷார்தை²கக⁴டனா-
ஸ்வதன்த்ரம் தே தன்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதி³த³ம் ॥ 31 ॥

ஶிவ: ஶக்தி: காம: க்ஷிதிரத² ரவி: ஶீதகிரண:
ஸ்மரோ ஹம்ஸ: ஶக்ரஸ்தத³னு ச பராமாரஹரய: ।
அமீ ஹ்ருல்லேகா²பி⁴ஸ்திஸ்ருபி⁴ரவஸானேஷு க⁴டிதா
பஜ⁴ன்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனநி நாமாவயவதாம் ॥ 32 ॥

ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதயமித³மாதௌ³ தவ மனோ-
ர்னிதா⁴யைகே நித்யே நிரவதி⁴மஹாபோ⁴க³ரஸிகா: ।
பஜ⁴ன்தி த்வாம் சின்தாமணிகு³னநிப³த்³தா⁴க்ஷவலயா:
ஶிவாக்³னௌ ஜுஹ்வன்த: ஸுரபி⁴க்⁴ருததா⁴ராஹுதிஶதை: ॥ 33 ॥

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ⁴: ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக³ம்
தவாத்மானம் மன்யே ப⁴க³வதி நவாத்மானமனக⁴ம் ।
அதஶ்ஶேஷஶ்ஶேஷீத்யயமுப⁴யஸாதா⁴ரணதயா
ஸ்தி²த: ஸம்ப³ன்தோ⁴ வாம் ஸமரஸபரானந்த³பரயோ: ॥ 34 ॥

மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத³ஸி மருத்ஸாரதி²ரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் ।
த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதா³னந்தா³காரம் ஶிவயுவதி பா⁴வேன பி³ப்⁴ருஷே ॥ 35 ॥

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம் தபனஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்
பரம் ஶம்பு⁴ம் வன்தே³ பரிமிலிதபார்ஶ்வம் பரசிதா ।
யமாராத்⁴யன் ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீனாமவிஷயே
நிராலோகேலோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வனே ॥ 36 ॥

விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம் வ்யோமஜனகம்
ஶிவம் ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமானவ்யவஸிதாம் ।
யயோ: கான்த்யா யான்த்யா: ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-
விதூ⁴தான்தர்த்⁴வான்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக³தீ ॥ 37 ॥

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித் கமலமகரன்தை³கரஸிகம்
பஜ⁴ே ஹம்ஸத்³வன்த்³வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் ।
யதா³லாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி-
ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³ கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய: பய இவ ॥ 38 ॥

தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்
தமீடே³ ஸம்வர்தம் ஜனநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் ।
யதா³லோகே லோகான் த³ஹதி மஹதி க்ரோத⁴கலிதே
த³யார்த்³ரா யா த்³ருஷ்டி: ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி ॥ 39 ॥

தடித்த்வன்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபன்தி²பு²ரணயா
ஸ்பு²ரன்னானாரத்னாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ன்த்³ரத⁴னுஷம் ।
தவ ஶ்யாமம் மேக⁴ம் கமபி மணிபூரைகஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷன்தம் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபு⁴வனம் ॥ 4௦ ॥

தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மானம் மன்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வனடம் ।
உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா
ஸனாதா²ப்⁴யாம் ஜஜ்ஞே ஜனகஜனநீமஜ்ஜக³தி³த³ம் ॥ 41 ॥

த்³விதீய பா⁴க:³ – ஸௌன்த³ர்ய லஹரீ

க³தைர்மாணிக்யத்வம் க³க³னமணிபி⁴: ஸான்த்³ரக⁴டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய: ।
ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம் சன்த்³ரஶகலம்
த⁴னு: ஶௌனாஸீரம் கிமிதி ந நிப³த்⁴னாதி தி⁴ஷணாம் ॥ 42 ॥

து⁴னோது த்⁴வான்தம் நஸ்துலிதத³லிதேன்தீ³வரவனம்
க⁴னஸ்னிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரனிகுரும்ப³ம் தவ ஶிவே ।
யதீ³யம் ஸௌரப்⁴யம் ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம் ஸுமனஸோ
வஸன்த்யஸ்மின் மன்யே வலமத²னவாடீவிடபினாம் ॥ 43 ॥

தனோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வத³னஸௌன்த³ர்யலஹரீ-
பரீவாஹஸ்ரோத:ஸரணிரிவ ஸீமன்தஸரணி: ।
வஹன்தீ ஸின்தூ³ரம் ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர-
த்³விஷாம் ப்³ருன்தை³ர்ப³ன்தீ³க்ருதமிவ நவீனார்ககிரணம் ॥ 44 ॥

அராலை: ஸ்வாபா⁴வ்யாத³லிகலப⁴ஸஶ்ரீபி⁴ரலகை:
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் ।
த³ரஸ்மேரே யஸ்மின் த³ஶனருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே
ஸுக³ன்தௌ⁴ மாத்³யன்தி ஸ்மரத³ஹனசக்ஷுர்மது⁴லிஹ: ॥ 45 ॥

லலாடம் லாவண்யத்³யுதிவிமலமாபா⁴தி தவ ய-
த்³த்³விதீயம் தன்மன்யே மகுடக⁴டிதம் சன்த்³ரஶகலம் ।
விபர்யாஸன்யாஸாது³ப⁴யமபி ஸம்பூ⁴ய ச மித:²
ஸுதா⁴லேபஸ்யூதி: பரிணமதி ராகாஹிமகர: ॥ 46 ॥

ப்⁴ருவௌ பு⁴க்³னே கிஞ்சித்³பு⁴வனப⁴யப⁴ங்க³வ்யஸனினி
த்வதீ³யே நேத்ராப்⁴யாம் மது⁴கரருசிப்⁴யாம் த்⁴ருதகு³ணம் ।
த⁴னுர்மன்யே ஸவ்யேதரகரக்³ருஹீதம் ரதிபதே:
ப்ரகோஷ்டே² முஷ்டௌ ச ஸ்த²க³யதி நிகூ³டா⁴ன்தரமுமே ॥ 47 ॥

அஹ: ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயனமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜனீனாயகதயா ।
த்ருதீயா தே த்³ருஷ்டிர்த³ரத³லிதஹேமாம்பு³ஜருசி:
ஸமாத⁴த்தே ஸன்த்⁴யாம் தி³வஸனிஶயோரன்தரசரீம் ॥ 48 ॥

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்பு²டருசிரயோத்⁴யா குவலயை:
க்ருபாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி மது⁴ராபோ⁴க³வதிகா ।
அவன்தீ த்³ருஷ்டிஸ்தே ப³ஹுனக³ரவிஸ்தாரவிஜயா
த்⁴ருவம் தத்தன்னாமவ்யவஹரணயோக்³யா விஜயதே ॥ 49 ॥

கவீனாம் ஸன்த³ர்ப⁴ஸ்தப³கமகரன்தை³கரஸிகம்
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்⁴ரமரகலபௌ⁴ கர்ணயுக³லம் ।
அமுஞ்சன்தௌ த்³ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத³தரலா-
வஸூயாஸம்ஸர்கா³த³லிகனயனம் கிஞ்சித³ருணம் ॥ 5௦ ॥

ஶிவே ஶ‍ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜனே குத்ஸனபரா
ஸரோஷா க³ங்கா³யாம் கி³ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ ।
ஹராஹிப்⁴யோ பீ⁴தா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜனநீ (ஜயினீ)
ஸகீ²ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனநீ த்³ருஷ்டி: ஸகருணா ॥ 51 ॥

க³தே கர்ணாப்⁴யர்ணம் க³ருத இவ பக்ஷ்மாணி த³த⁴தீ
புராம் பே⁴த்துஶ்சித்தப்ரஶமரஸவித்³ராவணப²லே ।
இமே நேத்ரே கோ³த்ராத⁴ரபதிகுலோத்தம்ஸகலிகே
தவாகர்ணாக்ருஷ்டஸ்மரஶரவிலாஸம் கலயத: ॥ 52 ॥

விப⁴க்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜனதயா
விபா⁴தி த்வன்னேத்ரத்ரிதயமித³மீஶானத³யிதே ।
புன: ஸ்ரஷ்டும் தே³வான் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரானுபரதான்
ரஜ: ஸத்த்வம் பி³ப்⁴ரத்தம இதி கு³ணானாம் த்ரயமிவ ॥ 53 ॥

பவித்ரீகர்தும் ந: பஶுபதிபராதீ⁴னஹ்ருத³யே
த³யாமித்ரைர்னேத்ரைரருணத⁴வலஶ்யாமருசிபி⁴: ।
நத:³ ஶோணோ க³ங்கா³ தபனதனயேதி த்⁴ருவமமும்
த்ரயாணாம் தீர்தா²னாமுபனயஸி ஸம்பே⁴த³மனக⁴ம் ॥ 54 ॥

நிமேஷோன்மேஷாப்⁴யாம் ப்ரலயமுத³யம் யாதி ஜக³தீ
தவேத்யாஹு: ஸன்தோ த⁴ரணித⁴ரராஜன்யதனயே ।
த்வது³ன்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக³தி³த³மஶேஷம் ப்ரலயத:
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ருதனிமேஷாஸ்தவ த்³ருஶ: ॥ 55 ॥

தவாபர்ணே கர்ணேஜபனயனபைஶுன்யசகிதா
நிலீயன்தே தோயே நியதமனிமேஷா: ஶப²ரிகா: ।
இயம் ச ஶ்ரீர்ப³த்³த⁴ச்ச²த³புடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக⁴டய்ய ப்ரவிஶதி ॥ 56 ॥

த்³ருஶா த்³ராகீ⁴யஸ்யா த³ரத³லிதனீலோத்பலருசா
த³வீயாம்ஸம் தீ³னம் ஸ்னபய க்ருபயா மாமபி ஶிவே ।
அனேனாயம் த⁴ன்யோ ப⁴வதி ந ச தே ஹானிரியதா
வனே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரனிபாதோ ஹிமகர: ॥ 57 ॥

அராலம் தே பாலீயுக³லமக³ராஜன்யதனயே
ந கேஷாமாத⁴த்தே குஸுமஶரகோத³ண்ட³குதுகம் ।
திரஶ்சீனோ யத்ர ஶ்ரவணபத²முல்லங்க்⁴ய விலஸ-
ந்னபாங்க³வ்யாஸங்கோ³ தி³ஶதி ஶரஸன்தா⁴னதி⁴ஷணாம் ॥ 58 ॥

ஸ்பு²ரத்³க³ண்டா³போ⁴க³ப்ரதிப²லிததாடங்கயுக³லம்
சதுஶ்சக்ரம் மன்யே தவ முக²மித³ம் மன்மத²ரத²ம் ।
யமாருஹ்ய த்³ருஹ்யத்யவனிரத²மர்கேன்து³சரணம்
மஹாவீரோ மார: ப்ரமத²பதயே ஸஜ்ஜிதவதே ॥ 59 ॥

ஸரஸ்வத்யா: ஸூக்தீரம்ருதலஹரீகௌஶலஹரீ:
பிப³ன்த்யா: ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுலுகாப்⁴யாமவிரலம் ।
சமத்காரஶ்லாகா⁴சலிதஶிரஸ: குண்ட³லக³ணோ
ஜ²ணத்காரைஸ்தாரை: ப்ரதிவசனமாசஷ்ட இவ தே ॥ 6௦ ॥

அஸௌ நாஸாவம்ஶஸ்துஹினகி³ரிவம்ஶத்⁴வஜபடி
த்வதீ³யோ நேதீ³ய: ப²லது ப²லமஸ்மாகமுசிதம் ।
வஹன்னந்தர்முக்தா: ஶிஶிரதரனிஶ்வாஸக³லிதம்
ஸம்ருத்³த்⁴யா யத்தாஸாம் ப³ஹிரபி ச முக்தாமணித⁴ர: ॥ 61 ॥

ப்ரக்ருத்யா ரக்தாயாஸ்தவ ஸுத³தி த³ன்தச்ச²த³ருசே:
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்³ருஶ்யம் ஜனயது ப²லம் வித்³ருமலதா ।
ந பி³ம்ப³ம் தத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லனராகா³த³ருணிதம்
துலாமத்⁴யாரோடு⁴ம் கத²மிவ விலஜ்ஜேத கலயா ॥ 62 ॥

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வத³னசன்த்³ரஸ்ய பிப³தாம்
சகோராணாமாஸீத³திரஸதயா சஞ்சுஜடி³மா ।
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோரம்ருதலஹரீமம்லருசய:
பிப³ன்தி ஸ்வச்ச²ன்த³ம் நிஶி நிஶி ப்⁴ருஶம் காஞ்ஜிகதி⁴யா ॥ 63 ॥

அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்கு³ணக³ணகதா²ம்ரேட³னஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சா²யா தவ ஜனநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா ।
யத³க்³ராஸீனாயா: ஸ்ப²டிகத்³ருஷத³ச்ச²ச்ச²விமயீ
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி: பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா ॥ 64 ॥

ரணே ஜித்வா தை³த்யானபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை: கவசிபி⁴ர்-
நிவ்ருத்தைஶ்சண்டா³ம்ஶத்ரிபுரஹரனிர்மால்யவிமுகை²: ।
விஶாகே²ன்த்³ரோபேன்த்³ரை: ஶஶிவிஶத³கர்பூரஶகலா
விலீயன்தே மாதஸ்தவ வத³னதாம்பூ³லகப³லா: ॥ 65 ॥

விபஞ்ச்யா கா³யன்தீ விவித⁴மபதா³னம் பஶுபதே:
த்வயாரப்³தே⁴ வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது⁴வசனே ।
ததீ³யைர்மாது⁴ர்யைரபலபிததன்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீ நிசுலயதி சோலேன நிப்⁴ருதம் ॥ 66 ॥

கராக்³ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹினகி³ரிணா வத்ஸலதயா
கி³ரீஶேனோத³ஸ்தம் முஹுரத⁴ரபானாகுலதயா ।
கரக்³ராஹ்யம் ஶம்போ⁴ர்முக²முகுரவ்ருன்தம் கி³ரிஸுதே
கத²ங்காரம் ப்³ரூமஸ்தவ சிபு³கமௌபம்யரஹிதம் ॥ 67 ॥

பு⁴ஜாஶ்லேஷான் நித்யம் புரத³மயிது: கண்டகவதீ
தவ க்³ரீவா த⁴த்தே முக²கமலனாலஶ்ரியமியம் ।
ஸ்வத: ஶ்வேதா காலாகு³ருப³ஹுலஜம்பா³லமலினா
ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யத³தோ⁴ ஹாரலதிகா ॥ 68 ॥

க³லே ரேகா²ஸ்திஸ்ரோ க³திக³மககீ³தைகனிபுணே
விவாஹவ்யானத்³த⁴ப்ரகு³ணகு³ணஸங்க்³யாப்ரதிபு⁴வ: ।
விராஜன்தே நானாவித⁴மது⁴ரராகா³கரபு⁴வாம்
த்ரயாணாம் க்³ராமாணாம் ஸ்தி²தினியமஸீமான இவ தே ॥ 69 ॥

ம்ருணாலீம்ருத்³வீனாம் தவ பு⁴ஜலதானாம் சதஸ்ருணாம்
சதுர்பி⁴: ஸௌன்த³ர்யம் ஸரஸிஜப⁴வ: ஸ்தௌதி வத³னை: ।
நகே²ப்⁴ய: ஸன்த்ரஸ்யன் ப்ரத²மமத²னாத³ன்த⁴கரிபோ-
ஶ்சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸமமப⁴யஹஸ்தார்பணதி⁴யா ॥ 7௦ ॥

நகா²னாமுத்³த்³யோதைர்னவனலினராக³ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே கான்திம் கத²ய கத²யாம: கத²முமே ।
கயாசித்³வா ஸாம்யம் பஜ⁴து கலயா ஹன்த கமலம்
யதி³ க்ரீட³ல்லக்ஷ்மீசரணதலலாக்ஷாரஸச²ணம் ॥ 71 ॥

ஸமம் தே³வி ஸ்கன்த³த்³விபவத³னபீதம் ஸ்தனயுக³ம்
தவேத³ம் ந: கே²த³ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்னுதமுக²ம் ।
யதா³லோக்யாஶங்காகுலிதஹ்ருத³யோ ஹாஸஜனக:
ஸ்வகும்பௌ⁴ ஹேரம்ப:³ பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேன ஜ²டி³தி ॥ 72 ॥

அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ருதரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸன்தே³ஹஸ்பன்தோ³ நக³பதிபதாகே மனஸி ந: ।
பிப³ன்தௌ தௌ யஸ்மாத³விதி³தவதூ⁴ஸங்க³ரஸிகௌ
குமாராவத்³யாபி த்³விரத³வத³னக்ரௌஞ்சத³லனௌ ॥ 73 ॥

வஹத்யம்ப³ ஸ்தம்பே³ரமத³னுஜகும்ப⁴ப்ரக்ருதிபி⁴:
ஸமாரப்³தா⁴ம் முக்தாமணிபி⁴ரமலாம் ஹாரலதிகாம் ।
குசாபோ⁴கோ³ பி³ம்பா³த⁴ரருசிபி⁴ரன்த: ஶப³லிதாம்
ப்ரதாபவ்யாமிஶ்ராம் புரத³மயிது: கீர்திமிவ தே ॥ 74 ॥

தவ ஸ்தன்யம் மன்யே த⁴ரணித⁴ரகன்யே ஹ்ருத³யத:
பய:பாராவார: பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ ।
த³யாவத்யா த³த்தம் த்³ரவிட³ஶிஶுராஸ்வாத்³ய தவ யத்
கவீனாம் ப்ரௌடா⁴னாமஜனி கமனீய: கவயிதா ॥ 75 ॥

ஹரக்ரோதஜ⁴்வாலாவலிபி⁴ரவலீடே⁴ன வபுஷா
க³பீ⁴ரே தே நாபீ⁴ஸரஸி க்ருதஸங்கோ³ மனஸிஜ: ।
ஸமுத்தஸ்தௌ² தஸ்மாத³சலதனயே தூ⁴மலதிகா
ஜனஸ்தாம் ஜானீதே தவ ஜனநி ரோமாவலிரிதி ॥ 76 ॥

யதே³தத் காலின்தீ³தனுதரதரங்கா³க்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்⁴யே கிஞ்சிஜ்ஜனநி தவ யத்³பா⁴தி ஸுதி⁴யாம் ।
விமர்தா³த³ன்யோன்யம் குசகலஶயோரன்தரக³தம்
தனூபூ⁴தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி³வ நாபி⁴ம் குஹரிணீம் ॥ 77 ॥

ஸ்தி²ரோ க³ங்கா³வர்த: ஸ்தனமுகுலரோமாவலிலதா-
கலாவாலம் குண்ட³ம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபு⁴ஜ: ।
ரதேர்லீலாகா³ரம் கிமபி தவ நாபி⁴ர்கி³ரிஸுதே
பி³லத்³வாரம் ஸித்³தே⁴ர்கி³ரிஶனயனானாம் விஜயதே ॥ 78 ॥

நிஸர்க³க்ஷீணஸ்ய ஸ்தனதடப⁴ரேண க்லமஜுஷோ
நமன்மூர்தேர்னாரீதிலக ஶனகைஸ்த்ருட்யத இவ ।
சிரம் தே மத்⁴யஸ்ய த்ருடிததடினீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தா²ஸ்தே²ம்னோ ப⁴வது குஶலம் ஶைலதனயே ॥ 79 ॥

குசௌ ஸத்³ய:ஸ்வித்³யத்தடக⁴டிதகூர்பாஸபி⁴து³ரௌ
கஷன்தௌ தோ³ர்மூலே கனககலஶாபௌ⁴ கலயதா ।
தவ த்ராதும் ப⁴ங்கா³த³லமிதி வலக்³னம் தனுபு⁴வா
த்ரிதா⁴ நத்³த⁴ம் தே³வி த்ரிவலி லவலீவல்லிபி⁴ரிவ ॥ 8௦ ॥

கு³ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித⁴ரபதி: பார்வதி நிஜா-
ந்னிதம்பா³தா³ச்சி²த்³ய த்வயி ஹரணரூபேண நித³தே⁴ ।
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு³ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப³ப்ராக்³பா⁴ர: ஸ்த²க³யதி லகு⁴த்வம் நயதி ச ॥ 81 ॥

கரீன்த்³ராணாம் ஶுண்டா³ன் கனககத³லீகாண்ட³படலீ-
முபா⁴ப்⁴யாமூருப்⁴யாமுப⁴யமபி நிர்ஜித்ய ப⁴வதீ ।
ஸுவ்ருத்தாப்⁴யாம் பத்யு: ப்ரணதிகடி²னாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே
விதி⁴ஜ்ஞ்யே ஜானுப்⁴யாம் விபு³த⁴கரிகும்ப⁴த்³வயமஸி ॥ 82 ॥

பராஜேதும் ருத்³ரம் த்³விகு³ணஶரக³ர்பௌ⁴ கி³ரிஸுதே
நிஷங்கௌ³ ஜங்கே⁴ தே விஷமவிஶிகோ² பா³ட⁴மக்ருத ।
யத³க்³ரே த்³ருஶ்யன்தே த³ஶஶரப²லா: பாத³யுக³லீ-
நகா²க்³ரச்ச²த்³மான: ஸுரமகுடஶாணைகனிஶிதா: ॥ 83 ॥

ஶ்ருதீனாம் மூர்தா⁴னோ த³த⁴தி தவ யௌ ஶேக²ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத: ஶிரஸி த³யயா தே⁴ஹி சரணௌ ।
யயோ: பாத்³யம் பாத:² பஶுபதிஜடாஜூடதடினீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடா³மணிருசி: ॥ 84 ॥

நமோவாகம் ப்³ரூமோ நயனரமணீயாய பத³யோ-
ஸ்தவாஸ்மை த்³வன்த்³வாய ஸ்பு²டருசிரஸாலக்தகவதே ।
அஸூயத்யத்யன்தம் யத³பி⁴ஹனநாய ஸ்ப்ருஹயதே
பஶூனாமீஶான: ப்ரமத³வனகங்கேலிதரவே ॥ 85 ॥

ம்ருஷா க்ருத்வா கோ³த்ரஸ்க²லனமத² வைலக்ஷ்யனமிதம்
லலாடே ப⁴ர்தாரம் சரணகமலே தாட³யதி தே ।
சிராத³ன்த:ஶல்யம் த³ஹனக்ருதமுன்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை: கிலிகிலிதமீஶானரிபுணா ॥ 86 ॥

ஹிமானீஹன்தவ்யம் ஹிமகி³ரினிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்³ராணம் நிஶி சரமபா⁴கே³ ச விஶதௌ³ ।
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜன்தௌ ஸமயினாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ³ ஜனநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் ॥ 87 ॥

பத³ம் தே கீர்தீனாம் ப்ரபத³மபத³ம் தே³வி விபதா³ம்
கத²ம் நீதம் ஸத்³பி⁴: கடி²னகமடீ²கர்பரதுலாம் ।
கத²ம் வா பா³ஹுப்⁴யாமுபயமனகாலே புரபி⁴தா³
யதா³தா³ய ந்யஸ்தம் த்³ருஷதி³ த³யமானேன மனஸா ॥ 88 ॥

நகை²ர்னாகஸ்த்ரீணாம் கரகமலஸங்கோசஶஶிபி⁴-
ஸ்தரூணாம் தி³வ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி³ சரணௌ ।
ப²லானி ஸ்வ:ஸ்தே²ப்⁴ய: கிஸலயகராக்³ரேண த³த³தாம்
த³ரித்³ரேப்⁴யோ ப⁴த்³ராம் ஶ்ரியமனிஶமஹ்னாய த³த³தௌ ॥ 89 ॥

த³தா³னே தீ³னேப்⁴ய: ஶ்ரியமனிஶமாஶானுஸத்³ருஶீ-
மமன்த³ம் ஸௌன்த³ர்யப்ரகரமகரன்த³ம் விகிரதி ।
தவாஸ்மின் மன்தா³ரஸ்தப³கஸுப⁴கே³ யாது சரணே
நிமஜ்ஜன்மஜ்ஜீவ: கரணசரண: ஷட்சரணதாம் ॥ 9௦ ॥

பத³ன்யாஸக்ரீடா³பரிசயமிவாரப்³து⁴மனஸ:
ஸ்க²லன்தஸ்தே கே²லம் ப⁴வனகலஹம்ஸா ந ஜஹதி ।
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப⁴க³மணிமஞ்ஜீரரணித-
ச்ச²லாதா³சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே ॥ 91 ॥

க³தாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரேஶ்வரப்⁴ருத:
ஶிவ: ஸ்வச்ச²ச்சா²யாக⁴டிதகபடப்ரச்ச²த³பட: ।
த்வதீ³யானாம் பா⁴ஸாம் ப்ரதிப²லனராகா³ருணதயா
ஶரீரீ ஶ‍ருங்கா³ரோ ரஸ இவ த்³ருஶாம் தோ³க்³தி⁴ குதுகம் ॥ 92 ॥

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்ருதிஸரலா மன்த³ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா⁴ சித்தே த்³ருஷது³பலஶோபா⁴ குசதடே ।
ப்⁴ருஶம் தன்வீ மத்⁴யே ப்ருது²ருரஸிஜாரோஹவிஷயே
ஜக³த்த்ராதும் ஶம்போ⁴ர்ஜயதி கருணா காசித³ருணா ॥ 93 ॥

கலங்க: கஸ்தூரீ ரஜனிகரபி³ம்ப³ம் ஜலமயம்
கலாபி⁴: கர்பூரைர்மரகதகரண்ட³ம் நிபி³டி³தம் ।
அதஸ்த்வத்³போ⁴கே³ன ப்ரதிதி³னமித³ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி⁴ர்பூ⁴யோ பூ⁴யோ நிபி³ட³யதி நூனம் தவ க்ருதே ॥ 94 ॥

புராராதேரன்த:புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ:
ஸபர்யாமர்யாதா³ தரலகரணானாமஸுலபா⁴ ।
ததா² ஹ்யேதே நீதா: ஶதமக²முகா²: ஸித்³தி⁴மதுலாம்
தவ த்³வாரோபான்தஸ்தி²திபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரமரா: ॥ 95 ॥

கலத்ரம் வைதா⁴த்ரம் கதிகதி பஜ⁴ன்தே ந கவய:
ஶ்ரியோ தே³வ்யா: கோ வா ந ப⁴வதி பதி: கைரபி த⁴னை: ।
மஹாதே³வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனாமசரமே
குசாப்⁴யாமாஸங்க:³ குரவகதரோரப்யஸுலப:⁴ ॥ 96 ॥

கி³ராமாஹுர்தே³வீம் த்³ருஹிணக்³ருஹிணீமாக³மவிதோ³
ஹரே: பத்னீம் பத்³மாம் ஹரஸஹசரீமத்³ரிதனயாம் ।
துரீயா காபி த்வம் து³ரதி⁴க³மனி:ஸீமமஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்⁴ரமயஸி பரப்³ரஹ்மமஹிஷி ॥ 97 ॥

கதா³ காலே மாத: கத²ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே³யம் வித்³யார்தீ² தவ சரணனிர்ணேஜனஜலம் ।
ப்ரக்ருத்யா மூகானாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா³ த⁴த்தே வாணீமுக²கமலதாம்பூ³லரஸதாம் ॥ 98 ॥

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி⁴ஹரிஸபத்னோ விஹரதே
ரதே: பாதிவ்ரத்யம் ஶிதி²லயதி ரம்யேண வபுஷா ।
சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர:
பரானந்தா³பி⁴க்²யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்³பஜ⁴னவான் ॥ 99 ॥

ப்ரதீ³பஜ்வாலாபி⁴ர்தி³வஸகரனீராஜனவிதி⁴:
ஸுதா⁴ஸூதேஶ்சன்த்³ரோபலஜலலவைரர்க்⁴யரசனா ।
ஸ்வகீயைரம்போ⁴பி⁴: ஸலிலனிதி⁴ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ³யாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ஸ்தவ ஜனநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் ॥ 1௦௦ ॥

ஸௌன்த³ர்யலஹரி முக்²யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்ததா³யகம் ।
ப⁴க³வத்³பாத³ ஸன்க்லுப்தம் படே²ன் முக்தௌ ப⁴வேன்னர: ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³வின்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருதௌ ஸௌன்த³ர்யலஹரீ ஸம்பூர்ணா ॥

॥ ஓம் தத்ஸத் ॥

(அனுப³ன்த:⁴)
ஸமானீத: பத்³ப்⁴யாம் மணிமுகுரதாமம்ப³ரமணி-
ர்ப⁴யாதா³ஸ்யாத³ன்த:ஸ்திமிதகிரணஶ்ரேணிமஸ்ருண: ।
(பாட²பே⁴த:³ – ப⁴யாதா³ஸ்ய ஸ்னிக்³த⁴ஸ்த்மித, ப⁴யாதா³ஸ்யஸ்யான்த:ஸ்த்மித)
த³தா⁴தி த்வத்³வக்த்ரம்ப்ரதிப²லனமஶ்ரான்தவிகசம்
நிராதங்கம் சன்த்³ரான்னிஜஹ்ருத³யபங்கேருஹமிவ ॥ 1௦1 ॥

ஸமுத்³பூ⁴தஸ்தூ²லஸ்தனப⁴ரமுரஶ்சாரு ஹஸிதம்
கடாக்ஷே கன்த³ர்ப: கதிசன கத³ம்ப³த்³யுதி வபு: ।
ஹரஸ்ய த்வத்³ப்⁴ரான்திம் மனஸி ஜனயன்தி ஸ்ம விமலா:
பாட²பே⁴த:³ – ஜனயாமாஸ மத³னோ, ஜனயன்த: ஸமதுலாம், ஜனயன்தா ஸுவத³னே
ப⁴வத்யா யே ப⁴க்தா: பரிணதிரமீஷாமியமுமே ॥ 1௦2 ॥

நிதே⁴ நித்யஸ்மேரே நிரவதி⁴கு³ணே நீதினிபுணே
நிராகா⁴தஜ்ஞானே நியமபரசித்தைகனிலயே ।
நியத்யா நிர்முக்தே நிகி²லனிக³மான்தஸ்துதிபதே³
நிராதங்கே நித்யே நிக³மய மமாபி ஸ்துதிமிமாம் ॥ 1௦3 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *