ஶுக்ர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ | Shukra Ashtottara Satanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶுக்ராய நம: ।
ஓம் ஶுசயே நம: ।
ஓம் ஶுப⁴கு³ணாய நம: ।
ஓம் ஶுப⁴தா³ய நம: ।
ஓம் ஶுப⁴லக்ஷணாய நம: ।
ஓம் ஶோப⁴னாக்ஷாய நம: ।
ஓம் ஶுப்⁴ரரூபாய நம: ।
ஓம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகபா⁴ஸ்வராய நம: ।
ஓம் தீ³னார்திஹரகாய நம: ।
ஓம் தை³த்யகு³ரவே நம: ॥ 1௦ ॥

ஓம் தே³வாபி⁴வன்தி³தாய நம: ।
ஓம் காவ்யாஸக்தாய நம: ।
ஓம் காமபாலாய நம: ।
ஓம் கவயே நம: ।
ஓம் கல்த்³யாணதா³யகாய நம: ।
ஓம் ப⁴த்³ரமூர்தயே நம: ।
ஓம் ப⁴த்³ரகு³ணாய நம: ।
ஓம் பா⁴ர்க³வாய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தபாலனாய நம: ।
ஓம் போ⁴க³தா³ய நம: ॥ 2௦ ॥

ஓம் பு⁴வனாத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ஓம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் சாருஶீலாய நம: ।
ஓம் சாருரூபாய நம: ।
ஓம் சாருசன்த்³ரனிபா⁴னநாய நம: ।
ஓம் நித⁴யே நம: ।
ஓம் நிகி²லஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம: ।
ஓம் நீதிவித்³யாது⁴ரன்த⁴ராய நம: ।
ஓம் ஸர்வலக்ஷணஸம்பன்னாய நம: ।
ஓம் ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாய நம: ॥ 3௦ ॥

ஓம் ஸமானாதி⁴கனிர்முக்தாய நம: ।
ஓம் ஸகலாக³மபாரகா³ய நம: ।
ஓம் ப்⁴ருக³வே நம: ।
ஓம் போ⁴க³கராய நம: ।
ஓம் பூ⁴மிஸுரபாலனதத்பராய நம: ।
ஓம் மனஸ்வினே நம: ।
ஓம் மானதா³ய நம: ।
ஓம் மான்யாய நம: ।
ஓம் மாயாதீதாய நம: ।
ஓம் மஹாஶயாய நம: ॥ 4௦ ॥

ஓம் ப³லிப்ரஸன்னாய நம: ।
ஓம் அப⁴யதா³ய நம: ।
ஓம் ப³லினே நம: ।
ஓம் ப³லபராக்ரமாய நம: ।
ஓம் ப⁴வபாஶபரித்யாகா³ய நம: ।
ஓம் ப³லிப³ன்த⁴விமோசகாய நம: ।
ஓம் க⁴னாஶயாய நம: ।
ஓம் க⁴னாத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ஓம் கம்பு³க்³ரீவாய நம: ।
ஓம் கல்தா³த⁴ராய நம: ॥ 5௦ ॥

ஓம் காருண்யரஸஸம்பூர்ணாய நம: ।
ஓம் கல்த்³யாணகு³ணவர்த⁴னாய நம: ।
ஓம் ஶ்வேதாம்ப³ராய நம: ।
ஓம் ஶ்வேதவபுஷே நம: ।
ஓம் சதுர்பு⁴ஜஸமன்விதாய நம: ।
ஓம் அக்ஷமாலாத⁴ராய நம: ।
ஓம் அசின்த்யாய நம: ।
ஓம் அக்ஷீணகு³ணபா⁴ஸுராய நம: ।
ஓம் நக்ஷத்ரக³ணஸஞ்சாராய நம: ।
ஓம் நயதா³ய நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் நீதிமார்க³தா³ய நம: ।
ஓம் வர்ஷப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: ।
ஓம் க்லேஶனாஶகராய நம: ।
ஓம் கவயே நம: ।
ஓம் சின்திதார்த²ப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஶான்தமதயே நம: ।
ஓம் சித்தஸமாதி⁴க்ருதே நம: ।
ஓம் ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹராய நம: ।
ஓம் பூ⁴ரிவிக்ரமாய நம: ॥ 7௦ ॥

ஓம் புண்யதா³யகாய நம: ।
ஓம் புராணபுருஷாய நம: ।
ஓம் பூஜ்யாய நம: ।
ஓம் புருஹூதாதி³ஸன்னுதாய நம: ।
ஓம் அஜேயாய நம: ।
ஓம் விஜிதாராதயே நம: ।
ஓம் விவிதா⁴ப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ஓம் குன்த³புஷ்பப்ரதீகாஶாய நம: ।
ஓம் மன்த³ஹாஸாய நம: ।
ஓம் மஹாமதயே நம: ॥ 8௦ ॥

ஓம் முக்தாப²லஸமானாபா⁴ய நம: ।
ஓம் முக்திதா³ய நம: ।
ஓம் முனிஸன்னுதாய நம: ।
ஓம் ரத்னஸிம்ஹாஸனாரூடா⁴ய நம: ।
ஓம் ரத²ஸ்தா²ய நம: ।
ஓம் ரஜதப்ரபா⁴ய நம: ।
ஓம் ஸூர்யப்ராக்³தே³ஶஸஞ்சாராய நம: ।
ஓம் ஸுரஶத்ருஸுஹ்ருதே³ நம: ।
ஓம் கவயே நம: ।
ஓம் துலாவ்ருஷப⁴ராஶீஶாய நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் து³ர்த⁴ராய நம: ।
ஓம் த⁴ர்மபாலகாய நம: ।
ஓம் பா⁴க்³யதா³ய நம: ।
ஓம் ப⁴வ்யசாரித்ராய நம: ।
ஓம் ப⁴வபாஶவிமோசகாய நம: ।
ஓம் கௌ³ட³தே³ஶேஶ்வராய நம: ।
ஓம் கோ³ப்த்ரே நம: ।
ஓம் கு³ணினே நம: ।
ஓம் கு³ணவிபூ⁴ஷணாய நம: ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²னக்ஷத்ரஸம்பூ⁴தாய நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓம் ஜ்யேஷ்டா²ய நம: ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம: ।
ஓம் ஶுசிஸ்மிதாய நம: ।
ஓம் அபவர்க³ப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் அனந்தாய நம: ।
ஓம் ஸன்தானப²லதா³யகாய நம: ।
ஓம் ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஸர்வகீ³ர்வாணக³ணஸன்னுதாய நம: ॥ 1௦8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *