கா³யத்ரீ மன்த்ரம் க⁴னபாட: | Gayatri Mantram Ghanapatha In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॒ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥

தத்²ஸ॑வி॒து – ஸ்ஸவி॒து – ஸ்தத்த॒த்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யக்³ம் ஸவி॒து ஸ்தத்தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம் ।

ஸ॒வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யக்³ம் ஸவி॒து-ஸ்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம் ப⁴ர்கோ॒³ ப⁴ர்கோ॒³ வரே᳚ண்யக்³ம் ஸவி॒து-ஸ்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்க:॑³ ।

வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॒³ ப⁴ர்கோ॒³ வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தே॒³வஸ்ய॒ ப⁴ர்கோ॒³ வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ।

ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தே॒³வஸ்ய॒ ப⁴ர்கோ॒³ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி தே॒³வஸ்ய॒ ப⁴ர்கோ॒³ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।

தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி தீ⁴மஹி தே॒³வஸ்ய॑ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தீ॒⁴ம॒ஹீதி॑ தீ⁴மஹி ।

தி⁴யோ॒ யோ யோ தி⁴யோ॒ யோ நோ॑ நோ॒ யோ தி⁴யோ॒ தி⁴யோ॒ யோன:॑ ॥

யோ நோ॑ நோ॒ யோ யோன:॑ ப்ரசோ॒த³யா᳚த்ப்ரசோ॒த³யா᳚ன்னோ॒ யோ யோன:॑ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।

ந:॒ ப்ர॒சோ॒த³யா᳚த் ப்ரசோ॒த³யா᳚ன்னோ ந: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் । ப்ர॒சோ॒த³யா॒தி³தி॑ ப்ர-சோ॒த³யா᳚த் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *