ਪਂਚਮੁਖ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ | Panchamukha Hanuman Kavacham In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ਪਂਚਮੁਖ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਨ੍ਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ਗਾਯਤ੍ਰੀਛਂਦਃ ਪਂਚਮੁਖਵਿਰਾਟ੍ ਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰੌਂ ਕੀਲਕਂ ਕ੍ਰੂਂ ਕਵਚਂ ਕ੍ਰੈਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਂਧਃ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁਡ ਉਵਾਚ ।
ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਸਰ੍ਵਾਂਗਸੁਂਦਰਿ ।
ਯਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਦੇਵਦੇਵੇਨ ਧ੍ਯਾਨਂ ਹਨੁਮਤਃ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ॥ 1 ॥

ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਮਹਾਭੀਮਂ ਤ੍ਰਿਪਂਚਨਯਨੈਰ੍ਯੁਤਮ੍ ।
ਬਾਹੁਭਿਰ੍ਦਸ਼ਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ 2 ॥

ਪੂਰ੍ਵਂ ਤੁ ਵਾਨਰਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲ਼ਵਦਨਂ ਭ੍ਰੁਰੁਇਕੁਟੀਕੁਟਿਲੇਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥ 3 ॥

ਅਸ੍ਯੈਵ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਨਾਰਸਿਂਹਂ ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਅਤ੍ਯੁਗ੍ਰਤੇਜੋਵਪੁਸ਼ਂ ਭੀਸ਼ਣਂ ਭਯਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ 4 ॥

ਪਸ਼੍ਚਿਮਂ ਗਾਰੁਡਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਵਕ੍ਰਤੁਂਡਂ ਮਹਾਬਲਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਨਾਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਵਿਸ਼ਭੂਤਾਦਿਕ੍ਰੁਰੁਇਂਤਨਮ੍ ॥ 5 ॥

ਉਤ੍ਤਰਂ ਸੌਕਰਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਦੀਪ੍ਤਂ ਨਭੋਪਮਮ੍ ।
ਪਾਤਾਲ਼ਸਿਂਹਵੇਤਾਲਜ੍ਵਰਰੋਗਾਦਿਕ੍ਰੁਰੁਇਂਤਨਮ੍ ॥ 6 ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਹਯਾਨਨਂ ਘੋਰਂ ਦਾਨਵਾਂਤਕਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਯੇਨ ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਣ ਵਿਪ੍ਰੇਂਦ੍ਰ ਤਾਰਕਾਖ੍ਯਂ ਮਹਾਸੁਰਮ੍ ॥ 7 ॥

ਜਘਾਨ ਸ਼ਰਣਂ ਤਤ੍ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਪਂਚਮੁਖਂ ਰੁਦ੍ਰਂ ਹਨੂਮਂਤਂ ਦਯਾਨਿਧਿਮ੍ ॥ 8 ॥

ਖਡ੍ਗਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ ਖਟ੍ਵਾਂਗਂ ਪਾਸ਼ਮਂਕੁਸ਼ਪਰ੍ਵਤਮ੍ ।
ਮੁਸ਼੍ਟਿਂ ਕੌਮੋਦਕੀਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਂ ਧਾਰਯਂਤਂ ਕਮਂਡਲੁਮ੍ ॥ 9 ॥

ਭਿਂਦਿਪਾਲਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਂ ਦਸ਼ਭਿਰ੍ਮੁਨਿਪੁਂਗਵਮ੍ ।
ਏਤਾਨ੍ਯਾਯੁਧਜਾਲਾਨਿ ਧਾਰਯਂਤਂ ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 10 ॥

ਪ੍ਰੇਤਾਸਨੋਪਵਿਸ਼੍ਟਂ ਤਂ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਂਬਰਧਰਂ ਦਿਵ੍ਯਗਂਧਾਨੁਲੇਪਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਯਂ ਦੇਵਂ ਹਨੁਮਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਮ੍ ॥ 11 ॥

ਪਂਚਾਸ੍ਯਮਚ੍ਯੁਤਮਨੇਕਵਿਚਿਤ੍ਰਵਰ੍ਣ-
-ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਸ਼ਿਖਰਂ ਕਪਿਰਾਜਵਰ੍ਯਮ੍ ।
ਪੀਤਾਂਬਰਾਦਿਮੁਕੁਟੈਰੁਪਸ਼ੋਭਿਤਾਂਗਂ
ਪਿਂਗਾਕ੍ਸ਼ਮਾਦ੍ਯਮਨਿਸ਼ਂ ਮਨਸਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ 12 ॥

ਮਰ੍ਕਟੇਸ਼ਂ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਂ ਸਂਹਰ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਾਪਦਮੁਦ੍ਧਰ ॥ 13 ॥

ਹਰਿਮਰ੍ਕਟ ਮਰ੍ਕਟ ਮਂਤ੍ਰਮਿਦਂ
ਪਰਿਲਿਖ੍ਯਤਿ ਲਿਖ੍ਯਤਿ ਵਾਮਤਲੇ ।
ਯਦਿ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕੁਲਂ
ਯਦਿ ਮੁਂਚਤਿ ਮੁਂਚਤਿ ਵਾਮਲਤਾ ॥ 14 ॥

ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਦਨਾਯ ਪੂਰ੍ਵਕਪਿਮੁਖਾਯ ਸਕਲਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰਕਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਦਨਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮੁਖਾਯ ਕਰਾਲ਼ਵਦਨਾਯ ਨਰਸਿਂਹਾਯ ਸਕਲਭੂਤਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਦਨਾਯ ਪਸ਼੍ਚਿਮਮੁਖਾਯ ਗਰੁਡਾਨਨਾਯ ਸਕਲਵਿਸ਼ਹਰਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਦਨਾਯ ਉਤ੍ਤਰਮੁਖਾਯ ਆਦਿਵਰਾਹਾਯ ਸਕਲਸਂਪਤ੍ਕਰਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਦਨਾਯ ਊਰ੍ਧ੍ਵਮੁਖਾਯ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਸਕਲਜਨਵਸ਼ਂਕਰਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਓਂ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਨ੍ਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਂਦਃ ਪਂਚਮੁਖਵੀਰਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ ਹਨੁਮਾਨ੍ ਇਤਿ ਬੀਜਂ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਅਂਜਨੀਸੁਤ ਇਤਿ ਕੀਲਕਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਇਤਿ ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਾਦਿਕਂ ਵਿਨ੍ਯਸੇਤ੍ ।

ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਅਂਜਨੀਸੁਤਾਯ ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਾਯ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਮਦੂਤਾਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਕਰਤਲਕਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਅਥ ਅਂਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਅਂਜਨੀਸੁਤਾਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਾਯ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਓਂ ਰਾਮਦੂਤਾਯ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਂਧਃ ।

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਵਾਨਰਨਾਰਸਿਂਹਖਗਰਾਟ੍ਕ੍ਰੋਡਾਸ਼੍ਵਵਕ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਵਿਤਂ
ਦਿਵ੍ਯਾਲਂਕਰਣਂ ਤ੍ਰਿਪਂਚਨਯਨਂ ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨਂ ਰੁਚਾ ।
ਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜੈਰਸਿਖੇਟਪੁਸ੍ਤਕਸੁਧਾਕੁਂਭਾਂਕੁਸ਼ਾਦ੍ਰਿਂ ਹਲਂ
ਖਟ੍ਵਾਂਗਂ ਫਣਿਭੂਰੁਹਂ ਦਸ਼ਭੁਜਂ ਸਰ੍ਵਾਰਿਵੀਰਾਪਹਮ੍ ।

ਅਥ ਮਂਤ੍ਰਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤਾਯ ਆਂਜਨੇਯਾਯ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਸੀਤਾਦੁਃਖਨਿਵਾਰਣਾਯ ਲਂਕਾਦਹਨਕਾਰਣਾਯ ਮਹਾਬਲਪ੍ਰਚਂਡਾਯ ਫਾਲ੍ਗੁਨਸਖਾਯ ਕੋਲਾਹਲਸਕਲਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ
ਸਪ੍ਤਸਮੁਦ੍ਰਨਿਰ੍ਲਂਘਨਾਯ ਪਿਂਗਲ਼ਨਯਨਾਯ ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਸੂਰ੍ਯਬਿਂਬਫਲਸੇਵਨਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਵਾਰਣਾਯ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਨਿਰਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯ ਸਂਜੀਵਿਨੀਸਂਜੀਵਿਤਾਂਗਦ-ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਮਹਾਕਪਿਸੈਨ੍ਯਪ੍ਰਾਣਦਾਯ
ਦਸ਼ਕਂਠਵਿਧ੍ਵਂਸਨਾਯ ਰਾਮੇਸ਼੍ਟਾਯ ਮਹਾਫਾਲ੍ਗੁਨਸਖਾਯ ਸੀਤਾਸਹਿਤਰਾਮਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਸ਼ਟ੍ਪ੍ਰਯੋਗਾਗਮਪਂਚਮੁਖਵੀਰਹਨੁਮਨ੍ਮਂਤ੍ਰਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਬਂਬਂਬਂਬਂਬਂ ਵੌਸ਼ਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਫਂਫਂਫਂਫਂਫਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਖੇਂਖੇਂਖੇਂਖੇਂਖੇਂ ਮਾਰਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਲੁਂਲੁਂਲੁਂਲੁਂਲੁਂ ਆਕਰ੍ਸ਼ਿਤਸਕਲਸਂਪਤ੍ਕਰਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਧਂਧਂਧਂਧਂਧਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸ੍ਤਂਭਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਓਂ ਟਂਟਂਟਂਟਂਟਂ ਕੂਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਪਂਚਮੁਖਵੀਰਹਨੁਮਤੇ ਪਰਯਂਤ੍ਰ ਪਰਤਂਤ੍ਰੋਚ੍ਚਾਟਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਕਂਖਂਗਂਘਂਙਂ ਚਂਛਂਜਂਝਂਞਂ ਟਂਠਂਡਂਢਂਣਂ ਤਂਥਂਦਂਧਂਨਂ ਪਂਫਂਬਂਭਂਮਂ ਯਂਰਂਲਂਵਂ ਸ਼ਂਸ਼ਂਸਂਹਂ ਲ਼ਂਕ੍ਸ਼ਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਂਧਃ ।

ਓਂ ਪੂਰ੍ਵਕਪਿਮੁਖਾਯ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਟਂਟਂਟਂਟਂਟਂ ਸਕਲਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਰਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮੁਖਾਯ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਕਰਾਲ਼ਵਦਨਾਯ ਨਰਸਿਂਹਾਯ ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੈਂ ਹ੍ਰੌਂ ਹ੍ਰਃ ਸਕਲਭੂਤਪ੍ਰੇਤਦਮਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਪਸ਼੍ਚਿਮਮੁਖਾਯ ਗਰੁਡਾਨਨਾਯ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਮਂਮਂਮਂਮਂਮਂ ਸਕਲਵਿਸ਼ਹਰਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਤਰਮੁਖਾਯ ਆਦਿਵਰਾਹਾਯ ਲਂਲਂਲਂਲਂਲਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਾਯ ਨੀਲਕਂਠਮੂਰ੍ਤਯੇ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਮੁਖਾਯ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਰੁਂਰੁਂਰੁਂਰੁਂਰੁਂ ਰੁਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਸਕਲਪ੍ਰਯੋਜਨਨਿਰ੍ਵਾਹਕਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਓਂ ਅਂਜਨੀਸੁਤਾਯ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਮਹਾਬਲਾਯ ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਨਿਵਾਰਣਾਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਪਾਦੁਕਾਯ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਨਾਥਾਯ ਕਾਮਦਾਯ ਪਂਚਮੁਖਵੀਰਹਨੁਮਤੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਸ਼ਾਕਿਨੀਡਾਕਿਨ੍ਯਂਤਰਿਕ੍ਸ਼ਗ੍ਰਹ ਪਰਯਂਤ੍ਰ ਪਰਤਂਤ੍ਰੋਚ੍ਚਟਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸਕਲਪ੍ਰਯੋਜਨਨਿਰ੍ਵਾਹਕਾਯ ਪਂਚਮੁਖਵੀਰਹਨੁਮਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਵਰਪ੍ਰਸਾਦਾਯ ਜਂਜਂਜਂਜਂਜਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਇਦਂ ਕਵਚਂ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਤੁ ਮਹਾਕਵਚਂ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਏਕਵਾਰਂ ਜਪੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥ 15 ॥

ਦ੍ਵਿਵਾਰਂ ਤੁ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍ਕਰਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ 16 ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰੋਗਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਪਂਚਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਸ਼ਂਕਰਮ੍ ॥ 17 ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਵਸ਼ਂਕਰਮ੍ ।
ਸਪ੍ਤਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਮ੍ ॥ 18 ॥

ਅਸ਼੍ਟਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਮਿਸ਼੍ਟਕਾਮਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਨਵਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਜਭੋਗਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ 19 ॥

ਦਸ਼ਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਰੁਇਵਮ੍ ॥ 20 ॥

ਨਿਰ੍ਬਲੋ ਰੋਗਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਹਾਵ੍ਯਾਧ੍ਯਾਦਿਪੀਡਿਤਃ ।
ਕਵਚਸ੍ਮਰਣੇਨੈਵ ਮਹਾਬਲਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ 21 ॥

ਇਤਿ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਸੀਤਾਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਂਚਮੁਖਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *